Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0027/2014

Teksty złożone :

A8-0027/2014

Debaty :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Głosowanie :

PV 26/11/2014 - 12.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0061

Teksty przyjęte
PDF 472kWORD 84k
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg
Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  uwzględniając art. 129 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 5.4 i art. 41 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0109/2014),

–  uwzględniając protokół ustaleń w sprawie współpracy między członkami Europejskiego Systemu Statystycznego i członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0027/2014),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt zaproponowany w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeżeli uzna ona za stosowne odejść od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu zaproponowanego w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu oraz Komisji.

Tekst obowiązujący   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

1.  art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c)  może całkowicie lub częściowo wyłączyć określone kategorie podmiotów składających sprawozdania z wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej.
c) może całkowicie lub częściowo wyłączyć określone kategorie podmiotów składających sprawozdania z wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej; każde wyłączenie określonych kategorii podmiotów składających sprawozdania powinno mieć formę uzasadnionej pisemnej decyzji; decyzję tę podaje się do wiadomości publicznej;”
Poprawka 2
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d (nowa)

2.  w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„d) uwzględnia odpowiednie przepisy Unii dotyczące pokrycia rynku i zakresu gromadzenia danych.”
Poprawka 3
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 – punkt 3 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

3.  w art. 3 po ustępie pierwszym dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Podmioty gospodarcze mogą zostać upoważnione do przekazywania informacji za pośrednictwem ich zwyczajowego kanału sprawozdawczości komunikacyjnej.”
Poprawka 4
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 a – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 5 – ustęp 1

1.  art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  EBC może przyjąć rozporządzenia dotyczące określania i nakładania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej na rzeczywisty zbiór sprawozdawczy uczestniczących Państw Członkowskich.
1. EBC może przyjąć rozporządzenia dotyczące określania i nakładania wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej na rzeczywisty zbiór sprawozdawczy uczestniczących Państw Członkowskich. EBC przestrzega zasady proporcjonalności przy określaniu i nakładaniu wymogów dotyczących sprawozdawczości statystycznej.”
Poprawka 5
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

1.  art. 6 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
1.  Jeśli podmiot składający sprawozdanie, będący rezydentem w uczestniczącym Państwie Członkowskim, podejrzewa się o naruszenie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, krajowy bank centralny danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego będą miały prawo do weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych oraz do ich obowiązkowego zbierania. Jednakże gdy dane informacje statystyczne są konieczne do wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi rezerw minimalnych, weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania rezerw minimalnych przez Europejski Bank Centralny(10). Prawo do weryfikacji informacji statystycznych lub ich obowiązkowego zbierania będzie obejmowało uprawnienie do:
1. Jeśli podmiot składający sprawozdanie, będący rezydentem w uczestniczącym Państwie Członkowskim, podejrzewa się o naruszenie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC, wymienionej w art. 7 ust. 2, EBC i zgodnie z art. 5.2 Statutu, krajowy bank centralny danego uczestniczącego Państwa Członkowskiego będą miały prawo do weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych oraz do ich obowiązkowego zbierania. Jednakże gdy dane informacje statystyczne są konieczne do wykazania zgodności z wymaganiami dotyczącymi rezerw minimalnych, weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego stosowania rezerw minimalnych przez Europejski Bank Centralny(10). Prawo do weryfikacji informacji statystycznych lub ich obowiązkowego zbierania będzie obejmowało w szczególności uprawnienie do:
Poprawka 6
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 b – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

2.  art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b)  zbadania ksiąg i zapisów podmiotów składających sprawozdanie;
„b) zbadania ksiąg i zapisów podmiotów składających sprawozdanie, w tym danych surowych;”;
Poprawka 7
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

1.  art. 7 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b)  informacje statystyczne są nieprawidłowe, niekompletne lub przedstawione w formie niezgodnej z wymogami.
„b) informacje statystyczne są sfałszowane, zmanipulowane, nieprawidłowe, niekompletne lub przedstawione w formie niezgodnej z wymogami;
Poprawka 8
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 2 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 3

2.  art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Obowiązek umożliwienia EBC i krajowym bankom centralnym weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych przedstawianych przez podmioty składające sprawozdanie do EBC lub krajowego banku centralnego uznaje się za naruszony w każdym przypadku, gdy podmiot składający sprawozdanie przeszkadza w tym działaniu. Takie zachowanie obejmuje przypadki usuwania dokumentów i uniemożliwiania EBC lub krajowemu bankowi centralnemu fizycznego dostępu do nich, który jest im konieczny do realizacji zadania weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji, lecz nie ogranicza się do tych przypadków.
„3. Obowiązek umożliwienia EBC i krajowym bankom centralnym weryfikacji dokładności i jakości informacji statystycznych przedstawianych przez podmioty składające sprawozdanie do EBC lub krajowego banku centralnego uznaje się za naruszony w każdym przypadku, gdy podmiot składający sprawozdanie przeszkadza w tym działaniu. Takie zachowanie obejmuje przypadki fałszowania i/lub usuwania dokumentów i uniemożliwiania EBC lub krajowemu bankowi centralnemu fizycznego dostępu do nich, który jest im konieczny do realizacji zadania weryfikacji lub obowiązkowego zbierania informacji, lecz nie ogranicza się do tych przypadków
Poprawka 9
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp -1 c – punkt 3 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 7 – ustęp 6

3.  art. 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6.  Realizując uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, EBC działa w poszanowaniu zasad i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98.
6. Realizując uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, EBC działa w poszanowaniu zasad i procedur określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 i rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013.”;
Poprawka 10
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a
„a) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych członkom ESBC; lub”;
„a) w zakresie i stopniu szczegółowości niezbędnym do realizacji zadań ESBC, o których mowa w Traktacie, lub zadań w zakresie nadzoru ostrożnościowego, powierzonych EBC; lub”;
Poprawka 11
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2533/98
Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

3a.  dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4b. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji władze lub organy państw członkowskich i Unii odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami, rynkami i infrastrukturami finansowymi lub stabilność systemu finansowego zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, do których przekazywane są poufne informacje statystyczne zgodnie z ust. 4a, podejmują wszystkie niezbędne środki regulacyjne, administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony poufnych informacji statystycznych. Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie poufne informacje statystyczne przekazywane ESM zgodnie z ust. 4a podlegają wszystkim niezbędnym środkom regulacyjnym, administracyjnym, technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia fizycznej i logicznej ochrony poufnych informacji statystycznych.”;
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności