Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0808(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0027/2014

Texte depuse :

A8-0027/2014

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Voturi :

PV 26/11/2014 - 12.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0061

Texte adoptate
PDF 395kWORD 89k
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg
Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  având în vedere articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 5 alineatul (4) și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0109/2014),

–  având în vedere Memorandumul de înțelegere privind cooperarea dintre membrii Sistemului Statistic European și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale din 24 aprilie 2013,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0027/2014),

1.  aprobă proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

1.  La articolul 3 primul paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
(c)  poate scuti, total sau parțial, de la obligația de raportare statistică anumite categorii specifice de agenți care raportează.
(c) poate scuti, total sau parțial, de la obligația de raportare statistică anumite categorii specifice de agenți care raportează. Toate scutirile aplicate anumitor clase de agenți de raportare iau forma unei decizii scrise motivate. Decizia respectivă este făcută publică;”
Amendamentul 2
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 2 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d (nouă)

2.  La articolul 3 primul paragraf, se adaugă următoarea literă:

„(d) ține seama de dispozițiile aplicabile din legislația Uniunii privind acoperirea de piață și domeniul de aplicare al colectării de date.”
Amendamentul 3
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 – punctul 3 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

3.  La articolul 3, după primul paragraf, se introduce următorul paragraf:

„Agenții economici pot transmite informațiile prin canalul lor obișnuit de raportare.”
Amendamentul 4
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 a – punctul 1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 5 – alineatul 1

1.  La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
(1)  BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare statistică ce revin unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statelor membre participante.
(1) BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare statistică ce revin unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statelor membre participante. BCE respectă principiul proporționalității atunci când stabilește și impune obligațiile de raportare statistică.”
Amendamentul 5
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 b – punctul 1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

1.  La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
(1)   În cazul în care un agent care raportează, cu reședința într-un stat membru participant, este suspectat în sensul articolului 7 alineatul (2) de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, în conformitate cu articolul 5.2 din statut, banca centrală națională a statului membru participant în cauză au dreptul să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice și să procedeze la colectarea lor obligatorie. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile statistice în cauză sunt necesare pentru a demonstra respectarea obligației de constituire a rezervei minime, verificarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană [10]. Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării conține dreptul:
(1) În cazul în care un agent care raportează, cu reședința într-un stat membru participant, este suspectat în sensul articolului 7 alineatul (2) de nerespectarea obligațiilor de raportare statistică la BCE, BCE și, în conformitate cu articolul 5.2 din statut, banca centrală națională a statului membru participant în cauză au dreptul să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice și să procedeze la colectarea lor obligatorie. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile statistice în cauză sunt necesare pentru a demonstra respectarea obligației de constituire a rezervei minime, verificarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor obligatorii de către Banca Centrală Europeană [10]. Dreptul de verificare a informațiilor statistice sau de efectuare obligatorie a colectării conține în special dreptul:
Amendamentul 6
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 b – punctul 2 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

2.  La articolul 6 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
(b)  de examinare a registrelor și arhivelor agenților care raportează;
(b) de examinare a registrelor și arhivelor agenților care raportează, inclusiv a datelor brute;”
Amendamentul 7
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

1.  La articolul 7 alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
(b)   informațiile statistice sunt incorecte, incomplete sau prezentate sub o formă ce nu răspunde cerințelor stabilite.
(b) informațiile statistice sunt falsificate, manipulate, incorecte, incomplete sau prezentate sub o formă ce nu răspunde cerințelor stabilite.
Amendamentul 8
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 2 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 7 – alineatul 3

2.  La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
(3)   Obligația de a permite BCE și băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate BCE și băncii centrale naționale de agenții care raportează este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent care raportează împiedică această activitate. Asemenea impedimente pot consta în, dar fără a se limita la acestea, a face să dispară documente și a împiedica BCE sau banca centrale naționale să dispună de accesul direct în sediu necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare și de colectare obligatorie.
(3) Obligația de a permite BCE și băncilor centrale naționale să verifice exactitatea și calitatea informațiilor statistice furnizate BCE și băncii centrale naționale de agenții care raportează este considerată a fi încălcată de fiecare dată când un agent care raportează împiedică această activitate. Asemenea impedimente pot consta în, dar fără a se limita la acestea, a falsifica și/sau a face să dispară documente și a împiedica BCE sau banca centrală națională să dispună de accesul direct în sediu necesar îndeplinirii sarcinilor de verificare sau de colectare obligatorie.
Amendamentul 9
Proiect de regulament
Articolul 1 – paragraful -1 c – punctul 3 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 7 – alineatul 6

3.  La articolul 7, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:
(6)  În exercitarea atribuțiunilor sale definite prin prezentul articol, BCE acționează în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98.
(6) În exercitarea atribuțiunilor sale definite prin prezentul articol, BCE acționează în conformitate cu principiile și procedurile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2532/98 și în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013”.
Amendamentul 10
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a
„(a) în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC; sau»;
„(a) în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite BCE; sau»;
Amendamentul 11
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2533/98
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

3a.  Se introduce următorul alineat:

„(4b) În cadrul sferelor lor de competență, autoritățile sau organismele statelor membre și ale Uniunii responsabile de supravegherea instituțiilor financiare, a piețelor și a infrastructurilor sau de stabilitatea sistemului financiar, conform dreptului Uniunii sau dreptului național, către care se transmit informații statistice confidențiale în conformitate cu alineatul (4a), iau toate măsurile de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale. Statele membre se asigură că toate informațiile statistice confidențiale transmise către MES în conformitate cu alineatul (4a) fac obiectul tuturor măsurilor de reglementare, administrative, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura protecția fizică și logică a informațiilor statistice confidențiale.”
Aviz juridic - Politica de confidențialitate