Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0808(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0027/2014

Predkladané texty :

A8-0027/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 26/11/2014 - 12.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0061

Prijaté texty
PDF 407kWORD 84k
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg
Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky (11200/2014 –ECB/2014/13),

–  so zreteľom na článok 129 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 5.4 a 41 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0109/2014),

–  so zreteľom na Memorandum o porozumení o spolupráci medzi členmi Európskeho štatistického systému a členmi Európskeho systému centrálnych bánk z 24. apríla 2013,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0027/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh obsiahnutý v odporúčaní Európskej centrálnej banky;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh obsiahnutý v odporúčaní Európskej centrálnej banky;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Európskej centrálnej banke a Komisii.

Platný text   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 – bod 1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

1.  V článku 3 sa v prvom odseku písmeno c) nahrádza takto:
c)  môže úplne alebo sčasti oslobodiť vybrané triedy spravodajských agentov od svojich štatistických spravodajských požiadaviek.
c) môže úplne alebo sčasti oslobodiť vybrané triedy spravodajských agentov od svojich štatistických spravodajských požiadaviek. Každé oslobodenie vybraných tried spravodajských agentov má formu odôvodneného písomného rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie sa zverejní;“
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 – bod 2 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d (nové)

2.  V článku 3 sa v prvom odseku dopĺňa toto písmeno:

„d) zohľadňuje príslušné ustanovenia právnych predpisov Únie o pokrytí trhu a rozsahu zozbieraných údajov.“
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 – bod 3 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

3.  V článku 3 sa za prvý odsek vkladá tento odsek:

„Hospodárskym subjektom môže byť umožnené predložiť informácie prostredníctvom svojho pravidelného oznamovacieho kanála.“
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 a – bod 1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 5 – odsek 1

1.  V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  ECB môže prijímať nariadenia na definovanie a ukladanie štatistických spravodajských požiadaviek voči aktuálnej spravodajskej skupine účastníckych členských štátov.
1. ECB môže prijímať nariadenia na definovanie a ukladanie štatistických spravodajských požiadaviek voči aktuálnej spravodajskej skupine účastníckych členských štátov. ECB rešpektuje zásadu proporcionality pri vymedzení a ukladaní štatistických spravodajských požiadaviek.“
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 b – bod 1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

1.  V článku 6 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:
1.  Ak spravodajský agent, ktorý je rezidentom účastníckeho členského štátu, je podozrivý z porušenia štatistických spravodajských požiadaviek ECB, ktoré sa ustanovujú v článku 7 ods.2, ECB a, podľa článku 5.2 štatútu, národná centrálna banka príslušného účastníckeho členského štátu majú právo preveriť presnosť a kvalitu štatistických informácií a vykonať nútený zber. Ak však príslušné štatistické informácie sú potrebné na dokázanie súladu s povinnými minimálnymi rezervami, preverenie treba vykonať podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, týkajúceho sa použitia minimálnych rezerv Európskej centrálnej banky[10]. Právo preverovať štatistické informácie alebo vykonať ich nútený zber zahŕňa právo:
1. Ak spravodajský agent, ktorý je rezidentom účastníckeho členského štátu, je podozrivý z porušenia štatistických spravodajských požiadaviek ECB, ktoré sa ustanovujú v článku 7 ods.2, ECB a, podľa článku 5.2 štatútu, národná centrálna banka príslušného účastníckeho členského štátu majú právo preveriť presnosť a kvalitu štatistických informácií a vykonať nútený zber. Ak však príslušné štatistické informácie sú potrebné na dokázanie súladu s povinnými minimálnymi rezervami, preverenie treba vykonať podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, týkajúceho sa použitia minimálnych rezerv Európskej centrálnej banky[10]. Právo preverovať štatistické informácie alebo vykonať ich nútený zber zahŕňa najmä právo:
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 b – bod 2 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

2.  V článku 6 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  skúmať účtovné knihy a doklady spravodajských agentov;
„b) skúmať účtovné knihy a doklady spravodajských agentov vrátane nespracovaných údajov;
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 c – bod 1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

1.  V článku 7 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
b)  štatistické informácie niesprávne, úplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke.
„b) štatistické informácie sú falšované, manipulované, nesprávne, neúplné alebo nie sú vo forme, ktorá zodpovedá požiadavke.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 c – bod 2 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 7 – odsek 3

2.  V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:
3.  Povinnosť povoliť ECB a národným centrálnym bankám preverovať presnosť a kvalitu štatistických informácií predkladaných spravodajskými agentmi ECB alebo národnej centrálnej banke sa považuje za porušenú vždy, keď spravodajský agent kladie prekážky pri tejto činnosti. Medzi takéto prekážky patrí okrem iného odstránenie dokladov a dokumentov a bránenie fyzickému prístupu ECB alebo národnej centrálnej banke, ktorý je potrebný na to, aby mohli vykonať svoju úlohu preverenia alebo núteného zberu.
3. Povinnosť povoliť ECB a národným centrálnym bankám preverovať presnosť a kvalitu štatistických informácií predkladaných spravodajskými agentmi ECB alebo národnej centrálnej banke sa považuje za porušenú vždy, keď spravodajský agent kladie prekážky pri tejto činnosti. Medzi takéto prekážky patrí okrem iného falšovanie a/alebo odstránenie dokladov a dokumentov a bránenie fyzickému prístupu ECB alebo národnej centrálnej banke, ktorý je potrebný na to, aby mohli vykonať svoju úlohu preverenia alebo núteného zberu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 c – bod 3 (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 7 – odsek 6

3.  V článku 7 sa odsek 6 nahrádza takto:
6.  ECB pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku koná v súlade s princípmi a postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98.
6. ECB pri výkone právomocí ustanovených v tomto článku koná v súlade s princípmi a postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98 a v nariadení (EÚ) č. 1024/2013.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 8 – odsek 4 – písmeno a
“(a) v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými boli poverení členovia ESCB, alebo
„a) v rozsahu a na úrovni podrobností, ktoré sú potrebné na plnenie úloh ESCB uvedených v zmluve alebo úloh v oblasti prudenciálneho dohľadu, ktorými bola poverená ECB, alebo“
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2533/98
Článok 8 – odsek 4 b (nový)

3a.  Vkladá sa tento odsek:

„4b. V rámci svojich príslušných právomocí úrady alebo orgány členských štátov a Únie, ktoré zodpovedajú za dohľad nad finančnými inštitúciami, trhmi a infraštruktúrami, alebo za stabilitu finančného systému v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, ktorým sa poskytujú dôverné štatistické informácie v súlade s odsekom 4a, prijmú všetky potrebné regulačné, administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií. Členské štáty zabezpečia, aby bola každá dôverná štatistická informácia, ktorá je poskytnutá EMS v súlade s odsekom 4a, predmetom všetkých potrebných regulačných, administratívnych, technických a organizačných opatrení na zabezpečenie fyzickej a logickej ochrany dôverných štatistických informácií.“
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia