Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0807(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2014

Внесени текстове :

A8-0028/2014

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Гласувания :

PV 26/11/2014 - 12.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0062

Приети текстове
PDF 572kWORD 114k
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург
Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2014 г. относно проекта за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (10896/2014 — C8-0090/2014 — 2014/0807(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Европейската централна банка (10896/2014 — EЦБB/2014/19),

—  като взе предвид член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, както и член 34.3 и член 41 от устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0090/2014),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0028/2014),

1.  Одобрява проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка, с внесените в него изменения;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта, предложен в препоръката на Европейската централна банка;

4.  Възлага на своя председател да предаде неговата позиция на Съвета, на Европейската централна банка и на Комисията.

Проект на Европейската централна банка   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Съображение 6
(6)   ЕЦБ следва да публикува решенията за налагане на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложими правни актове на Съюза и на санкции за нарушения на регламент или решение на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, освен ако публикуването би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, или би застрашило стабилността на финансовите пазари.
(6)   ЕЦБ следва по принцип да публикува без необосновано забавяне решенията за налагане на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложими правни актове на Съюза и на санкции за нарушения на регламент или решение на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора. В случай че ЕЦБ счита, че незабавното публикуване на дадено решение би застрашило стабилността на финансовите пазари или би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, тя следва да разполага със свободата да забавя публикуването на решението до три години след датата, на която е било взето решението, или до изчерпването на всички правни средства за обжалване на решението. При поискване ЕЦБ следва да провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. ЕЦБ следва да предостави обосновка за забавянето в приложение към публикуваното решение.
Изменение 2
Проект на регламент
Съображение 6 a (ново)

(6a)  В член 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се постановява, че ЕЦБ развива дейност при пълно зачитане на и задължение за полагане на грижа за единството и интегритета на вътрешния пазар на основата на равнопоставено третиране на кредитните институции с оглед да се избегне регулаторният арбитраж, както и че с нито едно свое действие, предложение или политика ЕЦБ не дискриминира пряко или непряко която и да било държава членка или група от държави членки като място за предоставяне на банкови или финансови услуги в каквато и да било парична единица. В тази връзка ЕЦБ действа с цел предотвратяване на наличието на конкурентно предимство, с което се насърчава нелоялната конкуренция.
Изменение 3
Проект на регламент
Съображение 9
(9)  Член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 урежда принципа за разделение, съгласно който ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи, без да се засягат и отделно от задачите ѝ, свързани с паричната политика, и другите ѝ задачи. С оглед утвърждаването на този принцип за разделение беше създаден Надзорен съвет съгласно член 26, който inter alia отговаря за подготовката на проекти на решения за Управителния съвет на ЕЦБ в областта на надзора. Освен това приетите от Управителния съвет на ЕЦБ решения подлежат на преглед от Административния съвет за преглед при условията на член 24 от същия регламент. Като се отчитат принципът за разделение и създаването на Надзорния съвет и Административния съвет за преглед, следва да прилагат две различни процедури: а) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи административни санкции при изпълнение на надзорните си задачи, решенията за това се вземат от Управителния съвет на ЕЦБ въз основа на цялостен проект за решение от Надзорния съвет и подлежат на преглед от Административния съвет за преглед; и б) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи санкции при изпълнение на задачите си, които не са свързани с надзора, решенията за това се вземат от Изпълнителния съвет на ЕЦБ и подлежат на преглед от Управителния съвет на ЕЦБ.
(9)  Член 25 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 урежда принципа за разделение, съгласно който ЕЦБ изпълнява възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи, без да се засягат и отделно от задачите ѝ, свързани с паричната политика, и другите ѝ задачи. За да се избегне конфликт на интереси, този принцип трябва да бъде следван безусловно във всички действия на ЕЦБ. С оглед утвърждаването на този принцип за разделение беше създаден Надзорен съвет съгласно член 26, който inter alia отговаря за подготовката на проекти на решения за Управителния съвет на ЕЦБ в областта на надзора. Освен това приетите от Управителния съвет на ЕЦБ решения подлежат на преглед от Административния съвет за преглед при условията на член 24 от същия регламент. Като се отчитат принципът за разделение и създаването на Надзорния съвет и Административния съвет за преглед, следва да прилагат две различни процедури: а) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи административни санкции при изпълнение на надзорните си задачи, решенията за това се вземат от Управителния съвет на ЕЦБ въз основа на цялостен проект за решение от Надзорния съвет и подлежат на преглед от Административния съвет за преглед; и б) в случай че ЕЦБ възнамерява да наложи санкции при изпълнение на задачите си, които не са свързани с надзора, решенията за това се вземат от Изпълнителния съвет на ЕЦБ и подлежат на преглед от Управителния съвет на ЕЦБ.
Изменение 4
Проект на регламент
Съображение 10 a (ново)

(10a)  Като се има предвид глобализацията на банковите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, ЕЦБ, съвместно с компетентните органи на участващите държави членки, следва да установи редовен диалог с надзорните органи извън Съюза с цел насърчаване на международната координация и договаряне на общи принципи при налагането и прилагането на санкции. Диалогът следва да включва общо схващане за последствията от наличието на различаващи се политики на санкции по отношение на достъпа до пазара и по отношение на конкуренцията и също така следва да има за цел подобряването на условията на равнопоставеност в международен план.
Изменение 5
Проект на регламент
Член 1 — точка 1 — буква а
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 1 — точка 6
„периодични парични санкции“ означава суми, които предприятието е длъжно да плати или като санкция в случай на продължаващо нарушение, или за да бъдат принудени съответните субекти да изпълнят надзорни решения или регламенти на ЕЦБ. Периодичните парични санкции се изчисляват за всеки ден на траене на нарушението: а) след като предприятието е било уведомено за решението, с което се изисква прекратяване на това нарушение, в съответствие с процедурата, уредена в член 3, параграф 1, втора алинея; или б) когато продължаващото нарушение попада в приложното поле на член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(*), в съответствие с процедурата, уредена в член 4б от настоящия регламент;
6..   „периодични парични санкции“ означава суми, които предприятието е длъжно да плати или като санкция в случай на продължаващо нарушение, или за да бъдат принудени съответните субекти да изпълнят надзорни решения или регламенти на ЕЦБ. Периодичните парични санкции се изчисляват за всеки пълен ден на траене на нарушението: а) след като предприятието е било уведомено за решението, с което се изисква прекратяване на това нарушение, в съответствие с процедурата, уредена в член 3, параграф 1, втора алинея; или б) когато продължаващото нарушение попада в приложното поле на член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(*), в съответствие с процедурата, уредена в член 4б от настоящия регламент;
____________
_____________
(*) OJ L 287, 29.10.2013, p. 63.
(*) ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
Изменение 6
Проект на регламент
Член 1 — точка 2
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 1а — параграф 3
3.  ЕЦБ може да публикува решение за налагане на предприятие на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложимо право на Съюза и на санкции за нарушения на регламенти или решения на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, независимо дали това решение е било обжалвано или не. ЕЦБ извършва публикацията съгласно приложимото право на Съюза, независимо от националните закони или подзаконови актове, а когато приложимото право на Съюза се състои от директиви — от националното законодателство за транспониране на тези директиви.
3.  След като уведоми засегнатото предприятие, ЕЦБ публикува, съгласно прозрачни правила и процедура, които прави публично достояние, и по принцип без необосновано забавяне, решение за налагане на предприятие на административни имуществени санкции за нарушения на пряко приложимо право на Съюза и на санкции за нарушения на регламенти или решения на ЕЦБ, както в областта на надзора, така и в областите, които не са свързани с надзора, при условие че са изчерпани всички правни средства за обжалване на решението. В случай че ЕЦБ счита, че незабавното публикуване на дадено решение би застрашило стабилността на финансовите пазари или би било непропорционално, като се отчита тежестта на налаганата на предприятието административна имуществена санкция или санкция, тя разполага със свободата да забавя публикуването на решението до три години след датата, на която е било взето решението. При поискване ЕЦБ провежда поверителни устни обсъждания при закрити врата с председателя и заместник-председателите на компетентната комисия на Европейския парламент относно тези случаи. ЕЦБ предоставя обосновка за забавянето в приложение към публикуваното решение. ЕЦБ извършва публикацията в случаите и съгласно условията, определени в приложимото право на Съюза, независимо от националните закони или подзаконови актове, а когато приложимото право на Съюза се състои от директиви — от националното законодателство за транспониране на тези директиви.
Изменение 7
Проект на регламент
Член 1 — точка 2
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 1а — параграф 3а (нов)

3a.  Без да се засягат техните други специфични правомощия, произтичащи от националното право, компетентните национални органи запазват компетентността си да налагат административни санкции, но налагат такива санкции на кредитни институции, над които ЕЦБ упражнява пряк надзор, само ако ЕЦБ изиска от тях да започнат производство за тази цел.
Изменение 15
Проект на регламент
Член 1 — точка 4 — буква a а) (нова
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 3 — параграф 9

aa)  параграф 9 се заменя със следния текст:
9.  Постъпленията от санкциите, наложени от ЕЦБ, принадлежат на ЕЦБ.
9. Постъпленията от санкциите, наложени от ЕЦБ, принадлежат на ЕЦБ. Постъпленията от санкциите, наложени от ЕЦБ при изпълнението на надзорните й задачи, включително събирането на статистическа информация, принадлежат на Единния фонд за преструктуриране.“
Изменение 8
Проект на регламент
Член 1 — точка 4 — буква б
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 3 — параграф 10
Ако нарушението е свързано изключително със задача, възложена на ЕСЦБ или на ЕЦБ в съответствие с Договора и Устава на ЕСЦБ, процедурата за нарушение може да започне единствено на основание на настоящия регламент, независимо от съществуващите национални закони или подзаконови актове, които могат да предвиждат отделна процедура. Ако нарушението също е свързано и с една или повече области извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ, правото да се започне процедура за нарушение на основание настоящия регламент е независимо от правото на компетентния национален орган да започне отделна процедура по отношение на областите извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ. Настоящата разпоредба не накърнява приложението на наказателното право и на националното право, свързано с компетентностите по пруденциален надзор в участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013.
10.  Ако нарушението е свързано изключително със задача, възложена на ЕСЦБ или на ЕЦБ в съответствие с Договора и Устава на ЕСЦБ, процедурата за нарушение може да започне единствено на основание на настоящия регламент, независимо от съществуващите национални закони или подзаконови актове, които могат да предвиждат отделна процедура. Ако нарушението също е свързано и с една или повече области извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ, правото да се започне процедура за нарушение на основание настоящия регламент е независимо от правото на компетентния национален орган да започне отделна процедура по отношение на областите извън компетентността на ЕСЦБ или на ЕЦБ. Настоящата разпоредба не накърнява приложението на наказателното право и на националното право, свързано с компетентностите по пруденциален надзор в участващите държави членки, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013. Също така постъпленията от събирането на санкциите, посочени в член 2 от настоящия регламент, остават на разположение на ЕЦБ, при условие че тя посочи предназначение, за което ще бъдат използвани постъпленията, различно от финансиране на текущите разходи, и при условие че тя докладва за използването им пред Европейския парламент и Сметната палата.
Изменение 9
Проект на регламент
Член 1 — точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 4 — параграф 1

4a.  В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:
1.   Правото за вземане на решения за започване на процедура на нарушение, както е предвидено в настоящия регламент, се погасява една година след като съществуването на твърдяното нарушение е станало известно на ЕЦБ или на националната централна банка в държавата-членка, в чиито териториални предели на компетентност е извършено твърдяното нарушение и, във всички случаи, пет години след извършване на нарушението, или в случаите на продължаващо нарушение, пет години след прекратяване на нарушението.
1. Правото за вземане на решения за започване на процедура на нарушение, както е предвидено в настоящия регламент, се погасява една година след като съществуването на твърдяното нарушение е станало известно на ЕЦБ или на националната централна банка в държавата членка, в чиито териториални предели на компетентност е извършено твърдяното нарушение и, във всички случаи, три години след датата, на която е било взето решението за започване на процедура за нарушение, или, в случаите на продължаващо нарушение, три години след прекратяване на нарушението.
Изменение 10
Проект на регламент
Член 1 — точка 5
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 4в — параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 4, правото за вземане на решение за налагане на административна санкция във връзка с нарушения, отнасящи се до съответни пряко приложими правни актове от правото на Съюза, както и до решения и регламенти, приети от ЕЦБ при изпълнение на надзорните ѝ задачи, се погасява пет години след извършване на нарушението или в случай на продължаващо нарушение — пет години след прекратяване на нарушението.
1.  Чрез дерогация от член 4, правото за вземане на решение за налагане на административна санкция във връзка с нарушения, отнасящи се до съответни пряко приложими правни актове от правото на Съюза, както и до решения и регламенти, приети от ЕЦБ при изпълнение на надзорните ѝ задачи, се погасява пет години след датата, на която е взето решение за започване на процедура за нарушение, или, в случай на продължаващо нарушение — пет години след прекратяване на нарушението.
Изменение 11
Проект на регламент
Член 1 — точка 5
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 4в — параграф 2
2.  Всяко предприето от ЕЦБ действие за целите на разследването или производството във връзка с нарушение води до прекъсване на давностния срок по параграф 1. Давността се прекъсва, считано от датата, на която съответното поднадзорно лице е уведомено за действието. След всяко прекъсване давностният срок започва да тече наново. Давностният срок обаче не може да надвишава период от десет години след извършване на нарушението или в случай на продължаващо нарушение — десет години след прекратяване на нарушението.
2.  Всяко предприето от ЕЦБ действие за целите на разследването или производството във връзка с нарушение води до прекъсване на давностния срок по параграф 1. Давността се прекъсва, считано от датата, на която съответното поднадзорно лице е уведомено за действието. След всяко прекъсване давностният срок започва да тече наново. Давностният срок обаче не може да надвишава период от седем години след датата, на която е взето решение за започване на процедура за нарушение, или, в случай на продължаващо нарушение — седем години след прекратяване на нарушението.
Изменение 12
Проект на регламент
Член 1 — точка 5
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 4в — параграф 4 а (нов)

4a.  Действията, с които се прекъсва давностният срок, включват по-специално следното:

а)  искане в писмена форма за предоставяне на информация от страна на ЕЦБ или от страна на компетентния национален орган на държава членка;

б)  разрешения в писмена форма за извършване на проверки, издадени на длъжностни лица от ЕЦБ или от компетентния национален орган на държава членка;

в)  започването на процедура за нарушение от компетентния национален орган на държава членка;
Изменение 13
Проект на регламент
Член 1 — точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 5

5a.  Член 5 се заменя със следния текст:
Член 5
„Член 5
Съдебен контрол
Съдебен контрол
Съдът на Европейските общности има неограничена компетентност по смисъла на член 172 от Договора по контрола на окончателните решения, с които се налагат санкции.
Както е предвидено в член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Съдът на Европейския съюз има неограничена компетентност по контрола на окончателните решения, с които се налагат санкции.“
Изменение 14
Проект на регламент
Член 1 — точка 5 б (нова)
Регламент (ЕО) № 2532/98
Член 6 а (нов)

5б.  Вмъква се следният член:

„Член 6а

Международен диалог

Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ поддържа редовен контакт с надзорни органи извън Съюза, за да работи за съгласувано прилагане на санкциите и механизмите за налагане на санкции на международно равнище.“
Правна информация - Политика за поверителност