Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0807(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0028/2014

Předložené texty :

A8-0028/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasování :

PV 26/11/2014 - 12.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0062

Přijaté texty
PDF 500kWORD 109k
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk
Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2014 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  s ohledem na čl. 129 odst. 4 a čl. 132 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a články 34.3 a 41 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0090/2014),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0028/2014),

1.  schvaluje pozměněný návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh předložený na doporučení Evropské centrální banky;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Evropské centrální bance a Komisi.

Návrh Evropské centrální banky   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)   ECB by měla zveřejňovat rozhodnutí o uložení správních peněžitých sankcí za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankcí za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, ledaže by toto zveřejnění bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přísnosti správní peněžité sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, nebo by ohrožovalo stabilitu finančních trhů.
(6)   ECB by měla zveřejňovat, zpravidla bez zbytečného odkladu, rozhodnutí o uložení správních peněžitých sankcí za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankcí za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají. Domnívá-li se ECB, že okamžité zveřejnění rozhodnutí by ohrožovalo stabilitu finančních trhů nebo by bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přísnosti správní peněžité sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, měla by mít možnost zveřejnění rozhodnutí dle svého uvážení odložit až na dobu tří let ode dne přijetí rozhodnutí nebo až do okamžiku, kdy budou vyčerpány všechny právní prostředky k přezkoumání tohoto rozhodnutí. Na požádání by měla ECB vést o těchto případech důvěrná ústní jednání za zavřenými dveřmi s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Evropského parlamentu. ECB by měla odložení odůvodnit v příloze zveřejněného rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

(6a)  V článku 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 je uvedeno, že ECB musí jednat s plným ohledem na jednotu a integritu vnitřního trhu a řádnou péčí o tuto jednotu a integritu, a to na základě rovného zacházení s úvěrovými institucemi s cílem předcházet regulatorní arbitráži, a že žádné opatření, návrh či politika ECB nesmí přímo ani nepřímo znevýhodňovat kterýkoli členský stát nebo skupinu členských států jako místo poskytování bankovních či finančních služeb v jakékoli měně. V tomto ohledu by měla ECB jednat s cílem předcházet komparativním výhodám, které vytvářejí nekalou konkurenci.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)   Článek 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví zásadu oddělení funkcí, podle které ECB provádí úkoly, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. V zájmu naplnění této zásady byla v souladu článkem 26 zřízena Rada dohledu, která odpovídá mimo jiné za přípravu návrhů rozhodnutí Rady guvernérů ECB v oblasti dohledu. Rozhodnutí Rady guvernérů ECB podléhají za podmínek stanovených v článku 24 uvedeného nařízení přezkumu správní revizní komisí. S ohledem na zásadu oddělení funkcí a na zřízení Rady dohledu a správní revizní komise by se měly uplatňovat dva odlišné postupy: a) zvažuje-li ECB uvalení správní sankce při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Rada guvernérů ECB na základě konečného návrhu rozhodnutí Rady dohledu a tato rozhodnutí podléhají přezkumu správní revizní komisí; a b) zvažuje-li ECB uvalení sankce při plnění svých úkolů v oblastech, které se netýkají dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Výkonná rada ECB a tato rozhodnutí podléhají přezkumu Radou guvernérů ECB.
(9)   Článek 25 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví zásadu oddělení funkcí, podle které ECB provádí úkoly, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, aniž jsou dotčeny její úkoly týkající se měnové politiky a odděleně od těchto a všech ostatních úkolů. ECB má jednat při provádění všech svých úkolů v plném souladu s touto zásadou, aby nedocházelo ke střetům zájmů. V zájmu naplnění této zásady byla v souladu článkem 26 zřízena Rada dohledu, která odpovídá mimo jiné za přípravu návrhů rozhodnutí Rady guvernérů ECB v oblasti dohledu. Rozhodnutí Rady guvernérů ECB podléhají za podmínek stanovených v článku 24 uvedeného nařízení přezkumu správní revizní komisí. S ohledem na zásadu oddělení funkcí a na zřízení Rady dohledu a správní revizní komise by se měly uplatňovat dva odlišné postupy: a) zvažuje-li ECB uvalení správní sankce při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Rada guvernérů ECB na základě konečného návrhu rozhodnutí Rady dohledu a tato rozhodnutí podléhají přezkumu správní revizní komisí; a b) zvažuje-li ECB uvalení sankce při plnění svých úkolů v oblastech, které se netýkají dohledu, přijímá rozhodnutí za tímto účelem Výkonná rada ECB a tato rozhodnutí podléhají přezkumu Radou guvernérů ECB.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

(10a)  Vzhledem ke globalizaci bankovních služeb a rostoucímu významu mezinárodních norem by ECB spolu s příslušnými orgány zúčastněných členských států měla navázat pravidelný dialog s orgány dohledu mimo Unii s cílem podporovat mezinárodní koordinaci a dohodnout se na společných zásadách ukládání a vymáhání sankcí. Součástí tohoto dialogu by mělo být jednotné chápání důsledků rozdílných politik sankcí na přístup na trh a na hospodářskou soutěž a úsilí o dosažení rovnějších podmínek na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 1 – bod 6
„penále“ rozumí peněžní částky, které musí platit podnik v případě trvajícího protiprávního jednání jako trest nebo s cílem přinutit příslušné osoby k tomu, aby dodržovaly nařízení či rozhodnutí ECB v oblasti dohledu. Penále se počítají za každý den trvání protiprávního jednání a) od okamžiku, kdy byl podnik postupem podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce vyrozuměn o rozhodnutí, jímž se nařizuje ukončení protiprávního jednání, nebo b) v případě, že trvající protiprávní jednání spadá do oblasti působnosti čl. 18 odst. 7 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (*), v souladu s postupem podle článku 4b tohoto nařízení,
6.   „penále“ rozumí peněžní částky, které musí platit podnik v případě trvajícího protiprávního jednání jako trest nebo s cílem přinutit příslušné osoby k tomu, aby dodržovaly nařízení či rozhodnutí ECB v oblasti dohledu. Penále se počítají za každý celý den trvání protiprávního jednání a) od okamžiku, kdy byl podnik postupem podle čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce vyrozuměn o rozhodnutí, jímž se nařizuje ukončení protiprávního jednání, nebo b) v případě, že trvající protiprávní jednání spadá do oblasti působnosti čl. 18 odst. 7 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (*), v souladu s postupem podle článku 4b tohoto nařízení,
____________
_____________
(*) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
(*) Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 1a – odst. 3
3.   ECB je oprávněna zveřejnit každé rozhodnutí, kterým podniku ukládá správní peněžitou sankci za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankci za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, bez ohledu na to, zda proti němu byl podán opravný prostředek či nikoli. Při zveřejňování ECB postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Unie bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy,pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí.
3.   Zpravidla bez zbytečného prodlení po vyrozumění dotčeného podniku ECB zveřejňuje transparentním postupem a v souladu s pravidly, která zveřejní, každé rozhodnutí, kterým podniku ukládá správní peněžitou sankci za porušení přímo použitelných právních předpisů Unie a sankci za porušení nařízení nebo rozhodnutí ECB, a to jak v oblasti dohledu, tak v oblastech, které se dohledu netýkají, pokud byly vyčerpány všechny právní prostředky k přezkoumání tohoto rozhodnutí. Domnívá-li se ECB, že okamžité zveřejnění rozhodnutí by ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo by bylo nepřiměřené s ohledem na stupeň přísnosti správní peněžité sankce nebo sankce, která je podniku ukládána, může zveřejnění rozhodnutí dle svého uvážení odložit až na dobu tří let ode dne přijetí rozhodnutí. Na požádání vede ECB o těchto případech důvěrná ústní jednání za zavřenými dveřmi s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Evropského parlamentu. ECB odložení odůvodní v příloze zveřejněného rozhodnutí. Zveřejňování ECB provádí v případech a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech Unie bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, a pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 1a – odst. 3 a (nový)

3a.  Aniž by tím byly dotčeny jejich další zvláštní pravomoci vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, mají příslušné vnitrostátní orgány i nadále pravomoc ukládat správní sankce, avšak úvěrovým institucím, nad nimiž ECB vykonává přímý dohled, smí takové sankce uložit, jen pokud je ECB požádala o zahájení řízení za tímto účelem.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. aa (nové)
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 3 – odst. 9

aa)  Odstavec 9 se nahrazuje tímto:
9.  Výnos ze sankcí uvalených ECB náleží ECB.
9. Výnos ze sankcí uložených ze strany ECB náleží ECB. Výnos ze sankcí uložených ze strany ECB při výkonu jejích pravomocí dohledu, včetně shromažďování statistických informací, náleží Jednotnému fondu pro řešení krizí.“
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 3 – odst. 10
Vztahuje-li se protiprávní jednání výlučně na úkol, který je podle Smlouvy a statutu ESCB svěřen ESCB nebo ECB, lze řízení o sankcích zahájit výhradně podle tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda vnitrostátní právní předpisy stanoví jiné řízení. Vztahuje-li se protiprávní jednání na jednu nebo více oblastí mimo působnost ESCB či ECB, není pravomoc zahájit řízení o sankcích podle tohoto nařízení dotčena pravomocí příslušného vnitrostátního orgánu zahájit zvláštní řízení s ohledem na oblasti mimo působnost ESCB nebo ECB. Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování trestního práva a vnitrostátních právních předpisů týkajících se pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu v zúčastněných členských státech v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013.
10.   Vztahuje-li se protiprávní jednání výlučně na úkol, který je podle Smlouvy a statutu ESCB svěřen ESCB nebo ECB, lze řízení o sankcích zahájit výhradně podle tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda vnitrostátní právní předpisy stanoví jiné řízení. Vztahuje-li se protiprávní jednání na jednu nebo více oblastí mimo působnost ESCB či ECB, není pravomoc zahájit řízení o sankcích podle tohoto nařízení dotčena pravomocí příslušného vnitrostátního orgánu zahájit zvláštní řízení s ohledem na oblasti mimo působnost ESCB nebo ECB. Tímto ustanovením není dotčeno uplatňování trestního práva a vnitrostátních právních předpisů týkajících se pravomocí v oblasti obezřetnostního dohledu v zúčastněných členských státech v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1024/2013. Kromě toho, příjmy ze sankcí uvedených v článku 2 tohoto nařízení zůstávají k dispozici ECB, pokud uvede účel jejich využití, kterým však nesmí být financování běžných výdajů, a pokud o jejich použití informuje Evropský parlament a Účetní dvůr.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 4 – odst. 1

4a.  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
1.   Právo rozhodnout o zahájení řízení o sankcích podle tohoto nařízení zaniká rok poté, kdy se ECB nebo národní centrální banka členského státu, v jehož soudní pravomoci k protiprávnímu jednání došlo, poprvé o údajném protiprávním jednání dozvědí, a vždy pět let poté, kdy k protiprávnímu jednání došlo, a v případě trvajícího protiprávního jednání pět let poté, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.
1. Právo rozhodnout o zahájení řízení o sankcích podle tohoto nařízení zaniká rok poté, kdy se ECB nebo národní centrální banka členského státu, v jehož soudní pravomoci k protiprávnímu jednání došlo, o údajném protiprávním jednání dozvědí, a v každém případě tři roky poté, co bylo přijato rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích, nebo, v případě trvajícího protiprávního jednání, tři roky poté, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 4 c – odst. 1
1.   Odchylně od článku 4 zaniká právo rozhodnout o uvalení správní sankce za protiprávní jednání týkající se příslušných přímo použitelných právních předpisů Unie, jakož i rozhodnutí a nařízení, která ECB přijala při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, pět let poté, kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo v případě trvajícího protiprávního jednání pět let poté, co bylo protiprávní jednání ukončeno.
1.   Odchylně od článku 4 zaniká právo rozhodnout o uložení správní sankce za protiprávní jednání týkající se příslušných přímo použitelných právních předpisů Unie, jakož i rozhodnutí a nařízení, která ECB přijala při plnění svých úkolů v oblasti dohledu, pět let poté, co bylo přijato rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích, nebo v případě trvajícího protiprávního jednání pět let poté, co bylo protiprávní jednání ukončeno.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 4 c – odst. 2
2.   Lhůtu stanovenou v odstavci 1 přerušuje jakýkoli úkon, který ECB učiní pro účely vyšetřování nebo řízení, pokud se týká protiprávního jednání. Promlčecí doba se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je úkon oznámen dotčenému dohlíženému subjektu. Po každém přerušení začne běžet nová lhůta. Lhůta však nepřesáhne dobu deseti let od okamžiku, kdy k protiprávnímu jednání došlo, nebo v případě trvajícího protiprávního jednání 10 let od okamžiku, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.
2.   Lhůtu stanovenou v odstavci 1 přerušuje jakýkoli úkon, který ECB učiní pro účely vyšetřování nebo řízení, pokud se týká protiprávního jednání. Promlčecí doba se přerušuje s účinkem ode dne, kdy je úkon oznámen dotčenému dohlíženému subjektu. Po každém přerušení začne běžet nová lhůta. Lhůta však nepřesáhne dobu sedmi let ode dne přijetí rozhodnutí o zahájení řízení o sankcích nebo, v případě trvajícího protiprávního jednání, sedmi let od okamžiku, kdy bylo protiprávní jednání ukončeno.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 2532/98
Čl. 4 c – odst. 4 a (nový)

4a.  Mezi úkony přerušující promlčecí dobu patří zejména:

a)  písemná žádost ECB nebo příslušného vnitrostátního orgánu členského státu o informace;

b)  písemné zmocnění k provedení kontroly vydané úředníkům ECB nebo příslušným vnitrostátním orgánem členského státu;

c)  zahájení řízení o sankcích příslušným vnitrostátním orgánem členského státu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 2532/98
Článek 5

5a.  Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5
Článek 5
Soudní přezkum
Soudní přezkum
Na Soudní dvůr Evropských společenství se ve smyslu článku 172 Smlouvy přenáší neomezená soudní pravomoc k přezkoumání konečných rozhodnutí o uvalení sankce.
Jak je uvedeno v článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie, Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou soudní pravomoc k přezkoumání konečných rozhodnutí o uložení sankce.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 2532/98
Článek 6 a (nový)

5b.  Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Mezinárodní dialog

Podle článku 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB naváže pravidelný dialog s orgány dohledu mimo Unii s cílem usilovat o jednotné uplatňování sankcí a sankčních mechanismů na mezinárodní úrovni.“
Právní upozornění - Ochrana soukromí