Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0807(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2014

Indgivne tekster :

A8-0028/2014

Forhandlinger :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Afstemninger :

PV 26/11/2014 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0062

Vedtagne tekster
PDF 453kWORD 92k
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg
Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. november 2014 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Centralbanks henstilling (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  der henviser til artikel 129, stk. 4, og 132, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 34.3 og artikel 41 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0090/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0028/2014),

1.  godkender udkastet i Den Europæiske Centralbanks henstilling som ændret;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i Den Europæiske Centralbanks henstilling i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Den Europæiske Centralbank og Kommissionen.

Udkast fra Den Europæiske Centralbank   Ændring
Ændring 1
Udkast til forordning
Betragtning 6
(6)  ECB bør offentliggøre afgørelser om pålæggelse af administrative bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger eller ‐afgørelser, både inden for og uden for tilsynsområdet, medmindre en sådan offentliggørelse er uforholdsmæssig, henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion, eller bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare.
(6)  ECB bør som hovedregel ufortøvet offentliggøre afgørelser om pålæggelse af administrative bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger eller ‐afgørelser, både inden for og uden for tilsynsområdet. Såfremt ECB vurderer, at ufortøvet offentliggørelse af en afgørelse bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare eller er uforholdsmæssig, henset til alvorligheden af den pålagte administrative bøde eller sanktion, bør den have beføjelse til at udsætte offentliggørelsen af ​​afgørelsen med op til tre år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet, eller indtil alle appelmuligheder er udtømt. Efter anmodning bør ECB holde fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet om sådanne tilfælde. ECB bør begrunde udsættelsen i et bilag til den offentliggjorte​​ beslutning.
Ændring 2
Udkast til forordning
Betragtning 6 a (ny)

(6a)  Af artikel 1 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fremgår det, at ECB fuldt ud og under stor omhu skal tage hensyn til det indre markeds enhed og integritet baseret på ligebehandling af kreditinstitutterne med henblik på at undgå regelarbitrage eller illoyal konkurrence, og med henblik på, at ingen af ECB's foranstaltninger, forslag eller politikker direkte eller indirekte må diskriminere en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater som et sted for udøvelse af bankvæsen eller levering af finansielle tjenesteydelser i en hvilken som helst valuta. I denne forbindelse bør ECB handle med henblik på at forhindre en komparativ fordel, der fremmer illoyal konkurrence.
Ændring 3
Udkast til forordning
Betragtning 9
(9)  Artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastlægger uafhængighedsprincippet, hvorefter ECB udfører de opgaver, som er blevet overdraget den ved forordning (EU) nr. 1024/2013, uden at det berører og uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver og andre opgaver. For at styrke dette uafhængighedsprincip er et tilsynsråd blevet oprettet i henhold til artikel 26, som bl.a. er ansvarligt for udarbejdelsen af udkast til ECB's Styrelsesråds afgørelser inden for tilsynsområdet. De afgørelser, som træffes af Styrelsesrådet, er endvidere underlagt Det Administrative Klagenævns revision, jf. betingelserne i artikel 24. Under hensyntagen til uafhængighedsprincippet og oprettelsen af Tilsynsrådet og Det Administrative Klagenævn bør to specifikke procedurer finde anvendelse: a) hvis ECB overvejer at pålægge administrative sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Styrelsesråd på baggrund af et færdigt udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet og underlægges Det Administrative Klagenævns revision, og b) hvis ECB overvejer at pålægge sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine ikke-tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Direktion og underlægges ECB's Styrelsesråds revision.
(9)  Artikel 25 i forordning (EU) nr. 1024/2013 fastlægger uafhængighedsprincippet, hvorefter ECB udfører de opgaver, som er blevet overdraget den ved forordning (EU) nr. 1024/2013, uden at det berører og uafhængigt af sine pengepolitiske opgaver og andre opgaver. For at undgå interessekonflikter bør ECB uindskrænket følge dette princip i forbindelse med en hvilken som helst foranstaltning truffet af ECB. For at styrke dette uafhængighedsprincip er et tilsynsråd blevet oprettet i henhold til artikel 26, som bl.a. er ansvarligt for udarbejdelsen af udkast til ECB's Styrelsesråds afgørelser inden for tilsynsområdet. De afgørelser, som træffes af Styrelsesrådet, er endvidere underlagt Det Administrative Klagenævns revision, jf. betingelserne i artikel 24. Under hensyntagen til uafhængighedsprincippet og oprettelsen af Tilsynsrådet og Det Administrative Klagenævn bør to specifikke procedurer finde anvendelse: a) hvis ECB overvejer at pålægge administrative sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Styrelsesråd på baggrund af et færdigt udkast til afgørelse fra Tilsynsrådet og underlægges Det Administrative Klagenævns revision, og b) hvis ECB overvejer at pålægge sanktioner i forbindelse med udførelsen af sine ikke-tilsynsopgaver, træffes afgørelser i denne henseende af ECB's Direktion og underlægges ECB's Styrelsesråds revision.
Ændring 4
Udkast til forordning
Betragtning 10 a (ny)

(10a)  ECB bør på baggrund af globaliseringen af banktjenester og den stigende betydning af internationale standarder sammen med de kompetente myndigheder i de deltagende medlemsstater etablere en regelmæssig dialog med tilsynsførende uden for Unionen for at fremme den internationale koordination og enes om de fælles principper i indførelsen og håndhævelsen af sanktioner. Denne dialog bør omfatte en fælles forståelse af virkningerne af de forskellige sanktionspolitikker vedrørende markedsadgang og konkurrence og bør tage sigte på at forbedre de fælles internationale spilleregler.
Ændring 5
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 1 – nr. 6
"Tvangsbøde": et pengebeløb, som et foretagende i tilfælde af vedvarende overtrædelse skal betale enten som straf eller med henblik på at tvinge de berørte personer til at overholde ECB's tilsynsforordninger og -afgørelser. Tvangsbøder beregnes for hver overtrædelsesdag, a) efter at der i overensstemmelse med proceduren, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, er givet foretagendet meddelelse om en beslutning, som kræver, at overtrædelsen bringes til ophør, eller b) hvis den vedvarende overtrædelse er omfattet af artikel 18, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter*), i overensstemmelse med proceduren i artikel 4b i denne forordning."
6)  "Tvangsbøde": et pengebeløb, som et foretagende i tilfælde af vedvarende overtrædelse skal betale enten som straf eller med henblik på at tvinge de berørte personer til at overholde ECB's tilsynsforordninger og -afgørelser. Tvangsbøder beregnes for hver hele overtrædelsesdag, a) efter at der i overensstemmelse med proceduren, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, er givet foretagendet meddelelse om en beslutning, som kræver, at overtrædelsen bringes til ophør, eller b) hvis den vedvarende overtrædelse er omfattet af artikel 18, stk. 7, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter*), i overensstemmelse med proceduren i artikel 4b i denne forordning.
*) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.
*) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.
Ændring 6
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 1 a – stk. 3
3.  ECB kan offentliggøre enhver afgørelse om at pålægge et foretagende administrativ bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger og -afgørelser både i og uden for tilsynsområdet, uanset om sådanne afgørelser er blevet påklaget eller ej. ECB foretager sådanne offentliggørelser i overensstemmelse med relevant EU-ret, uanset anden national lovgivning eller nationale bestemmelser, og hvor EU-retten består af direktiver, national lovgivning, der gennemfører disse direktiver.
3.  Efter at have givet foretagendet meddelelse herom skal ECB efter en gennemsigtig procedure og regler, som det skal offentliggøre, som hovedregel ufortøvet offentliggøre enhver afgørelse om at pålægge et foretagende administrativ bøder for manglende overholdelse af umiddelbart gældende EU-ret og sanktioner for manglende overholdelse af ECB-forordninger og -afgørelser både i og uden for tilsynsområdet, forudsat at alle appelmuligheder er udtømt. I de tilfælde hvor ECB mener, at øjeblikkelig offentliggørelse af en afgørelse bringer stabiliteten af det finansielle marked i fare eller er uforholdsmæssig henset til alvoren af den pålagte administrative bøde eller sanktion, har den beføjelse til at udsætte offentliggørelsen af ​​afgørelsen med op til tre år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Efter anmodning bør ECB holde fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet om sådanne tilfælde. ECB begrunder udsættelsen i et bilag til den offentliggjorte afgørelse. ECB foretager offentliggørelser af tilfældene i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i relevant EU-ret, uanset anden national lovgivning eller nationale bestemmelser, og hvor EU-retten består af direktiver, national lovgivning, der gennemfører disse direktiver.
Ændring 7
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 1 a – stk. 3 a (nyt)

3a.  Uden at det berører deres andre specifikke kompetencer i medfør af national lovgivning, har de kompetente nationale myndigheder fortsat kompetence til at pålægge administrative sanktioner, men bør kun pålægge kreditinstitutter, der er under direkte tilsyn af ECB, sådanne sanktioner, hvis ECB kræver, at der indledes en procedure med henblik herpå.
Ændring 15
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 3 – stk. 9

aa)  Stk. 9, affattes således:
9.  Indtægter fra sanktioner, der er pålagt af ECB, tilfalder ECB.
"9. Indtægter fra sanktioner, der er pålagt af ECB, tilfalder ECB. Indtægter fra sanktioner, der er pålagt af ECB som led i udførelsen af dens tilsynsopgaver, herunder indsamling af statistiske oplysninger, tilfalder Den Fælles Bankafviklingsfond.
Ændring 8
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 3 – stk. 10
Hvis overtrædelsen udelukkende vedrører en opgave, der påhviler ESCB eller ECB i medfør af traktaten og ESCB-statutten, kan der kun indledes en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning, uanset om national lovgivning eller nationale bestemmelser kræver en særskilt procedure. Hvis overtrædelsen desuden vedrører et eller flere områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence, er retten til at indlede en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning uafhængig af enhver kompetent national myndigheds ret til at indlede særskilte procedurer vedrørende sådanne områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af strafferetten og den nationale ret vedrørende tilsynsbeføjelserne i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.
10.  Hvis overtrædelsen udelukkende vedrører en opgave, der påhviler ESCB eller ECB i medfør af traktaten og ESCB-statutten, kan der kun indledes en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning, uanset om national lovgivning eller nationale bestemmelser kræver en særskilt procedure. Hvis overtrædelsen desuden vedrører et eller flere områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence, er retten til at indlede en overtrædelsesprocedure på grundlag af denne forordning uafhængig af enhver kompetent national myndigheds ret til at indlede særskilte procedurer vedrørende sådanne områder uden for ESCB's eller ECB's kompetence. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af strafferetten og den nationale ret vedrørende tilsynsbeføjelserne i de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013. Endvidere skal indtægterne fra sanktionerne omhandlet i artikel 2 i nærværende forordning stå til rådighed for ECB, forudsat at den angiver et specifikt anvendelsesformål ud over de løbende udgifter, og forudsat at den rapporterer om anvendelsen af midlerne til Europa-Parlamentet og Revisionsretten.
Ændring 9
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 4 – stk. 1

4a.  Artikel 4, stk. 1, affattes således:
1.  Retten til at træffe beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure som anført i denne forordning ophører et år efter, at enten ECB eller den nationale centralbank i den medlemsstat, i hvis retsområde den påståede overtrædelse har fundet sted, først fik kendskab til den påståede overtrædelse, og under alle omstændigheder fem år efter, at overtrædelsen fandt sted, eller i tilfælde af vedvarende overtrædelse fem år efter, at overtrædelsen er bragt til ophør.
"1. Retten til at træffe beslutning om at indlede en overtrædelsesprocedure som anført i denne forordning ophører et år efter, at enten ECB eller den nationale centralbank i den medlemsstat, i hvis retsområde den påståede overtrædelse har fundet sted, først fik kendskab til den påståede overtrædelse, og under alle omstændigheder tre år efter, at afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller i tilfælde af vedvarende overtrædelse tre år efter, at overtrædelsen var bragt til ophør.
Ændring 10
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 4 c – stk. 1
1.  Uanset artikel 4 udløber retten til at træffe afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion med hensyn til overtrædelser af relevante umiddelbart gældende EU-retsakter samt forordninger og afgørelser, som ECB har vedtaget i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, fem år efter at overtrædelsen har fundet sted, eller i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, fem år efter at overtrædelsen er ophørt.
1.  Uanset artikel 4 udløber retten til at træffe afgørelse om at pålægge en administrativ sanktion med hensyn til overtrædelser af relevante umiddelbart gældende EU-retsakter samt forordninger og afgørelser, som ECB har vedtaget i forbindelse med udførelsen af sine tilsynsopgaver, fem år efter datoen, hvor afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, fem år efter at overtrædelsen var ophørt.
Ændring 11
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 4 c – stk. 2
2.  Enhver foranstaltning truffet af ECB med henblik på undersøgelser eller procedurer i forbindelse med en overtrædelse medfører, at tidsfristen i stk. 1 afbrydes. Tidsfristen afbrydes med virkning fra datoen, hvorpå den berørte enhed under tilsyn underrettes om foranstaltningen. Enhver afbrydelse medfører, at løbetiden for tidsfristen begynder at løbe på ny. Tidsfristen må dog ikke overskride en periode på 10 år, efter at overtrædelsen er indtrådt, eller, i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, 10 år efter at overtrædelsen er ophørt.
2.  Enhver foranstaltning truffet af ECB med henblik på undersøgelser eller procedurer i forbindelse med en overtrædelse medfører, at tidsfristen i stk. 1 afbrydes. Tidsfristen afbrydes med virkning fra datoen, hvorpå den berørte enhed under tilsyn underrettes om foranstaltningen. Enhver afbrydelse medfører, at løbetiden for tidsfristen begynder at løbe på ny. Tidsfristen må dog ikke overskride en periode på syv år, efter at afgørelsen om at indlede en overtrædelsesprocedure var truffet, eller, i tilfælde af en vedvarende overtrædelse, syv år efter at overtrædelsen var ophørt.
Ændring 12
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 4 c – stk. 4 a (nyt)

4a.  Tidsfristen afbrydes bl.a. af følgende:

a)  ECB's eller en medlemsstats kompetente nationale myndigheds skriftlige begæringer om oplysninger

b)  skriftlige fuldmagter til at foretage kontrolundersøgelser, der er udstedt til tjenestemænd af ECB eller en medlemsstats kompetente nationale myndighed

c)  en medlemsstats kompetente nationale myndigheds indledning af overtrædelsesprocedurer.
Ændring 13
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 5

5a.  Artikel 5 affattes således:
Artikel 5
Artikel 5
Domstolsprøvelse
Domstolsprøvelse
De Europæiske Fællesskabers Domstol har fuld prøvelsesret i den i traktatens artikel 172 anvendte betydning vedrørende endelige beslutninger om pålæggelse af sanktioner.
Som det er fastsat i artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har De Europæiske Fællesskabers Domstol fuld prøvelsesret vedrørende endelige beslutninger om pålæggelse af sanktioner.
Ændring 14
Udkast til forordning
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 2532/98
Artikel 6 a (ny)

5b.  Følgende artikel indsættes:

”Artikel 6a

International dialog

ECB etablerer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1024/2013 en regelmæssig dialog med tilsynsmyndigheder uden for Unionen for at arbejde hen imod en sammenhængende anvendelse af sanktioner og sanktionsmekanismer på internationalt plan."
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik