Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0807(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0028/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0028/2014

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2014 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0062

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 566kWORD 116k
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (10896/2014 –ECB/2014/19),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 129 παράγραφος 4 και 132 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 34.3 και 41 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0090/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0028/2014),

1.  εγκρίνει το σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο που αποτελεί αντικείμενο της σύστασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Επιτροπή.

Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Η ΕΚΤ οφείλει να δημοσιεύει αποφάσεις δυνάμει των οποίων επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών ή αποφάσεών της, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, εκτός αν η εν λόγω δημοσίευση θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, ή θα διακινδύνευε τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.
(6)   Η ΕΚΤ οφείλει κατά γενικό κανόνα να δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αποφάσεις δυνάμει των οποίων επιβάλλει διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών ή αποφάσεών της, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο. Εάν η ΕΚΤ εκτιμά ότι η άμεση δημοσίευση μιας απόφασης θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή ότι θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης για διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, ή έως ότου εξαντληθούν όλα τα νομικά μέσα προσβολής. Εάν της ζητηθεί, η ΕΚΤ θα πρέπει να διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές. Η ΕΚΤ θα πρέπει να αιτιολογεί την αναβολή σε παράρτημα της δημοσιευθείσας απόφασης.
Τροπολογία 2
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α)  Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ορίζει ότι η ΕΚΤ ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη και διαφυλάσσοντας πλήρως την ενότητα και την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς με γνώμονα την ίση μεταχείριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προς αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας, και ότι καμία πράξη, πρόταση ή πολιτική της ΕΚΤ δεν εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις κατά κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών ως τόπου παροχής τραπεζικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε νόμισμα. Επ' αυτού, η ΕΚΤ θα πρέπει να ενεργεί με σκοπό την αποτροπή της δημιουργίας συγκριτικού πλεονεκτήματος που ευνοεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Τροπολογία 3
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει την αρχή της διάκρισης, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον εν λόγω κανονισμό υπό την επιφύλαξη των καθηκόντων της των σχετικών με τη νομισματική πολιτική και οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων της και διακριτά από αυτά. Προκειμένου να ενισχυθεί η ως άνω αρχή της διάκρισης, ιδρύθηκε εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26, το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ υπόκεινται, υπό τους όρους του άρθρου 24, σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. Λαμβανομένων υπόψη της αρχής της διάκρισης και της ίδρυσης του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο διακριτές διαδικασίες: α) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης του εποπτικού συμβουλίου και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης· και β) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των μη εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
(9)  Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει την αρχή της διάκρισης, σύμφωνα με την οποία η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον κανονισμό (EE) αριθ. 1024/2013 υπό την επιφύλαξη των καθηκόντων της των σχετικών με τη νομισματική πολιτική και οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων της και διακριτά από αυτά. Για να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, θα πρέπει η συγκεκριμένη αρχή να τηρείται απαρέγκλιτα σε όλα τα καθήκοντα που επιτελεί η ΕΚΤ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ως άνω αρχή της διάκρισης, ιδρύθηκε εποπτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 26, το οποίο είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία των σχεδίων αποφάσεων για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ στο εποπτικό πεδίο. Επιπλέον, οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ υπόκεινται, υπό τους όρους του άρθρου 24, σε επανεξέταση από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. Λαμβανομένων υπόψη της αρχής της διάκρισης και της ίδρυσης του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, θα πρέπει να εφαρμόζονται δύο διακριτές διαδικασίες: α) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου απόφασης του εποπτικού συμβουλίου και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης· και β) όταν η ΕΚΤ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά την άσκηση των μη εποπτικών καθηκόντων της, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ και με δυνατότητα επανεξέτασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
Τροπολογία 4
Σχέδιο κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α)  Με γνώμονα την παγκοσμιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών και την αυξανόμενη σημασία των διεθνών προτύπων, η ΕΚΤ θα πρέπει να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών, τακτικό διάλογο με φορείς εποπτείας εκτός της Ένωσης, με στόχο την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, και να συμφωνήσει σε κοινά αποδεκτές αρχές όσον αφορά την επιβολή και την εκτέλεση κυρώσεων. Ο διάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει την κοινή κατανόηση των συνεπειών από τις αποκλίνουσες πολιτικές κυρώσεων για την πρόσβαση στην αγορά και τον ανταγωνισμό, και να στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ισότητα των όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 5
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1 – σημείο 6
«περιοδικές χρηματικές ποινές», τα χρηματικά ποσά, τα οποία, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, μια επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει ως κύρωση ή προκειμένου τα οικεία πρόσωπα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι περιοδικές χρηματικές ποινές υπολογίζονται για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερη υποπαράγραφος, μετά την κοινοποίηση στην επιχείρηση απόφασης που απαιτεί την παύση της παράβασης,· ή β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4β του παρόντος κανονισμού, όταν η διαρκής παράβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (*)·
6)   «περιοδικές χρηματικές ποινές», τα χρηματικά ποσά, τα οποία, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, μια επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει ως κύρωση ή προκειμένου τα οικεία πρόσωπα να υποχρεώνονται σε συμμόρφωση με τους εποπτικούς κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΚΤ. Οι περιοδικές χρηματικές ποινές υπολογίζονται για κάθε πλήρη ημέρα συνέχισης της παράβασης α) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερη υποπαράγραφος, μετά την κοινοποίηση στην επιχείρηση απόφασης που απαιτεί την παύση της παράβασης· ή β) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4β του παρόντος κανονισμού, όταν η διαρκής παράβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (*)·
____________
_____________
(*) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
(*) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.
Τροπολογία 6
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1α – παράγραφος 3
3.   Η ΕΚΤ δύναται να δημοσιεύει κάθε απόφαση που επιβάλλει σε επιχείρηση διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παράβαση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών και αποφάσεων της ΕΚΤ, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, ανεξαρτήτως του εάν κατά της εν λόγω απόφασης έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης. Η ΕΚΤ προβαίνει στη δημοσίευση σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εθνικό νόμο ή κανονισμό και, στις περιπτώσεις που η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία που τις ενσωματώνει.
3.   Ύστερα από κοινοποίηση στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η ΕΚΤ δημοσιεύει, με διαφανή διαδικασία και σύμφωνα με κανόνες τους οποίους δημοσιοποιεί, κατά γενικό κανόνα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε απόφαση που επιβάλλει σε επιχείρηση διοικητικά χρηματικά πρόστιμα για παράβαση άμεσα εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθεσίας και κυρώσεις για παραβάσεις κανονισμών και αποφάσεων της ΕΚΤ, τόσο στο εποπτικό όσο και στο μη εποπτικό πεδίο, υπό τον όρο ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα νομικά μέσα προσβολής της εν λόγω απόφασης. Εάν η ΕΚΤ εκτιμά ότι η άμεση δημοσίευση μιας απόφασης θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, ή ότι θα ήταν δυσανάλογη της βαρύτητας του επιβαλλόμενου διοικητικού χρηματικού προστίμου ή της κύρωσης που επιβάλλεται σε μια επιχείρηση, διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αναβάλει τη δημοσίευση της απόφασης για διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Εάν της ζητηθεί, η ΕΚΤ διεξάγει εμπιστευτικές προφορικές συζητήσεις, κεκλεισμένων των θυρών, με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αυτές. Η ΕΚΤ αιτιολογεί την αναβολή σε παράρτημα της δημοσιευθείσας απόφασης. Η ΕΚΤ προβαίνει στη δημοσίευση στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εθνικό νόμο ή κανονισμό και, στις περιπτώσεις που η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από οδηγίες, ανεξάρτητα από την εθνική νομοθεσία που τις ενσωματώνει.
Τροπολογία 7
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 1α – παράγραφος 3 α (νέα)

3α.  Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών αρμοδιοτήτων τους που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία, οι αρμόδιες εθνικές αρχές παραμένουν αρμόδιες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αλλά, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις μόνο εφόσον η ΕΚΤ τους ζητήσει να κινήσουν διαδικασία για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 15
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο αα (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

αα)  Στο άρθρο 3, η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
9.  Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ ανήκουν στην ΕΚΤ.
«9. Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ ανήκουν στην ΕΚΤ. Τα έσοδα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, περιλαμβανομένης της συλλογής στατιστικών πληροφοριών, ανήκουν στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης.»
Τροπολογία 8
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 3 – παράγραφος 10
Σε περίπτωση που μια παράβαση αφορά αποκλειστικά καθήκον που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ ή στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή κανονισμού που ενδεχομένως προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Εάν μια παράβαση αφορά επίσης έναν ή περισσότερους τομείς εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ, το δικαίωμα κίνησης διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δικαίωμα αρμόδιας εθνικής αρχής να κινήσει ξεχωριστές διαδικασίες στους τομείς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ποινικού δικαίου και του εθνικού δικαίου που αφορά αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.
10.  Σε περίπτωση που μια παράβαση αφορά αποκλειστικά καθήκον που έχει ανατεθεί στο ΕΣΚΤ ή στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και το καταστατικό του ΕΣΚΤ, η διαδικασία σε περίπτωση παραβάσεων μπορεί να κινηθεί μόνο βάσει του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως της ύπαρξης οποιουδήποτε εθνικού νόμου ή κανονισμού που ενδεχομένως προβλέπει ξεχωριστή διαδικασία. Εάν μια παράβαση αφορά επίσης έναν ή περισσότερους τομείς εκτός της σφαίρας των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ, το δικαίωμα κίνησης διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε δικαίωμα αρμόδιας εθνικής αρχής να κινήσει ξεχωριστές διαδικασίες στους τομείς που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του ΕΣΚΤ ή της ΕΚΤ. Η παρούσα διάταξη ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του ποινικού δικαίου και του εθνικού δικαίου που αφορά αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου. Πέραν αυτού, τα έσοδα από τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού παραμένουν στη διάθεση της ΕΚΤ υπό τον όρο ότι προσδιορίζει σκοπό για τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσει άλλον από την κάλυψη τρεχουσών δαπανών, και ότι υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη χρήση τους.
Τροπολογία 9
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

4α.  Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.   Το δικαίωμα λήψης απόφασης για κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποσβέννυται μετά την παρέλευση έτους αφότου καταστεί κατ' αρχάς γνωστή η ύπαρξη της εικαζόμενης παράβασης είτε στην ΕΚΤ, είτε σε εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει η εικαζόμενη παράβαση και, σε κάθε περίπτωση, πέντε έτη αφότου σημειώθηκε η παράβαση ή, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά το τέλος της παράβασης.
«1. Το δικαίωμα λήψης απόφασης για κίνηση διαδικασίας σε περίπτωση παραβάσεων, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, αποσβέννυται μετά την παρέλευση έτους αφότου καταστεί γνωστή η ύπαρξη της εικαζόμενης παράβασης είτε στην ΕΚΤ, είτε σε εθνική κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του οποίου εμπίπτει η εικαζόμενη παράβαση και, σε κάθε περίπτωση, τρία έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, σε περίπτωση διαρκούς παράβασης, τρία έτη μετά το τέλος της παράβασης.»
Τροπολογία 10
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 1
1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, το δικαίωμα λήψης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης σχετικά με παραβάσεις που αφορούν άμεσα εφαρμοστέες πράξεις ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, αποσβέννυται πέντε έτη μετά τη διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά την παύση της.
1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, το δικαίωμα λήψης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης σχετικά με παραβάσεις που αφορούν άμεσα εφαρμοστέες πράξεις ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και αποφάσεις και κανονισμούς που εκδίδει η ΕΚΤ κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της, αποσβέννυται πέντε έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, πέντε έτη μετά την παύση της.
Τροπολογία 11
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 2
2.   Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς έρευνας ή διαδικασιών σχετικών με παράβαση διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1. Η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της κοινοποίησης του μέτρου στη θιγόμενη εποπτευόμενη οντότητα. Μετά από κάθε διακοπή η προθεσμία αρχίζει εκ νέου. Πάντως, η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα έτη από την διάπραξη της παράβασης ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, τα δέκα έτη από την παύση της.
2.   Κάθε μέτρο που λαμβάνει η ΕΚΤ για τους σκοπούς έρευνας ή διαδικασιών σχετικών με παράβαση διακόπτει την προθεσμία της παραγράφου 1. Η προθεσμία διακόπτεται από την ημέρα της κοινοποίησης του μέτρου στη θιγόμενη εποπτευόμενη οντότητα. Μετά από κάθε διακοπή η προθεσμία αρχίζει εκ νέου. Πάντως, η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση να κινηθεί η διαδικασία για παράβαση ή, στην περίπτωση διαρκούς παράβασης, τα επτά έτη από την παύση της.
Τροπολογία 12
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 4γ – παράγραφος 4 α (νέα)

4α.  Στις ενέργειες που συνεπάγονται τη διακοπή της προθεσμίας συγκαταλέγονται ειδικότερα οι εξής:

α)  γραπτή αίτηση της ΕΚΤ ή μιας αρμόδιας εθνικής αρχής ενός κράτους μέλους για την παροχή πληροφοριών·

β)  γραπτή εξουσιοδότηση της ΕΚΤ ή μιας αρμόδιας εθνικής αρχής προς υπαλλήλους για τη διενέργεια ελέγχων·

γ)  κίνηση της διαδικασίας για παράβαση από αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους.
Τροπολογία 13
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 5

5α.  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 5
«Άρθρο 5
Δικαστικός έλεγχος
Δικαστικός έλεγχος
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία κατά την έννοια του άρθρου 172 της συνθήκης όσον αφορά τον έλεγχο οριστικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία όσον αφορά τον έλεγχο οριστικών αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις.»
Τροπολογία 14
Σχέδιο κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98
Άρθρο 6 α (νέο)

5β)  Εισάγεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6 α

Διεθνής διάλογος

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ καθιερώνει τακτικό διάλογο με εποπτικές αρχές εκτός της Ένωσης, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους για τη συνεπή εφαρμογή των κυρώσεων και των μηχανισμών κυρώσεων σε διεθνές επίπεδο.»
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου