Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0807(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0028/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0028/2014

Rasprave :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Glasovanja :

PV 26/11/2014 - 12.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0062

Usvojeni tekstovi
PDF 413kWORD 111k
Srijeda, 26. studenog 2014. - Strasbourg
Ovlasti Europske središnje banke za izricanje sankcija *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2014. o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2532/98 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (10896/2014 – ESB/2014/19),

–  uzimajući u obzir članak 129. stavak 4. i članak 132. stavak 3 Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 34. stavak .3 i članak 41. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0090/2014),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0028/2014),

1.  prihvaća nacrt iz preporuke Europske središnje banke s izmjenama;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti nacrt iz preporuke Europske središnje banke;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Komisiji.

Nacrt Europske središnje banke   Izmjena
Amandman 1
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  ESB bi trebao objaviti odluke kojima se izriču administrativne novčane kazne za povrede izravno primjenjivog prava Unije i sankcije za povrede uredbi i odluka ESB-a, kako na području nadzora, tako i izvan područja nadzora, osim ako bi takva objava bila nerazmjerna, imajući u vidu stupanj ozbiljnosti administrativne novčane kazne ili sankcije izrečene poduzetniku, ili ako bi ugrozila stabilnost financijskih tržišta.
(6)  ESB bi u pravilu trebao bez nepotrebnog odgađanja objaviti odluke kojima se izriču administrativne novčane kazne za povrede izravno primjenjivog prava Unije i sankcije za povrede uredbi i odluka ESB-a, kako na području nadzora, tako i izvan područja nadzora. U slučaju da ESB smatra da bi neposredna objava odluke ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili bila nerazmjerna, imajući u vidu stupanj ozbiljnosti administrativne novčane kazne ili sankcije izrečene poduzetniku, ESB bi trebao imati diskrecijsko pravo na odgodu objave odluke do tri godine nakon datuma donošenja odluke, ili dok ne budu iscrpljena sva sredstva žalbe. ESB bi, na zahtjev, o takvim slučajevima trebao održati povjerljive rasprave iza zatvorenih vrata s predsjednikom i potpredsjednicima nadležnog odbora Europskog parlamenta. ESB bi uz objavu odluke trebao priložiti njezino obrazloženje.
Amandman 2
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)

(6a)  U članku 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 navodi se da ESB postupa uz puno poštovanje i dužnu pažnju prema jedinstvu i cjelovitosti unutarnjeg tržišta utemeljenog na jednakom postupanju prema kreditnim institucijama kako bi se spriječila regulatorna arbitraža te da ESB niti jednim svojim postupkom, prijedlogom ni politikom, izravno ili neizravno, ne diskriminira niti jednu državu članicu ili skupinu država članica kao mjesto pružanja bankovnih ili financijskih usluga u bilo kojoj valuti. ESB bi u tom pogledu trebao djelovati kako bi spriječio nastanak komparativne prednosti koja pogoduje nepoštenom tržišnom natjecanju.
Amandman 3
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)  Članak 25. Uredbe (EU) br. 1024/2013 određuje načelo podjele, pri čemu ESB provodi zadaće koje su mu dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013, ne dovodeći u pitanje svoje zadaće, te odvojeno od svojih zadaća koje se odnose na monetarnu politiku i odvojeno od bilo kojih drugih zadaća. Radi podupiranja ovog načela podjele osnovan je Nadzorni odbor sukladno članku 26., koji je, između ostalog, odgovoran za pripremu nacrta odluka za Upravno vijeće ESB-a u području nadzora. Pored toga, odluke donesene od strane Upravnog vijeća ESB-a, sukladno uvjetima utvrđenim u članku 24. Uredbe, podliježu postupku preispitivanja od strane Administrativnog odbora za preispitivanja. Uzimajući u obzir načelo podjele i osnivanje Nadzornog odbora i Administrativnog odbora za preispitivanja, trebalo bi primijeniti dva različita postupka: (a) kada ESB razmatra izricanje administrativnih kazni u izvršavanju svojih nadzornih zadaća, odluke u tu svrhu donosi Upravno vijeće ESB-a na temelju potpunog nacrta odluke Nadzornog odbora, a te odluke podliježu preispitivanju od strane Administrativnog odbora za preispitivanja; i (b) kada ESB razmatra izricanje sankcija u izvršavanju svojih zadaća koje nisu povezane s nadzorom, odluke u tu svrhu donosi Izvršni odbor ESB-a, a te odluke podliježu preispitivanju od strane Upravnog vijeća ESB-a.
(9)  Članak 25. Uredbe (EU) br. 1024/2013 određuje načelo podjele, pri čemu ESB provodi zadaće koje su mu dodijeljene Uredbom (EU) br. 1024/2013, ne dovodeći u pitanje svoje zadaće, te odvojeno od svojih zadaća koje se odnose na monetarnu politiku i odvojeno od bilo kojih drugih zadaća. Kako bi se izbjegli sukobi interesa, ovo načelo treba slijediti bez ograničenja u izvršavanju svih zadaća ESB-a. Radi podupiranja ovog načela podjele osnovan je Nadzorni odbor sukladno članku 26., koji je, između ostalog, odgovoran za pripremu nacrta odluka za Upravno vijeće ESB-a u području nadzora. Pored toga, odluke donesene od strane Upravnog vijeća ESB-a, sukladno uvjetima utvrđenim u članku 24. Uredbe, podliježu postupku preispitivanja od strane Administrativnog odbora za preispitivanja. Uzimajući u obzir načelo podjele i osnivanje Nadzornog odbora i Administrativnog odbora za preispitivanja, trebalo bi primijeniti dva različita postupka: (a) kada ESB razmatra izricanje administrativnih kazni u izvršavanju svojih nadzornih zadaća, odluke u tu svrhu donosi Upravno vijeće ESB-a na temelju potpunog nacrta odluke Nadzornog odbora, a te odluke podliježu preispitivanju od strane Administrativnog odbora za preispitivanja; i (b) kada ESB razmatra izricanje sankcija prilikom izvršavanja svojih zadaća koje nisu povezane s nadzorom, odluke u tu svrhu donosi Izvršni odbor ESB-a, a te odluke podliježu preispitivanju od strane Upravnog vijeća ESB-a.
Amandman 4
Nacrt uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)

(10a)  S obzirom na globalizaciju bankovnih usluga i povećanu važnost međunarodnih standarda, ESB bi, u suradnji s nadležnim tijelima država članica sudionica, trebao uspostaviti redoviti dijalog s nadzornim tijelima izvan Unije da bi se ojačala međunarodna koordinacija i postigao dogovor o zajedničkim načelima za izricanje i provedbu sankcija. Takav bi dijalog, u cilju poboljšanja ravnopravne situacije na međunarodnoj razini, trebao podrazumijevati zajedničko shvaćanje posljedica koje proizlaze iz različitih politika u vezi sa sankcijama koje se odnose na pristup tržištu i tržišno natjecanje.
Amandman 5
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka a
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 1. – točka 6.
„periodični penali” znači novčani iznosi koje je, u slučaju trajne povrede, poduzetnik dužan platiti bilo kao kaznu, ili u smislu prisiljavanja dotičnih osoba da postupaju u skladu s nadzornim uredbama i odlukama ESB-a. Periodični penali zaračunavaju se za svaki dan trajne povrede (a) nakon obavijesti poduzetniku o odluci kojom se zahtijeva prestanak takve povrede u skladu s postupkom određenim u drugom podstavku članka 3. stavka 1.; ili (b) kada je trajna povreda obuhvaćena područjem primjene članka 18. stavka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (*) u skladu s postupkom određenim u članku 4.b ove Uredbe;
6.  „periodični penali” znači novčani iznosi koje je, u slučaju trajne povrede, poduzetnik dužan platiti bilo kao kaznu, ili u smislu prisiljavanja dotičnih osoba da postupaju u skladu s nadzornim uredbama i odlukama ESB-a. Periodični penali zaračunavaju se za svaki cijeli dan trajne povrede (a) nakon obavijesti poduzetniku o odluci kojom se zahtijeva prestanak takve povrede u skladu s postupkom određenim u drugom podstavku članka 3. stavka 1.; ili (b) kada je trajna povreda obuhvaćena područjem primjene članka 18. stavka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (*) u skladu s postupkom određenim u članku 4.b ove Uredbe;
____________
_____________
(*) SL L 287, 29.10.2013. str. 63.
(*) SL L 287, 29.10.2013. str. 63.
Amandman 6
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 2532/98
Article 1a – paragraph 3
3.  ESB možeobjaviti bilo koju odluku kojom se poduzetniku izriču administrativne novčane kazne za povrede izravno primjenjivog prava Unije i sankcije za povrede uredbi ili odluka ESB-a, kako u području nadzora, tako i izvan područja nadzora, neovisno o tome je li protiv sankcije ili administrativne novčane kazne izjavljena žalba. ESB provodi takvu objavu u skladu s mjerodavnim pravom Unije, neovisno o bilo kojem nacionalnom pravu ili nacionalnim propisima, te u slučajevima kada se pravo Unije sastoji od direktiva, neovisno o bilo kojem nacionalnom zakonodavstvu koje prenosi te direktive.
3.  Nakon što se dotičnog poduzetnika obavijesti, ESB u pravilu, bez nepotrebnog odgađanja te u skladu s transparentnim postupkom i pravilima koja objavitljuje,objavljuje svaku odluku kojom se poduzetniku izriču administrativne novčane kazne za povrede izravno primjenjivog prava Unije i sankcije za povrede uredbi ili odluka ESB-a, kako u području nadzora, tako i izvan područja nadzora, pod uvjetom da su iscrpljena sva sredstva žalbe protiv takve odluke. U slučaju da ESB smatra da bi neposredna objava odluke ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili bila nerazmjerna, imajući u vidu stupanj ozbiljnosti administrativne novčane kazne ili sankcije izrečene poduzetniku, ESB ima diskrecijsko pravo na odgodu objave odluke do tri godine nakon datuma donošenja odluke. ESB na zahtjev o takvim slučajevima održava povjerljive rasprave iza zatvorenih vrata s predsjednikom i potpredsjednicima nadležnog odbora Europskog parlamenta. ESB uz objavljenu odluku prilaže obrazloženje odgode. ESB vrši objavu u slučajevima i u skladu s uvjetima utvrđenima mjerodavnim pravom Unije, neovisno o bilo kojem nacionalnom zakonu ili drugim propisima, te u slučajevima kada se relevantno zakonodavstvo Unije sastoji od direktiva, neovisno o bilo kojem nacionalnom zakonodavstvu kojim se prenose te direktive.
Amandman 7
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 1.a – stavak 3.a (novi)

3a.  Ne dovodeći u pitanje njihove druge nadležnosti koje proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva, nadležna nacionalna tijela ostaju nadležna za izricanje administrativnih kazni, ali izriču takve kazne samo kreditnim institucijama koje izravno nadzire ESB i to samo ako ESB od njih zahtijeva pokretanje postupka u tu svrhu.
Amandman 15
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 4. – točka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 3.a – stavak 9.

(aa)  Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:
9.  Prihodi od sankcija koje izriče ESB pripadaju ESB-u.
9. Prihodi od sankcija koje izriče ESB pripadaju ESB-u. Prihodi od sankcija koje izriče ESB u izvršavanju svojih nadzornih zadaća, uključujući prikupljanje statističkih podataka, pripadaju Jedinstvenom fondu za sanaciju.”
Amandman 8
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 3. – stavak 10.
Ako se povreda odnosi isključivo na zadaću povjerenu ESSB-u ili ESB-u na temelju Ugovora i Statuta ESSB-a, postupak radi utvrđivanja povrede moguće je pokrenuti samo na temelju ove Uredbe, bez obzira na postojanje bilo kojeg nacionalnog zakona ili propisa koji može predviđati poseban postupak. Ako se povreda također odnosi na jedno ili više područja izvan nadležnosti ESSB-a ili ESB-a, pravo na pokretanje postupka radi utvrđivanja povrede na temelju ove Uredbe neovisno je o bilo kojem pravu nadležnog nacionalnog tijela da pokrene posebne postupke u odnosu na ona područja koja su izvan nadležnosti ESSB-a ili ESB-a. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu kaznenog prava i nacionalnog prava u pogledu bonitetnog nadzora u državama članicama sudionicama, u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013.
10.Ako se povreda odnosi isključivo na zadaću povjerenu ESSB-u ili ESB-u na temelju Ugovora i Statuta ESSB-a, postupak radi utvrđivanja povrede moguće je pokrenuti samo na temelju ove Uredbe, bez obzira na postojanje bilo kojeg nacionalnog zakona ili propisa koji može predviđati poseban postupak. Ako se povreda također odnosi na jedno ili više područja izvan nadležnosti ESSB-a ili ESB-a, pravo na pokretanje postupka radi utvrđivanja povrede na temelju ove Uredbe neovisno je o bilo kojem pravu nadležnog nacionalnog tijela da pokrene posebne postupke u odnosu na ona područja koja su izvan nadležnosti ESSB-a ili ESB-a. Ova odredba ne dovodi u pitanje primjenu kaznenog prava i nacionalnog zakonodavstva u pogledu bonitetnog nadzora u državama članicama sudionicama, u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013. Nadalje, ESB raspolaže sredstvima koja proizlaze iz sankcija koje se navode u članku 2. ove Uredbe pod uvjetom da točno navede za što će se ta sredstva sve koristiti osim za financiranje tekućih troškova te da podnese izvješće o upotrebi tih sredstava Europskom parlamentu i Revizorskom sudu.
Amandman 9
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 4.a (nova)
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 4. – stavak 1.

4a.  Članak 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.  Pravo na donošenje odluke o pokretanju postupka radi utvrđivanja povrede, kao što je predviđeno ovom Uredbom, istječe godinu dana nakon što je ESB ili nacionalna središnja banka države članice na čijem je području nadležnosti došlo do navodne povrede prvi put saznala o postojanju povrede te, u svakom slučaju, pet godina nakon počinjenja povrede, odnosno, u slučaju trajne povrede, pet godina nakon prestanka povrede.
1. Pravo na donošenje odluke o pokretanju postupka radi utvrđivanja povrede, kao što je predviđeno ovom Uredbom, istječe godinu dana nakon što su ESB ili nacionalna središnja banka države članice na čijem je području nadležnosti došlo do navodne povrede saznali za postojanje povrede te, u svakom slučaju, tri godine nakon datuma donošenja odluke o pokretanju postupka utvrđivanja povrede, odnosno, u slučaju trajne povrede, tri godine nakon prestanka povrede.”
Amandman 10
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 4.c – stavak 1.
1.  Odstupanjem od članka 4., pravo na donošenje odluke za izricanje administrativne kazne u odnosu na povrede koje se odnose na mjerodavne izravno primjenjive akte prava Unije, kao i na odluke i uredbe donesene od strane ESB-a u izvršavanju njegovih nadzornih zadaća, ističe u roku od pet godina nakon što je nastupila povreda, ili u slučaju trajne povrede, pet godina nakon što je povreda prestala.
1.  Odstupajući od članka 4., pravo na donošenje odluke za izricanje administrativne kazne u odnosu na povrede koje se odnose na mjerodavne izravno primjenjive akte prava Unije, kao i na odluke i uredbe koje je donio ESB u izvršavanju svojih nadzornih zadaća, istječe u roku od pet godina nakon datuma donošenja odluke o pokretanju postupka utvrđivanja povrede, ili u slučaju trajne povrede, pet godina nakon što je povreda prestala.
Amandman 11
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 4.c – stavak 2.
2.  Svaka radnja koju poduzme ESB u svrhu istrage ili postupaka vezanih uz povredu, uzrokuje prekid roka utvrđenog u stavku 1. Zastara se prekida s učinkom od dana kada je dotični nadzirani subjekt obaviješten o radnji. Prilikom svakog prekida, rok počinje ponovno teći. Međutim, rok ne prelazi razdoblje od deset godina nakon nastupanja povrede ili, u slučaju trajne povrede, razdoblje od deset godina nakon što je povreda prestala.
2.  Svaka radnja koju poduzme ESB u svrhu istrage ili postupaka vezanih uz povredu, uzrokuje prekid roka utvrđenog u stavku 1. Zastara se prekida s učinkom od dana kada je dotični nadzirani subjekt obaviješten o radnji. Prilikom svakog prekida, rok počinje ponovno teći. Međutim, rok ne prelazi razdoblje od sedam godina nakon datuma donošenja odluke o pokretanju postupka utvrđivanja povrede ili, u slučaju trajne povrede, razdoblje od sedam godina nakon što je povreda prestala.
Amandman 12
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 4.c – stavak 4.a (novi)

4a.  Radnje kojima se prekida zastara posebno uključuju sljedeće:

(a)  pisani zahtjev ESB-a ili nadležnog nacionalnog tijela države članice za dostavu informacija;

(b)  pisana odobrenja za provođenje inspekcije koje dužnosnicima izdaje ESB ili nadležno nacionalno tijelo države članice;

(c)  postupak utvrđivanja povrede koji je pokrenulo nadležno nacionalno tijelo države članice.
Amandman 13
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 5.a (nova)
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 5.

5a.  Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:
Članak 5.
„Članak 5.
Sudsko preispitivanje
Sudsko preispitivanje
Sud Europskih zajednica u smislu članka 172. Ugovora ima neograničenu nadležnost preispitivanja konačnih odluka kojima se izriču sankcije.
Kao što je navedeno u članku 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Sud Europske unijeima neograničenu nadležnost preispitivanja konačnih odluka kojima se izriču sankcije.”
Amandman 14
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 5.b (nova)
Uredba (EZ) br. 2532/98
Članak 6.a (novi)

5b.  Umeće se sljedeći članak:

„Članak 6.a

Međunarodni dijalog

Na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013 ESB uspostavlja redoviti dijalog s nadzornim tijelima izvan Unije kako bi radio na postizanju usklađene primjene sankcija i mehanizama za sankcije na međunarodnoj razini.”
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti