Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0807(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0028/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0028/2014

Viták :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Szavazatok :

PV 26/11/2014 - 12.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0062

Elfogadott szövegek
PDF 356kWORD 112k
2014. november 26., Szerda - Strasbourg
Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Az Európai Parlament 2014. november 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Központi Bank ajánlására (10896/2014 –EKB/2014/19),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (4) bekezdésére és 132. cikkének (3) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 34.3. és 41. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0090/2014),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0028/2014),

1.  jóváhagyja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és a Bizottságnak.

Az Európai Központi Bank tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló tervezet
6 preambulumbekezdés
(6)   Az EKB-nak közzé kellene tennie mind a felügyeleti, mind pedig a nem-felügyeleti feladatok terén a közvetlenül alkalmazandó uniós jog megsértése, valamint az EKB rendeleteiben és határozataiban foglaltak megsértése esetén kirótt adminisztratív pénzbírságokra vonatkozó határozatát, kivéve, ha az ilyen közzététel - a vállalkozásra kirótt szankció súlyosságára figyelemmel - aránytalan lenne, illetve az veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását.
(6)   Az EKB-nak főszabály szerint indokolatlan késedelem nélkül közzé kellene tennie mind a felügyeleti, mind pedig a nem-felügyeleti feladatok terén a közvetlenül alkalmazandó uniós jog megsértése esetén kirótt adminisztratív pénzbírságokra, valamint az EKB rendeleteiben és határozataiban foglaltak megsértése esetén kirótt szankciókra vonatkozó határozatát. Az olyan esetekben, amikor az EKB úgy ítéli meg, hogy valamely határozat azonnali közzététele veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását vagy – a vállalkozásra kirótt adminisztratív pénzbírság vagy szankció súlyosságára figyelemmel – aránytalan lenne, mérlegelési jogkörrel kellene rendelkeznie arra vonatkozóan, hogy elhalaszthassa a határozat közzétételét a határozat meghozatalának időpontjától számított három évvel későbbre, vagy addig az időpontig, amíg valamennyi jogorvoslati lehetőséget ki nem merítették. Felkérés esetén az EKB-nak zárt ajtók mögött bizalmas szóbeli megbeszélést kell tartania az Európai Parlament illetékes bizottsága elnökével és alelnökeivel az ilyen eseteket illetően. Az EKB-nak a közzétett határozathoz csatolt mellékletben meg kell indokolnia, hogy miért halasztotta el a közzétételt.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló tervezet
6 a preambulumbekezdés (új)

(6a)  Az 1024/2013/EU rendelet 1. cikke kimondja, hogy az EKB a szabályozási arbitrázs megakadályozása céljából a hitelintézetekkel szemben egyenlő bánásmódot alkalmazva a belső piaci egység és integritás maradéktalan tiszteletben tartása mellett jár el, továbbá hogy az EKB intézkedései, javaslatai vagy politikái nem különböztethetnek meg közvetlenül vagy közvetve hátrányosan valamely tagállamot vagy a tagállamok valamely csoportját mint banki vagy pénzügyi – tetszőleges pénznemben történő – szolgáltatások nyújtásának helyszínét. E tekintetben az EKB-nak úgy kell eljárnia, hogy megakadályozza a tisztességtelen versenyt előidéző komparatív előnyt.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló tervezet
9 preambulumbekezdés
(9)   A 1024/2013/EU rendelet 25. cikke határozza meg az elkülönítés elvét, amely alapján a 1024/2013/EU rendelettel az EKB-ra ruházott feladatokat az EKB a monetáris politikai feladatai illetve az egyéb feladatai sérelme nélkül és azoktól elkülönítetten gyakorolja. Az elkülönülés ezen elvének megerősítése érdekében a 26. cikk alapján felügyeleti testületet hoztak létre, amely többek között az EKB Kormányzótanácsa felügyeleti területen történő döntései tervezetének előkészítéséért felelős. Ezen túlmenően a 24. cikkben meghatározott feltételek alapján az EKB Kormányzótanácsának a döntései a felülvizsgálati testület általi felülvizsgálat alá tartoznak. Figyelembe véve az elkülönítés elvét, valamint a felügyeleti testület és a felülvizsgálati testület megalakítását, két elkülönített eljárásnak kell vonatkoznia: (a) azon esetekben, amikor az EKB a felügyeleti feladatai ellátása körében mérlegeli a közigazgatási szankciók kirovását, az erre vonatkozó döntéseket a Kormányzótanács hozza meg a felügyeleti testülettől származó teljes határozat-tervezet alapján, és azok a felülvizsgálati testület általi felülvizsgálat alá tartoznak; és b) azon esetekben amikor az EKB a nem-felügyeleti feladatai ellátása körében mérlegeli a szankciók kirovását, az erre vonatkozó döntéseket az EKB Igazgatósága hozza meg a felügyeleti testülettől származó teljes határozat-tervezet alapján, és azok az EKB Kormányzótanácsa általi felülvizsgálat alá tartoznak.
(9)   Az 1024/2013/EU rendelet 25. cikke határozza meg az elkülönítés elvét, amely alapján az 1024/2013/EU rendelettel az EKB-ra ruházott feladatokat az EKB a monetáris politikai feladatai illetve az egyéb feladatai sérelme nélkül és azoktól elkülönítetten gyakorolja. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében ezt az elvet az EKB valamennyi feladatának teljesítése során teljes mértékben követni kell. Az elkülönülés ezen elvének megerősítése érdekében a 26. cikk alapján felügyeleti testületet hoztak létre, amely többek között az EKB Kormányzótanácsa felügyeleti területen történő döntései tervezetének előkészítéséért felelős. Ezen túlmenően a 24. cikkben meghatározott feltételek alapján az EKB Kormányzótanácsának a döntései a felülvizsgálati testület általi felülvizsgálat alá tartoznak. Figyelembe véve az elkülönítés elvét, valamint a felügyeleti testület és a felülvizsgálati testület megalakítását, két elkülönített eljárásnak kell vonatkoznia: a) azon esetekben, amikor az EKB a felügyeleti feladatai ellátása körében mérlegeli a közigazgatási szankciók kirovását, az erre vonatkozó döntéseket a Kormányzótanács hozza meg a felügyeleti testülettől származó teljes határozat-tervezet alapján, és azok a felülvizsgálati testület általi felülvizsgálat alá tartoznak; és b) azon esetekben amikor az EKB a nem-felügyeleti feladatai ellátása körében mérlegeli a szankciók kirovását, az erre vonatkozó döntéseket az EKB Igazgatósága hozza meg, és azok az EKB Kormányzótanácsa általi felülvizsgálat alá tartoznak.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló tervezet
10 a preambulumbekezdés (új)

(10a)  Tekintettel a banki szolgáltatások globalizálódására és a nemzetközi standardok megnövekedett fontosságára, az EKB-nak – a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve – rendszeres párbeszédet kell folytatnia az Unión kívüli felügyeleti szervekkel a nemzetközi koordináció elősegítése végett, valamint a szankciók kiszabására és végrehajtására vonatkozó közös elvekben való megegyezés céljából. A párbeszédnek ki kell terjednie az eltérő szankciópolitikák piaci hozzáférést és versenyt érintő következményeinek közös felmérésére, és célul kell kitűznie a nemzetközi színtér feltételeinek javítását.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 1 pont – a pont
2532/98/EK rendelet
1 cikk – 6 pont
»kényszerítő bírságok« azok a pénzösszegek, amelyeket valamely vállalkozás folyamatos jogsértés esetén vagy büntetésként, vagy pedig az érintett személyeknek az EKB felügyeleti rendeleteiben és határozataiban foglaltaknak való megfelelésre való kötelezésére tekintettel köteles megfizetni. A kényszerítő bírságokat a folyamatos jogsértés minden egyes napjára fel kell számítani a) a vállalkozásnak a 3. cikk (1) bekezdés második albekezdése szerinti, a vállalkozásnak a jogsértés megszüntetését előíró határozatról történő értesítését követően; vagy b) amennyiben a folyamatos jogsértés az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (*) 18. cikke (7) bekezdésének hatálya alá esik, az e rendelet 4b. cikkében meghatározott eljárással összhangban;
6)„kényszerítő bírságok azok a pénzösszegek, amelyeket valamely vállalkozásnak folyamatos jogsértés esetén büntetésként, vagy azzal a céllal kell megfizetnie, hogy az érintett személyeket az EKB felügyeleti rendeleteiben és határozataiban foglaltaknak való megfelelésre kötelezze. A kényszerítő bírságokat a folyamatos jogsértés minden egyes teljes napjára fel kell számítani a) a vállalkozásnak a 3. cikk (1) bekezdése második albekezdésében meghatározott eljárás szerinti, a jogsértés megszüntetését előíró határozatról történő értesítését követően; vagy b) amennyiben a folyamatos jogsértés az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet (*) 18. cikke (7) bekezdésének hatálya alá esik, az e rendelet 4b. cikkében meghatározott eljárással összhangban;
____________
_____________
(*) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(*) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 2 pont
2532/98/EK rendelet
1 a cikk – 3 bekezdés
(3)   Az EKB bármely, egy adott vállalkozással szemben mind a felügyeleti és a nem-felügyeleti területen a közvetlenül alkalmazandó uniós jog megsértése estén adminisztratív pénzbírságot, valamint valamely EKB rendelet vagy határozat megsértése esetén szankciót kirovó határozatát közzéteheti, függetlenül attól, hogy az ellen fellebbezést nyújtottak-e be vagy sem. Az ilyen közzétételről az EKB a vonatkozó uniós jogszabálynak megfelelően valamennyi nemzeti jogszabálytól és szabályozástól - és amennyiben ez az uniós jog irányelvekből áll - az ezeket az irányelveket a nemzeti jogba átültető nemzeti jogszabályoktól függetlenül gondoskodik.
(3)   Az érintett vállalkozás értesítését követően az EKB – átlátható eljárásban és nyilvánosan hozzáférhető szabályok alapján – főszabály szerint indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi bármely, egy adott vállalkozással szemben mind a felügyeleti és a nem-felügyeleti területen a közvetlenül alkalmazandó uniós jog megsértése esetén adminisztratív pénzbírságot, valamint valamely EKB-rendelet vagy -határozat megsértése esetén szankciót kirovó határozatát, amennyiben a határozat elleni valamennyi jogorvoslati lehetőséget kimerítették. Amennyiben az EKB úgy ítéli meg, hogy valamely határozat azonnali közzététele veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását vagy – a vállalkozásra kirótt adminisztratív pénzbírság vagy szankció súlyosságára figyelemmel – aránytalan lenne, mérlegelési jogkörrel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a határozat meghozatalának időpontjától számított három évvel későbbi időpontra elhalaszthatja a határozat közzétételét. Felkérés esetén az EKB-nak zárt ajtók mögött bizalmas szóbeli megbeszélést kell tartania az Európai Parlament illetékes bizottsága elnökével és alelnökeivel az ilyen eseteket illetően. Az EKB-nak a közzétett határozathoz csatolt mellékletben meg kell indokolnia, hogy miért halasztotta el a közzétételt. A közzétételről az EKB az ilyen esetekre vonatkozó uniós jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően, valamennyi nemzeti jogszabálytól és szabályozástól és amennyiben ez az uniós jog irányelvekből áll, az ezeket az irányelveket a nemzeti jogba átültető nemzeti jogszabályoktól függetlenül gondoskodik.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 2 pont
2532/98/EK rendelet
1 a cikk – 3 a bekezdés (új)

(3a)  A nemzeti jogszabályokból származó egyéb konkrét hatáskörök sérelme nélkül továbbra is az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik közigazgatási szankciók kirovása, azonban a közvetlenül az EKB által felügyelt hitelintézetekre csak akkor róhatnak ki ilyen szankciókat, ha az EKB e célból eljárás kezdeményezésére felkéri őket.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
2532/98/EK rendelet
3 cikk – 9 bekezdés

aa)  A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(9)  Az EKB által kirótt szankciókból befolyó összegek az EKB-t illetik.
„(9) Az EKB által kirótt szankciókból befolyó összegek az EKB-t illetik. Az EKB által a felügyeleti feladatai ellátása – többek között statisztikai adatgyűjtés – során kirótt szankciókból befolyó összegek a bankszanálási alapot illetik.”
Módosítás 8
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 4 pont – b pont
2532/98/EK rendelet
3 cikk – 10 bekezdés
Amennyiben valamely jogsértés a Szerződés és az Alapokmány értelmében kizárólag a KBER-re vagy az EKB-ra bízott feladathoz kapcsolódik, jogsértési eljárást csak e rendelet alapján lehet kezdeményezni, tekintet nélkül bármilyen olyan nemzeti jog vagy szabályozás létezésére, amely külön eljárásról rendelkezhet. Amennyiben valamely jogsértés a KBER illetékességén kívül eső egy vagy több területhez is kapcsolódik, e rendelet alapján a jogsértési eljárás kezdeményezésének joga független az illetékes nemzeti hatóság ilyen, a KBER vagy az EKB illetékességén kívül eső területekkel kapcsolatos külön eljárás kezdeményezésére vonatkozó jogától. E rendelkezés nem sérti a büntetőjog és a részt vevő tagállamokban a prudenciális felügyeleti illetékességhez fűződő nemzeti jog alkalmazását, összhangban a 1024/2013/EU tanácsi rendelettel.
(10)  Amennyiben valamely jogsértés a Szerződés és az Alapokmány értelmében kizárólag a KBER-re vagy az EKB-ra bízott feladathoz kapcsolódik, jogsértési eljárást csak e rendelet alapján lehet kezdeményezni, tekintet nélkül bármilyen olyan nemzeti jog vagy szabályozás létezésére, amely külön eljárásról rendelkezhet. Amennyiben valamely jogsértés a KBER vagy az EKB illetékességén kívül eső egy vagy több területhez is kapcsolódik, e rendelet alapján a jogsértési eljárás kezdeményezésének joga független az illetékes nemzeti hatóság ilyen, a KBER vagy az EKB illetékességén kívül eső területekkel kapcsolatos külön eljárás kezdeményezésére vonatkozó jogától. E rendelkezés nem sérti a büntetőjog és a részt vevő tagállamokban a prudenciális felügyeleti illetékességhez fűződő nemzeti jog alkalmazását, összhangban az 1024/2013/EU tanácsi rendelettel. Ezen kívül az ezen rendelet 2. cikkében említett pénzbüntetések beszedésének lehetősége is nyitva áll az EKB előtt, amennyiben az intézmény azok felhasználására a folyó kiadások fedezésétől eltérő célt jelöl meg, valamint a felhasználásukról beszámol az Európai Parlamentnek és a Számvevőszéknek.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 4 a pont (új)
2532/98/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés

4a.  A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(1)   A jogsértési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határozat meghozatalának e rendeletben meghatározott joga megszűnik egy évvel az után, hogy a feltételezett jogsértésről az EKB vagy azon tagállam nemzeti központi bankja, amely joghatósága alatt a feltételezett jogsértést elkövették, először tudomást szerzett. Minden más esetben 5 évvel a jogsértés elkövetése után, vagy folyamatosan elkövetett jogsértés esetében a jogsértés megszűnését követő 5 év múlva.
(1) A jogsértési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határozat meghozatalának e rendeletben meghatározott joga megszűnik egy évvel azután, hogy a feltételezett jogsértésről az EKB vagy azon tagállam nemzeti központi bankja, amely joghatósága alatt a feltételezett jogsértést elkövették, tudomást szerzett. Minden más esetben 3 évvel az után az időpont után szűnik meg, hogy megszületett a jogsértési eljárás kezdeményezésére irányuló határozat, vagy folyamatosan elkövetett jogsértés esetében a jogsértés megszűnését követő 3 év múlva.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 5 pont
2532/98/EK rendelet
4 c cikk – 1 bekezdés
(1)   A 4. cikkben foglaltaktól való eltérésként a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó uniós jog, valamint az EKB által a felügyeleti feladati körében elfogadott rendeletek vagy határozatok megsértéseséhez kapcsolódó közigazgatási szankciók kirovására vonatkozó jogosultság a jogsértés bekövetkezését követő öt év elteltével, illetve a folyamatos jogsértés esetén a jogsértés megszűnését követő öt év elteltével elévül.
(1)   A 4. cikkben foglaltaktól való eltérésként a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó uniós jog, valamint az EKB által a felügyeleti feladatai körében elfogadott rendeletek vagy határozatok megsértéséhez kapcsolódó közigazgatási szankciók kirovására vonatkozó jogosultság öt évvel a jogsértési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határozat meghozatalának időpontját követően, illetve a folyamatos jogsértés esetén a jogsértés megszűnését követő öt év elteltével évül el.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 5 pont
2532/98/EK rendelet
4 c cikk – 2 bekezdés
(2)   Az EKB-nak a jogsértés kivizsgálása vagy azzal kapcsolatos eljárás vonatkozásában tett bármely intézkedése megszakítja az (1) bekezdésben foglalt határidőt. Az elévülési határidő azon a napon szakad meg, amikor az intézkedésről érintett felügyelt szervezetet értesítik. Minden egyes megszakadás a határidő újrakezdődését eredményezi. A határidő ugyanakkor nem haladhatja meg a jogsértés bekövetkezését követő tíz évet, illetve folyamatos jogsértés estén a jogsértés megszűnését követő tíz évet.
(2)   Az EKB-nak a jogsértés kivizsgálása vagy azzal kapcsolatos eljárás vonatkozásában tett bármely intézkedése megszakítja az (1) bekezdésben foglalt határidőt. Az elévülési határidő azon a napon szakad meg, amikor az intézkedésről érintett felügyelt szervezetet értesítik. Minden egyes megszakadás a határidő újrakezdődését eredményezi. A határidő ugyanakkor nem haladhatja meg a jogsértési eljárás kezdeményezésére vonatkozó határozat meghozatalának időpontját követő hét évet, illetve folyamatos jogsértés esetén a jogsértés megszűnését követő hét évet.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 5 pont
2532/98/EK rendelet
4 c cikk – 4 a bekezdés (új)

(4a)  Az elévülési időt megszakító intézkedések közé tartoznak különösen a következők:

a)  az EKB vagy valamely tagállam illetékes nemzeti hatóságának írásbeli adatkérése;

b)  az EKB vagy valamely tagállam illetékes nemzeti hatósága által tisztviselők számára kiállított írásbeli felhatalmazás ellenőrzés végzésére;

c)  jogsértési eljárás kezdeményezése valamely tagállami illetékes nemzeti hatóság által.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 5 a pont (új)
2532/98/EK rendelet
5 cikk

5a.  A 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:
5. cikk
5. cikk
Bírósági felülvizsgálat
Bírósági felülvizsgálat
Az Európai Közösségek Bírósága a Szerződés 172. cikke értelmében korlátlan hatáskörrel rendelkezik az olyan jogerős határozatok felülvizsgálatára, amelyekben szankciókat rónak ki.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikke értelmében az Európai Unió Bírósága korlátlan hatáskörrel rendelkezik az olyan jogerős határozatok felülvizsgálatára, amelyekben szankciókat rónak ki.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 5 b pont (új)
2532/98/EK rendelet
6 a cikk (új)

5b.  A szöveg a következő új cikkel egészül ki:

„6a. cikk

Nemzetközi párbeszéd

Az 1024/2013/EU rendelet 8. cikke szerint az EKB-nak rendszeres párbeszédet kell kialakítania az Unión kívüli felügyeleti hatóságokkal, hogy törekedhessenek a szankciók és a szankcionáló mechanizmusok nemzetközi szinten való következetes alkalmazására.”
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat