Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0807(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0028/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0028/2014

Debates :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Balsojumi :

PV 26/11/2014 - 12.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0062

Pieņemtie teksti
PDF 491kWORD 112k
Trešdiena, 2014. gada 26. novembris - Strasbūra
Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. novembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (10896/2014 – ECB/2014/19),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 129. panta 4. punktu un 132.panta 3. punktu un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 34.panta 3. punktu un 41. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C8-0090/2014),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0028/2014),

1.  apstiprina Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu grozījumu redakcijā;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Eiropas Centrālās bankas ieteikumā ierosināto projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Komisijai.

Eiropas Centrālās bankas projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas projekts
6.apsvērums
(6)  ECB jāpublicē lēmumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijām par ECB noteikumu vai lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, ja vien šāda publikācija nav neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam piemērotās sankcijas smaguma pakāpi, vai apdraud finanšu tirgu stabilitāti.
(6)  ECB parasti bez liekas kavēšanās jāpublicē lēmumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijām par ECB noteikumu vai lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās. Ja ECB uzskata, ka lēmuma tūlītēja publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai būtu neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam piemērotā administratīvā naudas soda vai sankcijas smaguma pakāpi, tai vajadzētu būt tiesībām atlikt lēmuma publicēšanu uz laiku līdz trim gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas vai līdz brīdim, kad izmantoti visi juridiskie pārsūdzības līdzekļi. Pēc pieprasījuma ECB par šādiem gadījumiem mutiski būtu jānotur konfidenciāla diskusija aiz slēgtām durvīm ar Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas priekšsēdētāju un viņa vietniekiem. Publicētā lēmuma pielikumā ECB būtu jāsniedz pamatojums par to, kāpēc publicēšana atlikta.
Grozījums Nr. 2
Regulas projekts
6.aapsvērums (jauns)

(6a)  Regulas (ES) Nr. 1024/2013 1. pantā ir noteikts, ka ECB darbojas, pilnībā ņemot vērā iekšējā tirgus vienotību un integritāti un pienākumu tās nodrošināt, pamatojoties uz vienlīdzīgu attieksmi pret kredītiestādēm, lai novērstu regulējuma arbitrāžu, un ka nekāda ECB rīcība, priekšlikums vai politika tieši vai netieši nediskriminē citu dalībvalsti vai dalībvalstu grupu kā banku pakalpojumu vai finanšu pakalpojumu sniegšanas vietu jebkurā valūtā. Šajā ziņā ECB būtu jārīkojas, lai novērstu salīdzinošās priekšrocības, kas veicina negodīgu konkurenci.
Grozījums Nr. 3
Regulas projekts
9.apsvērums
(9)  Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. pants paredz nošķirtības principu, saskaņā ar kuru ECB veic uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neskarot monetārās politikas uzdevumus un pārējos ECB uzdevumus un atsevišķi no tiem. Lai uzsvērtu šo nošķirtības principu, saskaņā ar 26. pantu izveidota Uzraudzības valde, kura cita starpā atbild par ECB Padomes lēmumu uzraudzības jomā projektu izstrādi. Turklāt uz ECB Padomes pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot 24. pantā noteiktos nosacījumus, attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veiktā pārskatīšana. Ņemot vērā nošķirtības principu un Uzraudzības valdes un Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu, jāpiemēro divas dažādas procedūras: a) ja ECB apsver administratīvo sodu piemērošanu, pildot tās uzraudzības uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Padome, pamatojoties uz Uzraudzības valdes pilnībā izstrādātu lēmuma projektu, uz kuru attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana, un b) ja ECB apsver sankciju piemērošanu, pildot ar uzraudzību nesaistītus uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Valde un uz tiem attiecas ECB Padomes veikta pārskatīšana.
(9)  Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. pants paredz nošķirtības principu, saskaņā ar kuru ECB veic uzdevumus, kas tai uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, neskarot monetārās politikas uzdevumus un pārējos ECB uzdevumus un atsevišķi no tiem. Lai izvairītos no interešu konfliktiem, minētais princips bez ierobežojumiem būtu jāpiemēro visiem ECB veiktajiem uzdevumiem. Lai uzsvērtu šo nošķirtības principu, saskaņā ar 26. pantu izveidota Uzraudzības valde, kura cita starpā atbild par ECB Padomes lēmumu uzraudzības jomā projektu izstrādi. Turklāt uz ECB Padomes pieņemtajiem lēmumiem, ievērojot 24. pantā noteiktos nosacījumus, attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veiktā pārskatīšana. Ņemot vērā nošķirtības principu un Uzraudzības valdes un Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu, jā piemēro divas dažādas procedūras: a) ja ECB apsver administratīvo sodu piemērošanu, pildot tās uzraudzības uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Padome, pamatojoties uz Uzraudzības valdes pilnībā izstrādātu lēmuma projektu, uz kuru attiecas Administratīvās pārskatīšanas padomes veikta pārskatīšana, un b) ja ECB apsver sankciju piemērošanu, pildot ar uzraudzību nesaistītus uzdevumus, šādus lēmumus pieņem ECB Valde un uz tiem attiecas ECB Padomes veikta pārskatīšana.
Grozījums Nr. 4
Regulas projekts
10.aapsvērums (jauns)

(10a)  Ņemot vērā banku pakalpojumu globalizāciju un starptautisko standartu aizvien lielāko nozīmi, ECB sadarbībā ar iesaistīto dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāizveido regulārs dialogs ar uzraudzības institūcijām ārpus Savienības, lai veicinātu starptautisko koordināciju un vienotos par kopīgiem principiem sankciju noteikšanā un piemērošanā. Šajā dialogā būtu jāiekļauj kopīga izpratne par dažādo sankcionēšanas politikas paņēmienu ietekmi uz tirgus pieejamību un konkurenci, un tā mērķim vajadzētu būt konkurences noteikumu vienlīdzības palielināšanai starptautiskā mērogā.
Grozījums Nr. 5
Regulas projekts
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
1. pants – 6. punkts
„periodiski soda maksājumi” ir naudas summas, kas ilgstoša pārkāpuma gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā kā sankcija vai nolūkā likt attiecīgajām personām ievērot ECB uzraudzības noteikumus un lēmumus. Periodiskos soda maksājumus aprēķina par katru ilgstošā pārkāpuma dienu a) pēc lēmuma paziņošanas uzņēmumam, kurā prasīts pārtraukt attiecīgo pārkāpumu saskaņā ar 3. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto procedūru, un b) ja ilgstošais pārkāpums ir 18. panta 7. punkta piemērošanas jomā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulai (ES) Nr. 1024/2013, ar ko ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību(*), saskaņā ar šīs regulas 4.b pantā noteikto procedūru;
(6)  „periodiski naudas soda maksājumi” ir naudas summas, kas ilgstoša pārkāpuma gadījumā uzņēmumam ir jāmaksā kā sankcija vai nolūkā likt attiecīgajām personām ievērot ECB uzraudzības noteikumus un lēmumus. Periodiskos soda maksājumus aprēķina par katru pilno ilgstošā pārkāpuma dienu a) pēc lēmuma paziņošanas uzņēmumam, kurā prasīts pārtraukt attiecīgo pārkāpumu saskaņā ar 3. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto procedūru, un b) ja ilgstošais pārkāpums ir 18. panta 7. punkta piemērošanas jomā 2013. gada 15. oktobra Padomes Regulai (ES) Nr. 1024/2013, ar ko ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību(*) saskaņā ar šīs regulas 4.b pantā noteikto procedūru;
____________
_____________
(*) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
(*) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
Grozījums Nr. 6
Regulas projekts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
1.a pants – 3. punkts
3.  ECB var publicēt jebkuru lēmumu, ar kuru uzņēmumam piemēro administratīvos naudas sodus par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijas par ECB noteikumu un lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, neatkarīgi no tā, vai šāds lēmums ir pārsūdzēts. ECB šādu publicēšanu veic saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, neievērojot nacionālos tiesību aktus vai noteikumus un gadījumos, kuros attiecīgie Savienības tiesību akti ir direktīvas, nacionālos tiesību aktus, kuri transponē šīs direktīvas.
3.  Pēc paziņošanas attiecīgajam uzņēmumam ECB saskaņā ar pārredzamu procedūru un publiskotiem noteikumiem parasti bez liekas kavēšanās publicē jebkuru lēmumu, ar kuru uzņēmumam piemēro administratīvos naudas sodus par tieši piemērojamu Savienības tiesību aktu pārkāpumiem un sankcijas par ECB noteikumu un lēmumu pārkāpumiem gan uzraudzības jomā, gan ar uzraudzību nesaistītās jomās, ar nosacījumu, ka ir izmantoti visi juridiskie pārsūdzības līdzekļi, ar kuriem vērsties pret attiecīgo lēmumu. Ja ECB uzskata, ka lēmuma tūlītēja publicēšana apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai būtu neproporcionāla, ņemot vērā uzņēmumam piemērotā administratīvā naudas soda vai sankcijas smaguma pakāpi, tai ir tiesības atlikt lēmuma publicēšanu uz laiku līdz trim gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas. Pēc pieprasījuma ECB par šādiem gadījumiem aiz slēgtām durvīm mutiski notur konfidenciālu diskusiju ar Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas priekšsēdētāju un viņa vietniekiem. Publicētā lēmuma pielikumā ECB sniedz pamatojumu par to, kāpēc publicēšana atlikta. ECB publicēšanu veic attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajos gadījumos un saskaņā ar attiecīgajos Savienības tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem, neatkarīgi no dalībvalstu tiesību aktiem vai noteikumiem un gadījumos, kuros attiecīgie Savienības tiesību akti ir direktīvas, neatkarīgi no dalībvalstu tiesību aktiem, ar kuriem transponē šīs direktīvas.
Grozījums Nr. 7
Regulas projekts
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
1.a pants – 3.a punkts (jauns)

3.a  Neskarot dalībvalstu kompetento iestāžu citas specifiskās kompetences, kas izriet no attiecīgās valsts tiesību aktiem, šīs iestādes saglabā tiesības piemērot administratīvu naudas sodu kredītiestādēm, kuras tieši uzrauga ECB, taču tikai tad, ja ECB tām pieprasa šajā nolūkā ierosināt tiesvedību.
Grozījums Nr. 15
Regulas projekts
1. pants ‒ 4. punkts ‒ aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2532/98
3. pants ‒ 9. punkts
9.  Ieņēmumi no ECB piemērotajām sankcijām pieder ECB.
"9. Ieņēmumi no ECB piemērotajām sankcijām pieder ECB. Ieņēmumi no sankcijām, kuras ECB piemērojusi, pildot savus uzraudzības uzdevumus, tostarp statistikas informācijas vākšanu, pieder Vienotajam noregulējuma fondam.”
Grozījums Nr. 8
Regulas projekts
1. pants – 4. punkts – b. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
3. pants – 10. punkts
Ja pārkāpums attiecas vienīgi uz uzdevumiem, kuri ECBS vai ECB uzticēti saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem, pārkāpuma procedūru uzsāk, tikai pamatojoties uz šo regulu, neievērojot nacionālos tiesību aktus vai noteikumus, kas varētu paredzēt atsevišķu procedūru. Ja pārkāpums attiecas arī uz vienu vai vairākām jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē, tiesības uzsākt pārkāpuma procedūru pamatojoties uz šo regulu, nav atkarīgas no kompetento valsts iestāžu tiesībām uzsākt atsevišķas procedūras attiecībā uz jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē. Šī norma neierobežo krimināltiesību vai nacionālo tiesību aktu piemērošanu saistībā ar prudenciālās uzraudzības kompetenci iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013.
10.  Ja pārkāpums attiecas vienīgi uz uzdevumiem, kuri ECBS vai ECB uzticēti saskaņā ar Līgumu un ECBS Statūtiem, pārkāpuma procedūru uzsāk, tikai pamatojoties uz šo regulu, neatkarīgi no dalībvalstu tiesību aktiem vai noteikumiem, kas varētu paredzēt atsevišķu procedūru. Ja pārkāpums attiecas arī uz vienu vai vairākām jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē, tiesības uzsākt pārkāpuma procedūru pamatojoties uz šo regulu, nav atkarīgas no kompetento valsts iestāžu tiesībām uzsākt atsevišķas procedūras attiecībā uz jomām, kas nav ECBS vai ECB kompetencē. Šī norma neierobežo krimināltiesību vai nacionālo tiesību aktu piemērošanu saistībā ar prudenciālās uzraudzības kompetenci iesaistītajās dalībvalstīs saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013. Turklāt no šīs regulas 2. pantā minēto sankciju piemērošanas gūtie ieņēmumi paliek ECB rīcībā ar nosacījumu, ka tā precizē šo ieņēmumu izmantošanas mērķi, kas nav tekošo izdevumu finansēšana, un ka tā par šo ieņēmumu izmantošanu atskaitās Eiropas Parlamentam un Revīzijas palātai.
Grozījums Nr. 9
Regulas projekts
1. pants – 4.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2532/98
4. pants – 1. punkts

4.a  Regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
1.  Tiesības pieņemt lēmumu par pārkāpuma izmeklēšanas procedūras sākšanu, kā noteikts šajā regulā, beidzas gadu pēc tam, kad varbūtējā pārkāpuma esamība pirmoreiz kļuva zināma vai nu ECB, vai tās dalībvalsts centrālajai bankai, kuras jurisdikcijā varbūtējais pārkāpums notika, un jebkurā gadījumā piecus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas vai — ja pārkāpums turpinās — piecus gadus pēc pārkāpuma likvidēšanas.
"1. Tiesības pieņemt lēmumu par pārkāpuma izmeklēšanas procedūras sākšanu, kā noteikts šajā regulā, beidzas gadu pēc tam, kad varbūtējā pārkāpuma esamība kļuva zināma vai nu ECB, vai tās dalībvalsts centrālajai bankai, kuras jurisdikcijā varbūtējais pārkāpums notika, un jebkurā gadījumā trīs gadus pēc dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt pārkāpuma izmeklēšanas procedūru, vai — ja pārkāpums turpinās — trīs gadus pēc pārkāpuma likvidēšanas."
Grozījums Nr. 10
Regulas projekts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
4.c pants – 1. punkts
1.  Atkāpjoties no 4. panta, tiesības pieņemt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu attiecībā uz pārkāpumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, kā arī ECB pieņemtiem noteikumiem un lēmumiem, tai pildot savus uzraudzības uzdevumus, izbeidzas piecus gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — piecus gadus pēc pārkāpuma beigām.
1.  Atkāpjoties no 4. panta, tiesības pieņemt lēmumu par administratīva soda piemērošanu par pārkāpumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem tieši piemērojamiem Savienības tiesību aktiem, kā arī ECB pieņemtiem noteikumiem un lēmumiem, tai pildot savus uzraudzības uzdevumus, izbeidzas piecus gadus pēc dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt pārkāpuma izmeklēšanas procedūru, vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — piecus gadus pēc pārkāpuma beigām.
Grozījums Nr. 11
Regulas projekts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
4.c pants – 2. punkts
2.  Jebkādas darbības, kuras ECB saistībā ar pārkāpumu veic izmeklēšanas vai procedūras nolūkiem, pārtrauc 1. punktā noteikto termiņu. Noilguma termiņa skaitīšanu pārtrauc dienā, kad attiecīgā uzraudzītā iestāde tiek informēta par šādām ECB darbībām. Pēc ikviena pārtraukuma termiņa skaitīšanu sāk no jauna. Tomēr termiņš nav lielāks par desmit gadiem pēc pārkāpuma izdarīšanas vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā – desmit gadiem pēc pārkāpuma beigām.
2.  Jebkādas darbības, kuras ECB saistībā ar pārkāpumu veic izmeklēšanas vai procedūras nolūkiem, pārtrauc 1. punktā noteikto termiņu. Noilguma termiņa skaitīšanu pārtrauc dienā, kad attiecīgā uzraudzītā iestāde tiek informēta par šādām ECB darbībām. Pēc ikviena pārtraukuma termiņa skaitīšanu sāk no jauna. Tomēr termiņš nav lielāks par septiņiem gadiem pēc dienas, kurā tika pieņemts lēmums sākt pārkāpuma izmeklēšanas procedūru, vai ilgstoša pārkāpuma gadījumā — septiņiem gadiem pēc pārkāpuma beigām.
Grozījums Nr. 12
Regulas projekts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 2532/98
4.c pants – 4.a punkts (jauns)

4.a  Darbības, kas pārtrauc noilguma termiņa ritējumu, jo īpaši ir šādas:

a)  ECB vai dalībvalsts kompetentā iestāde iesniedz rakstisku informācijas pieprasījumu;

b)  ECB vai dalībvalsts kompetentā iestāde amatpersonām izsniedz rakstisku atļauju veikt pārbaudes;

c)  dalībvalsts kompetentā iestāde ierosina sākt tiesvedību saistībā ar pārkāpumu.
Grozījums Nr. 13
Regulas projekts
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2532/98
5. pants

5.a  Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:
5. pants
"5. pants
Pārskatīšana tiesā
Pārskatīšana tiesā
Eiropas Kopienu Tiesai Līguma 172. panta nozīmē ir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz tāda galīgā lēmuma uzraudzību, ar ko ir piemērota sankcija.
Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantā, Eiropas Savienības Tiesai ir neierobežota jurisdikcija attiecībā uz tāda galīgā lēmuma pārskatīšanu, ar kuru ir piemērota sankcija.”
Grozījums Nr. 14
Regulas projekts
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2532/98
6.a pants (jauns)

5.b  Iekļauj šādu pantu:

“6.a pants

Starptautiskais dialogs

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 8. pantu ECB nodibina regulāru dialogu ar uzraudzības institūcijām ārpus Savienības, lai panāktu sankciju un sankcionēšanas mehānismu saskaņotu piemērošanu starptautiskā līmenī.”
Juridisks paziņojums - Privātuma politika