Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0807(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0028/2014

Teksty złożone :

A8-0028/2014

Debaty :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Głosowanie :

PV 26/11/2014 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0062

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 112k
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg
Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego (10896/2014 –ECB/2014/19),

–  uwzględniając art. 129 ust. 4 i art. 132 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 34 ust. 3 i art. 41 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zgodnie z którymi Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0090/2014),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0028/2014),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt przedstawiony w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeżeli uzna ona za stosowne odejść od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu przedstawionego w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i Komisji.

Projekt Europejskiego Banku Centralnego   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Motyw 6
(6)  EBC powinien publikować decyzje nakładające administracyjne sankcje finansowe za naruszenie mających bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa Unii oraz sankcje za naruszenia rozporządzeń i decyzji EBC, zarówno w obszarze nadzoru, jak i poza tym obszarem, chyba że publikacja taka byłaby nieproporcjonalna w stosunku do stopnia dolegliwości administracyjnych sankcji finansowych lub sankcji nałożonych na przedsiębiorstwo, lub zagrażałaby stabilności rynków finansowych.
(6)  EBC powinien co do zasady publikować bez zbędnej zwłoki decyzje nakładające administracyjne sankcje finansowe za naruszenie mających bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa Unii oraz sankcje za naruszenia rozporządzeń i decyzji EBC, zarówno w obszarze nadzoru, jak i poza tym obszarem. W przypadku gdy EBC uzna, że natychmiastowa publikacja decyzji zagrażałaby stabilności rynków finansowych lub byłaby nieproporcjonalna w stosunku do stopnia dolegliwości administracyjnych sankcji finansowych lub sankcji nałożonych na przedsiębiorstwo, EBC powinien mieć prawo decydowania o odroczeniu publikacji przedmiotowej decyzji na okres do trzech lat od daty podjęcia decyzji lub do czasu wyczerpania wszystkich prawnych środków odwoławczych. Na wniosek EBC powinien zachować poufność dyskusji dotyczących takich przypadków prowadzonych za zamkniętymi drzwiami z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego. EBC powinien przedstawić uzasadnienie odroczenia w załączniku do opublikowanej decyzji.
Poprawka 2
Projekt rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

(6a)  Art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 stanowi, że EBC podejmuje działania, w pełni i z należytą starannością uwzględniając jedność i integralność rynku wewnętrznego w oparciu o równe traktowanie instytucji kredytowych w celu zapobieżenia arbitrażowi regulacyjnemu oraz że żadne działanie, propozycja ani polityka EBC nie mogą – bezpośrednio czy pośrednio – dyskryminować żadnego państwa członkowskiego ani grupy państw członkowskich jako miejsca świadczenia usług bankowych lub finansowych w jakiejkolwiek walucie. W tym zakresie EBC powinien działać z myślą o zapobieganiu przewadze komparatywnej, która sprzyja nieuczciwej konkurencji.
Poprawka 3
Projekt rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 określa zasadę oddzielenia, zgodnie z którą EBC wykonuje zadania powierzone mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 bez uszczerbku dla zadań w zakresie polityki pieniężnej i wszelkich innych zadań EBC, oraz oddzielnie od tych zadań. W celu wzmocnienia zasady oddzielenia na mocy art. 26 ustanowiono Radę ds. Nadzoru, która jest m.in. odpowiedzialna za przygotowywanie projektów decyzji Rady Prezesów w obszarze nadzoru. Ponadto decyzje podejmowane przez Radę Prezesów EBC podlegają – na warunkach określonych w art. 24 tego rozporządzenia – przeglądowi prowadzonemu przez Administracyjną Radę Odwoławczą. Mając na względzie zasadę oddzielenia oraz ustanowienie Rady ds. Nadzoru i Administracyjnej Rady Odwoławczej, stosować należy dwie odrębne procedury: (a) jeżeli EBC przewiduje nałożenie sankcji administracyjnych w ramach wykonywania zadań nadzorczych, decyzje w tym zakresie są podejmowane przez Radę Prezesów EBC na podstawie kompletnych projektów decyzji przygotowanych przez Radę ds. Nadzoru; decyzje takie są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez Administracyjną Radę Odwoławczą; oraz (b) jeżeli EBC przewiduje nałożenie sankcji administracyjnych w ramach wykonywania zadań niedotyczących nadzoru, decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd EBC; decyzje takie są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez Radę Prezesów.
(9)  Art. 25 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 określa zasadę oddzielenia, zgodnie z którą EBC wykonuje zadania powierzone mu na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 bez uszczerbku dla zadań w zakresie polityki pieniężnej i wszelkich innych zadań EBC, oraz oddzielnie od tych zadań. W celu uniknięcia konfliktów interesów zasady tej należy bezwzględnie przestrzegać w odniesieniu do wszystkich zadań wykonywanych przez EBC. W celu wzmocnienia zasady oddzielenia na mocy art. 26 ustanowiono Radę ds. Nadzoru, która jest m.in. odpowiedzialna za przygotowywanie projektów decyzji Rady Prezesów w obszarze nadzoru. Ponadto decyzje podejmowane przez Radę Prezesów EBC podlegają – na warunkach określonych w art. 24 tego rozporządzenia – przeglądowi prowadzonemu przez Administracyjną Radę Odwoławczą. Mając na względzie zasadę oddzielenia oraz ustanowienie Rady ds. Nadzoru i Administracyjnej Rady Odwoławczej, stosować należy dwie odrębne procedury: (a) jeżeli EBC przewiduje nałożenie sankcji administracyjnych w ramach wykonywania zadań nadzorczych, decyzje w tym zakresie są podejmowane przez Radę Prezesów EBC na podstawie kompletnych projektów decyzji przygotowanych przez Radę ds. Nadzoru; decyzje takie są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez Administracyjną Radę Odwoławczą; oraz (b) jeżeli EBC przewiduje nałożenie sankcji administracyjnych w ramach wykonywania zadań niedotyczących nadzoru, decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd EBC; decyzje takie są przedmiotem przeglądu prowadzonego przez Radę Prezesów.
Poprawka 4
Projekt rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

(10a)  W świetle globalizacji usług bankowych i coraz większego znaczenia standardów międzynarodowych EBC powinien we współpracy z właściwymi organami uczestniczących państw członkowskich prowadzić regularny dialog z organami nadzoru spoza Unii w celu wsparcia międzynarodowej koordynacji i uzgodnienia wspólnych zasad nakładania i egzekwowania sankcji. Dialog ten powinien obejmować wspólne rozumienie skutków, jakie rozbieżne strategie polityczne w zakresie sankcji wywierają na dostęp do rynku i konkurencję, a jego celem powinna być poprawa w zakresie równych warunków działania na szczeblu międzynarodowym.
Poprawka 5
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 1 – punkt 6
„okresowe kary pieniężne” oznaczają kwoty pieniędzy, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapłacić w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym lub tytułem kary, albo w celu zmuszenia osób zainteresowanych do przestrzegania postanowień rozporządzeń i decyzji nadzorczych EBC. Okresowe kary pieniężne są wyliczane za każdy dzień naruszenia o charakterze ciągłym: a) od momentu zawiadomienia przedsiębiorstwa o decyzji wymagającej zaprzestania tego naruszenia zgodnie z procedurą określoną w drugim akapicie art. 3 ust. 1; lub b) jeżeli naruszenie o charakterze ciągłym jest objęte zakresem art. 18 ust. 7 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(*) zgodnie z procedurą określoną w art. 4b niniejszego rozporządzenia;
6)  „okresowe kary pieniężne” oznaczają kwoty pieniędzy, które przedsiębiorstwo jest zobowiązane zapłacić w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym lub tytułem kary, albo w celu zmuszenia osób zainteresowanych do przestrzegania postanowień rozporządzeń i decyzji nadzorczych EBC. Okresowe kary pieniężne są wyliczane za każdy pełny dzień naruszenia o charakterze ciągłym: a) od momentu zawiadomienia przedsiębiorstwa o decyzji wymagającej zaprzestania tego naruszenia zgodnie z procedurą określoną w drugim akapicie art. 3 ust. 1; lub b) jeżeli naruszenie o charakterze ciągłym jest objęte zakresem art. 18 ust. 7 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(*) zgodnie z procedurą określoną w art. 4b niniejszego rozporządzenia;
____________
_____________
(*) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
(*) Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.
Poprawka 6
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 1 a – ustęp 3
3.  EBC może publikować wszelkie decyzje nakładające na przedsiębiorstwo administracyjne sankcje finansowe za naruszenia mających bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa Unii oraz sankcje za naruszenia rozporządzeń i decyzji EBC, zarówno w obszarze nadzoru jak i poza tym obszarem, niezależnie od tego, czy wniesiono odwołanie od tych decyzji. EBC dokonuje takiej publikacji w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa Unii, niezależnie od ustawowych i wykonawczych przepisów prawa krajowego oraz – tam, gdzie prawo Unii składa się z dyrektyw – niezależnie od ustawodawstwa krajowego stanowiącego transpozycję takich dyrektyw.
3.  Po powiadomieniu przedsiębiorstwa, którego to dotyczy, EBC, zgodnie z przejrzystą procedurą i podanymi do wiadomości publicznej zasadami, publikuje –co do zasady bez zbędnej zwłoki – wszelkie decyzje nakładające na przedsiębiorstwo administracyjne sankcje finansowe za naruszenia mających bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa Unii oraz sankcje za naruszenia rozporządzeń i decyzji EBC, zarówno w obszarze nadzoru jak i poza tym obszarem, pod warunkiem że wyczerpane zostały wszystkie prawne środki odwoławcze od takiej decyzji. W przypadku gdy EBC uzna, że natychmiastowa publikacja decyzji zagrażałaby stabilności rynków finansowych lub byłaby nieproporcjonalna w stosunku do stopnia dolegliwości administracyjnych sankcji finansowych lub sankcji nałożonych na przedsiębiorstwo, EBC ma prawo decydowania o odroczeniu publikacji przedmiotowej decyzji na okres do trzech lat od daty podjęcia decyzji. Na wniosek EBC zachowuje poufność dyskusji dotyczących takich przypadków prowadzonych za zamkniętymi drzwiami z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu Europejskiego. EBC przedstawia uzasadnienie odroczenia w załączniku do opublikowanej decyzji. EBC dokonuje publikacji w takich przypadkach, w sposób zgodny z warunkami określonymi w odpowiednich przepisach prawa Unii, niezależnie od ustawowych i wykonawczych przepisów prawa krajowego oraz – tam, gdzie prawo Unii składa się z dyrektyw – niezależnie od ustawodawstwa krajowego stanowiącego transpozycję takich dyrektyw.
Poprawka 7
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 1 a – ustęp 3 a (nowy)

3a.  Bez uszczerbku dla pozostałych szczególnych uprawnień wynikających z prawa krajowego właściwe organy krajowe zachowują uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych, ale mogą nakładać takie sankcje na instytucje kredytowe bezpośrednio nadzorowane przez EBC wyłącznie wtedy, gdy EBC zażąda od tych organów wszczęcia postępowania w tym celu.
Poprawka 15
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98
Artykuł 3 – ustęp 9

aa)  art 3. ust. 9 otrzymuje brzmienie:
9.  Wpływy z tytułu sankcji nakładanych przez EBC należą do EBC.
9. Wpływy z tytułu sankcji nakładanych przez EBC należą do EBC. Wpływy z tytułu sankcji nakładanych przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych, w tym gromadzenia informacji statystycznych, należą do jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.”
Poprawka 8
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 3 – ustęp 10
Jeżeli naruszenie dotyczy wyłącznie zadania powierzonego ESBC lub EBC zgodnie z Traktatem i Statutem ESBC, postępowanie w sprawie naruszenia, bez względu na jakikolwiek przepis ustawowy lub wykonawczy, który może przewidywać odrębną procedurę, można wszcząć jedynie na podstawie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli naruszenie dotyczy także jednego lub większej liczby dziedzin pozostających poza kompetencjami ESBC lub EBC, prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia na podstawie niniejszego rozporządzenia jest niezależne od wszelkich praw kompetentnych władz krajowych do wszczęcia odrębnych postępowań w odniesieniu do tego co należy do dziedzin pozostających poza kompetencją ESBC lub EBC. Niniejsze postanowienie nie narusza możliwości stosowania prawa karnego oraz postanowień prawa krajowego dotyczących nadzoru ostrożnościowego w uczestniczących państwach członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013.
10.  Jeżeli naruszenie dotyczy wyłącznie zadania powierzonego ESBC lub EBC zgodnie z Traktatem i Statutem ESBC, postępowanie w sprawie naruszenia, bez względu na jakikolwiek przepis ustawowy lub wykonawczy, który może przewidywać odrębną procedurę, można wszcząć jedynie na podstawie niniejszego rozporządzenia. Jeżeli naruszenie dotyczy także jednego lub większej liczby dziedzin pozostających poza kompetencjami ESBC lub EBC, prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia na podstawie niniejszego rozporządzenia jest niezależne od wszelkich praw kompetentnych władz krajowych do wszczęcia odrębnych postępowań w odniesieniu do tego co należy do dziedzin pozostających poza kompetencją ESBC lub EBC. Niniejsze postanowienie nie narusza możliwości stosowania prawa karnego oraz postanowień prawa krajowego dotyczących nadzoru ostrożnościowego w uczestniczących państwach członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013. Ponadto EBC ma prawo dysponować wpływami uzyskanymi w wyniku nałożenia sankcji, o których mowa w art. 2 niniejszego rozporządzenia, o ile przeznaczy te wpływy na cel inny niż finansowanie wydatków bieżących i pod warunkiem, że złoży Parlamentowi Europejskiemu i Trybunałowi Obrachunkowemu sprawozdanie z ich wykorzystania.
Poprawka 9
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 4 – ustęp 1

4a.  art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Prawo do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia, określone w niniejszym rozporządzeniu, wygasa po upływie roku od powzięcia po raz pierwszy wiadomości przez EBC lub krajowy bank centralny Państwa Członkowskiego, w ramach jurysdykcji którego doszło do zarzucanego naruszenia, o zaistnieniu tego naruszenia oraz, w każdym razie, po upływie pięciu lat od naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, pięciu lat po ustaniu naruszenia.
1. Prawo do podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia, określone w niniejszym rozporządzeniu, wygasa po upływie roku od powzięcia wiadomości przez EBC lub krajowy bank centralny państwa członkowskiego, w ramach jurysdykcji którego doszło do zarzucanego naruszenia, o zaistnieniu tego naruszenia oraz, w każdym razie, po upływie trzech lat od daty podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, trzech lat po ustaniu naruszenia.
Poprawka 10
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 4 c – ustęp 1
1.  W drodze odstępstwa od postanowień art. 4 prawo do podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej w odniesieniu do naruszeń dotyczących odpowiednich mających bezpośrednie zastosowanie aktów prawa Unii, jak również w odniesieniu do decyzji i rozporządzeń przyjmowanych przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych, wygasa po upływie pięciu lat od naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, pięciu lat po ustaniu naruszenia.
1.  W drodze odstępstwa od postanowień art. 4 prawo do podjęcia decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej w odniesieniu do naruszeń dotyczących odpowiednich mających bezpośrednie zastosowanie aktów prawa Unii, jak również w odniesieniu do decyzji i rozporządzeń przyjmowanych przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych, wygasa po upływie pięciu lat od daty podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, pięciu lat po ustaniu naruszenia.
Poprawka 11
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 4 c – ustęp 2
2.  Wszelkie działania podejmowane przez EBC na potrzeby dochodzenia lub postępowania dotyczącego naruszenia powodują przerwanie biegu terminu określonego w ust. 1. Bieg przedawnienia ulega przerwaniu z chwilą powiadomienia danego nadzorowanego podmiotu o czynności. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednakże termin nie może przekroczyć dziesięciu lat od naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, dziesięciu lat od ustania naruszenia.
2.  Wszelkie działania podejmowane przez EBC na potrzeby dochodzenia lub postępowania dotyczącego naruszenia powodują przerwanie biegu terminu określonego w ust. 1. Bieg przedawnienia ulega przerwaniu z chwilą powiadomienia danego nadzorowanego podmiotu o czynności. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jednakże termin nie może przekroczyć siedmiu lat od daty podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia lub, w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym, siedmiu lat od ustania naruszenia.
Poprawka 12
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 4 c – ustęp 4 a (nowy)

4a.  Działania powodujące przerwanie biegu okresu przedawnienia obejmują w szczególności:

a)  pisemny wniosek o udzielenie informacji złożony przez EBC lub właściwy organ krajowy państwa członkowskiego;

b)  pisemną zgodę na przeprowadzenie kontroli wydaną urzędnikom przez EBC lub właściwy organ krajowy państwa członkowskiego;

c)  wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przez właściwy organ krajowy państwa członkowskiego.
Poprawka 13
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 5

5a.  art. 5 otrzymuje brzmienie:
Artykuł 5
„Artykuł 5
Środki odwoławcze
Środki odwoławcze
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich posiada nieograniczoną jurysdykcję w rozumieniu art. 172 Traktatu w zakresie kontroli prawomocnych decyzji dotyczących nakładania sankcji.
Zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiada nieograniczoną jurysdykcję w zakresie kontroli prawomocnych decyzji dotyczących nakładania sankcji.”
Poprawka 14
Projekt rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 2532/98
Artykuł 6 a (nowy)

5b.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 6a

Dialog międzynarodowy

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC prowadzi regularny dialog z organami nadzoru spoza Unii w celu wypracowania zasad spójnego stosowania sankcji i mechanizmów sankcji na szczeblu międzynarodowym.”
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności