Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0807(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0028/2014

Texte depuse :

A8-0028/2014

Dezbateri :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Voturi :

PV 26/11/2014 - 12.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0062

Texte adoptate
PDF 424kWORD 117k
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg
Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 26 noiembrie 2014 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere Recomandarea Băncii Centrale Europene (10896/2014 –ECB/2014/19),

–  având în vedere articolul 129 alineatul (4) și articolul 132 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 34.3 și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în temeiul cărora Consiliul a consultat Parlamentul (C8-0090/2014),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0028/2014),

1.  aprobă proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene, astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul propus în cadrul recomandării Băncii Centrale Europene;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Băncii Centrale Europene și Comisiei poziția Parlamentului.

Proiectul Băncii Centrale Europene   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Considerentul 6
(6)   BCE ar trebui să publice deciziile de impunere a sancțiunilor administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a sancțiunilor pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, cu excepția cazului în care această publicare ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, sau ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare.
(6)   BCE ar trebui, ca regulă generală, să publice fără întârzieri nejustificate deciziile de impunere a sancțiunilor administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a sancțiunilor pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii. În cazul în care BCE consideră că publicarea imediată a unei decizii ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau că ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, ar trebui să aibă prerogativele de a întârzia publicarea deciziei timp de trei ani de la data adoptării deciziei sau până la epuizarea tuturor căilor legale de atac. La cerere, BCE ar trebui să poarte discuții confidențiale pe cale verbală cu ușile închise cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în legătură cu asemenea cazuri. BCE ar trebui să furnizeze o justificare a întârzierii într-o anexă la decizia publicată.
Amendamentul 2
Proiect de regulament
Considerentul 6 a (nou)

(6a)  Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stipulează că BCE ține seama pe deplin și în mod corespunzător de unitatea și integritatea pieței interne, pe baza tratamentului egal al instituțiilor de credit în vederea prevenirii arbitrajului de reglementare, și că nicio acțiune, propunere sau politică a BCE nu discriminează, direct sau indirect, vreun stat membru sau grup de state membre ca loc de prestare a serviciilor bancare sau financiare în orice monedă. În această privință, BCE ar trebui să acționeze în direcția prevenirii unui avantaj comparativ care promovează concurența neloială.
Amendamentul 3
Proiect de regulament
Considerentul 9
(9)  Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește principiul separării, prin care BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Pentru a sprijini acest principiu al separării, a fost instituit un Consiliu de supraveghere în conformitate cu articolul 26 care, printre altele, este responsabil de pregătirea proiectelor de decizii ale Consiliului guvernatorilor BCE în domeniul supravegherii. În plus, deciziile luate de Consiliul guvernatorilor BCE, în condițiile prevăzute la articolul 24 din acest regulament, fac obiectul controlului efectuat de către comitetul administrativ de control. Ținând seama de principiul separării și de instituirea Consiliului de supraveghere și a comitetului administrativ de control, ar trebui aplicate două proceduri distincte: (a) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, deciziile în acest sens sunt luate de Consiliul guvernatorilor BCE pe baza unui proiect complet de decizie al Consiliului de supraveghere și sub rezerva controlului efectuat de către comitetul administrativ de control; și (b) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor sale care nu țin de materia supravegherii, deciziile în acest sens sunt luate de Comitetul executiv al BCE și fac obiectul controlului efectuat de către Consiliul guvernatorilor BCE.
(9)  Articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 stabilește principiul separării, prin care BCE îndeplinește atribuțiile care îi sunt conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Pentru a se evita conflictele de interese, BCE urmează să respecte pe deplin acest principiu cu prilejul tuturor sarcinilor sale. Pentru a sprijini acest principiu al separării, a fost instituit un Consiliu de supraveghere în conformitate cu articolul 26 care, printre altele, este responsabil de pregătirea proiectelor de decizii ale Consiliului guvernatorilor BCE în domeniul supravegherii. În plus, deciziile luate de Consiliul guvernatorilor BCE, în condițiile prevăzute la articolul 24 din acest regulament, fac obiectul controlului efectuat de către comitetul administrativ de control. Ținând seama de principiul separării și de instituirea Consiliului de supraveghere și a comitetului administrativ de control, ar trebui aplicate două proceduri distincte: (a) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, deciziile în acest sens sunt luate de Consiliul guvernatorilor BCE pe baza unui proiect complet de decizie al Consiliului de supraveghere și sub rezerva controlului efectuat de către comitetul administrativ de control; și (b) atunci când BCE are în vedere impunerea de sancțiuni în exercitarea atribuțiilor sale care nu țin de materia supravegherii, deciziile în acest sens sunt luate de Comitetul executiv al BCE și fac obiectul controlului efectuat de către Consiliul guvernatorilor BCE.
Amendamentul 4
Proiect de regulament
Considerentul 10 a (nou)

(10a)  Dată fiind globalizarea serviciilor bancare și importanța sporită a standardelor internaționale, BCE ar trebui ca, în asociere cu autoritățile competente ale statelor membre participante, să se angajeze într-un dialog sistematic cu organismele de supraveghere din afara Uniunii pentru a încuraja coordonarea internațională și pentru a conveni asupra unor principii comune privind impunerea și aplicarea de sancțiuni. Dialogul ar trebui să includă o înțelegere comună a implicațiilor pe care le au politicile divergente în materie de sancțiuni asupra accesului pe piață și asupra concurenței și ar trebui să vizeze îmbunătățirea pe plan internațional a condițiilor de concurență.
Amendamentul 5
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 1 – punctul 6
„«penalități cu titlu cominatoriu»: sumele pe care o întreprindere este obligată să le plătească cu titlu de sancțiune, în cazul unei încălcări continuate, sau în vederea obligării persoanelor în cauză să respecte regulamentele și deciziile BCE în materie de supraveghere. Penalitățile cu titlu cominatoriu se calculează pentru fiecare zi întreagă de încălcare continuată (a) după notificarea către întreprindere a unei decizii prin care se solicită încetarea respectivei încălcări, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf; sau (b) atunci când încălcarea continuată face obiectul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (*), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4b din prezentul regulament;
6.  „penalități cu titlu cominatoriu”: sumele pe care o întreprindere este obligată să le plătească cu titlu de sancțiune, în cazul unei încălcări continuate, sau în vederea obligării persoanelor în cauză să respecte regulamentele și deciziile BCE în materie de supraveghere. Penalitățile cu titlu cominatoriu se calculează pentru fiecare zi întreagă de încălcare continuată (a) după notificarea către întreprindere a unei decizii prin care se solicită încetarea respectivei încălcări, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf; sau (b) atunci când încălcarea continuată face obiectul articolului 18 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (*), în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 4b din prezentul regulament;
____________
_____________
(*) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
(*) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
Amendamentul 6
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 1 a – alineatul 3
(3)   BCE poate publica orice decizie de impunere asupra unei întreprinderi a unor sancțiuni administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a unor sancțiuni pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, indiferent dacă împotriva respectivei decizii a fost formulată o cale de atac. BCE efectuează această publicare în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, indiferent de orice act cu putere de lege sau normă administrativă din dreptul național și, atunci când legislația relevantă a Uniunii este compusă din directive, de orice legislație națională care transpune aceste directive.
(3)   După notificarea întreprinderii vizate, BCE publică, în conformitate cu o procedură și cu norme transparente pe care le face publice și în general fără întârzieri nejustificate, orice decizie de impunere asupra unei întreprinderi a unor sancțiuni administrative pecuniare pentru încălcări ale legislației Uniunii direct aplicabile și a unor sancțiuni pentru încălcări ale regulamentelor sau deciziilor BCE, atât în domeniul supravegherii, cât și în domenii care nu țin de materia supravegherii, cu condiția epuizării tuturor căilor legale de atac împotriva unei asemenea decizii. În cazul în care consideră că publicarea imediată a unei decizii ar pune în pericol stabilitatea piețelor financiare sau că ar fi disproporționată, din perspectiva severității sancțiunii administrative pecuniare sau de alt tip impuse unei întreprinderi, BCE are prerogativele de a întârzia publicarea deciziei timp de trei ani de la data adoptării deciziei. La cerere, BCE poartă discuții confidențiale pe cale verbală cu ușile închise cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în legătură cu asemenea cazuri. BCE furnizează o justificare a întârzierii într-o anexă la decizia publicată. BCE efectuează această publicare în cazurile prevăzute de legislația relevantă a Uniunii și în conformitate cu condițiile prevăzute de aceasta, fără a ține cont de niciun act cu putere de lege sau normă administrativă din dreptul național și, atunci când legislația relevantă a Uniunii este compusă din directive, de nicio legislație națională care transpune aceste directive.
Amendamentul 7
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 1 a – alineatul 3 a (nou)

(3a)  Fără a aduce atingere celorlalte competențe specifice ce derivă din legislația națională, autoritățile naționale competente rămân competente să impună sancțiuni administrative, însă pot impune aceste sancțiuni instituțiilor de credit supravegheate direct de BCE numai în cazul în care BCE le solicită inițierea de proceduri în acest scop.
Amendamentul 15
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 3 – alineatul 9

(aa)  La articolul 3, alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:
(9)  Veniturile provenind din sancțiunile aplicate de BCE aparțin acesteia.
„(9) Veniturile provenind din sancțiunile aplicate de BCE aparțin acesteia. Veniturile provenind din sancțiunile impuse de BCE în cadrul exercitării sarcinilor sale de supraveghere, inclusiv colectarea de informații statistice, sunt transferate Fondului unic de rezoluție bancară.”
Amendamentul 8
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 3 – alineatul 10
În cazul în care încălcarea are ca obiect exclusiv o misiune încredințată SEBC sau BCE în temeiul Tratatului și Statutului SEBC, o procedură de constatare a încălcării poate fi inițiată numai pe baza prezentului regulament, indiferent de existența unui act cu putere de lege sau a unei norme administrative din dreptul național care să prevadă o procedură distinctă. Atunci când o încălcare are legătură și cu unul sau mai multe domenii care nu intră în competența SEBC sau BCE, dreptul de a începe o procedură de constatare a încălcării în temeiul prezentului regulament este independent de orice drept pe care l-ar avea o autoritate națională competentă de a iniția proceduri distincte în legătură cu aceste domenii care nu intră în competențele SEBC sau BCE. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării dreptului penal și legislației naționale privind competențele în materie de supraveghere prudențială în statele membre participante, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013.
(10)  În cazul în care încălcarea are ca obiect exclusiv o misiune încredințată SEBC sau BCE în temeiul Tratatului și Statutului SEBC, o procedură de constatare a încălcării poate fi inițiată numai pe baza prezentului regulament, indiferent de existența unui act cu putere de lege sau a unei norme administrative din dreptul național care să prevadă o procedură distinctă. Atunci când o încălcare are legătură și cu unul sau mai multe domenii care nu intră în competența SEBC sau BCE, dreptul de a începe o procedură de constatare a încălcării în temeiul prezentului regulament este independent de orice drept pe care l-ar avea o autoritate națională competentă de a iniția proceduri distincte în legătură cu aceste domenii care nu intră în competențele SEBC sau BCE. Prezenta dispoziție nu aduce atingere aplicării dreptului penal și legislației naționale privind competențele în materie de supraveghere prudențială în statele membre participante, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013. În plus, veniturile provenite din sancțiunile menționate la articolul 2 din prezentul regulament rămân la dispoziția BCE cu condiția ca ea să specifice o destinație a respectivelor venituri, alta decât finanțarea cheltuielilor curente și cu condiția să raporteze Parlamentului European și Curții de Conturi. cu privire la utilizarea respectivelor venituri
Amendamentul 9
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 4 – alineatul 1

4a.  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
(1)   Dreptul de a lua decizia de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări, astfel cum este prevăzut de prezentul regulament, se stinge în termen de un an de la data la care BCE sau banca centrală națională a statului membru în cadrul jurisdicției căreia a fost săvârșită pretinsa încălcare a luat la cunoștință pentru prima dată de existența acestei pretinse încălcări și, în toate cazurile, în termen de cinci ani de la data săvârșirii încălcării sau, în cazul unei încălcări continui, în termen de cinci ani de la data încetării acesteia.
(1) Dreptul de a lua decizia de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări, astfel cum este prevăzut de prezentul regulament, se stinge în termen de un an de la data la care BCE sau banca centrală națională a statului membru în cadrul jurisdicției căreia a fost săvârșită pretinsa încălcare a luat la cunoștință de existența acestei pretinse încălcări și, în toate cazurile, în termen de trei ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, în termen de trei ani de la data încetării acesteia.
Amendamentul 10
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 4 c – alineatul 1
(1)   Prin derogare de la articolul 4, dreptul de a lua o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative în legătură cu încălcările legate de actele de drept al Uniunii relevante și direct aplicabile, precum și deciziile și regulamentele adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, expiră la cinci ani de la comiterea încălcării sau, în cazul unei încălcări continuate, la cinci ani de la încetarea acesteia.
(1)   Prin derogare de la articolul 4, dreptul de a lua o decizie de impunere a unei sancțiuni administrative în legătură cu încălcările legate de actele de drept al Uniunii relevante și direct aplicabile, precum și deciziile și regulamentele adoptate de BCE în exercitarea atribuțiilor de supraveghere ale acesteia, expiră la cinci ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, la cinci ani de la încetarea acesteia.
Amendamentul 11
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 4 c – alineatul 2
(2)   Orice măsură luată de BCE în scopul investigației sau al procedurilor referitoare la o încălcare determină întreruperea termenului prevăzut la alineatul (1). Curgerea termenului de prescripție se întrerupe cu efect de la data la care acțiunea este notificată entității supravegheate în cauză. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Cu toate acestea, termenul de prescripție nu depășește o perioadă de zece ani de la comiterea încălcării sau, în cazul unei încălcări continuate, zece ani de la încetarea acesteia.
(2)   Orice măsură luată de BCE în scopul investigației sau al procedurilor referitoare la o încălcare determină întreruperea termenului prevăzut la alineatul (1). Curgerea termenului de prescripție se întrerupe cu efect de la data la care acțiunea este notificată entității supravegheate în cauză. După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Cu toate acestea, termenul de prescripție nu depășește o perioadă de șapte ani de la data luării deciziei de inițiere a procedurii de constatare a unei încălcări sau, în cazul unei încălcări continuate, șapte ani de la încetarea acesteia.
Amendamentul 12
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 4 c – alineatul 4 a (nou)

(4a)  Printre acțiunile care întrerup curgerea termenului de prescripție se numără, în special, următoarele:

(a)  o solicitare de informații în scris din partea BCE sau a autorității naționale competente a unui stat membru;

(b)  autorizări scrise de a derula inspecții eliberate funcționarilor de către BCE sau o autoritate națională competentă a unui stat membru;

(c)  inițierea procedurilor de constatare a unei încălcări de către autoritatea națională competentă a unui stat membru.
Amendamentul 13
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 5

(5a)  Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
Articolul 5
„Articolul 5
Controlul jurisdicțional
Controlul jurisdicțional
Curtea de Justiție a Comunităților Europene are plenitudine de competență în sensul articolului 172 din tratat în ceea ce privește controlul judiciar al deciziilor definitive prin care este impusă o sancțiune.
Astfel cum se prevede la articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene are plenitudine de competență în ceea ce privește controlul judiciar al deciziilor definitive prin care este impusă o sancțiune.
Amendamentul 14
Proiect de regulament
Articolul 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2532/98
Articolul 6 a (nou)

(5b)  Se introduce următorul articol:

„Articolul 6a

Dialogul internațional

În temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE stabilește un dialog periodic cu autoritățile de supraveghere din afara Uniunii în vederea aplicării coerente a sancțiunilor și a mecanismelor de sancționare la nivel internațional.”
Aviz juridic - Politica de confidențialitate