Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0028/2014

Predkladané texty :

A8-0028/2014

Rozpravy :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Hlasovanie :

PV 26/11/2014 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0062

Prijaté texty
PDF 430kWORD 113k
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg
Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie *
P8_TA(2014)0062A8-0028/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2014 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (10896/2014 – C8-0090/2014 – 2014/0807(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky (10896/2014 –ECB/2014/19),

–  so zreteľom na článok 129 ods. 4 a článok 132 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 34.3 a 41 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0090/2014),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0028/2014),

1.  schvaľuje zmenený návrh obsiahnutý v odporúčaní Európskej centrálnej banky;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh obsiahnutý v odporúčaní Európskej centrálnej banky;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Európskej centrálnej banke a Komisii.

Návrh Európskej centrálnej banky   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  ECB by mala uverejňovať rozhodnutia o uložení administratívnych peňažných sankcií pre porušenie priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie a sankcií pre porušenie nariadení a rozhodnutí ECB tak v oblasti dohľadu, ako aj v iných oblastiach, ako je dohľad okrem prípadov, kedy by bolo uverejnenie neprimerané s ohľadom na stupeň závažnosti sankcie uloženej podnikateľskému subjektu, alebo by ohrozovalo stabilitu finančných trhov.
(6)  ECB by v zásade mala bez zbytočného odkladu uverejňovať rozhodnutia o uložení administratívnych peňažných sankcií pre porušenie priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie a sankcií pre porušenie nariadení a rozhodnutí ECB tak v oblasti dohľadu, ako aj v iných oblastiach, ako je dohľad. V prípadoch, keď sa ECB domnieva, že bezodkladné uverejnenie rozhodnutia by ohrozovalo stabilitu finančných trhov alebo by bolo neprimerané s ohľadom na stupeň závažnosti administratívnej peňažnej sankcie alebo sankcie uloženej podnikateľskému subjektu, mala by mať právomoc odložiť uverejnenie rozhodnutia o tri roky po dátume prijatia rozhodnutia alebo kým nebudú vyčerpané všetky zákonné opravné prostriedky. ECB by na požiadanie mala o takýchto prípadoch uskutočňovať dôverné ústne rokovania za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami príslušného výboru Európskeho parlamentu. ECB by mala odklad odôvodniť v prílohe k uverejnenému rozhodnutiu.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

(6a)  V článku 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa uvádza, že ECB koná s plným zreteľom a ohľadom na jednotu a integritu vnútorného trhu na základe rovnakého zaobchádzania s úverovými inštitúciami s cieľom predchádzať regulačnej arbitráži a že žiadny členský štát alebo skupina členských štátov ako miesto poskytovania bankových alebo finančných služieb v akejkoľvek mene nesmie byť priamo alebo nepriamo diskriminovaná činnosťou, návrhom alebo politikou ECB. V tejto súvislosti by ECB mala konať tak, aby zabránila komparatívnej výhode podporujúcej nekalú hospodársku súťaž.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Článok 25 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje zásadu oddelenia funkcií, keď ECB vykonáva úlohy, ktorými bola poverená nariadením (EÚ) č. 1024/2013 bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od nich. V záujme upevnenia tejto zásady oddelenia funkcií bola v zmysle článku 26 zriadená Rada pre dohľad, ktorá je okrem iného zodpovedná za prípravu návrhov rozhodnutí pre Radu guvernérov ECB v oblasti dohľadu. Navyše rozhodnutia prijaté Radou guvernérov ECB podliehajú preskúmaniu administratívneho revízneho výboru za podmienok stanovených v článku 24 uvedeného nariadenia. Vzhľadom na zásadu oddelenia funkcií a na zriadenie Rady pre dohľad a administratívneho revízneho výboru by sa mali uplatňovať dva odlišné postupy: a) ak ECB zvažuje uloženie administratívnych sankcií pri plnení svojich úloh v oblasti dohľadu, prijíma rozhodnutia Rada guvernérov ECB na základe konečného návrhu rozhodnutia predloženého Radou pre dohľad a tieto rozhodnutia podliehajú preskúmaniu administratívnym revíznym výborom; a b) ak ECB zvažuje uloženie sankcií pri plnení svojich úloh v oblastiach, ktoré sa netýkajú dohľadu, prijíma rozhodnutia Výkonná rada ECB a tieto rozhodnutia podliehajú preskúmaniu Radou guvernérov ECB.
(9)  Článok 25 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ustanovuje zásadu oddelenia funkcií, keď ECB vykonáva úlohy, ktorými bola poverená nariadením (EÚ) č. 1024/2013 bez toho, aby boli dotknuté jej úlohy týkajúce sa menovej politiky a akékoľvek iné úlohy, a oddelene od nich. V záujme toho, aby sa predišlo konfliktom záujmov, touto zásadou sa musia bez obmedzení riadiť všetky úlohy, ktoré vykonáva ECB. V záujme upevnenia tejto zásady oddelenia funkcií bola v zmysle článku 26 zriadená Rada pre dohľad, ktorá je okrem iného zodpovedná za prípravu návrhov rozhodnutí pre Radu guvernérov ECB v oblasti dohľadu. Navyše rozhodnutia prijaté Radou guvernérov ECB podliehajú preskúmaniu administratívneho revízneho výboru za podmienok stanovených v článku 24 uvedeného nariadenia. Vzhľadom na zásadu oddelenia funkcií a na zriadenie Rady pre dohľad a administratívneho revízneho výboru by sa mali uplatňovať dva odlišné postupy: a) ak ECB zvažuje uloženie administratívnych sankcií pri plnení svojich úloh v oblasti dohľadu, prijíma rozhodnutia Rada guvernérov ECB na základe konečného návrhu rozhodnutia predloženého Radou pre dohľad a tieto rozhodnutia podliehajú preskúmaniu administratívnym revíznym výborom; a b) ak ECB zvažuje uloženie sankcií pri plnení svojich úloh v oblastiach, ktoré sa netýkajú dohľadu, prijíma rozhodnutia Výkonná rada ECB a tieto rozhodnutia podliehajú preskúmaniu Radou guvernérov ECB.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10a)  Vzhľadom na globalizáciu bankových služieb a zvýšený význam medzinárodných noriem by ECB v spojení s príslušnými orgánmi účastníckych členských štátov mala nadviazať pravidelný dialóg s orgánmi dohľadu mimo Únie s cieľom podnietiť medzinárodnú koordináciu a dohodnúť sa na spoločných zásadách pri ukladaní a presadzovaní sankcií. Dialóg by mal zahŕňať spoločné porozumenie dôsledkov, aké môžu mať rozdiely v sankčných politikách na prístup na trh a hospodársku súťaž, a jeho cieľom by malo byť zlepšenie rovnakých podmienok na medzinárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 1 – bod 6
„periodické sankčné platby” znamenajú peňažné sumy, ktoré je podnikateľský subjekt povinný v prípade pokračujúceho porušovania zaplatiť ako sankciu alebo s cieľom prinútiť dotknuté osoby k tomu, aby dodržiavali nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu. Periodické sankčné platby sa počítajú za každý deň pokračujúceho porušovania a) od oznámenia informujúceho podnikateľský subjekt o rozhodnutí, v ktorom sa vyžaduje ukončenie tohto porušovania, v súlade s postupom ustanoveným v druhom odseku článku 3 ods. 1, alebo b) ak pokračujúce porušovanie spadá pod článok 18 ods. 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami(*), v súlade s postupom ustanoveným v článku 4b tohto nariadenia;
(6)  „periodické sankčné platby” znamenajú peňažné sumy, ktoré je podnikateľský subjekt povinný v prípade pokračujúceho porušovania zaplatiť ako sankciu alebo s cieľom prinútiť dotknuté osoby k tomu, aby dodržiavali nariadenia alebo rozhodnutia ECB v oblasti dohľadu. Periodické sankčné platby sa počítajú za každý celý deň pokračujúceho porušovania a) od oznámenia informujúceho podnikateľský subjekt o rozhodnutí, v ktorom sa vyžaduje ukončenie tohto porušovania, v súlade s postupom ustanoveným v článku 3 ods. 1 druhom pododseku, alebo b) ak pokračujúce porušovanie spadá pod článok 18 ods. 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami(*), v súlade s postupom ustanoveným v článku 4b tohto nariadenia;
____________
_____________
(*) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.13, s. 63.
(*) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 1a – odsek 3
3.  ECB je oprávnená uverejniť každé rozhodnutie, ktorým sa podnikateľskému subjektu ukladajú administratívne peňažné sankcie pre porušenie priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie a sankcie pre porušenie nariadení alebo rozhodnutí ECB, tak v oblasti dohľadu, ako aj v iných oblastiach, ako je dohľad, bez ohľadu na to, či bol proti takémuto rozhodnutiu podaný opravný prostriedok alebo nie. ECB uverejní uvedené rozhodnutia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy a, ak sú príslušnými právnymi predpismi Únie smernice, bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy, ktoré tieto smernice implementujú.
3.  Po informovaní dotknutého podnikateľského subjektu ECB v zásade bez zbytočného odkladu uverejní na základe transparentného postupu a pravidiel, ktoré zverejní, každé rozhodnutie, ktorým sa podnikateľskému subjektu ukladajú administratívne peňažné sankcie pre porušenie priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie a sankcie pre porušenie nariadení alebo rozhodnutí ECB, tak v oblasti dohľadu, ako aj v iných oblastiach, ako je dohľad, pokiaľ boli proti takémuto rozhodnutiu vyčerpané všetky zákonné opravné prostriedky. V prípadoch, keď sa ECB domnieva, že bezodkladné uverejnenie rozhodnutia by ohrozovalo stabilitu finančných trhov alebo by bolo neprimerané s ohľadom na stupeň závažnosti administratívnej peňažnej sankcie alebo sankcie uloženej podnikateľskému subjektu, má právomoc odložiť uverejnenie rozhodnutia o tri roky po dátume prijatia rozhodnutia. ECB na požiadanie o takýchto prípadoch uskutočňuje dôverné ústne rokovania za zatvorenými dverami s predsedom a podpredsedami príslušného výboru Európskeho parlamentu. ECB odklad odôvodňuje v prílohe k uverejnenému rozhodnutiu. ECB uverejňuje rozhodnutia v prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch Únie a v súlade s podmienkami stanovenými v týchto predpisoch bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy a, ak sú príslušnými právnymi predpismi Únie smernice, bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy, ktoré uvedené smernice transponujú.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 1a – odsek 3 a (nový)

3a.  Bez toho, aby boli dotknuté ich ďalšie špecifické právomoci odvodené od vnútroštátnych právnych predpisov, majú príslušné vnútroštátne orgány naďalej právomoc ukladať administratívne sankcie, avšak úverovým inštitúciám, ktoré podliehajú priamemu dohľadu ECB, ich môžu uložiť len v prípade, ak ich ECB na tento účel požiada o začatie konania.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 3 – odsek 9

aa)  Odsek 9 sa nahrádza takto:
9.  Príjmy zo sankcií uložených Európskou centrálnou bankou prislúchajú ECB.
9. Príjmy zo sankcií uložených Európskou centrálnou bankou prislúchajú ECB. Príjmy zo sankcií uložených Európskou centrálnou bankou pri výkone jej dozorných úloh vrátane zberu štatistických informácií prislúchajú jednotnému fondu na riešenie krízových situácií.“
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 3 – odsek 10
Ak sa porušenie týka výlučne úlohy, ktorou sú ESCB alebo ECB poverené na základe zmluvy a štatútu, postup spojený s porušením možno iniciovať len na základe tohto nariadenia, bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek národného zákona alebo nariadenia, ktorým by sa ustanovoval osobitný postup. Ak sa porušenie týka tiež jednej alebo viacerých oblastí mimo kompetencie ESCB alebo ECB, právo iniciovať postup spojený s porušením na základe tohto nariadenia je nezávislé od akéhokoľvek práva príslušného národného orgánu iniciovať samostatné postupy vo vzťahu k týmto oblastiam mimo kompetencie ESCB alebo ECB. Toto ustanovenie sa nedotýka uplatňovania trestného práva a vnútroštátneho práva upravujúceho kompetencie dohľadu nad obozretnosťou podnikania v účastníckych členských štátoch v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013.
10.  Ak sa porušenie týka výlučne úlohy, ktorou sú ESCB alebo ECB poverené na základe zmluvy a štatútu, postup spojený s porušením možno iniciovať len na základe tohto nariadenia, bez ohľadu na existenciu akéhokoľvek národného zákona alebo nariadenia, ktorým by sa ustanovoval osobitný postup. Ak sa porušenie týka tiež jednej alebo viacerých oblastí mimo kompetencie ESCB alebo ECB, právo iniciovať postup spojený s porušením na základe tohto nariadenia je nezávislé od akéhokoľvek práva príslušného národného orgánu iniciovať samostatné postupy vo vzťahu k týmto oblastiam mimo kompetencie ESCB alebo ECB. Toto ustanovenie sa nedotýka uplatňovania trestného práva a vnútroštátneho práva upravujúceho kompetencie dohľadu nad obozretnosťou podnikania v účastníckych členských štátoch v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013. Navyše príjmy zo sankcií uvedených v článku 2 tohto nariadenia zostávajú k dispozícii ECB, pokiaľ ECB presne určí účel, na aký budú uplatnené a ktorý bude iný než financovanie bežných výdavkov, a pokiaľ podá o ich využití správu Európskemu parlamentu a Dvoru audítorov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 4 – odsek 1

4a.  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:
1.  Právo prijať rozhodnutie iniciovať postup spojený s porušením, ktoré sa ustanovuje v tomto nariadení, uplynie rok po tom, čo sa o existencii konštatovaného porušenia prvýkrát dozvedela ECB alebo národná centrálna banka členského štátu, v ktorého jurisdikcii konštatované porušenie nastalo, a v každom prípade päť rokov po tom, čo porušenie nastalo, alebo, v prípade pokračujúceho porušovania, päť rokov po ukončení porušovania.
1. Právo prijať rozhodnutie iniciovať postup spojený s porušením, ktoré sa ustanovuje v tomto nariadení, uplynie rok po tom, čo sa o existencii konštatovaného porušenia dozvedela ECB alebo národná centrálna banka členského štátu, v ktorého jurisdikcii konštatované porušenie nastalo, a v každom prípade tri roky po dátume prijatia rozhodnutia o začatí postupu spojeného s porušením, alebo, v prípade pokračujúceho porušovania, tri roky po ukončení porušovania.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 4c – odsek 1
1.  Odchylne od článku 4 právo prijať rozhodnutie o uložení administratívnej sankcie za porušenie príslušných priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie, ako aj rozhodnutí a nariadení, ktoré ECB prijala pri výkone jej úloh v oblasti dohľadu, uplynie päť rokov po tom, čo porušenie nastalo, alebo, v prípade pokračujúceho porušovania, päť rokov po ukončení porušovania.
1.  Odchylne od článku 4 právo prijať rozhodnutie o uložení administratívnej sankcie za porušenie príslušných priamo uplatniteľných právnych predpisov Únie, ako aj rozhodnutí a nariadení, ktoré ECB prijala pri výkone jej úloh v oblasti dohľadu, uplynie päť rokov po dátume prijatia rozhodnutia o začatí postupu spojeného s porušením, alebo, v prípade pokračujúceho porušovania, päť rokov po ukončení porušovania.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 4c – odsek 2
2.  Plynutie lehoty ustanovenej v odseku 1 sa preruší akýmkoľvek úkonom ECB, ktorý ECB uskutoční za účelom vyšetrovania alebo konania, ktoré sa týka porušenia. Premlčacia lehota sa preruší od dátumu oznámenia úkonu dotknutému subjektu podliehajúcemu dohľadu. Po každom prerušení začne plynúť nová lehota. Lehota však nepresiahne obdobie desať rokov odkedy došlo k porušeniu, alebo v prípade pokračujúceho porušovania, desať rokov po ukončení porušovania.
2.  Plynutie lehoty ustanovenej v odseku 1 sa preruší akýmkoľvek úkonom ECB, ktorý ECB uskutoční za účelom vyšetrovania alebo konania, ktoré sa týka porušenia. Premlčacia lehota sa preruší od dátumu oznámenia úkonu dotknutému subjektu podliehajúcemu dohľadu. Po každom prerušení začne plynúť nová lehota. Lehota však nepresiahne obdobie sedem rokov od dátumu prijatia rozhodnutia o začatí postupu spojeného s porušením, alebo v prípade pokračujúceho porušovania, sedem rokov po ukončení porušovania.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 4c – odsek 4 a (nový)

4a.  Kroky, ktoré prerušujú plynutie premlčacej lehoty, sú najmä tieto:

a)  písomná žiadosť ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu členského štátu o informácie;

b)  písomné povolenia vykonať inšpekcie, ktoré vydajú úradníci ECB alebo príslušný vnútroštátny orgán členského štátu;

c)  začatie postupov spojených s porušením príslušným vnútroštátnym orgánom členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 5

5a.  Článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5
Článok 5
Súdne preskúmanie
Súdne preskúmanie
Súdny dvor Európskych spoločenstiev má neobmedzenú jurisdikciu v zmysle článku 172 zmluvy vo vzťahu k preskúmaniu konečných rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie.
Ako sa ustanovuje v článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Súdny dvor Európskej únie má neobmedzenú jurisdikciu vo vzťahu k preskúmaniu konečných rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 2532/98
Článok 6 a (nový)

5b.  Vkladá sa tento článok:

„Článok 6a

Medzinárodný dialóg

V súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 nadviaže ECB pravidelný dialóg s orgánmi dohľadu mimo Únie s cieľom usilovať sa o jednotné uplatňovanie sankcií a sankčných mechanizmov na medzinárodnej úrovni.“
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia