Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2970(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0292/2014

Rozpravy :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.2

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0065

Přijaté texty
PDF 292kWORD 58k
Čtvrtek, 27. listopadu 2014 - Štrasburk
Srbsko: případ Vojislava Šešelje obžalovaného z válečných zločinů
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. listopadu 2014 o Srbsku: případ obžalovaného válečného zločince Vojislava Šešelji (2014/2970(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Srbsku,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, jež vstoupila v platnost dne 1. září 2013,

–  s ohledem na zprávu Komise o pokroku Srbska za rok 2014 ze dne 8. října 2014 (SWD(2014)0302),

–  s ohledem na Statut Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na území bývalé Jugoslávie od roku 1991 (dále jen „ICTY“),

–  s ohledem na článek 65 Jednacího a důkazního řádu ICTY,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že předseda Srbské radikální strany Vojislav Šešelj je obžalován ICTY z pronásledování osob z politických, rasových či náboženských důvodů, z deportací, nelidských činů (násilného přesunu obyvatelstva) (zločinů proti lidskosti) a z vraždy, mučení, krutého zacházení, vědomého ničení vesnic či z ničení, jež nelze odůvodnit vojenskou nutností, z ničení či úmyslného poškozování církevních či vzdělávacích institucí, drancování veřejného či soukromého majetku (porušování válečného práva nebo válečných zvyklostí) v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině a v částech Vojvodiny (Srbsko), spáchaných v rozmezí let 1991 až 1993;

B.  vzhledem k tomu, že ICTY byl zřízen Organizací spojených národů v roce 1993, aby se zabýval válečnými zločiny, jež byly spáchány v devadesátých letech minulého století, čímž byly položeny základy řešení konfliktu a rozvoje tohoto regionu v období po konfliktu;

C.  vzhledem k tomu, že dne 6. listopadu 2014 po více než jedenácti letech vazebního zadržení za probíhajícího soudního jednání vydal senát uvedeného tribunálu projednávajícího tento případ příkaz k podmíněnému propuštění Vojislava Šešelji z vlastního podnětu z důvodu zhoršení jeho zdravotního stavu, jež bylo podmíněno tím, že podmíněně vazebně propuštěný: i) nebude ovlivňovat svědky a oběti a ii) neprodleně se dostaví k uvedenému senátu, pakliže mu to bude přikázáno; vzhledem k tomu, že Vojislav Šešelj k tribunálu od začátku řízení zaujal nepřátelský postoj, neboť opakovaně přerušuje, narušuje a protahuje jeho řízení a byl ve třech případech obviněn z pokusu o zastrašování svědků;

D.  vzhledem k tomu, že Vojislav Šešelj po svém návratu do Srbska několikrát veřejně vystoupil v Bělehradě, přičemž zdůraznil, že se zpět k tribunálu dobrovolně nedostaví, byť by mu to bylo přikázáno, čímž oznámil svůj úmysl porušit jednu ze dvou podmínek svého propuštění;

E.  vzhledem k tomu, že Vojislav Šešelj ve svých veřejných prohlášeních opakovaně vyzýval k vytvoření tzv. „Velkého Srbska“ a veřejně proklamoval nároky vůči sousedním zemím, včetně členského státu EU Chorvatska, a podněcoval k nenávisti vůči nesrbskému obyvatelstvu; vzhledem k tomu, že Vojislav Šešelj vydal ke dni 23. výročí od dobytí chorvatského města Vukovaru srbskými polovojenskými oddíly a Jugoslávskou armádou, které bylo spojeno s násilnostmi z roku 1991, tiskové prohlášení, v němž poblahopřál srbským četnikum k „osvobození“ Vukovaru, čímž porušil podmínku neovlivňovat svědky; vzhledem k tomu, že srbské mírové seskupení „Ženy v černém“ se sešlo v Bělehradě, aby představením s názvem „Na zločiny z Vukovaru nikdy nezapomeneme“ uctilo památku obětí této události;

1.  zásadně odsuzuje Šešeljovu štvavou rétoriku, podněcování k nenávisti a k prosazování územních nároků a jeho pokusy odklonit Srbsko z jeho evropské cesty; odsuzuje jeho provokativní veřejná vystoupení a válečnou rétoriku, k nimž dochází od jeho podmínečného vazebního propuštění a jež nanovo obnažují rány, jimiž válka a násilnosti spáchané na počátku devadesátých let poznamenaly duševní stav obětí; upozorňuje, že nedávná Šešeljova prohlášení by mohla zbrzdit pokrok v oblasti spolupráce a usmíření v tomto regionu a zmařit úsilí vynaložené v posledních letech;

2.  připomíná povinnosti srbských orgánů, jež vyplývají ze spolupráce s ICTY, a závazky přijaté Srbskem coby kandidátskou zemí EU; se znepokojením konstatuje, že pokud se Šešeljovo chování nesetká s odpovídající politickou reakcí a zákonným postihem ze strany srbských orgánů, bude důvěra obětí v soudní proces podryta; vyzývá srbské orgány a demokratické strany, aby odsoudily veškeré nenávistné výroky a válečnou rétoriku a podpořily ochranu práv menšin a kulturních práv; vyzývá srbské orgány, aby prošetřily, zda se Šešelj nedopustil porušení srbských zákonů, a aby posílily a plně uplatňovaly právní předpisy, jež zakazují nenávistné výroky, diskriminaci a podněcování k násilí; podporuje všechny politické strany, nevládní organizace a jednotlivce v Srbsku, kteří proti nenávistným výrokům bojují;

3.  vyzývá ICTY a úřad žalobce tohoto tribunálu, aby za těchto nových okolností přijaly příslušná opatření a opětovně posoudily naplnění podmínek pro podmínečné vazební propuštění; konstatuje, že uplatňování rozdílných standardů v případě postupů podmínečného vazebního propuštění uplatňovaných tímto tribunálem by nepřispívalo k dosažení jeho cílů; vybízí ICTY k tomu, aby přijal rozhodná opatření a obnovil důvěru v jeho instituci, jež byla oslabena Šešeljovými otřesnými a nepřípustnými veřejnými výroky, a aby přijal veškerá opatření nezbytná k tomu, aby urychlil dokončení všech jím vedených řízení a odvolání; opětovně připomíná, že spravedlivé potrestání pachatelů válečných zločinů je nezbytnou podmínkou opravdového a trvalého procesu usmíření;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, srbskému prezidentovi, vládě a Národnímu shromáždění Srbska, Radě bezpečnosti OSN a předsedovi Mezinárodního tribunálu pro stíhání osob odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na území bývalé Jugoslávie od roku 1991.

Právní upozornění - Ochrana soukromí