Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2970(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0292/2014

Forhandlinger :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0065

Vedtagne tekster
PDF 218kWORD 50k
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om Serbien: sagen med den anklagede krigsforbryder Vojislav Šešelj (2014/2970(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Serbien,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, som trådte i kraft den 1. september 2013,

–  der henviser til Kommissionens statusrapport 2014 om Serbien af 8. oktober 2014 (SWD(2014)0302),

–  der henviser til statutten for Det Internationale Tribunal vedrørende retsforfølgning af personer, der er ansvarlige for alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for det tidligere Jugoslaviens territorium siden 1991 (ICTY),

–  der henviser til artikel 65 i ICTY's procesreglement,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Vojislav Šešelj, formanden for det radikale parti i Serbien, er anklaget ved ICTY for forfølgelse af politiske, racemæssige eller religiøse årsager, udvisning, umenneskelige handlinger (tvangsforflyttelse) (forbrydelser mod menneskeheden), mord, tortur, grusom behandling, hensynsløs ødelæggelse af landsbyer eller ødelæggelser, der ikke retfærdiggøres af militær nødvendighed, ødelæggelse eller beskadigelse af religiøse institutioner eller uddannelsesinstitutioner, plyndring af offentlig eller privat ejendom (krigsforbrydelser) i Kroatien, Bosnien-Hercegovina og dele af Vojvodina (Serbien), som blev begået mellem 1991 og 1993;

B.  der henviser til, at ICTY blev etableret af De Forenede Nationer i 1993 for at tage hånd om krigsforbrydelser, som fandt sted i 1990'erne, og skabte grundlaget for konfliktløsning og udviklingen efter konflikten i regionen;

C.  der henviser til, at Tribunalets domskammer den 6. november 2014 efter mere end 11 års fængsling og trods den fortsat verserende retssag på eget initiativ udstedte en ordre om midlertidig løsladelse af Šešelj som følge af hans forværrede helbredstilstand på betingelse af, i) at han ikke udøver indflydelse på vidner og ofre, og ii) at han giver møde for domskammeret, så snart det kræver dette; der henviser til, at Šešelj siden retssagens begyndelse har udvist en fjendtlig indstilling over for ICTY ved gentagne gange at afbryde, forstyrre og forsinke domstolsproceduren, og at han er blevet sigtet for foragt for retten ved tre forskellige lejligheder for at true vidnerne;

D.  der henviser til, at Šešelj siden sin tilbagevenden til Serbien har holdt flere offentlige taler i Beograd, hvori han understregede, at han ikke frivilligt vil vende tilbage til Tribunalet, når han anmodes derom, og derved meddelte, at han havde til hensigt at krænke en af de to betingelser for hans løsladelse;

E.  der henviser til, at Šešelj i sine offentlige udtalelser gentagne gange har opfordret til etableringen af et "Storserbien" og offentligt har gjort krav på nabolandene, herunder EU-medlemsstaten Kroatien, og tilskyndet til had mod ikke-serbiske personer; der henviser til, at han i en pressemeddelelse lykønskede de serbiske tjetnikker med "befrielsen" af Vukovar på 23-årsdagen for denne kroatiske bys fald til serbiske paramilitære styrker og den jugoslaviske hær i 1991 og de dermed forbundne grusomheder og derved har overtrådt kravet om ikke at udøve indflydelse på vidner; der henviser til, at den serbiske fredsgruppe "Kvinder i sort" samledes i Beograd for at mindes ofrene for belejringen i en optræden kaldet "Vi vil aldrig glemme krigsforbrydelserne i Vukovar";

1.  fordømmer kraftigt Šešeljs krigskampagne, tilskyndelse til had og opfordring til territoriale krav og hans forsøg på at afspore Serbien på dets vej mod EU; beklager hans provokerende offentlige aktiviteter og krigeriske retorik siden hans midlertidige løsladelse, hvilket har genåbnet de mentale krigssår hos ofrene og vækket grusomhederne fra starten af 1990'erne til live; fremhæver, at Šešeljs nylige udtalelser kan medføre, at de fremskridt, der er gjort inden for det regionale samarbejde og den regionale forsoning, samt de seneste års anstrengelser undergraves;

2.  minder de serbiske myndigheder om deres forpligtelser inden for rammerne af samarbejdet med ICTY og om Serbiens forpligtelser som et EU-kandidatland; bemærker med bekymring manglen på en passende politisk reaktion og et juridisk modsvar fra de serbiske myndigheders side over for Šešeljs adfærd, som underminerer ofrenes tillid til retssagen; tilskynder de serbiske myndigheder og de demokratiske partier til at fordømme enhver offentlig manifestation i form af hadefuld tale eller krigerisk retorik og til at fremme beskyttelse af mindretal og kulturelle rettigheder; anmoder de serbiske myndigheder om at undersøge, hvorvidt Šešelj har tilsidesat den serbiske lovgivning, og om at styrke og fuldt ud anvende lovgivning, der forbyder hadefulde taler, forskelsbehandling og tilskyndelse til vold; støtter alle politiske partier, ngo'er og enkeltpersoner i Serbien, der går til kamp mod hadefuld tale;

3.  opfordrer ICTY og dens anklagemyndighed til at træffe foranstaltninger til en ny undersøgelse af betingelserne for en midlertidig løsladelse under nye omstændigheder; bemærker, at forskellige standarder for Tribunalets praksis for midlertidig løsladelse ikke vil bidrage til at indfri ICTY's mål; tilskynder ICTY til at træffe resolutte foranstaltninger med henblik på at genskabe tilliden til sig selv, som er blevet svækket gennem Šešeljs rystende og uacceptable offentlige udtalelser, herunder ved at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at fremskynde afslutningen af alle retssager og appeller ved ICTY; minder om, at en retsforfølgelse af gerningsmændene bag krigsforbrydelser er en ufravigelig forudsætning for at opnå en egentlig og holdbar forsoningsproces;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Serbiens præsident, regering og nationalforsamling, FN's Sikkerhedsråd samt præsidenten for ICTY.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik