Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2970(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0292/2014

Rozpravy :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0065

Prijaté texty
PDF 224kWORD 56k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o Srbsku: prípad obvineného vojnového zločinca Šešelja (2014/2970(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Srbsku,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Srbskou republikou, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku Srbska za rok 2014 z 8. októbra 2014 (SWD(2014)0302),

–  so zreteľom na Štatút Medzinárodného tribunálu pre trestné stíhanie osôb zodpovedných za závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie od roku 1991 (ICTY),

–  so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku a dôkazy ICTY,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Vojislav Šešelj, predseda Srbskej radikálnej strany, je obžalovaný tribunálom ICTY za perzekúcie z politických, rasových alebo náboženských dôvodov, za deportácie, neľudské činy (násilný presun) (zločiny proti ľudskosti), ako aj za vraždy, mučenie, kruté zaobchádzanie, bezdôvodné ničenie dedín či pustošenie nepodložené vojenskou nevyhnutnosťou, ničenie alebo úmyselné poškodzovanie inštitúcií určených na náboženské účely či vzdelávanie, drancovanie verejného či súkromného majetku, (porušovanie zákonov alebo zvyklostí vojny) v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a častiach Vojvodiny v Srbsku, spáchané v rokoch 1991 až 1993;

B.  keďže Organizácia Spojených národov vytvorila v roku 1993 tribunál ICTY, aby sa zaoberal vojnovými zločinmi, ktoré sa stali v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, čím položila základy na vyriešenie konfliktu a rozvoj regiónu po skončení konfliktu;

C.  keďže 6. novembra 2014, po vyše jedenástich rokoch väznenia, pričom súdny proces stále pokračuje, súdna komora tribunálu vydala príkaz Proprio motu na predbežné prepustenie Šešelja z dôvodu zhoršenia jeho zdravotného stavu pod podmienkou, že: i) nebude ovplyvňovať svedkov ani obete a ii) dostaví sa pred súd, len čo to komora nariadi; keďže Šešelj prejavoval voči ICTY nepriateľský postoj od začiatku procesu opakovaným prerušovaním súdneho konania, vyrušovaním a neustálym menením výpovedí, a bol obvinený z pohŕdania súdom pokusu pri troch rozličných príležitostiach za zastrašovanie svedkov;

D.  keďže Šešelj po návrate do Srbska pri viacerých príležitostiach vystúpil v Belehrade pre verejnosťou s prejavmi, v ktorých zdôraznil, že sa dobrovoľne nevráti pred tribunál, keď ho na to vyzve, a tým oznámil svoj zámer, že poruší jednu podmienku z dvoch podmienok, na základe ktorých ho prepustili;

E.  keďže Šešelj vo verejných prejavoch opakovanie požadoval vytvorenie „Veľkého Srbska“, pričom verejne vyslovoval nároky voči susedným krajinám vrátane Chorvátska, ktoré je členským štátom EÚ, a podnecoval nenávisť voči Nesrbom; keďže v tlačovej správe blahoželal srbským četníkom za „oslobodenie“ Vukovaru, pri príležitosti 23. výročia pádu chorvátskeho mesta do rúk srbských polovojenských síl a Juhoslovanskej armády v roku 1991 a s tým súvisiacich zverstiev, čím porušil požiadavku na neovplyvňovanie svedkov; keďže aktivistky srbskej mierovej skupiny Ženy v čiernom sa zišli v Belehrade, aby oplakali obete obliehania vo vystúpení s názvom Nikdy nezabudneme zločiny vo Vukovare;

1.  rozhodne odsudzuje Šešeljovo obhajovanie vojny, podnecovanie nenávisti a povzbudzovanie územných nárokov a jeho pokus o zvrátenie Srbska z jeho európskej cesty; odsudzuje jeho provokatívne verejné aktivity a vojnovú rétoriku od jeho predbežného prepustenia, ktorým sa rozjatrili psychologické rany obetí vojny a zverstiev zo začiatku 90. rokov minulého storočia; zdôrazňuje, že nedávne Šešeljove vyhlásenia by mohli oslabiť pokrok, ktorý sa dosiahol v regionálnej spolupráci a pri zmierovaní, a zničiť úsilie nedávnych rokov;

2.  pripomína srbským orgánom ich záväzky v rámci spolupráce s ICTY a záväzky Srbska ako kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ; so znepokojením konštatuje, že chýbajúca primeraná politická reakcia a právna odozva srbských orgánov v súvislosti so správaním Šešelja oslabuje dôveru obetí v súdny proces; vyzýva srbské orgány a demokratické strany, aby odsúdili každý verejný nenávistný prejav či vojnovú rétoriku a presadzovali ochranu menšín a kultúrnych práv; žiada srbské orgány, aby vyšetrili, či Šešelj porušil srbské zákony, a aby sprísnili a v plnej miere uplatňovali právne predpisy, na základe ktorých sa zakazujú prejavy nenávisti, diskriminácia a podnecovanie násilia; podporuje všetky politické strany, mimovládne organizácie a jednotlivcov v Srbsku, ktorí bojujú proti prejavom nenávisti;

3.  vyzýva ICTY a kanceláriu prokurátora tribunálu, aby prijali opatrenia na opätovné preskúmanie existencie požiadaviek na predbežné prepustenie v nových okolnostiach; konštatuje, že rozličné normy týkajúce sa praxe tribunálu v súvislosti s predbežným prepúšťaním neprispejú k plneniu cieľov ICTY; vyzýva ICTY, aby podnikol rozhodné kroky v záujme obnovenia dôvery, ktorú oslabili Šešeljove šokujúce a neprijateľné verejné vyhlásenia, a zároveň prijal všetky opatrenia potrebné na urýchlené dokončenie všetkých súdnych procesov a odvolaní; pripomína, že postavenie páchateľov vojnových zločinov pred súd je nevyhnutnou podmienkou skutočného a trvalého zmierovacieho procesu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi, vláde a Národnému zhromaždeniu Srbska, Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov a predsedovi ICTY.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia