Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2971(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0295/2014

Debatter :

PV 27/11/2014 - 7.3
CRE 27/11/2014 - 7.3

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2014)0066

Antagna texter
PDF 138kWORD 57k
Torsdagen den 27 november 2014 - Strasbourg
Irak: bortförande och misshandel av kvinnor
P8_TA(2014)0066RC-B8-0295/2014

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2014 om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (2014/2971(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Irak,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 oktober 2014 om Isil/Daish‑krisen i Syrien och Irak,

–  med beaktande av resolution S-22/1 från FN:s råd för mänskliga rättigheter av den 1 september 2014 om människorättssituationen i Irak mot bakgrund av de övergrepp som begåtts av den så kallade Islamiska staten i Irak och Levanten och därtill knutna grupper,

–  med beaktande av rapporten ”Skräckväldet: att leva under Isis i Syrien” (”Rule of Terror: Living under ISIS in Syria”) från FN:s oberoende internationella undersökningskommission om Arabrepubliken Syrien av den 14 november 2014,

–  med beaktande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, och av sin resolution av den 17 januari 2013 om partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak(1),

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2106 (2013) av den 24 juni 2013 om sexuellt våld under väpnade konflikter och i situationer efter konflikter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Irak har anslutit sig till,

–  - med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, som har undertecknats av Irak, och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000),

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den så kallade Islamiska staten har gjort sig skyldig till en mängd grymma handlingar som utgör brott mot mänskligheten, däribland massmord, avrättningar beordrade av självutnämnda IS-domstolar, strikt tillämpning av sharia-lagarna, sexuellt våld mot kvinnor och barn, slaveri, våldtäkter, tvångsäktenskap, handel med människor, fördrivningar och bortföranden. Detta har orsakat en förödande humanitär kris som har drivit ett stort antal människor på flykt från de områden som IS kontrollerar.

B.  I augusti 2014 trängde IS‑styrkor längre in i norra Irak och övermannade de kurdiska Peshmergastyrkor som flyttat in i områden som övergivits av den irakiska armén. Staden Sinjar intogs, liksom den strategiskt viktiga Mosuldammen som förser stora delar av Irak med vatten och el, och IS-kombattanterna nådde så långt som 40 km från Irbil, huvudstaden i det irakiska Kurdistan. Många kurdiska kvinnor strider i Kobani, däribland kvinnor som är medlemmar av och ledare för PKK:s styrkor.

C.  Människor som tillhör olika etniska och religiösa minoriteter, i synnerhet kristna, yazidiska, turkmenska, shabakiska, kakaiska, sabiska och shiitiska befolkningsgrupper, och många araber och sunnimuslimer, har varit måltavla för IS i Mosul och kringliggande regioner, bland annat Sinjar och Tal Afar.

D.  Human Rights Watch uppskattar att 3 133 yazidier antingen har kidnappats och dödats av Islamiska staten eller saknas sedan IS angrepp i början av augusti. Bland dessa tros 2 305 personer som antas ha förts bort, av vilka 412 är barn. IS indoktrinerar tillfångatagna yazidiska barn.

E.  I oktober 2014 uppgav forskare från FN att uppskattningsvis 5 000–7000 kvinnor sitter i provisoriska fångläger från vilka de bortförs och antingen säljs som slavar eller ges till jihadister som bihustrur. Enbart i staden Tal Afar tros cirka 3 500 kvinnor och barn hållas som fångar i fem läger.

F.  IS och andra jihadistextremister i Irak och Syrien har orsakat flyktingströmmar som fyller flyktingläger i Turkiet, Libanon och Jordanien, där den humanitära situationen för särskilt kvinnor och flickor är svår. De löper extremt hög risk att utsättas för trakasserier, sexuellt våld, tvångsäktenskap och andra övergrepp.

G.  Det faktum att IS och därtill knutna terroristgrupper är nationsöverskridande gör den till en global angelägenhet.

H.  FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) är djupt bekymrat över huruvida världssamfundet ska kunna tillgodose de brådskande behoven inför den irakiska vintern, särskilt för personer som har fördrivits nyligen.

I.  Iraks enhet, suveränitet och territoriella integritet är av avgörande betydelse för stabilitet och ekonomisk utveckling i landet och regionen.

1.  Europaparlamentet fördömer i kraftigast möjliga ordalag de systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de överträdelser och kränkningar av internationell människorättslagstiftning som IS och därmed förknippade terroristgruppers illgärningar innebär, vilka både utgör krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Parlamentet fördömer särskilt våld mot personer på grundval av religion och etnisk tillhörighet och våld mot kvinnor och barn.

2.  Europaparlamentet fördömer kraftigt de många grymma handlingar som IS har begått med kvinnor som måltavla. Dessa utgör brott mot mänskligheten och inbegriper till exempel bortförande, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, slaveri, tvångsäktenskap och tvångskonvertering. Parlamentet understryker att det är viktigt att de som bär ansvaret för dessa överträdelser av de mänskliga rättigheterna och av internationell människorättslagstiftning ställs till svars.

3.  Europaparlamentet understryker att barn omedelbart ska återförenas med sina familjer, att tvångsäktenskap och sexuellt våld ska upphöra och att alla de civila fångar, särskilt kvinnor, som hålls i fångenskap av IS omedelbart ska släppas fria.

4.  Europaparlamentet uppmanar den irakiska regeringen att ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) så att ICC ska kunna lagföra de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som har begåtts av IS.

5.  Europaparlamentet uppmanar den irakiska regeringen att främja och skydda de mänskliga rättigheterna genom att engagera samtliga delar av det irakiska samhället i en anda av nationell enhet och försoning och upprätthålla de mänskliga rättigheterna och internationell människorättslagstiftning i sitt försök att bekämpa IS. Parlamentet erbjuder sitt stöd för att hjälpa regeringen att bygga ett rättvisare och mer inkluderande samhälle som bland annat skyddar och främjar kvinnors rättigheter.

6.  Europaparlamentet välkomnar världssamfundets insatser, särskilt Förenta staternas, för att stödja de irakiska nationella och lokala myndigheterna i deras kamp mot IS, hindra IS framfart och underlätta tillgången till humanitär hjälp. Parlamentet stöder den globala koalitionen mot IS och dess insatser för att även med militära medel motarbeta den. Parlamentet uppmanar världssamfundet att tillhandahålla det nödvändiga livräddande biståndet inför vintern till människor i Irak, inklusive till de yazidiska familjer som fortfarande befinner sig på berget Sinjar där de försöker hindra IS från att förstöra deras tempel.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla regionala aktörer att göra allt som står i deras makt för att stoppa allt som görs av officiella eller privata organ för att propagera för och sprida extremislamistiska ideologier, antingen i ord eller i handling. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet, särskilt EU, att underlätta en regional dialog om problemen i Mellanöstern och inkludera alla viktiga parter, i synnerhet Iran och Saudiarabien.

8.  Europaparlamentet uppmanar FN, och i synnerhet den särskilde rapportören om våld mot kvinnor, Rashida Manjoo, att göra sitt yttersta för att spåra offren och ta reda på fakta om och fastställa omständigheterna kring det våld som flickor och kvinnor utsätts för av IS och därmed förknippade grupper i Irak och Syrien, i syfte att undvika att förövarna går ostraffade och säkerställa att ansvar utkrävs. Parlamentet stöder Hawa Banguras (FN:s särskilde representant för frågor om sexuellt våld i konflikter) arbete.

9.  Europaparlamentet uppmanar de internationella humanitära organisationer som arbetar i Irak, inklusive FN:s organ, att utvidga sin sjukvårds- och rådgivningsverksamhet för fördrivna personer som har flytt IS framfart, och ägna särskild uppmärksamhet åt barn och människor som har överlevt sexuellt våld.

10.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att vidta specifika åtgärder för att ta itu med kvinnornas situation i Irak och säkerställa deras frihet och respekten för deras mest grundläggande rättigheter, och att vidta åtgärder för att förebygga utnyttjande, misshandel och våld mot kvinnor och barn. Parlamentet anser att det är särskilt oroväckande att alla former av våld mot yazidiska kvinnor har ökat. De frihetsberövas, våldtas, utsätts för sexuella övergrepp och säljs till medlemmar i IS. Parlamentet uppmanar särskilt medlemsstaterna att öka de politiska insatserna för att kunna tillgodose de överlevandes behov och att inrätta en mekanism för att kunna erbjuda särskild skräddarsydd post-traumatisk rådgivning till traumatiserade kvinnor från Syrien och Irak, särskilt de yazidiska kvinnorna.

11.  Europaparlamentet är övertygat om att det omedelbara humanitära biståndet och skyddet måste åtföljas av långsiktiga strategier för socioekonomiska rättigheter och försörjningsmöjligheter för återvändande, internt fördrivna och flyktingkvinnor, förbättrat ledarskap samt deltagande, i syfte att ge dem kraften att välja varaktiga lösningar som motsvarar deras behov. Parlamentet anser att det är nödvändigt att utreda de specifika riskerna och särskilda behoven för olika grupper av kvinnor som har utsatts för flera samverkande former av diskriminering.

12.  Europaparlamentet fördömer det faktum att våld och mord har begåtts mot irakiska hbt‑personer helt ostraffat. Parlamentet påpekar att irakiska hbt-personer visserligen inte är den enda riskgruppen i den pågående krisen och konflikten, men att de är extremt utsatta på grund av det begränsade stödet från familjen och samhället och det bristande skyddet från regeringen. Parlamentet noterar att hbt-personer fortfarande är en marginaliserad och utsatt grupp i flyktingläger och i vissa värdsamhällen. Parlamentet uppmanar den irakiska regeringen att tillhandahålla skydd för irakiska hbt-personer.

13.  Europaparlamentet beklagar att de irakiska kvinnornas levnadsförhållanden har försämrats avsevärt till följd av åren av diktatur och konflikter. Parlamentet uppmanar till främjande och genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet för att säkerställa kvinnors deltagande i konfliktlösning och demokratiuppbyggande insatser. Parlamentet understryker att kvinnor i Irak inte kommer att få något fullgott skydd eller någon riktig säkerhet förrän de tillåts delta i beslutsprocessen.

14.  Europaparlamentet efterlyser en gemensam internationell insats, i nära samarbete med muslimska länder, organisationer och samhällen, för att motarbeta den radikala salafistiska/wahhabitiska ideologi som ligger till grund för och inspirerar till IS och därtill knutna terroristgruppers handlingar och som är ett växande hot mot medlemsstaternas säkerhet. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att i sin dialog med Gulfstaterna, ta upp de stora farhågorna om försöken från salafister/wahhabiter i dessa stater att indoktrinera flera stora muslimska länder och samhällen över hela världen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, FN:s generalsekreterare och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P7_TA(2013)0022.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy