Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2882(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0246/2014

Indgivne tekster :

B8-0246/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0067

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 49k
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Europa-Parlamentets afgørelse af 27. november 2014 om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. oktober 2014 om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning 8. oktober 2014 (C(2014)7164),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 23. oktober 2014, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelsen fra Økonomi- og Valutaudvalget af 4. november 2014 til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010(1) , særlig artikel 65, stk. 5, litra a), b) og c),

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

A.  der henviser til, at artikel 42 i forordning (EU) nr. 806/2014 (SRM-forordningen) foreskriver, at Den Fælles Afviklingsinstans (Afviklingsinstansen) oprettes den 19. august 2014 som et EU-agentur;

B.  der henviser til, at det i henhold til SRM-forordningens artikel 98 kræves, at Afviklingsinstansen er fuldt operativ den 1. januar 2015;

C.  der henviser til, at Afviklingsinstansen skal have et autonomt budget, som ikke er en del af Unionens budget og skal finansieres via bidrag fra banksektoren, navnlig bidrag til Afviklingsinstansens administrative udgifter, som skal betales af kreditinstitutter, moderselskaber, investeringsselskaber og finansieringsinstitutter, som er omfattet af SRM-forordningen;

D.  der henviser til, at SRM-forordningens artikel 65, stk. 5, tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om bidrag for at fastsætte bidragstyperne og beregningen af bidragene og navnlig de årlige bidrag, som er nødvendige for at dække Afviklingsinstansens administrative udgifter, indtil den bliver fuldt operationel;

E.  der henviser til, at Kommissionen den 8. oktober 2014 i overensstemmelse med den førnævnte beføjelse vedtog Kommissionens delegerede forordning om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden;

F.  der henviser til, at denne delegerede forordning kun kan træde i kraft ved udløbet af Parlamentets og Rådets indsigelsesfrist, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse, eller hvis Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse; der henviser til, at indsigelsesfristen i henhold til SRM-forordningens artikel 93, stk. 6, er fastsat til tre måneder fra underretningen, dvs. til den 8. januar 2015, og kan forlænges med yderligere tre måneder;

G.  der henviser til, at hvis Afviklingsinstansen skal fungere problemfrit den 1. januar 2015, er det nødvendigt, at dens finansieringsordninger indføres snarest muligt og under alle omstændigheder inden den 1 januar 2015 for dermed gøre det muligt for den at dække de første administrative omkostninger (udgifter til personalets løn, infrastruktur, administration og drift) med egne indtægter;

H.  der henviser til, at den førnævnte forordning derfor bør træde i kraft i 2014 inden udløbet af indsigelsesfristen, som er omhandlet i betragtning F;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik