Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2882(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0246/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0246/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0067

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 57k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Μη διατύπωση αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό: προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2014 (C(2014)7164),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 4 Νοεμβρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1), και ιδίως τα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 65 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ο κανονισμός ΕΜΕ) προβλέπει την καθιέρωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (το Συμβούλιο), από της 19ης Αυγούστου 2014, με τη μορφή ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 98 του κανονισμού ΕΜΕ απαιτεί το Συμβούλιο να είναι πλήρως λειτουργικό από την 1η Ιανουαρίου 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο θα διαθέτει ένα αυτόνομο προϋπολογισμό, που δεν αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης και θα χρηματοδοτείται με εισφορές από τον τραπεζικό τομέα, και ιδίως με εισφορές για τις διοικητικές δαπάνες του Συμβουλίου που πρέπει να καταβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις μητρικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καλύπτονται από τον κανονισμό ΕΜΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 65 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΜΕ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τις εισφορές, προκειμένου να καθορίσει τον τύπο και τον υπολογισμό των εισφορών, και ιδίως τις ετήσιες εισφορές που απαιτούνται για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Συμβουλίου πριν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε στις 8 Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με την προαναφερθείσα εντολή, τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό σχετικά με το προσωρινό σύστημα των προκαταβολών έναντι των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός μπορεί να τεθεί σε ισχύ στο τέλος της περιόδου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει οριστεί περίοδος ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 6 του κανονισμού ΕΜΕ, σε τρεις μήνες από την ημερομηνία της κοινοποίησης, δηλαδή μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2015, και μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου το Συμβούλιο να λειτουργήσει ομαλά από την 1η Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να έχουν τεθεί οι ρυθμίσεις χρηματοδότησης σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, επιτρέποντας έτσι να καλυφθούν οι πρώτες διοικητικές δαπάνες (αμοιβές προσωπικού, υποδομές, διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες) από τους ιδίους πόρους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προαναφερθείς κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τεθεί σε ισχύ το 2014, πριν από τη λήξη της προθεσμίας εξέτασης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη ΣΤ·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου