Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2882(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0246/2014

Teksty złożone :

B8-0246/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0067

Teksty przyjęte
PDF 286kWORD 55k
Czwartek, 27 listopada 2014 r. - Strasburg
Niewyrażenie sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego: tymczasowy system rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji z dnia 8 października 2014 r. (C(2014)7164),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 23 października 2014 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 4 listopada 2014 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(1), w szczególności jego art. 65 ust. 5 lit. a), b) i c),

–  uwzględniając zalecenie dotyczące decyzji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 42 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 (rozporządzenie w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji) przewiduje utworzenie Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (dalej „rada”) od dnia 19 sierpnia 2014 r. w formie agencji Unii Europejskiej;

B.  mając na uwadze, że art. 98 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewiduje wymóg osiągnięcia przez radę pełnej zdolności do działania od dnia 1 stycznia 2015 r.;

C.  mając na uwadze, że rada ma posiadać niezależny budżet, który nie jest częścią budżetu Unii, i ma być finansowana ze składek sektora bankowego, w szczególności ze składek na wydatki administracyjne rady wpłacanych przez instytucje kredytowe, spółki dominujące, firmy inwestycyjne i instytucje finansowe, które podlegają rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

D.  mając na uwadze, że art. 65 ust. 5 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie składek, aby określić ich rodzaj i sposób obliczania, a w szczególności składki roczne niezbędne do pokrycia wydatków administracyjnych rady przed osiągnięciem przez nią pełnej zdolności do działania;

E.  mając na uwadze, że w dniu 8 października 2014 r. Komisja przyjęła, zgodnie ze wspomnianym wyżej upoważnieniem, rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym;

F.  mając na uwadze, że powyższe rozporządzenie delegowane może wejść w życie pod koniec okresu kontroli przez Parlament i Radę jedynie pod warunkiem, że ani Parlament, ani Rada nie zgłoszą sprzeciwu lub jeżeli przed wygaśnięciem tego terminu zarówno Parlament, jak i Rada poinformują Komisję o braku sprzeciwu; mając na uwadze, że okres kontroli został określony zgodnie z art. 93 ust. 6 rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na trzy miesiące od dnia zawiadomienia, tj. do dnia 8 stycznia 2015 r., i może być przedłużony o dalsze trzy miesiące;

G.  mając na uwadze, że dla zapewnienia sprawnego działania rady do dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań służących jej finansowaniu, i musi to nastąpić bezwzględnie przed dniem 1 stycznia 2015 r., tak aby mogła ona pokryć pierwsze wydatki administracyjne (wynagrodzenia pracowników, infrastruktura, wydatki administracyjne i operacyjne) z własnych środków;

H.  mając na uwadze, że wyżej wspomniane rozporządzenie delegowane powinno zatem wejść w życie w 2014 r., przed wygaśnięciem okresu kontroli, o którym mowa w motywie F;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności