Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2882(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0246/2014

Predkladané texty :

B8-0246/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0067

Prijaté texty
PDF 217kWORD 54k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: Dočasný systém splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie z 8. októbra 2014 (C(2014)7164),

–  so zreteľom na list Komisie z 23. októbra 2014, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci zo 4. novembra 2014 adresovaný predsedovi Konferencie predsedov výborov,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1), a najmä na jeho článok 65 ods. 5 písm. a), b) a c),

–  so zreteľom na odporúčanie na rozhodnutie predložené Výborom pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 42 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií) sa od 19. augusta 2014 ustanovuje Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (ďalej len „rada“) vo forme agentúry Európskej únie;

B.  keďže v článku 98 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa od rady požaduje, aby bola od 1. januára 2015 plne funkčná;

C.  keďže rada má mať samostatný rozpočet, ktorý nie je súčasťou rozpočtu Únie a má byť financovaný z príspevkov bankového sektora, najmä príspevkov na administratívne výdavky rady, ktoré majú uhradiť úverové inštitúcie, materské spoločnosti, investičné spoločnosti a finančné inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií;

D.  keďže článkom 65 ods. 5 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty o príspevkoch s cieľom určiť typ a výpočet príspevkov, a najmä ročné príspevky potrebné na pokrytie administratívnych výdavkov rady pred tým, ako sa stane plne funkčnou;

E.  keďže Komisia v súlade s uvedeným splnomocnením prijala 8. októbra 2014 delegované nariadenie Komisie o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia;

F.  keďže toto delegované nariadenie môže nadobudnúť účinnosť na konci kontrolného obdobia Parlamentu a Rady len v prípade, že Parlament ani Rada nevzniesli námietky, alebo ak pred skončením tohto obdobia Parlament aj Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú námietky; keďže kontrolné obdobie sa podľa článku 93 ods. 6 nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií stanovilo na tri mesiace od dátumu oznámenia, t. j. do 8. januára 2015, a môže byť predĺžené o ďalšie tri mesiace;

G.  keďže s cieľom umožniť rade bezproblémovo fungovať od 1. januára 2015, musí byť spôsob jej financovania stanovený čo najskôr, v každom prípade však pred 1. januárom 2015, čím jej bude umožnené pokryť svoje prvé administratívne výdavky (platy zamestnancov, infraštruktúra, administratívne a operačné výdavky) z vlastných zdrojov;

H.  keďže uvedené delegované nariadenie by preto malo vstúpiť do platnosti v roku 2014, pred uplynutím kontrolného obdobia uvedeného v odôvodnení F;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia