Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2946(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0278/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0068

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 437kWORD 70k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 4, 162 και 174 έως 178,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό 2014 (COM(2014)0329),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική ενωσιακής κλίμακας στην πραγματική οικονομία και αποτελεί καθιερωμένη κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισ. EUR για την περίοδο έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μείζον τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την επανόρθωση των περιφερειακών ανισορροπιών και ανισοτήτων, για την υποβοήθηση της διαφοροποίησης και της προσαρμογής στη βιομηχανική αλλαγή και για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, οι πόροι αυτοί διοχετεύονται στοχευμένα σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων που παρουσιάζουν δυναμικό ενίσχυσης της ανάπτυξης, όπως είναι η καινοτομία και έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και οι υποδομές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και τα Επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία που καθοδηγούν τις επενδύσεις στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες σύμφωνα με τους συνολικούς στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 παρέχουν το χρονικό πλαίσιο για την υποβολή και έγκριση Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως το τέλος του Αυγούστου 2014 και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής καθυστέρηση στο επίπεδο της διαδικασίας προγραμματισμού, δεδομένου ότι μόνο μικρός αριθμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (μόλις πάνω από 100) προβλέπεται να εγκριθούν έως το τέλος του 2014·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ύστερα από αίτημα των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει συντάξει ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με την αντιμετώπιση των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2014 για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο σενάρια που εξετάζονται για την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που και τα δύο συνεπάγονται περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη υλοποίησης, και συγκεκριμένα: (i) η διαδικασία μεταφοράς για όσα προγράμματα θεωρούνται «έτοιμα προς έγκριση» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, και (ii) η επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των αχρησιμοποίητων προβλέψεων του 2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία -γεγονός που συνεπάγεται τεχνική αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)- για τα προγράμματα που θεωρούνται «όχι έτοιμα προς έγκριση» έως το τέλος του 2014·

Η.  εκτιμώντας ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Επιτροπή, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα μπορούσαν να εγκριθούν βάσει της διαδικασίας μεταφοράς μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2015, ενώ βάσει της διαδικασίας επανεγγραφής, μετά την 1η Μαΐου 2015·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από την καθυστέρηση της εφαρμογής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με καθυστερούμενες πληρωμές ύψους περίπου 23 δισ. EUR για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, γεγονός που υπονομεύει περαιτέρω την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι προτίθεται να δρομολογήσει ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 315 δισ. EUR·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020, αν και αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να εγκρίνονται Επιχειρησιακά Προγράμματα υψηλής ποιότητας στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο επαναπρογραμματισμός στη συνέχεια·

2.  τονίζει ότι οι τρέχουσες καθυστερήσεις αποτελούν δοκιμασία για την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάσουν αποτελεσματικά και να υλοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020·

3.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής, μαζί με την συγχρηματοδότηση που εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, προσφέρει σημαντικό μερίδιο των σχετικών με την ανάπτυξη δημόσιων δαπανών στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, ως εκ τούτου, επιβάλλεται η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων να αρχίζει το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να ενισχύεται η δυναμική των επενδύσεων, να δίνεται ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να αυξάνεται η άνοδος της παραγωγικότητας·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιταχύνουν την έγκριση του μέγιστου δυνατού αριθμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εντός του 2014 και επίσης να εξασφαλίσουν ότι όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα θα είναι «έτοιμα προς έγκριση» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, έτσι ώστε να επωφεληθούν από τη διαδικασία μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Δημοσιονομικού Κανονισμού και το άρθρο 4 των κανόνων εφαρμογής του·

5.  ζητεί από την Επιτροπή, χωρίς να παύσει να δίνει έμφαση στην ποιότητα και στην ανάγκη καταπολέμησης της απάτης, να αναλύσει όλες τις δυνατότητες εξορθολογισμού των εσωτερικών διαδικασιών της, ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν επίσης υπόψη τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υποβάλλονται εκ νέου μετά την προθεσμία της 24ης Νοεμβρίου 2014, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι διυπηρεσιακές διαβουλεύσεις έως το τέλος του έτους και να αντιμετωπισθούν ως αίτημα προς έγκριση εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας·

6.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το δεύτερο σενάριο, που έχει εφαρμογή στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που δεν είναι έτοιμα έως το τέλος του 2014, δηλαδή η επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των μη αναληφθέντων ποσών από το 2014 στο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔΠ, συνεπάγεται αναθεώρηση του ΠΔΠ έως την 1η Μαΐου 2015, η οποία, έστω και αν έχει τεχνικό χαρακτήρα, πρέπει να συμμορφωθεί με την πολυετή διαδικασία προϋπολογισμού· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δρομολογήσει το ταχύτερο δυνατό συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έτσι ώστε να καταρτισθεί ένας αξιόπιστος χάρτης πορείας που θα εξασφαλίσει την έγκριση της αναθεώρησης του ΠΔΠ το ταχύτερο δυνατό εντός του 2015·

7.  υπογραμμίζει επιπλέον ότι, προκειμένου να εγκριθούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, πρέπει επίσης να εγκριθεί ένα αντίστοιχο σχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού, που θα καλύπτει τις αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2015, γεγονός το οποίο συνεπάγεται, στην καλύτερη περίπτωση, καθυστέρηση της ουσιαστικής έναρξης της εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών έως τα μέσα του 2015·

8.  ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω, να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που προτίθεται να αναλάβει έτσι ώστε να διευκολύνει το ταχύτερο δυνατό την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα που εξετάζει·

9.  είναι καταθορυβημένο για την κατάσταση των καθυστερούμενων πληρωμών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό και επείγον να επιτευχθεί συμφωνία από την άποψη αυτή, με βάση νέες προτάσεις της Επιτροπής, έως τα τέλη του 2014·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η καθυστέρηση των πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να προτείνει λύσεις για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές συνέπειες· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της έκθεσης για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού σχετικά με τις κοινές διατάξεις, να αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη και την απασχόληση η καθυστερημένη εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020, και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που αντλούνται·

11.  ζητεί το επενδυτικό πακέτο ύψους 315 δισ. EUR που πρόκειται να ανακοινωθεί από την Επιτροπή, να είναι πλήρως συμπληρωματικό με την πολιτική συνοχής 2014-2020·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου