Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0278/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 64k
2014. november 27., Csütörtök - Strasbourg
Késedelem a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Az Európai Parlament 2014. november 27-i állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 4., 162., valamint 174–178. cikkére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a kohéziós politika a legfőbb, reálgazdaságra irányuló uniós szintű beruházási politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével az Unió növekedésének és munkahelyteremtésének bevált katalizátora; mivel az Unió stratégiájának fontos részét képezi a regionális egyensúlyhiányok és egyenlőtlenségek orvoslása, a diverzifikáció és az ipari változásokhoz való alkalmazkodás segítése, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósítása; mivel egyes tagállamokban a kohéziós politika az állami beruházások elsődleges forrása;

B.  mivel a tematikus koncentráció révén a források korlátozott számú, növekedésösztönző potenciállal rendelkező stratégiai célkitűzésre irányulnak, köztük az innovációra és a kutatásra, a digitális menetrendre, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, a képzésre, az oktatásra és az infrastruktúrára;

C.  mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok stratégiai eszközei a beruházások tagállamokba és régiókba irányításának, összhangban az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló átfogó célkitűzéseivel;

D.  mivel az 1303/2013/EU rendelet 14., 16. és 29. cikke rögzíti a partnerségi megállapodások és az operatív programok benyújtásának és elfogadásának menetrendjét, amelynek értelmében a partnerségi megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett volna elfogadni, az operatív programokat pedig legkésőbb 2015. január végéig;

E.  mivel egyértelmű késedelem tapasztalható a programozási folyamat tekintetében, hiszen várhatóan csupán kisszámú (alig több mint 100) operatív program kerül elfogadásra 2014 végéig;

F.  mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programokra vonatkozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

G.  mivel két forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében, nevezetesen: 1) az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint 2) a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatával együtt járó – költségvetési átcsoportosítása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

H.  mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, a költségvetési átcsoportosítás keretében pedig 2015. május 1. után;

I.  mivel a 2014–2020-as programozási időszakot érintő késedelmes végrehajtás mellett a kohéziós politika terén a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében fennálló, körülbelül 23 milliárd eurót kitevő kifizetési hátralékkal is szembe kell nézni, ami még jobban aláássa hitelességét, hatékonyságát és fenntarthatóságát;

J.  mivel a Bizottság elnöke jelezte, hogy 315 milliárd eurós beruházási programot kíván indítani;

1.  súlyos aggodalmának ad hangot a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát, hogy a későbbi átprogramozás elkerülése érdekében a programozási időszak kezdetén jó minőségű operatív programok kerüljenek elfogadásra;

2.  hangsúlyozza, hogy a jelenlegi késések megpróbáltatást jelentenek a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára az európai strukturális és beruházási alapok hatékony tervezése és végrehajtása tekintetében a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan;

3.  emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika a tagállamok által biztosított társfinanszírozással együtt a növekedést elősegítő uniós közkiadások jelentős részét teszi ki; hangsúlyozza, hogy ezért nagyon fontos az új programok végrehajtásának mielőbbi elindítása a beruházások eredményeinek maximalizálása, a munkahelyteremtés előmozdítása és a termelékenység növekedésének fokozása érdekében;

4.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy gyorsabb eljárással 2014-ben a lehető legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön, valamint hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb program „elfogadásra kész” legyen és ezáltal alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy – a minőségre, valamint a csalás elleni harc fenntartására való határozott összpontosítás mellett – vizsgálja meg belső eljárásai ésszerűsítésének valamennyi lehetséges módját, amelyekkel biztosítható, hogy a 2014. november 24-i határidőt követően újra benyújtott operatív programokat is vegyék figyelembe a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezeljék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

6.  tudatában van annak, hogy a fent említett forgatókönyvek közül a második, amely a 2014 végére elfogadásra még nem kész operatív programok esetében alkalmazandó, nevezetesen a 2014-ben le nem kötött összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzása, a többéves pénzügyi keret 19. cikkének megfelelően szükségessé teszi a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig történő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie: felkéri ezért a Bizottságot, hogy mielőbb kezdjen megbeszéléseket a Parlamenttel és a Tanáccsal egy olyan hiteles ütemterv kidolgozása érdekében, amely biztosítja a többéves pénzügyi keret 2015-ös felülvizsgálatának mielőbbi elfogadását;

7.  hangsúlyozza továbbá, hogy az operatív programok elfogadásához az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét is jóvá kell hagyni, valamint hogy ez azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

8.  a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a Parlamenttel azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

9.  riasztónak tartja a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok helyzetét; hangsúlyozza, hogy fontos és sürgető, hogy az új bizottsági javaslatok alapján 2014 végére létrejöjjön a témára vonatkozó megállapodás;

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy a közös rendelkezéseket megállapító rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírt tárgyalások eredményeiről szóló jelentés keretében elemezze, milyen következményekkel jár a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika késedelmes megindítása a növekedésre és a munkahelyteremtésre, és a levont tanulságok alapján tegyen ajánlásokat;

11.  kéri, hogy a Bizottság által bejelentendő 315 milliárdos beruházási csomag a 2014–2020-as kohéziós politikához képest teljes mértékben kiegészítő jellegű legyen;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat