Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

Prijaté texty
PDF 226kWORD 61k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020
P8_TA(2014)0068RC-B8-0278/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 4, 162 a 174 až 178,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ v reálnej ekonomike a je preukázanou hnacou silou rastu a pracovných miest v EÚ s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020; keďže tvorí hlavnú časť stratégie EÚ na vyrovnanie regionálnych rozdielov a nerovností, uľahčenie diverzifikácie a prispôsobenia sa priemyselným zmenám a dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; a keďže v niektorých členských štátoch je hlavným zdrojom verejných investícií;

B.  keďže prostredníctvom tematického zamerania sa tieto zdroje sústreďujú na obmedzený počet strategických cieľov s potenciálom na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky (MSP), nízkouhlíkové hospodárstvo, odborná príprava, vzdelávanie a infraštruktúra;

C.  keďže partnerské dohody a operačné programy sú strategické nástroje na riadenie investícií v členských štátoch a regiónoch v súlade s celkovým cieľom stratégie Európa 2020, ktorým je inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D.  keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú harmonogram na predkladanie a prijímanie partnerských dohôd a operačných programov, podľa ktorého mali byť partnerské dohody prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.  keďže v rámci programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu, pričom do konca roka 2014 sa podľa očakávaní prijme iba obmedzený počet operačných programov (len niečo vyše 100);

F.  keďže na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade záväzkov na rok 2014 v rámci programov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré Komisia neprijme do 31. decembra 2014;

G.  keďže v súvislosti s prijímaním operačných programov sa počíta s dvoma scenármi, ktoré oba prinášajú ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie vykonávania, a to: i) postup prenosu pre tie programy, ktoré sa považujú za „pripravené na prijatie“ do 31. decembra 2014, a ii) opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov na rok 2014, ktoré boli vyčlenené na európske štrukturálne a investičné fondy, – čo má za následok technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – pre programy, ktoré sa považujú za „nepripravené na prijatie“ do konca roka 2014;

H.  keďže podľa harmonogramu, ktorý predložila Komisia, by operačné programy mohli byť v rámci postupu prenosu prijaté medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

I.  keďže popri oneskorení vykonávania v programovom období 2014 – 2020 čelí politika súdržnosti aj nahromadeniu nevybavených platieb vo výške približne 23 miliárd EUR za programové obdobie 2007 – 2013, čo ešte viac podrýva jej dôveryhodnosť, účinnosť a udržateľnosť;

J.  keďže predseda Komisie uviedol, že má v úmysle iniciovať investičný balík vo výške 315 miliárd EUR;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti v rokoch 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia kvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa zmenám programovania v neskoršej fáze;

2.  zdôrazňuje, že súčasné oneskorenie oslabuje schopnosť vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov účinne plánovať a využívať európske štrukturálne a investičné fondy v rokoch 2014 – 2020;

3.  pripomína, že politika súdržnosti spolu so spolufinancovaním, ktoré zabezpečujú členské štáty, je zdrojom hlavného podielu verejných výdavkov týkajúcich sa rastu v EÚ; zdôrazňuje, že je teda nevyhnutné začať vykonávanie nových programov čo najskôr s cieľom maximalizovať výsledky investícií, podporiť tvorbu pracovných miest a zvýšiť rast produktivity;

4.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a vyvinuli maximálnu snahu o urýchlenie prijatia čo najväčšieho počtu operačných programov už v roku 2014 a aby zabezpečili, že na prijatie do 31. decembra 2014 bude pripravených čo najviac programov, aby mohli využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

5.  žiada, aby Komisia popri zameriavaní sa na kvalitu a nutnosť pokračovať v boji proti podvodom zanalyzovala všetky možnosti zjednodušenia svojich vnútorných postupov v záujme zabezpečenia toho, že sa zohľadnia aj operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 24. novembra 2014 s cieľom uzavrieť konzultácie medzi útvarmi do konca roka, pričom sa tieto programy budú považovať za pripravené na prijatie, ak splnia požiadavky na kvalitu;

6.  uvedomuje si, že druhý uvedený scenár uplatniteľný na operačné programy, ktoré nie sú pripravené na prijatie do konca roka 2014, konkrétne presunutie nepoužitých prostriedkov z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v súlade s článkom 19 VFR, predpokladá revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá, aj keď je iba technická, musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom; vyzýva preto Komisiu, aby sa čo najskôr zapojila do diskusií s Parlamentom a Radou s cieľom navrhnúť spoľahlivý plán, ktorý zabezpečí prijatie revízie VFR čo najskôr v roku 2015;

7.  zdôrazňuje navyše, že v záujme prijatia operačných programov sa musí schváliť aj zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

8.  vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu opatrenia, ktoré zamýšľa prijať s cieľom uľahčiť čo najskoršie vykonávanie operačných programov, a tiež predpokladaný harmonogram;

9.  je znepokojený množstvom neuhradených platieb v rámci politiky súdržnosti na operačné programy v rokoch 2007 – 2013; zdôrazňuje, že je dôležité a naliehavé dosiahnuť v tejto veci dohodu do konca roka 2014 na základe nových návrhov Komisie;

10.  vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby navrhla riešenia na čo najväčšie obmedzenie škôd; ďalej žiada, aby Komisia v súvislosti so správou o výsledku rokovaní, ktorú stanovuje článok 16 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach, zanalyzovala možný vplyv oneskoreného začatia vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 na rast a pracovné miesta a na základe získaných skúseností vypracovala odporúčania;

11.  požaduje, aby investičný balík vo výške 315 miliárd EUR, ktorý má Komisia oznámiť, v plnej miere dopĺňal politiku súdržnosti na roky 2014 – 2020;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia