Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0311/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.6
CRE 27/11/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 523kWORD 80k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου
P8_TA(2014)0069RC-B8-0311/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και τον ρόλο του «τεστ ΜΜΕ» (2014/2967(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την εκτίμηση αντικτύπου και το αντίστοιχο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εκτίμηση αντικτύπου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου, ως εργαλείο σε πρώιμο στάδιο στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νομοθεσίας, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο θεματολόγιο έξυπνης νομοθεσίας της Επιτροπής, με σκοπό την εξασφάλιση διαφανών, συνεκτικών και ισόρροπων αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, την προστιθέμενη αξία της δράσης της ΕΕ, το αναμενόμενο διοικητικό φόρτο και το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών επιλογών δράσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου προβλέπουν κεντρικό ρόλο για τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και την Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ) σε σχέση με την απόφαση για το αν απαιτείται ή όχι εκτίμηση αντικτύπου για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως κεντρικό όργανο ποιοτικού ελέγχου για τις εκτιμήσεις αντικτύπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες περιέχουν οριζόντιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές διατάξεις, καθώς την υποχρέωση σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης και απαιτούν μια εις βάθος ανάλυση του αντικτύπου κάθε προτεινόμενου νομοθετήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, το κόστος για μια ΜΜΕ προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις ενός κανονισμού μπορεί να φτάσει και το δεκαπλάσιο του αντίστοιχου κόστους για μεγαλύτερες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, μια ορθή και ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό,τι οι μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες νομικές και διοικητικές απαιτήσεις και, λόγω μεγέθους, είναι λιγότερο ικανές να προβλέψουν τις ρυθμιστικές αλλαγές σε πρώιμο στάδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» (Think Small First) αποτελεί τη βάση της πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act) του 2008, ότι η αρχή αυτή έχει αποτελέσει μέρος των κατευθυντηρίων γραμμών για την εκτίμηση των επιπτώσεων από το 2009 καθώς και άλλων κειμένων της Επιτροπής από το 2005, ότι ο στόχος της αρχής αυτής είναι να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ ήδη στα πολύ πρώιμα στάδια της χάραξης πολιτικής, προκειμένου η νομοθεσία να είναι περισσότερο φιλική προς τις ΜΜΕ και ότι υπάρχει ένα φάσμα εργαλείων για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής αυτής, στα οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή ενός «τεστ ΜΜΕ» στις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές εκτίμησης αντικτύπου προβλέπουν ειδική καθοδήγηση υπό τη μορφή «τεστ ΜΜΕ», μεταξύ άλλων για ενδεχόμενα μέτρα μετριασμού· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για «τεστ ΜΜΕ»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή αξιολόγηση των ουσιωδών τροπολογιών του Κοινοβουλίου στην αρχική πρόταση της Επιτροπής κάνει σαφή τη σημαντική προστιθέμενη αξία που έχει η υποστήριξη της θέσης του Κοινοβουλίου σε τριμερείς διαπραγματεύσεις·

Πεδίο εφαρμογής

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση αντικτύπου, με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές και περιβαλλοντικές πτυχές αξιολογούνται με την ίδια εμβρίθεια·

3.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι πολύ λιγότερο συγκεκριμένο, σε σχέση με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των εκτιμήσεων αντικτύπου και διότι αφήνει στην αρμόδια γενική διεύθυνση πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας όσον αφορά την απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται ή όχι εκτίμηση αντικτύπου· φρονεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές όσον αφορά τη συμμετοχή της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

4.  εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τη σημερινή προσέγγισή της όσον αφορά την υποβολή εκτίμησης αντικτύπου για όλες τις πρωτοβουλίες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

   α) νομοθετικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής·
   β) νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής και έχουν σαφώς προσδιορίσιμο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·
   γ) μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθορίζουν μελλοντικές πολιτικές (όπως λευκά βιβλία, σχέδια δράσης, προγράμματα δαπανών και κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης για διεθνείς συμφωνίες)·
   δ) κατ' εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή – και, κατά περίπτωση, από τους οργανισμούς της – οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιορίσιμο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επιπτώσεις στο διοικητικό φόρτο·

5.  σημειώνει ότι η εκτίμηση του αντικτύπου πρέπει να είναι αυστηρή και συνεκτική και να βασίζεται στις πιο ακριβείς, αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες, με αναλογική ανάλυση που να επικεντρώνεται στον στόχο και στο αντικείμενο της πρότασης, ούτως ώστε να επιτρέπει τη λήψη δεόντως τεκμηριωμένης πολιτικής απόφασης·

6.  είναι πεπεισμένο ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου είναι σημαντικό μέσο στήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλά και σημαντικό μέρος της διεργασίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου δεν μπορεί να είναι υποκατάστατα της πολιτικής αποτίμησης και των πολιτικών αποφάσεων·

7.  τονίζει τη σημασία που έχει να ζητείται η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων σε πρώιμο στάδιο κατά τη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου, ώστε οι απόψεις που διατυπώνουν να μπορούν να ληφθούν υπόψη όταν οι εκτιμήσεις αντικτύπου βρίσκονται σε εξέλιξη και πριν δημοσιευθούν·

8.  επισημαίνει ότι το πεδίο μιας εκτίμησης αντικτύπου μπορεί να μην αντιστοιχεί στις εγκριθείσες προτάσεις, σε περίπτωση που αυτές έχουν τροποποιηθεί μετά την υποβολή τους προς έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων· ζητεί να δηλώνεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ότι η εκτίμηση αντικτύπου θα πρέπει να επικαιροποιείται ώστε να υπάρχει ακολουθία μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται σε αυτήν και κάθε πρότασης που εγκρίνεται τελικά από την Επιτροπή·

Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων (ΕΕΕ)

9.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών δεν προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο της ΕΕΕ στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την παράλειψη αυτή και, όταν απαντήσει στο παρόν ψήφισμα του Κοινοβουλίου, να καθορίσει σαφέστερα τις διαδικασίες που αφορούν την ΕΕΕ σε μια νέα δέσμη αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών·

10.  θεωρεί ότι οι νέες αυτές διαδικασίες πρέπει να καθορίζουν κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και διαφανή τη μέθοδο υποβολής, αναθεώρησης και τελικής έγκρισης των εκτιμήσεων αντικτύπου που κατατίθενται στην ΕΕΕ·

11.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει μόνο προτάσεις που συνοδεύονται από γνωμοδότηση που ενέκρινε η ΕΕΕ·

12.  υπενθυμίζει περαιτέρω στην Επιτροπή το αίτημα του Κοινοβουλίου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της ΕΕΕ, και ειδικότερα να μην υπόκεινται τα μέλη της ΕΕΕ σε πολιτικό έλεγχο· πιστεύει ότι η ΕΕΕ θα πρέπει να απαρτίζεται μόνο από πρόσωπα με υψηλά προσόντα και ικανότητα αξιολόγησης των αναλύσεων που υποβάλλονται σε σχέση με τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο·

13.  αναμένει από τη νέα Επιτροπή να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να προχωρήσει με τα θέματα που θίγονται στο παρόν ψήφισμα, ούτως ώστε να μπορέσει να λάβει πληρέστερα υπόψη του την προσέγγιση αυτή κατά την προετοιμασία της θέσης του σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμα REFIT, με την επιφύλαξη της θέσης του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό·

Τεστ ΜΜΕ

14.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης της Small Business Act, το 2011, η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι μόνο οκτώ κράτη μέλη είχαν ενσωματώσει το «τεστ ΜΜΕ» στην εθνική τους διαδικασία λήψης αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με τα κράτη μέλη για την καλύτερη διασπορά των αρχών του «τεστ ΜΜΕ» στο πλαίσιο των εθνικών διαδικασιών, για την υποστήριξη της πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ·

15.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σαφή δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, για περαιτέρω ενίσχυση του «τεστ ΜΜΕ»· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι, παρά τις εξαγγελίες αυτές, το «τεστ ΜΜΕ» ούτε καν αναφέρεται στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών εκτίμησης αντικτύπου·

16.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, στην Small Business Act, δεσμεύθηκε να εφαρμόζει την αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις» κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της και ότι η αρχή αυτή καλύπτει επίσης το «τεστ ΜΜΕ» για την εκτίμηση του αντικτύπου της μελλοντικής νομοθεσίας και των διοικητικών πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του τεστ αυτού, και θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια προόδου στην κατεύθυνση αυτή·

17.  εμμένει στην άποψη ότι το «τεστ ΜΜΕ», όπως ορίζεται στο παράρτημα 8 των κατευθυντήριων γραμμών, θα πρέπει να διατηρηθεί, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να επηρεάσουν δυσανάλογα τις ΜΜΕ οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής ή να τις φέρουν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις·

18.  τονίζει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, η εκτίμηση αντικτύπου πρέπει να περιλαμβάνει επιλογές για εναλλακτικούς μηχανισμούς και/ή ευελιξία, προκειμένου να βοηθά τις ΜΜΕ να συμμορφωθούν με την πρωτοβουλία (όπως προβλέπεται στο παράρτημα 8.4)· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής μιας νομοθετικής πρότασης, ως δεδηλωμένη πολιτική επιλογή στο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών· πιστεύει πάντως ότι η εξαίρεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξ ορισμού ίσως δεν αποτελεί πάντα την ορθότερη προσέγγιση και ότι, συνεπώς, αυτή η επιλογή θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση σε κάθε πρόταση, ώστε να ανταποκρίνεται στην πολιτική της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης, δηλαδή ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμένουν εκτός του πεδίου των προτάσεων, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι πρέπει να συμπεριληφθούν· υποστηρίζει την ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων και λιγότερο επαχθών καθεστώτων για τις ΜΜΕ στις εκτιμήσεις αντικτύπου, όταν αυτό δεν περιορίζει κατά τρόπο ανεπιθύμητο την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας·

Εφαρμογή και παρακολούθηση

19.  επισημαίνει ότι η τελική μορφή μιας νομοθετικής πράξης ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά από την πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή· φρονεί ότι θα ήταν χρήσιμο να καταρτίζεται μια συνοπτική ανάλυση αναμενόμενου οφέλους και κόστους για τις εγκρινόμενες νομοθετικές πράξεις, η οποία θα επικαιροποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με την ανάλυση που περιέχεται στην εκτίμηση αντικτύπου, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί ότι η παρακολούθηση και η εκτίμηση των επιπτώσεων μιας πρότασης θα απλοποιηθούν με μια τέτοια πρακτική·

Συγκρότηση συμβουλευτικού οργάνου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

20.  αναγνωρίζει το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για το διοικητικό φόρτο και την τελική έκθεση που υπέβαλε, μετά από εντολή της Επιτροπής· υπενθυμίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως διατυπώνεται στην πλέον πρόσφατη ανακοίνωσή της για το πρόγραμμα REFIT (Ιούνιος 2014), να προχωρήσει στη συγκρότηση μιας νέας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες·

21.  προτείνει στην Επιτροπή να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατόν ένα τέτοιο συμβουλευτικό όργανο υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο θα συγκεντρώνει την εμπειρογνωμοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και εθνικούς εμπειρογνώμονες· προτείνει να δοθεί ένας ισχυρός και ανεξάρτητος συμβουλευτικός χαρακτήρας στο όργανο αυτό, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει το έργο της Επιτροπής στις εκτιμήσεις αντικτύπου· πιστεύει ότι η εμπειρογνωμοσύνη μιας τέτοιας ομάδας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, θα προσέφερε προστιθέμενη αξία στη διαδικασία εκτίμησης αντικτύπου και σε άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν τη βελτίωση της νομοθεσίας· ζητεί στη διαδικασία διορισμού εμπειρογνωμόνων να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· προτείνει να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές και οι εμπειρίες αντίστοιχων οργάνων, όπως αυτών που υπάρχουν στη Σουηδία, την Τσεχική Δημοκρατία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ν για την εκτίμηση αντικτύπου, που θα λαμβάνει υπόψη τα σημεία που επισημαίνονται στο παρόν ψήφισμα, καθώς και τη νέα διάρθρωση της Επιτροπής, και ειδικότερα τον ρόλο του νέου Αντιπροέδρου που είναι επιφορτισμένος με τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Εκτιμήσεις αντικτύπου στο Κοινοβούλιο

23.  ζητεί από το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα από τις επιτροπές του, να εξετάζουν κατά τρόπο συστηματικό και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής·

24.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων αντικτύπου, στο οποίο ζητεί μια πιο συνεκτική χρήση των εκτιμήσεων αντικτύπου του Κοινοβουλίου, ένα εργαλείο που είναι ήδη διαθέσιμο· υπενθυμίζει ότι υφίστανται μια ειδική θέση στον προϋπολογισμό και ειδικές υπηρεσίες για την εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου· θεωρεί ότι η προσφυγή σε κοινοβουλευτική εκτίμηση αντικτύπου είναι ιδιαιτέρως αναγκαία εάν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της Επιτροπής·

Εκτιμήσεις αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

25.  αναμένει ότι το Συμβούλιο θα τιμήσει τη δέσμευσή του να προβαίνει συστηματικά σε εκτιμήσεις αντικτύπου των ουσιωδών τροπολογιών που παρουσιάζει το ίδιο·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 31.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου