Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2919(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0285/2014

Indgivne tekster :

B8-0285/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0070

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 76k
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (2014/2919(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, der blev vedtaget i New York den 20. november 1989,

–  der henviser til FN's konvention om handicappedes rettigheder, der blev vedtaget i New York den 13. december 2006,

–  der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 24 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Stockholmprogrammet, som blev vedtaget i 2009, og den tilhørende handlingsplan for 2010-2014,

–  der henviser til generel bemærkning nr. 14 (2013) fra FN's Komité for Barnets Rettigheder om, at barnets tarv altid skal komme i første række,

–  der henviser til EU-dagsordenen for børns rettigheder, som blev vedtaget i februar 2011,

–  der henviser til den europæiske konsensus om udviklingspolitik,

–  der henviser til erklæringen og handlingsplanen, som blev vedtaget på mødet på højt plan om bistandseffektivitet, der blev afholdt i Busan den 29. november-1. december 2011,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. februar 2008 "En særlig plads til børn i EU's eksterne foranstaltninger" (COM(2008)0055),

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter,

–  der henviser til FN's handlingsplan "A World Fit for Children",

–  der henviser til EU’s strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA(2),

–  der henviser til EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016), navnlig bestemmelserne vedrørende finansieringen af udviklingen af retningslinjer om børnebeskyttelsesordninger og om udveksling af bedste praksis,

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2013/112/EU af 20. februar 2013 "Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte"(3),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om situationen for uledsagede mindreårige i EU(4),

–  der henviser til FN's konvention af 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og til Beijinghandlingsplanen,

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 med henstillingerne til Kommissionen om at bekæmpe vold mod kvinder(5) og af 6. februar 2014 om Kommissionens meddelelse "Afskaffelse af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer"(6),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 5. juni 2014 om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger, herunder kvindelig kønslemlæstelse,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. maj 2014 om en rettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde, som indbefatter alle menneskerettighederne,

–  der henviser til artikel 7 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det på ny bekræftes, at EU skal "sikre sammenhæng mellem sine politikker og aktiviteter, samtidig med at der tages højde for alle Unionens mål",

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2014 "Et værdigt liv for alle: Fra vision til fælles handling" (COM(2014)0335),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. april 2005 "Sammenhæng i udviklingspolitikken" (COM(2005)0134) og til konklusionerne fra Udenrigsrådets 3166. samling af 14. maj 2012 "Forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik: en dagsorden for forandring",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN's konvention om barnets rettigheder og de valgfrie protokoller dertil udgør standarden for fremme og beskyttelse af barnets rettigheder og indeholder en række internationale retlige standarder for beskyttelse af børn og børns trivsel;

B.  der henviser til, at alle EU's medlemsstater har ratificeret FN's konvention om barnets rettigheder og har klare retlige forpligtelser til at fremme, beskytte og opfylde rettighederne for alle børn i deres jurisdiktioner;

C.  der henviser til, at fremme af barnets rettigheder er et udtrykkeligt mål for EU's politikker, og til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder kræver, at barnets tarv skal komme i første række i alle EU-foranstaltninger;

D.  der henviser til, at FN's konvention om barnets rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder respekterer børns ret til at blive hørt og til at få deres mening om spørgsmål, der vedrører dem, taget med i betragtning, under hensyntagen til deres alder og modenhed;

E.  der henviser til, at barnets rettigheder – nemlig princippet om barnets tarv, barnets ret til liv, overlevelse og udvikling, ikke-forskelsbehandling og respekten for barnets ret til at give sin mening til kende – vedrører alle EU's politikker;

F.  der henviser til, at der er gjort fremskridt siden vedtagelsen af FN's konvention om barnets rettigheder for 25 år siden, men at børns rettigheder fortsat krænkes i mange dele af verden, herunder i EU's medlemsstater, som følge af vold, misbrug, udnyttelse, fattigdom, social udstødelse og forskelsbehandling på grund af religion, handicap, køn, seksuel identitet, alder, etnicitet, migration eller opholdsretlig status;

G.  der henviser til, at hvis rettigheder skal give mening, skal alle børn og deres familier have adgang til domstolene og tilsvarende organer og til effektive retsmidler;

H.  der henviser til, at omkring 6,6 millioner børn under fem år døde i 2012, primært af undgåelige årsager, og dermed blev berøvet deres grundlæggende ret til at overleve og udvikle sig; der henviser til, at 168 millioner børn i alderen 5-17 år udfører børnearbejde, hvilket kompromitterer deres ret til at blive beskyttet mod økonomisk udnyttelse og griber ind i deres ret til at lære og lege; der henviser til, at 11 % af alle piger bliver gift, inden de fylder 15 år, hvilket bringer deres ret til sundhed, uddannelse og beskyttelse i fare; der henviser til, at et ud af ti børn i Afrika syd for Sahara stadig dør inden sin femårs-fødselsdag;

I.  der henviser til, at uddannelse – navnlig gratis grundskolegang for alle børn – er en grundlæggende ret, som regeringerne forpligtede sig til i FN's konvention om barnets rettigheder i 1989; der henviser til, at målet for 2015 er at sikre, at alle drenge og piger gennemfører en fuld grundskoleuddannelse; der henviser til, at dette mål til trods for visse fremskridt i udviklingslandene langt fra er nået;

J.  der henviser til, at udførlig seksualundervisning er en integreret og vigtig del af at styrke drenges og pigers rettigheder til trivsel og sundhed, fremme ligestilling og bekæmpe stereotyper;

K.  der henviser til, at humanitære kriser stadig har katastrofale følger for børn, og til, at mere end 59 millioner børns liv i 2014 var direkte berørt af kriser, som hovedsagelig var konfliktrelaterede; der henviser til, at der skønnes at være 250 000 børnesoldater i verden i dag, hvoraf 40 % er piger;

L.  der henviser til, at næsten 95 000 børn og unge under 20 år i 2012 blev ofre for drab, næsten 1 milliard børn i alderen 2-14 blev udsat for fysisk afstraffelse, hver tredje teenager mellem 13 og 15 år oplevede mobning, og omkring 70 millioner piger i alderen 15-19 blev ofre for en eller anden form for fysisk vold, og til, at 120 millioner piger på verdensplan på et tidspunkt i deres liv har oplevet tvungent samleje eller andre former for tvungen sex;

M.  der henviser til, at børn udgør halvdelen af befolkningen i udviklingslandene, og til, at der bor omkring 100 millioner børn i EU;

N.  der henviser til, at 2,6 millioner børn ifølge det seneste Report Card fra FN's Børnefond (Unicef) om fattigdom blandt børn i rige lande er faldet ned under fattigdomsgrænsen i verdens mest velstående lande siden 2008, hvilket har bragt det samlede anslåede antal børn i den udviklede del af verden, som lever i fattigdom, op på 76,5 millioner; der henviser til, at 7,5 millioner unge i EU ifølge den samme undersøgelse blev kategoriseret som NEETs (unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) i 2013;

O.  der henviser til, at vold mod børn forekommer i mange former, bl.a. psykiske, fysiske, seksuelle, følelsesmæssige og verbale overgreb, vanrøgt og forarmelse, og i mange miljøer, bl.a. hjemmet, skolen, sundheds- og retssystemet, arbejdspladsen, lokalsamfundet og online;

P.  der henviser til, at EU-dagsordenen for børns rettigheder udstikker en klar ramme for EU's foranstaltninger, og til, at gennemførelsen heraf har ført til betydelige fremskridt på en række centrale områder inden for både foranstaltninger og lovgivning, herunder oprettelse af hotlines for forsvundne børn, fremme af børnevenlig retspleje, forbedret dataindsamling og integrering af børns rettigheder i eksterne foranstaltninger;

Q.  der henviser til, at ethvert barn først og fremmest er et barn, hvis rettigheder bør tilsikres uden forskelsbehandling, uanset dets eller dets forældres etniske oprindelse, nationalitet eller sociale status, migrantstatus eller opholdsretlige status;

R.  der henviser til, at piger og drenge både udsættes for ens og forskellige forventninger og socialiseringsformer og til, at den forskelsbehandling, piger og drenge udsættes for, er forskellig på forskellige alderstrin;

S.  der henviser til, at det – selv om der er gjort betydelige fremskridt, navnlig med hensyn til menneskehandel, seksuel udnyttelse og ofres rettigheder og for asylansøgende og uledsagede børn – stadig er nødvendigt at gøre meget mere for at sikre, at migrantbørns rettigheder respekteres fuldt ud overalt i EU; der henviser til, at mange uledsagede børn forsvinder og stikker af, når de første gang ankommer til et EU-land og er særligt udsatte for misbrug;

T.  der henviser til, at udnyttelse af børn og seksuel udnyttelse af børn via internettet som følge af dettes internationale karakter – herunder udbredelse af materiale med seksuel udnyttelse af børn via internettet og forsøg på seksuel kontakt med børn i cyberspace – fortsat er et stort problem for de retshåndhævende myndigheder, og at overtrædelserne spænder fra seksuel afpresning og "child grooming" til hjemmelavet materiale med og livestreaming af overgreb på børn, som giver særlige efterforskningsmæssige udfordringer på grund af teknologiske nyskabelser, der giver hurtigere og nemmere adgang til materialet for krænkerne, herunder dem, der forsøger at få seksuel kontakt til børn via internettet;

U.  der henviser til, at børn rammes særligt hårdt af fattigdom og nedskæringer i socialsikringssystemer og centrale sociale ydelser, såsom børnetilskud, og til, at sådanne nedskæringer er blevet hyppigere i EU siden 2007; der henviser til, at fattigdomsrisikosatsen for børn i EU, selv efter de sociale overførsler, fortsat er meget høj (20,3 % i 2013);

V.  der henviser til, at den globale udviklingsramme for perioden efter 2015 vil udgøre en mulighed for at investere i rettighederne for alle børn alle steder i verden – uanset barnets køn, etnicitet, race, økonomiske status, handicap eller anden status;

1.  mener, at børns rettigheder er centrale for EU's politikker, og at 25-året for FN's konvention om barnets rettigheder er en lejlighed til at sikre, at den gennemføres fuldt ud i politik og i praksis, og til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre respekten for alle børns rettigheder alle steder i verden, navnlig de mest udsatte;

2.  glæder sig over EU's tilsagn under Stockholmprogrammet om at udarbejde en integreret EU-strategi for effektivt at fremme og beskytte børns rettigheder i EU’s interne og eksterne politikker og til at støtte medlemsstaternes indsats på dette område; opfordrer Kommissionen til at komme med forslag til en ambitiøs og omfattende strategi for børns rettigheder og en handlingsplan for de næste fem år, som bygger på og opgraderer EU-dagsordenen for børns rettigheder;

3.  glæder sig over EU's tilsagn om yderligere at udarbejde integrerede EU-retningslinjer for beskyttelse af børn med henblik på at mindske den fragmentering, der opstår på grund af emnebaserede løsninger på konkrete børnebeskyttelsesproblemer, således at det sikres, at alle børn i hele EU er effektivt beskyttet mod alle former for vold;

4.  opfordrer Kommissionen til at overvåge og rapportere om gennemførelsen af dens henstilling "Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte" i medlemsstaterne og til at sikre adgang til ydelser af høj kvalitet og inddragelse af børn; opfordrer de medlemsstater, hvis børnefattigdomsrater ligger over gennemsnittet, til at opstille nationale mål og prioritere investeringer med sigte på at mindske fattigdom og social udstødelse blandt børn og unge;

5.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at gøre 2015-målene til topprioriteten i deres interne politikker og i deres forbindelser med tredjelande; fremhæver, at disse mål, navnlig udryddelse af fattigdom, adgang til uddannelse for alle og ligestilling mellem kønnene, kun kan opnås gennem udvikling af offentlige tjenester, som er tilgængelige for alle;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde et eksplicit børne- og ungefokus i det europæiske semester, den årlige vækstundersøgelse og en revideret Europa 2020-strategi, således at Kommissionens henstilling "Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte" bedre kan gennemføres;

7.  opfordrer Kommissionen til at sørge for øget koordination inden for dens forskellige tjenestegrene for effektivt at integrere børns rettigheder i alle EU's lovforslag, politikker og økonomiske beslutninger og overvåge, at de stemmer helt overens med den gældende EU-ret om børn og med forpligtelserne i medfør af FN's konvention om barnets rettigheder; opfordrer Kommissionen til at sikre, at mandatet for og ressourcerne til koordinatoren for børns rettigheder på passende vis afspejler EU's forpligtelse til systematisk og effektivt at mainstreame børns rettigheder;

8.  opfordrer Kommissionen til at gribe den lejlighed, der byder sig i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme, til at sikre sig, at EU-midlerne kommer de dårligst stillede og mest udsatte børn til gavn;

9.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til udtrykkeligt at betragte børn som en prioritet i forbindelse med programmeringen og gennemførelsen af regionale politikker og samhørighedspolitikker, som f.eks. den europæiske handicapstrategi, EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og EU's politik for ligestilling og ikke-forskelsbehandling; gentager vigtigheden af at beskytte og fremme romabørns lige adgang til alle rettigheder;

10.  insisterer på, at alle børnerettighedspolitikker skal integrere et kønsligestillingsperspektiv, og opfordrer til særlige foranstaltninger med henblik på at styrke pigers rettigheder, herunder til uddannelse og sundhed;

11.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at princippet om barnets tarv respekteres i al lovgivning, i beslutninger, der træffes af regeringsrepræsentanter på alle niveauer, og i alle domstolsafgørelser, og tilskynder medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis med henblik på at øge den korrekte anvendelse af princippet om barnets tarv overalt i EU;

12.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle børn reelt har adgang til retssystemer, som er skræddersyet til deres særlige behov og rettigheder, hvad enten de er mistænkte, lovovertrædere, ofre eller parter i retssager;

13.  opfordrer Kommissionen til at vurdere virkningerne af tilbageholdelsespolitikker og strafferetsplejesystemer på børn; påpeger, at børns rettigheder overalt i EU berøres direkte i tilfælde, hvor børn bor i tilbageholdelsesfaciliteter med deres forældre; fremhæver, at det anslås, at 800 000 børn i EU hvert år er adskilt fra en fængslet forælder, hvilket på mange måder har indvirkning på børns rettigheder;

14.  mener, at børn er sårbare for så vidt angår deres adgang til varer og tjenesteydelser; opfordrer erhvervslivet og dets aktører til at afholde sig fra aggressive og vildledende reklamer rettet mod børn, både online og offline, bl.a. ved at implementere eksisterende adfærdskodekser og lignende initiativer; mener, at reklamer rettet mod børn for fødevarer med højt fedt-, salt- eller sukkerindhold bør laves på en ansvarlig måde, idet der tages hensyn til stigningen i fedme og sukkersyge blandt børn;

15.  mener, at børns personlige oplysninger online skal beskyttes behørigt, og at børn har brug for at blive informeret på en tilgængelig og børnevenlig måde om de risici og konsekvenser, der er forbundet med at anvende deres personlige oplysninger online; understreger, at online-profilering af børn bør forbydes; mener, at alle børn bør have ret til at nyde godt af et sundt og sikkert miljø og adgang til at lege;

16.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, eftersom hovedparten af ofrene for menneskehandel er unge piger og drenge, som er børneofre for udnyttelse til arbejdsmæssige eller seksuelle formål og andre former for overgreb; opfordrer endvidere medlemsstaterne og EU til at styrke det politimæssige og retlige samarbejde med henblik på at forebygge og retsforfølge denne type forbrydelser; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig overførsel af børn, at samarbejde med tredjelande om at imødegå det stigende problem med smugling og handel med børn og retsforfølge menneskehandlere med passende sanktioner;

17.  mener, at der bør tages skridt til at bekæmpe mobning på internettet, og at børn, lærere og ungdoms- og børneorganisationer skal spille en aktiv rolle i at skabe opmærksomhed om dette problem;

18.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at investere i offentlige tjenester for børn, herunder børnepasning, uddannelse og sundhed, og navnlig i udvidelse af det offentlige net af børnehaver, vuggestuer og almennyttige offentlige tjenester, der tilbyder fritidsaktiviteter for børn;

19.  opfordrer – i betragtning af at de første uddannelsestrin ikke altid sikrer den nødvendige grundlæggende læringsstandard – medlemsstaterne til at levere gratis, obligatorisk uddannelse på sekundærtrinnet til alle, idet dette er "sine qua non" for at kunne udøve retten til lige muligheder;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage love, der sikrer og styrker retten til barsels- og fædreorlov med henblik på at tilvejebringe et sundt og stabilt miljø for børn i de første måneder af deres liv;

21.  opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2011/93/EU om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og til at styrke de retshåndhævende myndigheders retlige muligheder for samt tekniske kapacitet og finansielle midler til at øge samarbejdet, herunder med Europol, med henblik på mere effektivt at kunne efterforske og afvikle netværk af børnesexforbrydere, samtidig med at de involverede børns rettigheder og sikkerhed prioriteres højt;

22.  opfordrer til en effektiv partnerskabstilgang og informationsudveksling mellem retshåndhævelsesorganer, domstolsmyndigheder, ikt-branchen, internettjenesteudbydere, banksektoren og ikke-statslige organisationer, herunder ungdoms- og børneorganisationer, med henblik på at sikre børns rettigheder og beskyttelsen af dem online og betragte dem som sårbare personer i lovgivningsmæssig forstand; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til at anmode alle medlemsstater om at træffe foranstaltninger med henblik på at imødegå alle former for forsøg på seksuel kontakt med børn og mobning via internettet;

23.  betragter uledsagede børn som særligt udsatte; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Parlamentets beslutning af 12. september 2013 om situationen for uledsagede mindreårige i EU; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre pakken for et fælles europæisk asylsystem fuldt ud for at forbedre forholdene for uledsagede mindreårige i EU; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger for at bringe tilbageholdelse af migrantbørn til ophør i hele EU; glæder sig over Domstolens dom i sag C-648/11 MA, BT, DA mod indenrigsministeren, hvoraf det fremgår, at den medlemsstat, som har ansvaret for at efterprøve en asylansøgning, som er indgivet i mere end én medlemsstat af en uledsaget mindreårig, er den stat, hvor den mindreårige befinder sig efter at have indgivet en ansøgning dér; minder om, at uledsagede mindreårige frem for alt er børn, der muligvis er i fare, og at barnets beskyttelse, og ikke immigrationspolitikker, skal være det ledende princip for medlemsstaterne og Den Europæiske Union, når de tager sig af uledsagede mindreårige, således at de overholder det centrale princip om barnets tarv;

24.  opfordrer alle medlemsstater til at implementere de standarder, der er fastsat i FN-konventionen om barnets rettigheder, for børn, som mangler forældreomsorg, og i FN's retningslinjer for alternativ anbringelse af børn; opfordrer Kommissionen til at anvende EU's strukturfonde til at støtte overgangen fra institutionelle til lokalsamfundsbaserede ydelser; opfordrer Kommissionen til – i betragtning af det betydelige antal sager, hvor det hævdes, at offentlige myndigheder i nogle medlemsstater er skredet til tvungen adoption uden forældrenes samtykke – at fremlægge særlige foranstaltninger til at sikre, at de adoptionspraksisser, der anvendes i medlemsstaterne, er i overensstemmelse med barnets tarv;

25.  opfordrer alle medlemsstaterne til at fremme familiesammenføring på en positiv, human, hurtig og effektiv måde i overensstemmelse med artikel 10 i FN's konvention om barnets rettigheder;

26.  understreger, at der er behov for en mere samordnet tilgang til at finde forsvundne børn i EU; opfordrer medlemsstaterne til at øge det politimæssige og retlige samarbejde i sager, som går på tværs af grænserne, og som involverer forsvundne børn, og til at oprette hotlines med henblik på at søge efter forsvundne børn og yde støtte til ofre for børnemisbrug; opfordrer medlemsstaterne til at fremme en gnidningsløs tiltrædelse af Marokko, Singapore, Den Russiske Føderation, Albanien, Andorra, Seychellerne, Gabon og Armenien til Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser;

27.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar i væsentlig grad at holde sig barnets tarv for øje i betragtning af smuthullerne i gennemførelsen og håndhævelsen af denne forordning i medlemsstaterne for så vidt angår forældrerettigheder og forældremyndighed;

28.  fordømmer enhver form for vold mod børn, fysiske, seksuelle og verbale overgreb, tvangsægteskaber, børnearbejde, prostitution, menneskehandel, tortur, æresdrab, kønslemlæstelse af piger, brugen af børnesoldater og af børn som menneskelige skjolde, forarmelse, vanrøgt og fejlernæring; mener, at tradition, kultur og religion aldrig bør bruges til at retfærdiggøre vold mod børn; opfordrer medlemsstaterne til at leve op til deres forpligtelser og bekæmpe enhver form for vold mod børn, herunder ved formelt at forbyde og sanktionere fysisk afstraffelse af børn; opfordrer medlemsstaterne til at forstærke deres samarbejde og dialog med tredjelande, skabe opmærksomhed om og advokere for, at børns rettigheder respekteres overalt i verden;

29.  fordømmer brugen af børn til militærers eller terroristers aktiviteter eller formål; minder om vigtigheden af at yde psykologisk støtte og bistand til alle børn, som har været udsat for voldelige begivenheder eller er ofre for krig; glæder sig over EU's Children of Peace-initiativ og understreger betydningen af at sikre, at børn, der er berørt af konflikter, har adgang til uddannelse; opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at støtte FN-kampagnen "Børn, ikke soldater", som sigter mod at sætte en stopper for nationale sikkerhedsstyrkers rekruttering og brug af børnesoldater senest i 2016;

30.  opfordrer den højtstående repræsentant til at prioritere børns rettigheder i alle EU's eksterne foranstaltninger, således at der sikres en effektiv mainstreaming af børns rettigheder, herunder i forbindelse med menneskerettighedsdialoger, handelsaftaler, tiltrædelsesprocesser og den europæiske naboskabspolitik, samt i forbindelserne med gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), navnlig i lande, hvor der er konflikt; opfordrer den højtstående repræsentant til at rapportere årligt til Parlamentet om de opnåede resultater med hensyn til EU's eksterne foranstaltninger med fokus på børn;

31.  opfordrer Kommissionen til at integrere børns rettigheder i udviklingssamarbejde og i humanitær bistand for at sikre tilstrækkelig finansiering og for at øge beskyttelsesniveauet for børn, der er ramt af krisesituationer eller af menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, internt fordrevne børn og børneflygtninge; understreger, at det er vigtigt at sammenkoble nødhjælp, rehabilitering og udvikling, navnlig under langvarige kriser, samt at integrere innovation og nye teknologier i EU-politikker og -programmer med henblik på bedre at fremme børns rettigheder i udviklings- og katastrofesammenhænge;

32.  glæder sig over, at Nobels Fredspris 2014 blev givet til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai for deres engagement med hensyn til at forsvare børns rettigheder, især alle børns ret til uddannelse; roser Sakharovprisnetværket for, at det offentligt har bakket op om initiativer med henblik på at skabe opmærksomhed omkring vold mod børn; mener, at dette er tydelige udtryk for den vigtige rolle, som civilsamfundet og internationale organisationer spiller inden for fortalervirksomhed og med hensyn til at fremme og beskytte de rettigheder, der er fastsat i FN's konvention om barnets rettigheder;

33.  fremhæver den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter og lokale myndigheder spiller med hensyn til at fremme børns rettigheder, og opfordrer Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til at skride til handling og udarbejde forslag til udtalelser med henblik på at blive fuldt ud engageret i at fremme børns rettigheder i alle EU-politikker;

34.  opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne, lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet til at forene deres kræfter og samarbejde på alle niveauer for at forbedre situationen for børn i EU og i resten af verden; glæder sig over og støtter børnerettighedsmanifestet, som er forfattet af Unicef og 14 organisationer, der arbejder for at fremme børns rettigheder, og tilskynder flere medlemmer af Europa-Parlamentet såvel som nationale parlamentarikere til at underskrive manifestet og blive børnerettighedsforkæmpere;

35.  giver udtryk for sin vilje til at oprette en tværpolitisk gruppe i Europa-Parlamentet om børns rettigheder og trivsel, baseret på børnerettighedsmanifestet, som et permanent organ med ansvar for at fremme børns rettigheder i alle Europa-Parlamentets politikker og aktiviteter i forbindelse med både interne og eksterne anliggender; støtter derfor initiativet med at udpege kontaktpersoner for børns rettigheder i alle de parlamentariske udvalg for at sikre, at børns rettigheder integreres i alle politikker og lovgivningsmæssige tekster, der vedtages;

36.  finder det vigtigt at øge børns deltagelse i sine parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med den praksis, der er etableret af Den Interparlamentariske Union og Unicef; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og lokale myndigheder til at undersøge måder og midler til at øge børns og unges deltagelse i beslutningstagningen; tilskynder til anvendelse af nye teknologier og innovation med henblik på at høre børn og unge og øge børns deltagelse;

37.  opfordrer medlemsstaterne til snarest muligt at ratificere alle de valgfrie protokoller til FN's konvention om barnets rettigheder;

38.  opfordrer Kommissionen og den højtstående repræsentant til at undersøge, hvordan EU unilateralt kan tiltræde FN's konvention om barnets rettigheder;

39.  tilskynder USA, Somalia og Sydsudan til at ratificere konventionen om barnets rettigheder, således at der opnås universel ratifikation;

40.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, FN's generalsekretær, formanden for FN's Komité for Barnets Rettigheder samt Unicefs administrerende direktør.

(1) EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.
(2) EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.
(3) EUT L 59 af 2.3.2013, s. 5.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0387.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0126.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik