Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2919(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0285/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0285/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0070

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 503kWORD 117k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2014/2919(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 13 Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 24 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε το 2009 και το σχετικό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2010-2014,

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο αριθ. 14 (2013) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι το υπέρτατο συμφέρον του πρωταρχικό μέλημα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, που έλαβε χώρα στο Μπουσάν από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2008 με τίτλο «Μια ξεχωριστή θέση για τα παιδιά στην εξωτερική δράση της ΕΕ» (COM(2008)0055),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ένας κόσμος κατάλληλος για τα παιδιά»,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012–2016), ιδίως τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατευθυντηρίων γραμμών για τα συστήματα προστασίας των παιδιών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το πρόγραμμα δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(5) και το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων»(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2014 σχετικά με μια προσέγγιση στην αναπτυξιακή συνεργασία με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014)0335),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2005, με τίτλο: «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (COM(2005)0134) και τα συμπεράσματα της 3166ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα προαιρετικά πρωτόκολλα αυτής αποτελούν το κείμενο αναφοράς για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και περιλαμβάνουν μια πλήρη δέσμη διεθνών νομικών προτύπων για την προστασία και την καλή διαβίωση των παιδιών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχουν σαφείς νομικές υποχρεώσεις να προάγουν, να προστατεύουν και να σέβονται τα δικαιώματα κάθε παιδιού εντός της δικαιοδοσίας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί ρητό στόχο των πολιτικών της ΕΕ και ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε όλες τις δράσεις της ΕΕ πρέπει να δίδεται πρωταρχική σημασία στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατοχυρώνουν το δικαίωμα των παιδιών να ακούγεται η φωνή τους και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα του παιδιού – συγκεκριμένα, η αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, η απαγόρευση των διακρίσεων και ο σεβασμός του δικαιώματος του παιδιού να εκφράζει τη γνώμη του – αφορούν όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτελεσθεί πρόοδος από τότε που εγκρίθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού πριν από 25 χρόνια, αλλά τα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να παραβιάζονται σε πολλές περιοχές του κόσμου, καθώς και σε κράτη μελή της ΕΕ, ως αποτέλεσμα βίας, κακοποίησης, εκμετάλλευσης, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων λόγω θρησκείας, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικής ταυτότητας, ηλικίας, εθνοτικής καταγωγής, μετανάστευσης ή καθεστώτος διαμονής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να έχουν νόημα τα δικαιώματα, όλα τα παιδιά και οι οικογένειές τους πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς στη δικαιοσύνη και σε αμερόληπτα, έγκαιρα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 6,6 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2012, κυρίως από αίτια που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί, και έτσι στερήθηκαν το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην επιβίωση και την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 168 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών εργάζονται, γεγονός που απειλεί το δικαίωμά τους να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και παραβιάζει το δικαίωμά τους στη μάθηση και το παιχνίδι· λαμβάνοντας υπόψη ότι 11% των κοριτσιών παντρεύονται πριν συμπληρώσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους, γεγονός που υπονομεύει τα δικαιώματά τους στην υγεία, την εκπαίδευση και την προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νοτίως της Σαχάρας Αφρική ένα στα δέκα παιδιά πεθαίνει πριν φτάσει στην ηλικία των 5 ετών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση – ιδίως, η δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλα τα παιδιά – αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευθεί να προασπίζουν στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος για το 2015 είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ολοκληρώνουν έναν πλήρη κύκλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά κάποια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά από την επίτευξη του στόχου αυτού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της ενίσχυσης του δικαιώματος αγοριών και κοριτσιών στην καλή διαβίωση και στην υγεία, της προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των στερεοτύπων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για τα παιδιά και ότι το 2014 η ζωή περισσοτέρων των 59 εκατομμυρίων παιδιών επηρεάστηκε άμεσα από κρίσεις, κυρίως κρίσεις που οφείλονταν σε συγκρούσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα υπάρχουν 250 000 παιδιά στρατιώτες στον κόσμο, εκ των οποίων 40% είναι κορίτσια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 2012 σχεδόν 95 000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας κάτω των 20 ετών έπεσαν θύματα ανθρωποκτονίας, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 14 ετών υπέστησαν σωματική τιμωρία, ένας στους τρεις εφήβους ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών έπεσε θύμα εκφοβισμού και περίπου 70 εκατομμύρια κορίτσια ηλικίας μεταξύ 15 και 19 ετών έπεσαν θύματα κάποιας μορφής σωματικής βίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 120 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο βίωσαν καταναγκαστική σεξουαλική επαφή ή άλλες καταναγκαστικές σεξουαλικές πράξεις κάποια στιγμή στη ζωή τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι στην ΕΕ ζουν περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) σχετικά με την παιδική φτώχεια στις πλούσιες χώρες, 2,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν βυθιστεί κάτω από όριο της φτώχειας στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου από το 2008, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στον ανεπτυγμένο κόσμο σε περίπου 76,5 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, 7,5 εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως NEETs (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) το 2013·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των παιδιών εκδηλώνεται με πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής, σωματικής, σεξουαλικής, συναισθηματικής και λεκτικής κακοποίησης, της παραμέλησης και της στέρησης, και σε πολλά περιβάλλοντα, μεταξύ άλλων στο σπίτι, στο σχολείο, στις δομές υγειονομικής περίθαλψης και δικαιοσύνης, στον τόπο εργασίας, στις κοινότητες και στο διαδίκτυο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ορίζει ένα σαφές πλαίσιο για την ανάληψη δράσης εκ μέρους της ΕΕ και ότι η εφαρμογή του έχει συμβάλει στην επίτευξη σημαντικής προόδου σε ορισμένους σημαντικούς τομείς δράσης και νομοθεσίας, μεταξύ άλλων στη δημιουργία ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών για αγνοούμενα παιδιά, την προώθηση μιας φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στην εξωτερική δράση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε παιδί είναι πρώτα απ’ όλα ένα παιδί τα δικαιώματα του οποίου πρέπει να γίνονται σεβαστά χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως της εθνοτικής καταγωγής του ή της εθνοτικής καταγωγής των γονέων του, της ιθαγένειας ή της κοινωνικής του κατάστασης, του καθεστώτος του ως μετανάστη ή του καθεστώτος διαμονής του·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια και τα αγόρια βιώνουν παρόμοιες αλλά και διαφορετικές προσδοκίες και μορφές κοινωνικοποίησης και ότι η διακριτική μεταχείριση που υφίστανται τα κορίτσια και τα αγόρια διαφέρει σε συνάρτηση με την ηλικία τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, ιδίως στους τομείς της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων των θυμάτων, καθώς και για τους αιτούντες άσυλο και τα ασυνόδευτα παιδιά, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των ανηλίκων μεταναστών γίνονται πλήρως σεβαστά σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ασυνόδευτα παιδιά εξαφανίζονται και διαφεύγουν μετά την πρώτη άφιξή τους στην ΕΕ και διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα κακοποίησης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα τους, η εκμετάλλευση παιδιών και συγκεκριμένα η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και της άγρας παιδιών στον κυβερνοχώρο – εξακολουθεί να αποτελεί μείζον θέμα για τις αρχές επιβολής του νόμου, τα αδικήματα δε φτάνουν από τον σεξουαλικό εκβιασμό και τη σεξουαλική αποπλάνηση μέχρι τη δημιουργία και τη ζωντανή μετάδοση υλικού κακοποίησης παιδιών και θέτουν ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις σε επίπεδο διενέργειας ερευνών λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών που επιτρέπουν στους δράστες, συμπεριλαμβανομένων των κυνηγών παιδιών στο διαδίκτυο, να έχουν ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε τέτοιο υλικό·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και από τις περικοπές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και στις βασικές κοινωνικές παροχές όπως είναι τα οικογενειακά επιδόματα και ότι οι περικοπές αυτές έχουν αυξηθεί στην ΕΕ από το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ, ακόμη και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, το ποσοστό κινδύνου παιδικής φτώχειας παραμένει πολύ υψηλό (20,3% το 2013)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο παγκόσμιας ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 θα προσφέρει μια ευκαιρία για να γίνουν επενδύσεις στα δικαιώματα όλων των παιδιών, σε κάθε μέρος του κόσμου – ανεξαρτήτως του φύλου, της εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, της οικονομικής κατάστασης, της αναπηρίας ή άλλης κατάστασης του παιδιού·

1.  θεωρεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ και ότι η 25η επέτειος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μια ευκαιρία για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και πράξης καθώς και για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων κάθε παιδιού σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων παιδιών·

2.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της Στοκχόλμης να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματική προαγωγή και διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και σχέδιο δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια, αξιοποιώντας και επικαιροποιώντας το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού·

3.  επιδοκιμάζει τη δέσμευση της ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προστασία του παιδιού προκειμένου να περιοριστεί ο κατακερματισμός που απορρέει από απαντήσεις που δίδονται για συγκεκριμένα προβλήματα και αφορούν ειδικά ζητήματα προστασίας των παιδιών και να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό ότι όλα τα παιδιά σε όλη την επικράτεια της ΕΕ προστατεύονται αποτελεσματικά από όλες τις μορφές βίας·

4.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασής της με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» στα κράτη μέλη και να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς και τη συμμετοχή των παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη που εμφανίζουν ποσοστά παιδικής φτώχειας άνω του μέσου όρου να καθορίσουν εθνικούς στόχους και να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στα παιδιά και στους νέους·

5.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναγάγουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας σε ύψιστη προτεραιότητα στις εσωτερικές τους πολιτικές και στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι οι στόχοι αυτοί, ειδικά η εξάλειψη της φτώχειας, η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και η ισότητα των φύλων, θα επιτευχθούν μόνο μέσω της ανάπτυξης δημόσιων υπηρεσιών οι οποίες είναι προσβάσιμες από όλους·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και στην αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μια ρητή εστίαση στα θέματα «παιδί» και «νεολαία» προκειμένου να εφαρμοστεί καλύτερα η σύσταση της Επιτροπής με τίτλο: «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει αυξημένο συντονισμό στους κόλπους των διαφόρων υπηρεσιών της με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις και τις πολιτικές και δημοσιονομικές αποφάσεις της ΕΕ, καθώς και την παρακολούθηση της πλήρους συμμόρφωσής τους με το κεκτημένο της ΕΕ για τα παιδιά και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η εντολή και οι πόροι του συντονιστή για τα δικαιώματα του παιδιού λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη δέσμευση της ΕΕ για συστηματική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού στις δράσεις της·

8.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία που προσφέρεται από τη μεσοπρόθεσμη επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για να εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ διατίθενται προς όφελος των πλέον μειονεκτούντων και ευάλωτων παιδιών·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ρητή προτεραιότητα στα παιδιά κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, όπως είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία, το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση· επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και της προώθησης της ίσης πρόσβασης σε όλα τα δικαιώματα για τα παιδιά Ρομά·

10.  επιμένει ότι όλες οι πολιτικές για τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και την υγεία·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι σε όλες τις νομοθετικές πράξεις, τις αποφάσεις που λαμβάνουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις γίνεται σεβαστή η αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιωθεί η ορθή εφαρμογή της αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού σε ολόκληρη την ΕΕ·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά μπορούν πραγματικά να έχουν πρόσβαση σε δικαστικά συστήματα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες και στα ειδικά δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από το αν είναι ύποπτοι, δράστες, θύματα ή διάδικοι σε δικαστικές διαδικασίες·

13.  καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών κράτησης και των συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης στα παιδιά· επισημαίνει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ τα δικαιώματα των παιδιών θίγονται άμεσα στην περίπτωση παιδιών που ζουν σε κέντρα κράτησης μαζί με τους γονείς τους· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 800 000 παιδιά στην ΕΕ κάθε χρόνο αποχωρίζονται τον έναν από τους γονείς τους που πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκισης, γεγονός το οποίο έχει επιπτώσεις στα δικαιώματα των παιδιών από πολλές απόψεις·

14.  θεωρεί ότι τα παιδιά είναι ευάλωτα όσον αφορά την πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες· καλεί την επιχειρηματική κοινότητα και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αποφεύγουν επιθετικές και παραπλανητικές διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας και παρόμοιες πρωτοβουλίες· θεωρεί ότι η διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά για τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη θα πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα λαμβανομένης υπόψη της αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας και του παιδικού διαβήτη·

15.  θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών στο διαδίκτυο πρέπει να προστατεύονται δεόντως και ότι τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο προσβάσιμο και φιλικό προς το παιδί σχετικά με τους κινδύνους και τις συνέπειες της χρησιμοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο· τονίζει ότι η κατάρτιση προφίλ παιδιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να απαγορεύεται· θεωρεί ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζουν σε υγιές και ασφαλές περιβάλλον και να έχουν πρόσβαση σε δυνατότητες παιχνιδιού·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, δεδομένου ότι η πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας είναι νεαρά κορίτσια και αγόρια, που είναι παιδιά τα οποία έχουν πέσει θύματα εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλων μορφών κακοποίησης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη και την ΕΕ να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία με στόχο την πρόληψη και τη δίωξη τέτοιων εγκλημάτων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μεταφοράς παιδιών, να συνεργαστούν με τρίτες χώρες για να αντιμετωπιστεί το εντεινόμενο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης και εμπορίας παιδιών, καθώς και να διώκουν τους διακινητές επιβάλλοντας τις δέουσες κυρώσεις·

17.  θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο και ότι τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι οργανώσεις υποστήριξης των νέων και των παιδιών πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το ζήτημα αυτό·

18.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών στους τομείς της φροντίδας παιδιών, της εκπαίδευσης και της υγείας, και ιδιαίτερα στην επέκταση του δημόσιου δικτύου παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και δημόσιων κοινωφελών υπηρεσιών που προσφέρουν δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου για παιδιά·

19.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα επίπεδα εκπαίδευσης δεν εγγυώνται πάντοτε τα βασικά πρότυπα μάθησης, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την δωρεάν δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλους, καθότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος στην ισότητα των ευκαιριών·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νόμους που να διασφαλίζουν και να ενισχύουν τα δικαιώματα μητρότητας και πατρότητας, προκειμένου να παρέχουν υγιές και σταθερό περιβάλλον στα παιδιά κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και να ενισχύσουν τη νομική ικανότητα, τις τεχνικές δυνατότητες και τους οικονομικούς πόρους των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να αυξηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων, με την Ευρωπόλ, με στόχο την αποτελεσματική διερεύνηση κα εξάρθρωση δικτύων δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος παιδιών, δίδοντας ταυτόχρονα προτεραιότητα στα δικαιώματα και στην ασφάλεια των θιγόμενων παιδιών·

22.  ζητεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική συνεργατική προσέγγιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών, της βιομηχανίας των ΤΠΕ, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, του τραπεζικού τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων υποστήριξης των νέων και των παιδιών, με στόχο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να θεωρούνται τα παιδιά ευάλωτα άτομα βάσει του νόμου· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των μορφών άγρας παιδιών και εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο·

23.  θεωρεί ότι τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη του ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να τεθεί τέρμα στην κράτηση ανηλίκων μεταναστών σε ολόκληρη την ΕΕ· επιδοκιμάζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-648/11 MA, BT, DA v Secretary of State for the Home Department, σύμφωνα με την οποία το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως ασύλου που υπεβλήθη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη από ασυνόδευτο ανήλικο, είναι το κράτος στο οποίο ευρίσκεται ο εν λόγω ανήλικος μετά την υποβολή σε αυτό αιτήσεως ασύλου· υπενθυμίζει ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος είναι πάνω απ’ όλα ένα παιδί που πιθανόν να κινδυνεύει και ότι καθοδηγητική αρχή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την αντιμετώπιση ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να είναι η προστασία των παιδιών και όχι οι μεταναστευτικές πολιτικές, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός της βασικής αρχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού·

24.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες σχετικά με παιδιά που στερούνται γονικής μέριμνας οι οποίοι ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα παιδιών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για να στηρίξει τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται στην κοινότητα· καλεί την Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του υψηλού αριθμού περιπτώσεων στις οποίες καταγγέλλεται ότι οι δημόσιες αρχές σε ορισμένα κράτη μέλη προχώρησαν σε καταναγκαστική υιοθεσία χωρίς γονική συναίνεση, να προτείνει ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι πρακτικές υιοθεσίας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη εξυπηρετούν το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

25.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την οικογενειακή επανένωση με θετικό πνεύμα, ανθρωπισμό και ταχύτητα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

26.  τονίζει την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για τον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών και να δημιουργήσουν ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για την αναζήτηση αγνοούμενων παιδιών και τη στήριξη παιδιών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ομαλή προσχώρηση του Μαρόκου, της Σιγκαπούρης, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Αλβανίας, της Ανδόρας, των Σεϋχελλών, της Γκαμπόν και της Αρμενίας στη Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

27.  καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, να λάβει σοβαρά υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, δεδομένων των κενών που υφίστανται στην εφαρμογή και επιβολή του εν λόγω κανονισμού στα κράτη μέλη όσον αφορά τα γονικά δικαιώματα και τα δικαιώματα επιμέλειας·

28.  καταδικάζει κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών, τη σωματική, σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση, τους καταναγκαστικούς γάμους, την παιδική εργασία, την πορνεία, την εμπορία ανθρώπων, τα βασανιστήρια, τα εγκλήματα τιμής, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τη χρησιμοποίηση παιδιών στρατιωτών και παιδιών ως ανθρώπινων ασπίδων, τη στέρηση, την παραμέληση και τον υποσιτισμό· θεωρεί ότι η παράδοση, ο πολιτισμός και η θρησκεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ για να δικαιολογηθεί η βία κατά των παιδιών· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να καταπολεμήσουν κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών, μεταξύ άλλων απαγορεύοντας επισήμως τη σωματική τιμωρία παιδιών και επιβάλλοντας κυρώσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία τους και τον διάλογο με τρίτες χώρες με στόχο να τονωθεί η ευαισθητοποίηση και να διατρανωθεί ότι τα δικαιώματα του παιδιού πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού στον κόσμο·

29.  καταδικάζει τη χρησιμοποίηση παιδιών για στρατιωτικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες ή παρόμοιους σκοπούς· υπενθυμίζει τη σημασία παροχής ψυχολογικής στήριξης και βοήθειας σε όλα τα παιδιά που έχουν βιώσει βίαια γεγονότα ή είναι θύματα πολέμου· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης» και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά που έχουν βιώσει συγκρούσεις· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) να στηρίξει την εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών «Παιδιά, όχι στρατιώτες», η οποία έχει ως σκοπό να τεθεί τέρμα στη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών ως στρατιωτών από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας έως το 2016·

30.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να δώσει προτεραιότητα στα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των εμπορικών συμφωνιών, των διαδικασιών προσχώρησης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και στις σχέσεις με την ομάδα κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), ιδιαίτερα με τις χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης· καλεί την ΑΕ/ΥΕ να ενημερώνει ετησίως το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ που έχει ως επίκεντρο το παιδί·

31.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τα δικαιώματα του παιδιού στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των παιδιών που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές, παιδιών που είναι εκτοπισμένα στο εσωτερικό της χώρας τους και παιδιών-προσφύγων· υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), ιδίως σε παρατεταμένες κρίσεις, καθώς και της ενσωμάτωσης της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στις πολιτικές και στα προγράμματα της ΕΕ ούτως ώστε να προωθηθούν καλύτερα τα δικαιώματα του παιδιού στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων έκτακτης βοήθειας·

32.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2014 απονεμήθηκε στους Kailash Satyarthi και Malala Yousafzai για τον αγώνα τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση· επικροτεί το γεγονός ότι το Δίκτυο του Βραβείου Ζαχάρωφ στηρίζει δημόσια πρωτοβουλίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης στο θέμα της βίας κατά των παιδιών· θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες αυτές καταδεικνύουν σαφώς τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η κοινωνία των πολιτών και οι διεθνείς οργανώσεις στην προάσπιση, την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

33.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι τοπικές αρχές στην προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού και καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να αναλάβουν δράση και να εκδώσουν γνώμες για να συμμετέχουν πλήρως στην προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

34.  καλεί τα θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη τις τοπικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν σε όλα τα επίπεδα για να βελτιωθεί η κατάσταση των παιδιών στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο· επιδοκιμάζει και στηρίζει το Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού που συντάχθηκε από την UNICEF και 14 οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώματα του παιδιού και ενθαρρύνει και άλλους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και βουλευτές από τα εθνικά κοινοβούλια να υπογράψουν το Μανιφέστο και να γίνουν «Child Rights Champions»·

35.  εκφράζει τη βούληση να συστήσει διακομματική ομάδα εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των παιδιών, με βάση το Μανιφέστο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως μόνιμο όργανο για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών υποθέσεων· στηρίζει, συνεπώς, την πρωτοβουλία να προσδιοριστούν «σημεία εστίασης» για τα δικαιώματα του παιδιού εντός κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του παιδιού σε κάθε πολιτική και νομοθετική πράξη που εγκρίνεται·

36.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η συμμετοχή των παιδιών στις κοινοβουλευτικές του δραστηριότητες σύμφωνα με τις πρακτικές που έχουν καθιερωθεί από την Διακοινοβουλευτική Ένωση και την UNICEF· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν τρόπους και μέσα για να αυξηθεί η συμμετοχή των παιδιών και των εφήβων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· ενθαρρύνει τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για την παροχή συμβουλών στα παιδιά και στους νέους και για την αύξηση της συμμετοχής των παιδιών·

37.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα προαιρετικά πρωτόκολλα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

38.  καλεί την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να διερευνήσουν τρόπους και μέσα για να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μονομερώς στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

39.  ενθαρρύνει τις ΗΠΑ, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν να κυρώσουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού για να επιτευχθεί η καθολική κύρωσή της·

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Πρόεδρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον Εκτελεστικό Διευθυντή της UNICEF.

(1) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(3) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0387.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0105.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου