Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2919(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0285/2014

Pateikti tekstai :

B8-0285/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0070

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 107k
Ketvirtadienis, 2014 m. lapkričio 27 d. - Strasbūras
JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

2014 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JT vaiko teisių konvencijos 25-ųjų metinių (2014/2919(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. Niujorke priimtą JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 13 d. Niujorke priimtą JT neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. patvirtintą Stokholmo programą ir su ja susijusį 2010–2014 m. laikotarpio veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į JT Vaiko teisių komiteto bendrąją pastabą Nr. 14 (2013) dėl vaiko teisės į tai, kad pirmenybė būtų teikiama jo interesams,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario mėn. patvirtintą ES darbotvarkę vaiko teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi,

–  atsižvelgdamas į deklaraciją ir veiksmų planą, priimtus Aukšto lygio forume pagalbos veiksmingumo klausimais, kuris 2011 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d. vyko Busane,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą „Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus“ (COM(2008)0055),

–  atsižvelgdamas į ES vaiko teisių propagavimo ir apsaugos gaires,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų,– atsižvelgdamas į JT veiksmų planą „Vaikams tinkamas pasaulis“,

–  atsižvelgdamas į ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančią Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR(2),

–  atsižvelgdamas į 2012–2016 m. ES strategiją, kuria siekiama panaikinti prekybą žmonėmis, pirmiausia į jos nuostatas dėl finansavimo, reikalingo vaikų apsaugos sistemų ir geriausios praktikos mainų gairėms parengti,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 20 d. Komisijos rekomendaciją 2013/112/ES „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES(4),

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir į Pekino veiksmų platformą,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 25 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl kovos su smurtu prieš moteris(5) ir į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato „Siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo“(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 5 d. Tarybos išvadas dėl visų formų smurto prieš moteris ir mergaites, įskaitant moters lyties organų žalojimą, prevencijos ir kovos su juo,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 19 d. Tarybos išvadas dėl teisėmis pagrįsto požiūrio į vystomąjį bendradarbiavimą, kuris apimtų visas žmogaus teises,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 7 straipsnį, kuriame dar kartą patvirtinama, kad ES „užtikrina savo politikos krypčių ir veiksmų suderinimą atsižvelgdama į visus savo tikslus“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 2 d. Komisijos komunikatą „Deramas gyvenimas visiems. Nuo vizijos prie kolektyvinių veiksmų“ (COM(2014)0335),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 12 d. Komisijos komunikatą „Vystymosi politikos darna“ (COM(2005)0134) ir į 2012 m. gegužės 14 d. įvykusio 3166-ojo Užsienio reikalų tarybos posėdžio išvadas „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Darbotvarkė siekiant pokyčių“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi JT vaiko teisių konvencijoje ir jos fakultatyviniuose protokoluose apibrėžti vaiko teisių propagavimo ir apsaugos standartai – visapusiškas tarptautinių teisinių vaiko apsaugos ir gerovės standartų rinkinys;

B.  kadangi visos ES valstybės narės yra ratifikavusios JT vaiko teisių konvenciją ir aiškiai teisiškai įsipareigojusios propaguoti, saugoti ir užtikrinti kiekvieno vaiko teises savo jurisdikcijoje;

C.  kadangi vaiko teisių propagavimas yra aiškiai suformuluotas ES politikos tikslas ir kadangi ES pagrindinių teisių chartijoje reikalaujama, kad vykdant visus ES veiksmus būtų pirmiausia atsižvelgiama į vaiko interesus;

D.  kadangi JT vaiko teisių konvencijoje ir ES pagrindinių teisių chartijoje gerbiama vaiko teisė būti išklausytam ir teisė į tai, kad į jo nuomonę klausimais, kurie su juo susiję, būtų atsižvelgiama turint galvoje jo amžių ir brandą;

E.  kadangi vaiko teisės, t. y. principas paisyti vaiko interesų, vaiko teisė į gyvybę, išgyvenimą ir vystymąsi, nediskriminavimas ir vaiko teisės reikšti nuomonę paisymas, yra susijusios su visų sričių ES politika;

F.  kadangi nuo tada, kaip prieš 25 metus buvo priimta JT vaiko teisių konvencija, padaryta pažanga, tačiau, kadangi vaiko teisės tebepažeidinėjamos daugelyje pasaulio šalių, įskaitant ES valstybes nares, ir tai lemia smurtas, agresija, išnaudojimas, skurdas, socialinė atskirtis ir diskriminacija dėl religijos, negalios, lyties, lytinės tapatybės, amžiaus, etninės kilmės, migranto arba gyventojo statuso;

G.  kadangi siekiant, kad teisės įgautų prasmę, visi vaikai ir jų šeimos privalo turėti visuotinę prieigą prie teisingumo ir sąžiningos, laiku suteikiamos ir veiksmingos teisinės gynybos;

H.  kadangi 2012 m. mirė 6,6 mln. jaunesnių nei 5 metų amžiaus vaikų, nors daugeliu atveju šių mirčių buvo galima išvengti, taigi iš šių vaikų buvo atimta pagrindinė teisė į išgyvenimą ir vystymąsi; kadangi 168 mln. 5–17 metų amžiaus vaikų dirba ir tai kelia pavojų jų teisei būti apsaugotiems nuo ekonominio išnaudojimo ir pažeidžia jų teisę mokytis ir žaisti; kadangi 11 proc. mergaičių ištekinamos nesulaukusios 15 metų ir tai kelia grėsmę jų teisėms į sveikatą, švietimą ir apsaugą; kadangi 1 iš 10-ies Užsachario Afrikoje gimusių vaikų iki šiol miršta nesulaukę penktojo gimtadienio;

I.  kadangi švietimas – ypač nemokamas pradinis išsilavinimas visiems vaikams – yra pagrindinė teisė, kurią vyriausybės įsipareigojusios užtikrinti pagal 1989 m. JT vaiko teisių konvenciją; kadangi 2015 m. tikslas – užtikrinti, kad visi berniukai ir mergaitės baigtų visą pradinio lavinimo kursą; kadangi, nepaisant tam tikros pažangos besivystančiose šalyse, šis tikslas toli gražu nepasiektas;

J.  kadangi visapusiškas lytinis švietimas yra sudedamoji, svarbi berniukų ir mergaičių suvokimo apie savo teises į gerovę ir sveikatos apsaugą dalis, kurioje taip pat skatinama lygybė ir kova su stereotipais;

K.  kadangi humanitarinės krizės tebedaro didžiulę žalą vaikams ir kadangi 2014 m. virš 59 mln. vaikų gyvenimus tiesiogiai paveikė daugiausia su konfliktais susijusios krizės; kadangi šiandien pasaulyje yra apie 250 000 vaikų karių ir 40 proc. iš jų yra mergaitės;

L.  kadangi vien 2012 m. žmogžudysčių aukomis tapo beveik 95 000 vaikų ir jaunesnių nei 20 metų amžiaus paauglių, beveik 1 mlrd. 2–14 metų amžiaus vaikų patyrė fizines bausmes, vienas iš trijų 13–15 metų amžiaus paauglių susidūrė su patyčiomis ir apie 70 mln. 15–19 metų amžiaus mergaičių tapo vienokio ar kitokio fizinio smurto aukomis ir kadangi 120 mln. mergaičių visame pasaulyje tam tikru savo gyvenimo momentu buvo verčiamos santykiauti arba atlikti kitokius lytinius aktus;

M.  kadangi vaikai sudaro pusę besivystančių šalių gyventojų ir kadangi ES gyvena apie 100 mln. vaikų;

N.  kadangi, remiantis naujausia JT vaikų fondo (Unicef) vaikų skurdo turtingose šalyse suvestine ataskaita, nuo 2008 m. 2,6 mln. vaikų, gyvenančių turtingiausiose pasaulio šalyse, atsidūrė žemiau skurdo ribos, taigi bendras skurde gyvenančių išsivysčiusio pasaulio vaikų skaičius siekia 76,5 mln.; kadangi, remiantis tuo pačiu tyrimu, 2013 m. ES buvo 7,5 mln. nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių (angl. NEET (not in employment, education or training) jaunimas);

O.  kadangi prieš vaikus smurtaujama įvairiai: prieš juos naudojama psichologinė, fizinė, seksualinė, emocinė ir žodinė agresija, jais nesirūpinama ir jie kenčia nepriteklių, ir tai vyksta įvairiose aplinkose, įskaitant namus, mokyklą, sveikatos priežiūros ir teisingumo sistemas, darbo vietą, bendruomenes ir internetą;

P.  kadangi ES darbotvarkėje vaiko teisių klausimais apibrėžta aiški ES veiksmų programa ir kadangi ją įgyvendinant pasiekta didelė pažanga įvairiose itin svarbiose srityse ir rengiant įvairius teisės aktus, įskaitant karštosios pranešimų apie dingusius vaikus linijos sukūrimą, vaiko interesus atitinkančio teisingumo skatinimą, duomenų rinkimo patobulinimą ir vaiko teisių aspekto įtraukimą į vykdant išorės veiksmus;

Q.  kadangi kiekvienas vaikas pirmiausia yra vaikas ir teisės jam turėtų būti užtikrinamos nediskriminuojant – nesvarbu, kokia jo ar jo tėvų etninė kilmė, tautybė ar socialinis statusas, taip pat ar jie migrantai ir koks jų gyventojo statusas;

R.  kadangi mergaičių ir berniukų lūkesčiai ir socializacijos tipai ir panašūs, ir skirtingi ir kadangi skirtingo amžiaus mergaitės ir berniukai patiria skirtingą diskriminaciją;

S.  kadangi, nors padaryta didelė pažanga, pirmiausia prekybos žmonėmis, seksualinio išnaudojimo ir aukų teisių srityse, taip pat sprendžiant prieglobsčio prašančių ir nelydymų vaikų klausimus, kur kas daugiau turi būti padaryta siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų visapusiškai gerbiamos migrantų vaikų teisės; kadangi daug nelydimų vaikų, pirmą kartą atvykusių į ES, dingsta ir pasislepia ir jų galimybės apsisaugoti nuo smurto tampa ypač menkos;

T.  kadangi, turint galvoje tarptautinį vaikų išnaudojimo ir vaikų seksualinio išnaudojimo internetu pobūdį, įskaitant vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos plitimą internetu ir agresiją internete, jis toliau kelia didžiulį susirūpinimą teisėsaugos institucijoms: nusikaltimai yra įvairūs, pradedant lytiniu prievartavimu ir viliojimu, baigiant savo pasigaminta vaikų išnaudojimo medžiaga ir tiesioginiu jos transliavimu; dėl to atliekant tyrimus susiduriama su ypatingais iššūkiais, nes naudojant naujoviškas technologijas nusikaltėliai, įskaitant interneto agresorius, prieigą prie medžiagos gauna lengviau ir greičiau;

U.  kadangi vaikai ypač nukenčia dėl skurdo, taip pat pagal socialinės apsaugos sistemas mokamų lėšų ir svarbiausių socialinių išmokų, pvz., šeimos pašalpų, mažinimo ir kadangi nuo 2007 m. šios lėšos ES mažinamos vis labiau; kadangi ES net ir gaunant socialinius pervedimus vaikų skurdo lygis vis dar yra labai aukštas (2013 metais buvo 20,3 proc. );

V.  kadangi vykdant pasaulinio vystymosi programą po 2015 m. atsiras galimybė investuoti į visų – visose pasaulio šalyse gyvenančių – vaikų teises neatsižvelgiant į vaiko lytį, etninę kilmę, rasę arba ekonominį, su negalia susijusį ir kitokį statusą;

1.  mano, kad vaiko teisės yra esminis ES politikos aspektas ir kad JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės yra galimybė užtikrinti visapusišką jų įgyvendinimą politiniu ir praktiniu požiūriu, taip pat imtis papildomų priemonių visų – ypač pažeidžiamiausių – vaikų teisėms visame pasaulyje užtikrinti;

2.  teigiamai vertina įsipareigojimą, kurį ES prisiėmė pagal Stokholmo programą, sukurti integruotą ES strategiją vaiko teisėms veiksmingai propaguoti ir apsaugoti įgyvendinant ES vidaus ir išorės politiką ir remti valstybių narių pastangas šioje srityje; ragina Komisiją pasiūlyti plataus užmojo ir visapusišką vaiko teisių strategiją ir veiksmų planą ateinančių penkerių metų laikotarpiui, kurie būtų pagrįsti ES darbotvarke vaiko teisių srityje ir kuriais ši darbotvarkė būtų patobulinta;

3.  teigiamai vertina ES įsipareigojimą toliau vystyti integruotas ES vaiko apsaugos gaires siekiant mažinti fragmentaciją, atsirandančią imantis veiksmų, kuriais reaguojama į atskirą problemą ir siekiama spręsti specifinius vaiko apsaugos klausimus, kad visi vaikai visoje ES būtų veiksmingai saugomi nuo visų formų smurto;

4.  ragina Komisiją stebėti, kaip valstybėse narėse įgyvendinama jos rekomendacija „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“, ir apie tai informuoti, taip pat užtikrinti prieigą prie kokybiškų paslaugų ir galimybes vaikams dalyvauti; ragina tas valstybes nares, kuriose vaikų skurdo mastas viršija vidurkį, nustatyti nacionalinius tikslus ir prioritetą teikti investicijoms, kuriomis būtų siekiama mažinti skurdą ir socialinę atskirti tarp vaikų ir jaunimo;

5.  ragina ES ir jos valstybes nares didžiausią prioritetą įgyvendinant savo vidaus politiką ir palaikant ryšius su trečiosiomis valstybėmis teikti Tūkstantmečio vystymosi tikslams (TVT); atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad šie tikslai, ypač skurdo panaikinimas, galimybė įgyti išsilavinimą visiems ir lyčių lygybė, bus pasiekti tik vystant visiems prieinamas viešąsias paslaugas;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares aiškų dėmesį vaikų ir jaunimo klausimui skirti įgyvendinant Europos semestrą, rengiant metinę augimo apžvalgą ir peržiūrint strategiją „Europa 2020“, kad būtų geriau įgyvendinama Komisijos rekomendacija „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“;

7.  ragina Komisiją užtikrinti didesnį įvairių savo tarnybų koordinavimą siekiant veiksmingai integruoti vaiko teisių aspektą į visus ES pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, visų sričių politiką ir visus finansinius sprendimus ir stebėti, kad jie visiškai atitiktų ES acquis nuostatas dėl vaikų ir įsipareigojimus, prisiimtus pagal JT vaiko teisių konvenciją; ragina Komisiją užtikrinti, kad vaiko teisių koordinatoriaus įgaliojimai ir ištekliai tinkamai atspindėtų ES įsipareigojimą sistemingai ir veiksmingai integruoti vaiko teisių aspektą;

8.  ragina Komisiją pasinaudoti galimybe, atsiradusia atlikus daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą, ir užtikrinti, kad ES lėšos pasitarnautų labiausiai skurstantiems ir pažeidžiamiausiems vaikams;

9.  ragina valstybes nares ir Komisiją aiškų prioritetą vaikams teikti planuojant ir įgyvendinant regioninę ir sanglaudos politiką, pvz., Europos strategiją dėl negalios, ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendruosius principus, taip pat ES lygybės ir nediskriminavimo politiką; pakartoja, kad svarbu apsaugoti ir propaguoti lygias romų vaikų galimybes užsitikrinti visas teises;

10.  laikosi požiūrio, kad visų sričių vaikų teisių politika turi apimti lyčių lygybės perspektyvą, ir ragina imtis konkrečių priemonių mergaičių teisėms, įskaitant teises į švietimą ir sveikatą, sustiprinti;

11.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad visuose teisės aktuose, vyriausybės atstovų visais lygmenimis priimamuose sprendimuose ir visuose teismo sprendimuose būtų gerbiamas vaiko interesų principas, ir skatina valstybes nares dalytis geriausia praktika siekiant tobulinti teisingą vaiko interesų principo taikymą visoje ES;

12.  ragina Komisiją ir valstybes nares imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad visiems vaikams būtų tikrai prieinama jų specifiniams poreikiams ir teisėms pritaikyta teisingumo sistema – nesvarbu, ar proceso metu jie būtų įtariamieji, ar nusikaltėliai, ar aukos, ar to proceso šalys;

13.  ragina Komisiją įvertinti sulaikymo politikos ir baudžiamosios teisenos sistemų poveikį vaikams; pažymi, kad visoje ES vaiko teisės tiesiogiai pažeidžiamos, jei vaikas sulaikymo įstaigoje gyvena kartu su savo tėvais; pabrėžia, kad kasmet ES maždaug 800 000 vaikų atskiriami nuo vieno iš kalinamų tėvų ir kad tai įvairiai paveikia vaiko teises;

14.  mano, kad vaikai pažeidžiami prieigos prie prekių ir paslaugų požiūriu; ragina verslo bendruomenę ir suinteresuotąsias šalis susilaikyti nuo agresyvios ir klaidinamos interneto ir tradicinės reklamos vaikams – taip pat ir įgyvendinant esamus elgesio kodeksus bei panašias iniciatyvas; mano, kad vaikams skirta daug riebalų, druskos ar cukraus turinčio maisto reklama turėtų būti pateikiama atsakingai, atsižvelgiant į didėjantį nutukusių ir diabetu sergančių vaikų skaičių;

15.  mano, kad vaikų asmens duomenys internete turi būti tinkamai saugomi ir kad vaikus būtina įtikinamai ir jiems suprantamai informuoti apie savo asmens duomenų naudojimo internete pavojus ir pasekmes; pabrėžia, kad vaikų internetinis profiliavimas turėtų būti draudžiamas; mano, kad visi vaikai turėtų turėti teisę į sveiką ir saugią aplinką bei galimybę žaisti;

16.  ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvą 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ja, kadangi dauguma prekybos žmonėmis aukų yra jaunos mergaitės ir berniukai – vaikai, tapę išnaudojimo darbe ir seksualinio išnaudojimo bei kitokio smurto aukomis; taip pat ragina valstybes nares ir ES stiprinti policijos ir teisminį bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią tokiems nusikaltimams ir traukti už juos baudžiamojon atsakomybėn; ragina valstybes nares imtis priemonių siekiant kovoti su neteisėtu vaikų pervežimu, bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis siekiant spręsti didėjančią vaikų kontrabandos ir prekybos jais problemą ir traukti baudžiamojon atsakomybėn prekiautojus bei juos tinkamai bausti;

17.  mano, kad būtina imtis veiksmų siekiant kovoti su tyčiojimusi internete ir kad vaikai, mokytojai, taip pat jaunimo ir vaikų organizacijos turi aktyviai skatinti informuotumą šiuo klausimu;

18.  ragina ES ir jos valstybes nares investuoti į vaikams skirtas viešąsias paslaugas, įskaitant vaiko priežiūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą, ir ypač plėsti valstybinį vaikų darželių, lopšelių ir valstybinių, viešąsias paslaugas teikiančių, įmonių, kurios organizuoja vaikų laisvalaikio veiklą, tinklą;

19.  atsižvelgiant į tai, kad pradinis lavinimas ne visada užtikrina reikiamo pagrindinio standarto žinias, ragina valstybes nares teikti nemokamas privalomas viduriniojo lavinimo paslaugas visiems – tai būtina sąlyga norint naudotis teise į lygias galimybes;

20.  ragina valstybes nares priimti motinystės ir tėvystės teisių apsaugos ir stiprinimo įstatymus, kad pirmaisiais vaiko gyvenimo mėnesiais jam būtų užtikrinta sveika, stabili aplinka;

21.  ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, taip pat stiprinti teisėsaugos institucijų teisinius gebėjimus, technines galimybes ir didinti jų finansinius išteklius, kad jos galėtų daugiau bendradarbiauti – taip pat ir su Europolu – siekiant veiksmingiau tirti ir ardyti vaikus seksualiai išnaudojančių nusikaltėlių tinklus, prioritetą teikiant į tai įtrauktų vaikų teisėms ir saugumui;

22.  ragina vadovautis požiūriu, pagrįstu veiksminga teisėsaugos institucijų, teisminių institucijų, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pramonės, interneto paslaugų teikėjų, bankų sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų, įskaitant jaunimo ir vaikų organizacijas, partneryste, taip pat ragina šiuos veikėjus keistis informacija siekiant užtikrinti vaiko teises ir apsaugą internete ir įstatymiškai traktuoti juos kaip pažeidžiamus asmenis; ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir kreiptis į visas valstybes nares su prašymu veikti siekiant kovoti su visų formų agresija ir tyčiojimusi internete;

23.  mano, kad nelydimi vaikai ypač pažeidžiami; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti Parlamento 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl nelydimų nepilnamečių padėties ES; ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti teisės aktų dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos rinkinį siekiant pagerinti nelydimų nepilnamečių padėtį ES; ragina valstybes nares imtis veiksmų siekiant liautis sulaikius migrantų vaikus visoje ES; teigiamai vertina Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-648/11 MA, BT, DA prieš Secretary of State for the Home Department, kuriame pažymima, kad valstybė narė, atsakinga už prieglobsčio prašymo, kurį nelydimas nepilnametis pateikė daugiau nei vienoje valstybėje narėje, nagrinėjimą, yra ta valstybė, kurioje nepilnametis yra po to, kai joje pateikė prašymą; primena, kad nelydimas nepilnametis visų pirma yra vaikas, kuriam potencialiai gresia pavojus, ir kad valstybės narės ir ES, spręsdamos nelydimų nepilnamečių problemą, pirmiausia turi vadovautis vaiko apsaugos, o ne imigracijos politikos principais, taigi laikytis esminio principo – užtikrinti vaiko interesus;

24.  ragina visas valstybes nares įgyvendinti JT vaiko teisių konvencijoje išdėstytus standartus tėvų globos netekusių vaikų atveju ir JT alternatyviosios vaikų priežiūros gairėse išdėstytus standartus; ragina Komisiją naudoti ES struktūrinių fondų lėšas perėjimui nuo institucinių prie bendruomenių teikiamų paslaugų finansuoti; atsižvelgdamas į nemažai atvejų, kuriais, kaip įtariama, kai kurių valstybių narių valdžios institucijos vykdė priverstinį įvaikinimą negavusios tėvų pritarimo, ragina Komisiją pasiūlyti konkrečias priemones, kuriomis būtų užtikrinama, kad valstybėse narėse taikoma įvaikinimo praktika atitinka vaiko interesus;

25.  ragina visas valstybes nares pozityviai, žmogiškai ir operatyviai padėti šeimoms susijungti, kaip nurodyta JT vaiko teisių konvencijos 10 straipsnyje;

26.  pabrėžia, kad būtina laikytis labiau suderinto požiūrio ES ieškant dingusių vaikų; ragina valstybes nares užtikrinti didesnį policijos ir teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinėse dingusių vaikų bylose ir kurti karštąsias dingusių vaikų paieškos linijas bei remti smurto prieš vaikus aukas; ragina valstybes nares padėti užtikrinti sklandų Maroko, Singapūro, Rusijos Federacijos, Albanijos, Andoros, Seišelių, Gabono ir Armėnijos prisijungimą prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

27.  ragina Komisiją peržiūrint Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo rimtai atsižvelgti į vaiko interesus, žinant šio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo valstybėse narėse spragas, susijusias su tėvų ir globos teisėmis;

28.  smerkia bet kokios formos smurtą prieš vaikus, fizinę, seksualinę ir žodinę agresiją, priverstines santuokas, vaikų darbą, prostituciją, prekybą vaikais, kankinimą, žudymą dėl garbės, moters lyties organų žalojimą, vaikų karių ir vaikų, kaip gyvų skydų, naudojimą, nepriteklių, nesirūpinimą ir netinkamą mitybą; mano, kad tradicijos, kultūra ir religija niekada neturėtų būti naudojamos smurtui prieš vaikus pateisinti; ragina valstybes nares vykdyti savo įsipareigojimus ir kovoti su bet kokios formos smurtu prieš vaikus, įskaitant oficialų fizinių bausmių vaikams uždraudimą ir sankcijų už šių bausmių taikymą nustatymą; ragina valstybes nares labiau bendradarbiauti ir palaikyti dialogą su trečiosiomis valstybėmis, išsamiau informuoti apie tai, kad vaiko teisių turi būti paisoma visame pasaulyje, ir tai propaguoti;

29.  smerkia vaikų naudojimą karinei ir teroristinei veiklai vykdyti ar kariniams ir teroristiniams tikslams siekti; primena, jog svarbu, kad psichologinė parama ir pagalba būtų teikiama visiems nuo smurtinių įvykių nukentėjusiems arba karo aukomis tapusiems vaikams; teigiamai vertina ES „Taikos vaikų“ iniciatyvą ir pabrėžia, jog svarbu, kad per konfliktus nuketėjusiems vaikams būtų suteikta galimybė gauti išsilavinimą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paremti JT kampaniją „Vaikai, ne kareiviai“, kurios tikslas – iki 2016 m. nutraukti nacionalinių saugumo pajėgų vykdomą vaikų karių verbavimą ir naudojimą;

30.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę prioritetą vaiko teisėms teikti vykdant visus ES išorės veiksmus ir užtikrinti, kad vaiko teisių aspektas būtų veiksmingas integruojamas – taip pat ir į dialogus žmogaus teisių klausimais, prekybos susitarimus, stojimo į ES procesą ir Europos kaimynystės politiką bei palaikant santykius su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupe, ypač konflikte dalyvaujančiomis šalimis; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę kasmet informuoti Parlamentą apie rezultatus, pasiektus įgyvendinant ES išorės veiksmus, kurių kontekste ypatingas dėmesys skiriamas vaiko teisėms;

31.  ragina Komisiją integruoti vaiko teises į vystomąjį bendradarbiavimą ir humanitarinę pagalbą siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą ir didesnę vaikų, nukentėjusių per ekstremalias situacijas arba žmogaus padarytas ar gaivalines nelaimes, taip pat šalies viduje perkeltų vaikų ir vaikų pabėgėlių apsaugą; pabrėžia, kad svarbu sieti pagalbos, atkūrimo ir vystymosi priemones, ypač užsitęsusių krizių atveju, ir į ES politiką ir programas įtraukti inovacijas ir naujas technologijas, siekiant labiau propaguoti vaiko teises vystymosi ir ekstremalių situacijų kontekste;

32.  teigiamai vertina tai, kad 2014 m. Nobelio taikos premija paskirta Kailashui Satyarthi ir Malalai Yousafzai už jų indėlį ginant vaiko teises, pirmiausia visų vaikų teisę į švietimą; puikiai vertina tai, kad Sacharovo premijos tinklas viešai pritarė iniciatyvoms, skirtoms informuotumui apie smurtą prieš vaikus skatinti; mano, kad tai aiškiai parodo, kokį svarbų vaidmenį propaguojant, taip pat skatinant ir saugant JT vaiko teisių konvencijoje įtvirtintas teises atlieka pilietinė visuomenė ir tarptautinės organizacijos;

33.  atkreipia ypatingą dėmesį į vaidmenį, kurį propaguojant vaiko teises atlieka socialiniai partneriai ir vietos valdžios institucijos, ir ragina Regionų komitetą ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą imtis veiksmų ir parengti nuomones bei taip visapusiškai dalyvauti skatinant įtraukti vaiko teisių aspektą į visų sričių ES politiką;

34.  ragina ES institucijas, valstybes nares, vietos valdžios institucijas, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę suvienyti jėgas ir bendradarbiauti visais lygmenimis siekiant pagerinti vaikų padėtį ES ir likusiame pasaulyje; teigiamai vertina ir remia Vaikų teisių manifestą, kurio bendraautoriai – Unicef ir 14 vaiko teises propaguojančių organizacijų, ir ragina daugiau Europos Parlamento, taip pat nacionalinių parlamentų narių pasirašyti manifestą ir tapti kovotojais už vaikų teises;

35.  reiškia norą Europos Parlamente sukurti frakcijų grupę vaiko teisių ir gerovės klausimais, kuri dirbtų remdamasi Vaikų teisių manifestu ir būtų nuolatinis organas, atsakingas už vaiko teisių propagavimą visose Europos Parlamento politikos ir veiklos srityse, susijusiose ir su vidaus, ir su išorės reikalais; todėl remia iniciatyvą, pagal kurią kiekviename komitete būtų paskirtas pagrindinis vaiko teisių centras – jis užtikrintų, kad vaiko teisių aspektas būtų integruotos į kiekvieną politikos sritį ir priimamą teisės akto tekstą;

36.  mano, kad svarbu skatinti aktyvesnį vaikų dalyvavimą jo parlamentinėje veikloje laikantis Tarpparlamentinės sąjungos ir Unicef nustatytos praktikos; ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos valdžios institucijas išnagrinėti, kokiais būdais ir priemonėmis būtų galima užtikrinti aktyvesnį vaikų ir paauglių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese; ragina naudoti naujas technologijas ir inovacijas siekiant konsultuotis su vaikais ir jaunimu ir skatinti aktyvesnį vaikų dalyvavimą;

37.  ragina valstybes nares nevėluojant ratifikuoti visus fakultatyvinius JT vaiko teisių konvencijos protokolus;

38.  ragina Komisiją, taip pat Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę analizuoti, kokiais būdais ir priemonėmis ES galėtų vienašališkai prisijungti prie JT vaiko teisių konvencijos;

39.  ragina JAV, Somalį ir Pietų Sudaną ratifikuoti JT vaiko teisių konvenciją, siekiant įgyvendinti visuotinę ratifikaciją;

40.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, JT generaliniam sekretoriui, JT Vaiko teisių komiteto pirmininkui ir Unicef vykdomajam direktoriui.

(1) OL L 101, 2011 4 15, p. 1.
(2) OL L 335, 2011 12 17, p. 1.
(3) OL L 59, 2013 3 2, p. 5.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0387.
(5) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0126.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0105.

Teisinė informacija - Privatumo politika