Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2919(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0285/2014

Texte depuse :

B8-0285/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0070

Texte adoptate
PDF 259kWORD 110k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg
A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 noiembrie 2014 referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului (2014/2919(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989,

–  având în vedere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, adoptată la New York la 13 decembrie 2006,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Programul de la Stockholm adoptat în 2009 și planul de acțiune pentru 2010-2014 aferent,

–  având în vedere Comentariul general nr. 14 (2013) al Comitetului ONU pentru drepturile copilului cu privire la dreptul copilului ca interesul superior al acestuia să fie considerat primordial,

–  având în vedere Agenda UE pentru drepturile copilului, adoptată în februarie 2011,

–  având în vedere Consensul european privind dezvoltarea,

–  având în vedere declarația și planul de acțiune adoptate la Forumul la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului, care a avut loc la Busan, în perioada 29 noiembrie - 1 decembrie 2011,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 februarie 2008 intitulată „Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene” (COM(2008)0055),

–  având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului,

–  având în vedere Orientările UE privind copiii și conflictele armate,

–  având în vedere planul de acțiune al ONU intitulat „O lume potrivită pentru copii”,

–  având în vedere Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația,

–  având în vedere Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului(1),

–  având în vedere Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului(2),

–  având în vedere Strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane pentru perioada 2012-2016, în special dispozițiile privind finanțarea acordată pentru dezvoltarea unor orientări privind sistemele de protecție a copilului, precum și schimbul de bune practici,

–  având în vedere Recomandarea Comisiei 2013/112/UE din 20 februarie 2013 intitulată „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la situația minorilor neînsoțiți în UE(4),

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) și Platforma de acțiune de la Beijing,

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2014 conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva femeilor(5) și Rezoluția sa din 6 februarie 2014 referitoare la comunicarea Comisiei intitulată „Eliminarea mutilării genitale a femeilor”(6),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 5 iunie 2014 privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, inclusiv mutilarea genitală feminină,

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 19 mai 2014 privind o abordare bazată pe drepturi față de cooperarea pentru dezvoltare, cuprinzând toate drepturile omului,

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care reafirmă faptul că UE „asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor” sale,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iunie 2014 intitulată „O viață decentă pentru toți: de la viziune la acțiune colectivă” (COM(2014)0335),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2005 intitulată „Coerența politicilor pentru dezvoltare” (COM(2005)0134), precum și concluziile reuniunii celui de-al 3166‑lea Consiliu Afaceri Externe din 14 mai 2012 intitulate „Creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE: o agendă pentru schimbare”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Convenția ONU privind drepturile copilului și protocoalele opționale aferente reprezintă standardul aplicabil în ceea ce privește promovarea și protejarea drepturilor copilului, conținând un set cuprinzător de standarde juridice internaționale pentru protejarea și bunăstarea copiilor;

B.  întrucât toate statele membre au ratificat Convenția ONU privind drepturile copilului și au obligații clare de a promova, proteja și respecta drepturile fiecărui copil din jurisdicția lor;

C.  întrucât promovarea drepturilor copilului reprezintă un obiectiv explicit al politicilor UE și întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede ca interesul superior al copilului să fie considerat primordial în toate acțiunile UE;

D.  întrucât Convenția ONU privind drepturile copilului și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene respectă drepturile copilului de a fi ascultat și de a se ține seama de opinia sa privind chestiuni care îl privesc în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate;

E.  întrucât drepturile copilului - și anume principiul interesului superior al copilului, dreptul copilului la viață, supraviețuire și dezvoltare, nediscriminare și respectarea dreptului copilului de a exprima o opinie - privesc toate politicile UE;

F.  întrucât s-au realizat progrese de la adoptarea Convenției ONU privind drepturile copilului în urmă cu 25 de ani, dar drepturile copilului sunt în continuare încălcate în multe părți din lume, inclusiv în state membre ale UE, ca urmare a actelor de violență, a abuzurilor, exploatării, sărăciei, excluziunii sociale și discriminării pe motive de religie, handicap, sex, identitate sexuală, vârstă, etnie, migrație sau statut sub aspectul reședinței;

G.  întrucât, pentru ca drepturile să aibă o însemnătate, toți copiii și familiile lor trebuie să aibă un acces integrator la justiție și la căi de atac echitabile, oportune și eficiente;

H.  întrucât, în 2012, au decedat aproximativ 6,6 milioane de copii cu vârsta sub 5 ani, de cele mai multe ori din cauze care puteau fi prevenite, și întrucât aceștia au fost astfel privați de dreptul lor fundamental la supraviețuire și dezvoltare; întrucât 168 de milioane de copii cu vârsta între 5 și 17 ani muncesc, ceea ce le afectează dreptul la protecție împotriva exploatării economice și le încalcă dreptul de a învăța și a se juca; întrucât 11% din fete se căsătoresc înainte de a împlini vârsta de 15 ani, ceea ce le periclitează drepturile la sănătate, educație și protecție; întrucât, în continuare, în Africa Subsahariană, 1 din 10 copii născuți moare înainte de cea de-a 5-a sa aniversare;

I.  întrucât educația - și anume ciclul școlar primar gratuit pentru toți copiii - reprezintă un drept fundamental pe care guvernele s-au angajat să îl respecte în temeiul Convenției ONU privind drepturile copilului adoptată în 1989; întrucât obiectivul pentru 2015 este de a asigura faptul că toți băieții și toate fetele finalizează cursurile ciclului școlar primar; întrucât, în ciuda realizării anumitor progrese în țările în curs de dezvoltare, acest obiectiv nu este nici pe departe îndeplinit;

J.  întrucât educația sexuală cuprinzătoare reprezintă o parte integrantă și importantă a consolidării drepturilor băieților și fetelor la bunăstare și sănătate, a promovării egalității și a combaterii stereotipurilor;

K.  întrucât crizele umanitare au în continuare un impact devastator asupra copiilor și întrucât, în 2014, viețile a peste 59 de milioane de copii au fost afectate în mod direct de crize, în majoritatea cazurilor de crize legate de conflicte; întrucât, conform estimărilor, există, în prezent, în lume 250 000 de copii-soldați, 40% dintre aceștia fiind fete;

L.  întrucât numai în 2012 aproximativ 95 000 de copii și adolescenți cu vârsta sub 20 de ani au căzut victime omuciderilor, aproape 1 miliard de copii cu vârsta între 2 și 14 ani au fost expuși unei pedepse fizice, unul din trei adolescenți cu vârsta între 13 și 15 ani s-a confruntat cu hărțuiri și circa 70 de milioane de fete cu vârsta între 15 și 19 ani au fost victime ale unei forme de violență fizică și întrucât 120 de milioane de fete din toată lumea au fost forțate să întrețină relații sexuale sau alte acte sexuale într-un anumit moment în viața lor;

M.  întrucât copiii reprezintă jumătate din populația din țările în curs de dezvoltare și întrucât în UE trăiesc aproximativ 100 de milioane de copii;

N.  întrucât, conform celui mai recent raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) privind sărăcia infantilă în țările bogate, din 2008, 2,6 milioane de copii au ajuns sub limita sărăciei în țările cele mai prospere din lume, astfel încât se estimează că, în lumea dezvoltată, trăiesc, în total, în sărăcie 76,5 milioane de copii; întrucât, conform aceluiași studiu, în 2013, 7,5 milioane de tineri din UE au fost clasificați drept NEET (tineri care nu urmează studii, stagii sau nu sunt angajați);

O.  întrucât violența împotriva copiilor are loc sub multe forme, inclusiv psihologică, fizică, sexuală, emoțională și sub formă de abuz verbal, neglijență și lipsuri, și apare în multe locuri, inclusiv acasă, la școală, în sistemele de sănătate și de justiție, la locul de muncă, în cadrul comunităților și în mediul online;

P.  întrucât Agenda UE pentru drepturile copilului subliniază un cadru clar pentru acțiunile UE și întrucât punerea în aplicare a acesteia a dus la progrese importante într-o serie de domenii-cheie de acțiune și legislație, inclusiv înființarea unor linii telefonice de urgență pentru copii dispăruți, promovarea justiției în interesul copilului, îmbunătățirea colectării de date și integrarea drepturilor copilului în acțiunile externe;

Q.  întrucât fiecare copil este, mai întâi de toate, un copil ale cărui drepturi ar trebui respectate fără discriminare, indiferent de originea etnică, naționalitatea, statutul social, statutul sub aspectul migrației sau al reședinței al copilului respectiv sau al părinților săi;

R.  întrucât fetele și băieții se confruntă cu așteptări și forme de socializare atât similare, cât și diferite și întrucât discriminarea față de fete și băieți este diferită la diverse vârste;

S.  întrucât, în ciuda unor progrese majore, în special în domeniul traficului, al exploatării sexuale și al drepturilor victimelor, și cu privire la copiii care solicită azil și neînsoțiți, este nevoie de mai multe demersuri pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor copiilor migranți în întreaga UE; întrucât mulți copii neînsoțiți dispar și se sustrag după ce ajung în UE și sunt deosebit de vulnerabili în fața abuzurilor;

T.  întrucât, având în vedere caracterul său internațional, exploatarea copiilor și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online - inclusiv proliferarea materialelor de exploatare sexuală a copiilor pe internet și atacurile cibernetice - reprezintă în continuare o problemă majoră pentru autoritățile de punere în aplicare a legii, infracțiunile variind de la extorcare și ademenire sexuală la materiale produse pe cont propriu ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și difuzări în direct pe internet, care reprezintă provocări deosebite pentru efectuarea anchetelor din cauza inovațiilor tehnologice care oferă infractorilor, inclusiv celor care practică atacuri cibernetice, un acces mai facil și mai rapid la materiale;

U.  întrucât copiii sunt afectați în mod deosebit de sărăcie și de reducerile din sistemele de asigurări sociale și de reducerile prestațiilor sociale de bază precum alocațiile familiale și întrucât aceste reduceri s-au intensificat în UE începând cu 2007; întrucât, în UE, rata riscului de sărăcie infantilă este în continuare foarte ridicată (20,3% în 2013) chiar și după transferurile sociale;

V.  întrucât cadrul pentru dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 va constitui o ocazie de a investi în drepturile tuturor copiilor, peste tot în lume - indiferent de sexul, etnia, rasa sau statutul economic, cel legat de dizabilități sau de alt fel de statut al acestora,

1.  consideră că drepturile copiilor se află în centrul politicilor UE și că cea de-a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului reprezintă o ocazie de a asigura punerea în aplicare deplină a acesteia la nivel de politici și de practică și de a lua măsuri suplimentare pentru a asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor de pretutindeni, în special ale celor mai vulnerabili dintre aceștia;

2.  salută angajamentul asumat de UE prin Programul de la Stockholm privind dezvoltarea unei strategii integrate a UE de promovare și protecție eficientă a drepturilor copilului în politicile interne și externe ale UE și de susținere a eforturilor statelor membre în acest domeniu; invită Comisia să propună o strategie ambițioasă și cuprinzătoare privind drepturile copilului și un plan de acțiune pentru următorii cinci ani pe baza Agendei UE privind drepturile copilului și prin actualizarea acestei agende;

3.  salută angajamentul asumat de UE de a continua dezvoltarea unor orientări integrate ale UE privind protecția copilului pentru a reduce fragmentarea datorată răspunsurilor de la caz la caz în legătură cu chestiuni specifice legate de protecția copilului, pentru a asigura protecția efectivă a tuturor copiilor din întreaga UE împotriva tuturor formelor de violență;

4.  invită Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a recomandării intitulate „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării” în statele membre și să prezinte rapoarte în acest sens, precum și să asigure accesul la servicii de calitate și participarea copiilor; invită statele membre cu rate de sărăcie infantilă peste medie să stabilească obiective naționale și să prioritizeze investițiile menite să reducă sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor și al tinerilor;

5.  solicită UE și statelor sale membre să acorde prioritate absolută Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului în cadrul politicilor lor interne și al relațiilor cu țările terțe; subliniază faptul că aceste obiective, în special eradicarea sărăciei, accesul tuturor la educație și egalitatea de gen, nu vor fi îndeplinite decât prin dezvoltarea unor servicii publice accesibile pentru toți;

6.  solicită Comisiei și statelor membre să plaseze în mod explicit copiii și tineretul în centrul semestrului european, al analizei anuale a creșterii și al unei Strategii Europa 2020 revizuite, pentru a pune mai bine în aplicare recomandarea Comisiei intitulată „Investiția în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării”;

7.  solicită Comisiei să garanteze o coordonare sporită cu diferitele sale servicii, în vederea integrării efective a drepturilor copilului în toate propunerile legislative, politicile și deciziile financiare ale UE și a monitorizării respectării depline de către acestea a acquis-ului UE în ceea ce privește copiii și a obligațiilor asumate în cadrul Convenției ONU privind drepturile copilului; solicită Comisiei să garanteze că mandatul coordonatorului pentru drepturile copilului și resursele de care dispune acesta reflectă în mod adecvat angajamentul UE privind integrarea sistematică și efectivă a drepturilor copilului;

8.  solicită Comisiei să profite de oportunitatea oferită de revizuirea intermediară a cadrului financiar multianual pentru a garanta că cei mai dezavantajați și vulnerabili copii beneficiază de pe urma fondurilor UE;

9.  solicită statelor membre și Comisiei să considere în mod explicit copiii drept o prioritate atunci când programează și implementează politici regionale și de coeziune, cum ar fi Strategia europeană pentru persoanele cu handicap, cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor și politica UE de egalitate și nediscriminare; reiterează importanța protejării și promovării accesului egal la toate drepturile pentru copiii romi;

10.  insistă asupra faptului că toate politicile din domeniul drepturilor copilului trebuie să integreze o perspectivă a egalității de gen și solicită adoptarea unor măsuri specifice în vederea consolidării drepturilor fetelor, inclusiv dreptul la educație și la sănătate;

11.  solicită statelor membre să garanteze că principiul interesului superior al copilului este respectat de întreaga legislație și în deciziile adoptate de reprezentanții guvernamentali la toate nivelurile și în toate hotărârile instanțelor și încurajează statele membre să facă schimb de bune practici, pentru a îmbunătăți aplicarea corectă a principiului interesului superior al copilului în cadrul UE;

12.  solicită Comisiei și statelor membre să adopte măsurile necesare pentru a garanta că toți copiii beneficiază de un acces efectiv la sisteme de justiție adaptate nevoilor și drepturilor lor specifice, indiferent dacă aceștia au calitatea de persoane suspectate, infractori, victime sau părți la procedură;

13.  solicită Comisiei să evalueze impactul politicilor de detenție și al sistemelor de justiție penală asupra copiilor; subliniază că, în cadrul UE, drepturile copilului sunt afectate în mod direct în cazul copiilor care trăiesc în centre de detenție împreună cu părinții lor; subliniază faptul că, potrivit estimărilor, 800 000 de copii din UE sunt separați în fiecare an de un părinte încarcerat, fapt ce are impacturi multiple asupra dreptului copilului;

14.  consideră că copiii sunt vulnerabili în ceea ce privește accesul lor la bunuri și servicii; solicită comunității de afaceri și părților interesate să se abțină de la o publicitate pentru copii agresivă și care induce în eroare, atât online, cât și offline, inclusiv prin implementarea actualelor coduri de conduită și a unor inițiative asemănătoare; consideră că publicitatea destinată copiilor în care apar alimente cu un conținut ridicat de grăsime, sare sau zahăr ar trebui să fie realizată în mod responsabil, ținând cont de înmulțirea cazurilor de obezitate și diabet în rândul copiilor;

15.  consideră că datele cu caracter personal online ale copiilor trebuie protejate în mod corespunzător, iar copiii trebuie informați într-un mod accesibil și adaptat copiilor cu privire la riscurile și consecințele aferente utilizării datelor lor cu caracter personal în mediul online; subliniază că stabilirea profilului online al copiilor ar trebui interzisă; consideră că toți copiii ar trebui să beneficieze de dreptul de a se bucura de un mediu sănătos și sigur și de acces la structuri de joacă;

16.  solicită statelor membre să pună în aplicare Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, deoarece majoritatea victimelor traficului o constituie fetele și băieții tineri, care sunt victime-copii ale exploatării prin muncă și ale exploatării sexuale, precum și ale altor abuzuri; solicită, de asemenea, statelor membre și UE să consolideze cooperarea polițienească și judiciară, pentru a preveni și urmări penal astfel de infracțiuni; solicită statelor membre să adopte măsuri pentru a combate transferul ilegal de copii, să coopereze cu țările terțe pentru a rezolva problema tot mai mare a contrabandei și traficului cu copii și să îi urmărească penal pe traficanți, aplicând sancțiuni adecvate;

17.  consideră că trebuie adoptate măsuri pentru a combate comportamentul agresiv pe internet și că copiii, profesorii și organizațiile de tineret și de copii trebuie să aibă un rol activ în sensibilizarea publicului cu privire la această chestiune;

18.  solicită UE și statelor sale membre să investească în servicii publice destinate copiilor, inclusiv în îngrijirea copiilor, educație și sănătate și, în special, în extinderea rețelei publice de grădinițe, creșe și servicii de utilități publice care oferă activități de recreere pentru copii;

19.  dat fiind faptul că primele niveluri de educație nu garantează întotdeauna standardul de învățare necesar de bază, solicită statelor membre să ofere învățământ secundar obligatoriu gratuit pentru toți, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru exercitarea dreptului la șanse egale;

20.  solicită statelor membre să adopte legi care să salvgardeze și să consolideze drepturile maternale și paternale, pentru a oferi copiilor un mediu sănătos și stabil în primele lor luni de viață;

21.  solicită statelor membre să pună în aplicare Directiva 2011/93/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și să consolideze capacitatea juridică, capacitățile tehnice și resursele financiare ale autorităților de aplicare a legii, pentru a intensifica cooperarea, inclusiv cu Europol, în vederea anchetării și a eliminării mai eficace a rețelelor de persoane vinovate de infracțiuni sexuale împotriva copiilor, acordând, în același timp, prioritate drepturilor și siguranței copiilor implicați;

22.  solicită o abordare bazată pe un parteneriat efectiv și pe schimb de informații între agențiile de aplicare a legii, autoritățile judiciare, industria TIC, furnizorii de servicii de internet (ISP), sectorul bancar și organizațiile neguvernamentale, inclusiv organizațiile de tineret și de copii, în vederea garantării drepturilor și protecției copiilor în mediul online și pentru a-i considera pe aceștia drept persoane vulnerabile potrivit legii; solicită Comisiei să adopte inițiativa de a îndemna toate statele membre să ia măsuri de combatere a tuturor formelor de comportament hărțuitor și agresiv pe internet;

23.  consideră că copiii neînsoțiți sunt în mod deosebit vulnerabili; solicită Comisiei și statelor membre să pună în aplicare Rezoluția Parlamentului European din 12 septembrie 2013 referitoare la situația minorilor neînsoțiți în UE; solicită statelor membre să implementeze pe deplin pachetul privind sistemul european comun de azil, pentru a îmbunătăți situația minorilor neînsoțiți în UE; solicită statelor membre să adopte măsuri pentru a opri detenția copiilor imigranți în UE; salută hotărârea Curții de Justiție în cauza C-648/11 MA, BT, DA/Secretary of State for the Home Department, în care se afirmă că statul membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în mai mult de un stat membru de către un minor neînsoțit este statul membru în care acesta este prezent după depunerea unei cereri acolo; reamintește faptul că un minor neînsoțit este, în primul rând, un copil care se poate afla în pericol și că protecția copiilor, și nu politicile vizând imigrația, trebuie să fie principiul de bază al acțiunilor statelor membre și UE în ce privește copiii neînsoțiți, respectându-se, astfel, principiul fundamental al interesului superior al copilului;

24.  solicită tuturor statelor membre să implementeze standardele stabilite în Convenția ONU privind drepturile copilului pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească și în Orientările ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor; solicită Comisiei să utilizeze fondurile structurale ale UE pentru a sprijini trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; solicită Comisiei ca, dat fiind numărul considerabil de cazuri în care se afirmă că autoritățile publice din unele state membre au procedat la adopție forțată fără consimțământul părinților, să prezinte măsuri specifice pentru a garanta că practicile de adopție din statele membre respectă interesul superior al copilului;

25.  solicită tuturor statelor membre să faciliteze reîntregirea familiei într-un mod pozitiv, uman și rapid, în conformitate cu articolul 10 din Convenția ONU privind drepturile copilului;

26.  subliniază necesitatea unei abordări mai coordonate în ce privește găsirea copiilor dispăruți în UE; solicită statelor membre să intensifice cooperarea polițienească și judiciară în cazurile transfrontaliere care implică copii dispăruți și să creeze linii telefonice de urgență pentru a-i căuta pe copiii dispăruți și a sprijini victimele abuzurilor împotriva copiilor; solicită statelor membre să faciliteze aderarea lipsită de probleme a Marocului, Singapore, Federației Ruse, Albaniei, Andorei, Seychelles, Gabonului și Armeniei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

27.  solicită Comisiei ca, la revizuirea Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, să ia serios în considerare interesul superior al copilului, date fiind lacunele din implementarea și aplicarea acestui regulament în statele membre în ce privește drepturile părintești și de încredințare;

28.  condamnă orice formă de violență împotriva copiilor, de abuz fizic, sexual și verbal, căsătoriile forțate, munca, prostituția și torturarea copiilor, crimele de onoare, mutilarea genitală a femeilor, folosirea copiilor-soldați și a copiilor drept scuturi umane, privațiunile, neglijarea și malnutriția; consideră că tradiția, cultura și religia nu ar trebui utilizate niciodată pentru a justifica violența împotriva copiilor; solicită statelor membre să își respecte obligațiile și să combată orice formă de violență împotriva copiilor, inclusiv prin interzicerea și sancționarea oficială a pedepsei corporale împotriva copiilor; solicită statelor membre să-și intensifice cooperarea și dialogul cu țările terțe pentru a sensibiliza publicul și a promova respectarea drepturilor copilului peste tot în lume;

29.  condamnă folosirea copiilor în activități sau scopuri militare și teroriste; reamintește importanța furnizării de sprijin și asistență psihologică tuturor copiilor care au fost expuși unor evenimente violente sau care sunt victime ale războiului; salută inițiativa UE „Copiii păcii” și subliniază importanța garantării accesului la educație pentru copiii afectați de conflicte; solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să sprijine campania ONU „Copii, nu soldați”, care are drept scop încetarea, până în 2016, a recrutării și a folosirii copiilor-soldați de către forțele naționale de securitate;

30.  solicită VP/ÎR să acorde prioritate drepturilor copilului în toate acțiunile externe ale UE, pentru a garanta integrarea efectivă a drepturilor copilului, inclusiv în contextul dialogurilor privind drepturile omului, al acordurilor comerciale, al procesului de aderare și al politicii europene de vecinătate, precum și în relațiile cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), în special cu țările aflate în conflict; solicită VP/ÎR să prezinte anual un raport Parlamentului privind rezultatele obținute în ce privește acțiunea externă a UE având în centrul său copilul;

31.  solicită Comisiei să integreze drepturile copilului în cooperarea pentru dezvoltare și în ajutorul umanitar, pentru a garanta o finanțare adecvată și a crește nivelul protecției copiilor afectați de stări de urgență sau de catastrofe naturale sau provocate de om, a copiilor strămutați în interiorul țării și a refugiaților-copii; subliniază importanța creării unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, în special în cazul crizelor prelungite, precum și a integrării inovării și a noilor tehnologii în politicile și programele UE, pentru a promova mai eficient drepturile copilului în contexte legate de dezvoltare și de stări de urgență;

32.  salută faptul că Premiul Nobel pentru Pace din 2014 a fost decernat în comun lui Kailash Satyarthi și lui Malala Yousafzai pentru angajamentul acestora în apărarea drepturilor copilului, în special a dreptului tuturor copiilor la educație; salută sprijinul public acordat de către Rețeaua Premiului Saharov inițiativelor de sensibilizare a publicului cu privire la violența îndreptată împotriva copiilor; consideră că acestea constituie dovezi clare ale rolului important pe care îl au societatea civilă și organizațiile internaționale în susținerea, promovarea și protejarea drepturilor consacrate în Convenția ONU privind drepturile copilului;

33.  subliniază rolul important pe care îl au partenerii sociali și autoritățile locale în promovarea drepturilor copilului și solicită Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European să adopte măsuri și proiecte de aviz, astfel încât să se angajeze pe deplin în promovarea drepturilor copilului în cadrul politicilor UE;

34.  solicită instituțiilor UE, statelor membre, autorităților locale, partenerilor sociali și societății civile să-și unească forțele și să coopereze la toate nivelurile pentru a îmbunătăți situația copiilor din UE și din restul lumii; salută și sprijină Manifestul privind drepturile copilului, ai cărui autori sunt UNICEF și 14 organizații de promovare a drepturilor copilului, și încurajează deputații în Parlamentul European și membrii parlamentelor naționale să semneze în număr mai mare Manifestul, devenind, astfel, „campioni ai drepturilor copilului”;

35.  își exprimă dorința de a institui un intergrup în cadrul Parlamentului European privind drepturile și bunăstarea copilului, având la bază Manifestul privind drepturile copilului, ca un organ permanent responsabil cu promovarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor și activităților Parlamentului European, atât în contextul afacerilor interne, cât și al afacerilor externe; sprijină, prin urmare, inițiativa vizând instituirea unor „puncte focale” pentru drepturile copilului în cadrul fiecărei comisii parlamentare, pentru a garanta integrarea drepturilor copilului în fiecare politică și text legislativ adoptat;

36.  consideră că este important să crească participarea copiilor la activitățile sale parlamentare, în conformitate cu practicile instituite de Uniunea Interparlamentară și de UNICEF; solicită Comisiei, statelor membre și autorităților locale să analizeze modalitățile și mijloacele de creștere a implicării copiilor și a adolescenților în procesul decizional; încurajează utilizarea noilor tehnologii și a inovării pentru a-i consulta pe copii și pe tineri și pentru a crește participarea copiilor;

37.  invită statele membre să ratifice fără întârziere toate protocoalele opționale la Convenția ONU privind drepturile copilului;

38.  solicită Comisiei și VP/ÎR să analizeze modalitățile și mijloacele prin care UE poate adera în mod unilateral la Convenția ONU privind drepturile copilului;

39.  încurajează SUA, Somalia și Sudanul de Sud să ratifice Convenția privind drepturile copilului pentru a obține o ratificare universală;

40.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European, Secretarului General al ONU, președintelui Comitetului ONU pentru drepturile copilului și Directorului executiv al UNICEF.

(1) JO L 101, 15.4.2011, p. 1.
(2) JO L 335, 17.12.2011, p. 1.
(3) JO L 59, 2.3.2013, p. 5.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0387.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2014)0126.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2014)0105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate