Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2919(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0285/2014

Predkladané texty :

B8-0285/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0070

Prijaté texty
PDF 283kWORD 133k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
25.výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
P8_TA(2014)0070B8-0285/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2919(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa prijatý v New Yorku 20. novembra 1989,

–  so zreteľom na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím prijatý v New Yorku 13. decembra 2006,

–  so zreteľom na článok 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 24 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Štokholmský program prijatý v roku 2009 a na súvisiaci akčný plán na roky 2010 – 2014,

–  so zreteľom na všeobecný komentár č. 14 (2013) Výboru OSN pre práva dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho najlepších záujmov,

–  so zreteľom na agendu EÚ pre práva dieťaťa prijatú vo februári 2011,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o rozvoji,

–  so zreteľom na vyhlásenie a akčný plán, ktoré prijalo Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci v Pusane od 29. novembra do 1. decembra 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. februára 2008 s názvom Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ (COM(2008)0055),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o deťoch a ozbrojených konfliktoch,

–  so zreteľom na akčný plán OSN s názvom Svet vhodný pre deti,

–  so zreteľom na strategický rámec EÚ a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV(2),

–  so zreteľom na stratégiu EÚ na roky 2012 – 2016 smerom k odstráneniu obchodovania s ľuďmi, a najmä ustanovenia týkajúce sa financovania vypracovania usmernení o systémoch ochrany detí a výmene najlepších postupov,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2013/112/EÚ z 20. februára 2013 s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ(4),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979 a na Pekinskú akčnú platformu,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. februára 2014 s odporúčaniami pre Komisiu v oblasti boja proti násiliu na ženách(5) a zo 6. februára 2014 o oznámení Komisie s názvom Na ceste k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov(6),

–  so zreteľom na závery Rady z 5. júna 2014 o predchádzaní všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách, vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov, a boji proti nim,

–  so zreteľom na závery Rady z 19. mája 2014 o prístupe k rozvojovej spolupráci založenom na právach a zahŕňajúcom všetky ľudské práva,

–  so zreteľom na článok 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý opätovne potvrdzuje, že EÚ „zabezpečuje vzájomný súlad medzi svojimi politikami a činnosťami zohľadňujúc všetky svoje ciele“,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júna 2014 s názvom Dôstojný život pre všetkých: od vízie k spoločným opatreniam (COM(2014)0335),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. apríla 2005 s názvom Koherencia politiky pre rozvoj (COM(2005)0134) a závery z 3166. zasadnutia Rady pre zahraničné veci zo 14. mája 2012 s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dohovor OSN o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly predstavujú normu presadzovania a ochrany práv dieťaťa, obsahujú podrobný súbor medzinárodných právnych noriem na ochranu detí a ich kvality života;

B.  keďže všetky členské štáty EÚ ratifikovali Dohovor OSN o právach dieťaťa a majú jasné právne záväzky týkajúce sa podpory, ochrany a plnenia práv všetkých detí v ich jurisdikciách;

C.  keďže podpora práv detí je výslovným cieľom politík EÚ a keďže Charta základných práv EÚ vyžaduje, aby boli najlepšie záujmy detí prednostne zohľadnené vo všetkých činnostiach EÚ;

D.  keďže Dohovor OSN o právach dieťaťa a Charta základných práv EÚpektujú práva dieťaťa byť vypočuté a zohľadňovať jeho názory na záležitosti, ktoré sa ich týkajú, v závislosti na veku a vyspelosti;

E.  keďže práva dieťaťa – najmä zásada najlepšieho záujmu dieťaťa, právo dieťaťa na život, prežitie a vývoj, nediskriminácia a rešpektovanie práva dieťaťa vyjadriť svoj názor – sa týkajú všetkých politík EÚ;

F.  keďže od prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa pred 25 rokmi sa dosiahol pokrok, ale keďže práva detí sú naďalej porušované v mnohých častiach sveta vrátane členských štátov EÚ, v dôsledku násilia, zneužívania, vykorisťovania, chudoby, sociálneho vylúčenia a diskriminácie na základe náboženského vyznania, zdravotného postihnutia, pohlavia, sexuálnej identity, veku, etnického pôvodu, migrácie alebo pobytového statusu;

G.  keďže na to, aby mali práva zmysel, musia mať všetky deti a ich rodiny inkluzívny prístup k spravodlivosti a k spravodlivým, včasným a účinným prostriedkom nápravy;

H.  keďže v roku 2012 zomrelo približne 6,6 milióna detí vo veku do 5 rokov, najmä z príčin, ktorým je možné predchádzať, a tak prišli o svoje základné právo na prežitie a rozvoj; keďže 168 miliónov detí vo veku 5 až 17 rokov vykonáva detskú prácu, čo ohrozuje ich právo na ochranu pred hospodárskym vykorisťovaním a porušuje ich právo učiť sa a hrať; keďže 11% dievčat je zosobášených skôr, než dosiahnu vek 15 rokov, čo ohrozuje ich práva na zdravie, vzdelanie a ochranu; keďže v subsaharskej Afrike naďalej zomiera jedno z 10 detí skôr, než dosiahnu 5 rokov;

I.  keďže vzdelanie – konkrétne bezplatná základná školská dochádzka pre všetky deti – je základným právom, ku ktorého splneniu sa vlády zaviazali podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989; keďže cieľom do roku 2015 je zabezpečiť, aby všetci chlapci a dievčatá dokončili celú základnú školu; keďže napriek určitému pokroku v rozvojovom svete nie je tento cieľ zďaleka dosiahnutý;

J.  keďže všeobecná sexuálna výchova tvorí neoddeliteľnú a dôležitú súčasť posilňovania práv chlapcov a dievčat na dobré životné podmienky a zdravie, presadzovania rovnosti a boja proti stereotypom;

K.  keďže humanitárne krízy majú naďalej zničujúci vplyv na deti a keďže v roku 2014 boli životy viac ako 59 miliónov detí priamo zasiahnuté krízou, najmä v súvislosti s konfliktmi; keďže sa odhaduje, že v súčasnosti je vo svete približne 250 000 detských vojakov, z ktorých 40 % tvoria dievčatá;

L.  keďže iba v roku 2012 bolo takmer 95 000 detí a dospievajúcich vo veku do 20 rokov obeťami vrážd, takmer 1 miliarda detí vo veku 2 až 14 rokov bola podrobená fyzickým trestom, jeden z troch dospievajúcich vo veku medzi 13 až 15 rokov zažil šikanovanie a okolo 70 miliónov dievčat vo veku 15 až 19 rokov bolo obeťou nejakej formy fyzického násilia, a keďže 120 miliónov dievčat po celom svete zažilo nútený pohlavný styk alebo iný nútený sexuálny akt počas svojho života;

M.  keďže deti tvoria polovicu populácie v rozvojových krajinách, a keďže asi 100 miliónov detí žije v EÚ;

N.  keďže podľa najnovšej správy Detského fondu OSN (UNICEF) o chudobe detí v bohatých krajinách padlo 2,6 milióna detí pod hranicu chudoby v najbohatších krajinách sveta od roku 2008, a celkový počet detí žijúcich v chudobe v rozvinutých krajinách tak dosahuje približne 76,5 milióna; keďže podľa tej istej štúdie patrilo 7,5 milióna mladých ľudí v EÚ v roku 2013 do kategórie ľudí, ktoré nie sú zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

O.  keďže, násilie páchané na deťoch má mnoho foriem vrátane psychických, fyzických, sexuálnych, emocionálnych a slovných útokov, zanedbávania a deprivácie, a vyskytuje sa v mnohých prostrediach vrátane domova, školy, zdravotnej starostlivosti a systémov spravodlivosti, pracoviska, komunít a online;

P.  keďže agenda EÚ pre práva dieťaťa uvádza jasný rámec činnosti EÚ, a keďže jej realizácia má za následok významný pokrok v niekoľkých kľúčových oblastiach činnosti a právnych predpisoch vrátane zriadenia telefonických krízových liniek pre nezvestné deti, podpory súdnictva zohľadňujúceho potreby detí, zlepšenia zberu dát a integrácie práv detí do vonkajšej činnosti;

Q.  keďže každé dieťa je predovšetkým dieťa, ktorého práva by mali byť plnené bez diskriminácie, bez ohľadu na jeho etnický pôvod, národnosť či sociálny, migračný alebo pobytový status alebo tento status rodičov;

R.  keďže dievčatá a chlapci zažívajú podobné, ale i rozdielne očakávania a formy socializácie, a keďže diskriminácia, ktorú zažívajú dievčatá a chlapci, sa líši u rôznych vekových kategórií;

S.  keďže aj keď sa dosiahol značný pokrok, najmä v oblasti obchodovania s ľuďmi, sexuálneho vykorisťovania a práv obetí, detí žiadajúcich o azyl a detí bez sprievodu, je potrebné urobiť oveľa viac, aby sa zabezpečilo, že práva migrujúcich detí budú plne rešpektované v celej EÚ; keďže mnoho detí bez sprievodu zmizne a utečie po prvom príchode do EÚ a sú obzvlášť citlivé na zneužívanie;

T.  keďže vzhľadom na ich medzinárodný charakter je vykorisťovanie detí a sexuálne zneužívanie detí online vrátane šírenia materiálov obsahujúcich sexuálne vykorisťovanie detí na internete a predátorského správania na internete aj naďalej veľkým problémom pre orgány presadzovania práva, pričom trestné činy zahŕňajú od sexuálneho vydierania a nadväzovania kontaktov na sexuálne účely po výrobu materiálu obsahujúceho zneužívanie detí vo vlastnej produkcii a živé vysielanie, čo predstavuje osobitný vyšetrovací problém v dôsledku technologických inovácií, ktoré poskytujú ľahší a rýchlejší prístup k materiálom pre páchateľov vrátane predátorov na internete;

U.  keďže deti obzvlášť zasiahla chudoba a škrty v systémoch sociálneho zabezpečenia a základných sociálnych dávok ako sú rodinné prídavky a keďže takéto škrty sa v EÚ od roku 2007 zvyšujú; keďže v EÚ zostáva miera rizika chudoby detí aj po sociálnych transferoch stále veľmi vysoká (20,3 % v roku 2013);

V.  keďže rámec globálneho rozvoja na obdobie po roku 2015 bude predstavovať príležitosť investovať do práv všetkých detí, na každom mieste na svete – bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu alebo hospodárske postavenie, zdravotné postihnutie alebo iné postavenie dieťaťa;

1.  domnieva sa, že práva detí sú jadrom politík EÚ a že 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa je príležitosťou na zabezpečenie jeho úplného uplatňovania v politike a v praxi a prijatie ďalších opatrení na zabezpečenie dodržiavania práv všetkých detí všade, a najmä tých najzraniteľnejších;

2.  víta záväzok EÚ v rámci Štokholmského programu vypracovať integrovanú stratégiu EÚ na účinnú podporu a ochranu práv dieťaťa vo vnútornej a vonkajšej politike EÚ a na podporu úsilia členských štátov v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby navrhla ambicióznu a komplexnú stratégiu pre práva detí a akčný plán na nasledujúcich päť rokov v nadväznosti na agendu EÚ o právach dieťaťa a jej modernizáciu;

3.  víta záväzok EÚ k ďalšiemu rozvoju integrovaných usmernení EÚ v oblasti ochrany detí s cieľom znížiť roztrieštenosť vyplývajúcu z reakcií na základe jednotlivých problematík, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi otázkami ochrany detí, aby sa zabezpečilo, že všetky deti v celej EÚ budú účinne chránené pred všetkými formami násilia;

4.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala a informovala o vykonávaní jej odporúčania s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia v členských štátoch, a zabezpečila prístup ku kvalitným službám a účasti detí; vyzýva členské štáty s nadpriemernou mierou chudoby detí, aby stanovili národné ciele a uprednostnili investície zamerané na znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia detí a mladých ľudí;

5.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby venovali miléniovým rozvojovým cieľom najvyššiu prioritu vo svojej vnútornej politike a vzťahoch s tretími krajinami; zdôrazňuje skutočnosť, že tieto ciele, najmä odstránenie chudoby, prístup ku vzdelaniu pre všetkých a rodovú rovnosť, možno dosiahnuť iba prostredníctvom rozvoja verejných služieb, ktoré sú prístupné všetkým;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby integrovali explicitné zameranie na deti a mládež do európskeho semestra, ročného prieskumu rastu a revidovanej stratégie Európa 2020, aby sa mohlo lepšie realizovať odporúčanie Komisie s názvom Investície do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia (C(2013)0778);

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila posilnenú koordináciu v rámci svojich jednotlivých útvarov s cieľom účinne zohľadniť práva detí vo všetkých legislatívnych návrhoch, politikách a finančných rozhodnutiach EÚ a monitorovať ich plný súlad s acquis EÚ o deťoch a so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru OSN o právach dieťaťa; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že mandát a zdroje koordinátora práv detí budú primerane odrážať záväzok EÚ k systematickému a efektívnemu zohľadňovaniu práv detí;

8.  vyzýva Komisiu, aby využila príležitosť, ktorú poskytuje preskúmanie v polovici obdobia viacročného finančného rámca, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ budú využité v prospech najviac znevýhodnených a zraniteľných detí;

9.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pri plánovaní a vykonávaní regionálnej a kohéznej politiky, ako napríklad európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia, rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov a politiky rovnosti a nediskriminácie EÚ, výslovne uvádzali deti ako prioritu; opakuje význam ochrany a podpory rovného prístupu ku všetkým právam pre rómske deti;

10.  trvá na tom, že všetky politiky práv detí musia začleniť hľadisko rodovej rovnosti, a žiada osobitné opatrenia na posilnenie práv dievčat vrátane vzdelávania a zdravia;

11.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že sa zásada najlepšieho záujmu dieťaťa bude zohľadňovať vo všetkých právnych predpisoch, v rozhodnutiach prijatých vládnymi predstaviteľmi na všetkých úrovniach a vo všetkých súdnych rozhodnutiach, a vyzýva členské štáty, aby si vymieňali osvedčené postupy s cieľom zlepšiť správne uplatňovania zásady najlepšieho záujmu dieťaťa v celej EÚ;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky deti mali účinný prístup k systémom spravodlivosti, ktoré sú prispôsobené ich špecifickým potrebám a právam, či už ako podozriví, páchatelia, obete alebo účastníci konania;

13.  vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv väzenských politík a systémov trestného súdnictva na deti; poukazuje na to, že v celej EÚ sú práva detí priamo zasiahnuté v prípade, ak deti žijú vo väzenských zariadeniach spolu s rodičmi; zdôrazňuje skutočnosť, že podľa odhadov 800 000 detí v EÚ je každý rok oddelených od väzneného rodiča, čo má vplyv na práva detí mnohými spôsobmi;

14.  domnieva sa, že deti sú ohrozené v prístupe k tovaru a službám; vyzýva podnikateľskú sféru a zúčastnené strany, aby sa zdržali agresívnej a klamlivej reklamy určenej deťom, a to tak online ako aj offline, vrátane uplatňovania existujúcich kódexov správania a podobných iniciatív; domnieva sa, že reklama na potraviny s vysokým obsahom tuku, soli alebo cukru zameraná na deti by sa mala vykonávať zodpovedne, s ohľadom na nárast detskej obezity a cukrovky;

15.  domnieva sa, že osobné údaje detí online musia byť riadne chránené, a že deti potrebujú byť informované prístupným a pre deti vhodným spôsobom o rizikách a dôsledkoch používania svojich osobných údajov online; zdôrazňuje, že online profilovanie detí by malo byť zakázané; domnieva sa, že všetky deti by mali mať právo využívať zdravé a bezpečné životné prostredie a prístup k hre;

16.  vyzýva členské štáty, aby vykonali smernicu 2011/36/EÚ o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pretože väčšina obetí obchodovania s ľuďmi sú mladé dievčatá a chlapci, ktorí sú detské obete práce a sexuálneho zneužívania a iného zneužívania; vyzýva tiež členské štáty a EÚ, aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu s cieľom predchádzať týmto trestným činom a stíhať ich; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na boj proti nelegálnej preprave detí, spoluprácu s tretími krajinami s cieľom reagovať na rastúci problém pašovania detí a obchodovania s deťmi, a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, s príslušnými sankciami;

17.  domnieva sa, že je potrebné prijať opatrenia na boj proti šikanovaniu na internete, a že deti, učitelia a mládežnícke a detské organizácie musia zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní povedomia o tejto problematike;

18.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby investovali do verejných služieb pre deti vrátane starostlivosti o deti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, a najmä do rozširovania verejnej siete materských škôl, jaslí, verejnoprospešných služieb ponúkajúcich mimoškolské aktivity pre deti;

19.  keďže prvé stupne vzdelávania nie vždy zaručujú osvojenie potrebných základných poznatkov, vyzýva členské štáty, aby ako základnú podmienku výkonu práva na rovnaké príležitosti zabezpečili bezplatné povinné sekundárne vzdelanie pre všetkých;

20.  vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy, ktoré budú chrániť alebo posilňovať materské a otcovské práva s cieľom pomôcť vytvoriť zdravé a stabilné prostredie pre deti v prvých mesiacoch ich života;

21.  vyzýva členské štáty, aby vykonali smernicu 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii a posilnili právne možnosti, technické schopnosti a finančné zdroje orgánov presadzovania práva na zlepšenie spolupráce vrátane spolupráce s Europolom s cieľom vyšetriť a účinnejšie rozbiť siete sexuálnych delikventov zneužívajúcich deti, a zároveň uprednostňovať práva a bezpečnosť dotknutých detí;

22.  vyzýva na efektívny prístup partnerstiev a výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, sektorom informačných a komunikačných technológií, poskytovateľmi internetových služieb, bankovým sektom a mimovládnymi organizáciami vrátane mládežníckych a detských organizácií s cieľom zabezpečiť práva a ochranu detí online a považovať ich za zraniteľné osoby podľa zákona; vyzýva Komisiu, aby sa ujala iniciatívy a požiadala všetky členské štáty, aby prijali opatrenia na riešenie všetkých foriem predátorského správania na internete a šikanovania na internete;

23.  domnieva sa, že deti bez sprievodu sú obzvlášť zraniteľné; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vykonali uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 o situácii maloletých bez sprievodu v EÚ; vyzýva členské štáty, aby plne vykonali balík spoločného európskeho azylového systému s cieľom zlepšiť situáciu maloletých bez sprievodu v EÚ; vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenie na ukončenie zadržiavania detí migrantov v celej EÚ; víta rozsudok Súdneho dvora vo veci C-648/11 MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department, ktorý uvádza, že členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl, ktorú podala maloletá osoba bez sprievodu vo viacerých členských štátoch, je štát, v ktorom sa maloletý nachádza po tom, ako tu podal žiadosť; pripomína, že maloletý bez sprievodu je predovšetkým dieťa, ktoré je potenciálne v nebezpečenstve, a že členské štáty a EÚ musia pri riešení otázky maloletých bez sprievodu dbať v prvom rade na ich ochranu, a nie na prisťahovalecké politiky, a teda dodržiavať základnú zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa;

24.  vyzýva všetky členské štáty, aby vykonali normy ustanovené v Dohovore OSN o právach dieťaťa pre deti bez rodičovskej starostlivosti a v usmerneniach OSN pre náhradnú starostlivosť o deti; vyzýva Komisiu, aby využila štrukturálne fondy EÚ, aby podporila prechod od inštitucionálnych služieb na komunitné; vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na značný počet prípadov, ktoré tvrdia, že orgány verejnej moci v niektorých členských štátoch pokračujú s nútenými adopciami bez súhlasu rodičov, predložila konkrétne opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy adopcie v členských štátoch boli v najlepšom záujme dieťaťa;

25.  vyzýva všetky členské štáty, aby uľahčili zlúčenie rodiny pozitívnym, humánnym a urýchleným spôsobom v súlade s článkom 10 Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

26.  zdôrazňuje, že je potrebné lepšie koordinovať prístup k hľadaniu nezvestných detí v EÚ; vyzýva členské štáty, aby posilnili policajnú a justičnú spoluprácu v cezhraničných prípadoch týkajúcich sa nezvestných detí a vypracovali telefonické krízové linky na pátranie po nezvestných deťoch a pomoc obetiam zneužívania detí; vyzýva členské štáty, aby uľahčili hladké pristúpenie Maroka, Singapuru, Ruskej federácie, Albánska, Andorry, Seychel, Gabonu a Arménska k Haagskemu dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980;

27.  vyzýva Komisiu, aby pri revízii nariadenia (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností vzala vážne na vedomie najlepšie záujmy dieťaťa, s ohľadom na medzery vo vykonávaní a presadzovaní tohto nariadenia v členských štátoch, pokiaľ ide o rodičovské práva a práva na opatrovanie;

28.  odsudzuje akúkoľvek formu násilia páchaného na deťoch, fyzické, sexuálne a slovné napádanie, nútené sobáše, detskú prácu, prostitúciu, obchodovanie s ľuďmi, mučenie, zabíjanie zo cti, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, využívanie detských vojakov a detí ako ľudských štítov, depriváciu, zanedbávanie a podvýživu; domnieva sa, že tradícia, kultúra a náboženstvo by sa nikdy nemali využívať na ospravedlnenie násilia páchaného na deťoch; vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje záväzky a bojovali proti akejkoľvek forme násilia páchaného na deťoch vrátane formálneho zákazu a sankcionovania telesných trestov páchaných na deťoch; vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoju spoluprácu a dialóg s tretími krajinami s cieľom zvýšiť povedomie a zasadzovať sa za dodržiavanie práv detí na celom svete;

29.  odsudzuje využívanie detí na vojenské a teroristické činnosti alebo účely; pripomína, že je dôležité poskytovať psychologickú podporu a pomoc pre všetky deti, ktoré boli vystavené násilným udalostiam, alebo sú obeťami vojny; víta iniciatívu EÚ Deti mieru a zdôrazňuje význam zabezpečenia prístupu ku vzdelaniu pre deti zasiahnuté konfliktmi; vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) na podporu kampane OSN Deti, nie vojaci, ktorej cieľom je ukončenie náboru a využívania detských vojakov v národných bezpečnostných silách do roku 2016;

30.  vyzýva PK/VP, aby venovala prioritu právam detí v celej vonkajšej činnosti EÚ, aby sa zabezpečilo efektívne zohľadnenie práv detí, a to aj v rámci dialógov o ľudských právach, obchodných dohôd, prístupového procesu a európskej susedskej politiky, a vo vzťahoch so skupinou štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT), najmä krajín v konflikte; vyzýva PK/VP, aby každoročne informovala Európsky parlament o výsledkoch dosiahnutých vo vonkajšej činnosti EÚ zameranej na deti;

31.  vyzýva Komisiu, aby integrovala práva detí do rozvojovej spolupráce a do humanitárnej pomoci s cieľom zabezpečiť primerané financovanie a zvýšiť úroveň ochrany detí postihnutých núdzovými situáciami alebo človekom spôsobenými alebo prírodnými katastrofami, detí vysídlených v rámci krajiny a detských utečencov; zdôrazňuje, že je dôležité prepojenie pomoci, obnovy a rozvoja, a to najmä v dlhotrvajúcich krízach, a integrácia inovácií a nových technológií do politík a programov EÚ, aby bolo možné lepšie podporovať práva detí v prostredí rozvoja a núdzových situácií;

32.  víta skutočnosť, že Nobelova cena za mier za rok 2014 bola spoločne udelená Kailashovi Satyarthimu a Malále Júsufzajovej za ich odhodlanie brániť práva detí, najmä práva všetkých detí na vzdelanie; chváli verejnú podporu zo strany siete iniciatív Sacharovovej ceny zvýšeniu povedomia o násilí voči deťom; domnieva sa, že ide o jasné prejavy významnej úlohy občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií pri obhajobe a podpore a ochrane práv zakotvených v Dohovore OSN o právach dieťaťa;

33.  zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú sociálni partneri a miestne orgány pri podporovaní práv detí, a vyzýva Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby prijali opatrenia a predložili návrhy stanovísk s cieľom plne sa zapojiť do podpory práv detí vo všetkých politikách EÚ;

34.  vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty, miestne orgány, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, aby spojili svoje sily a spolupracovali na všetkých úrovniach s cieľom zlepšiť situáciu detí v EÚ a vo zvyšku sveta; víta a podporuje manifest práv dieťaťa, ktorého spoluautormi sú UNICEF a 14 organizácií na podporu detských práv, a podnecuje viac poslancov Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov, k podpísaniu manifestu a obhajobe práv detí;

35.  vyjadruje vôľu k vytvoreniu medziskupiny v rámci Európskeho parlamentu o právach dieťaťa a kvalite života na základe manifestu práv dieťaťa, ako stáleho orgánu zodpovedného za presadzovanie práv dieťaťa vo všetkých politikách a činnostiach Európskeho parlamentu v kontexte vnútorných a vonkajších vecí; podporuje preto iniciatívu na vymenovanie kontaktných miest pre práva detí v rámci každého parlamentného výboru na zabezpečenie zohľadňovania práv detí vo všetkých politikách a prijatých legislatívnych textoch;

36.  domnieva sa, že je dôležité zvýšiť účasť detí na svojej parlamentnej činnosti v súlade s postupmi stanovenými Medziparlamentnou úniou a UNICEF; vyzýva Komisiu, členské štáty a miestne orgány, aby hľadali cesty a prostriedky, ako zvýšiť účasť detí a dospievajúcich na rozhodovacom procese; podnecuje využívanie nových technológií a inovácií na konzultáciu s deťmi a mládežou a zvýšenie účasti detí;

37.  vyzýva všetky členské štáty na okamžitú ratifikáciu opčných protokolov Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

38.  vyzýva Komisiu a PK/VP, aby posúdili spôsoby a prostriedky, ako by EÚ mohla jednostranne pristúpiť k Dohovoru OSN o právach dieťaťa;

39.  povzbudzuje USA, Somálsko a Južný Sudán k tomu, aby ratifikovali Dohovor o právach dieťaťa s cieľom dosiahnuť jeho celosvetovú ratifikáciu;

40.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Výboru OSN pre práva dieťaťa a výkonnému riaditeľovi UNICEF.

(1) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 59, 2.3.2013, s. 5.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0387.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2014)0126.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2014)0105.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia