Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2973(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0286/2014

Indgivne tekster :

B8-0286/2014

Forhandlinger :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0071

Vedtagne tekster
PDF 153kWORD 69k
Torsdag den 27. november 2014 - Strasbourg
Digitalt indre marked
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Europa-Parlamentets beslutning af 27. november 2014 om støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked (2014/2973(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 3, stk. 3, og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, 114, stk. 3, og 169, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7, 8, 11, 21, 38 og 52,

–  der henviser til den fælles beslutningsprocedure 2013/0309 om et forslag til forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område (COM(2013)0627),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 23. april 2013 med titlen "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (SWD(2013)0153),

–  der henviser til Kommissionens resultattavle for det indre marked nr. 26 af 18. februar 2013,

–  der henviser til Kommissionens rapporter om resultattavlen for den digitale dagsorden 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 med titlen "En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e‑handel og onlinetjenester" (COM(2011)0942),

–  der henviser til sin beslutning af 11. juni 2013 om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik(1),

–  Der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF(2),

–  der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 om udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa(3),

–  der henviser til sin beslutning af 4. juli 2013 om fuldførelsen af det digitale indre marked(4),

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked(5),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi til styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(6),

–  der henviser til sin beslutning af 20. april 2012 om et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – e-forvaltning som spydspids(7);

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi(8),

–  der henviser til studiet fra 2013 fra Parlamentets temaafdeling A om, hvordan man skal etablere et allestedsnærværende digitalt samfund i EU,

–  der henviser til studiet fra 2013 fra Parlamentets temaafdeling A om x.0-underholdning til fremme af udbredelsen af bredbånd,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 26. marts 2009 om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet(9),

–  der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og indre anliggender(10),

–  der henviser til studiet fra 2013 fra Parlamentets Temaafdeling A om forskelsbehandling af forbrugerne i det digitale indre marked,

–  der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12, hvori Domstolen erklærer direktivet om lagring af data for ugyldigt,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det digitale indre marked er et af de områder, hvor der er sket fremskridt, og som, selv om det indebærer udfordringer, giver mulighed for store effektivitetsgevinster, der kunne beløbe sig til 260 mia. EUR om året og derved bidrage til Europas genopretning efter krisen;

B.  der henviser til, at virkeliggørelsen af et europæisk digitalt marked vil skabe millioner af arbejdspladser og potentielt sætte Europa i stand til at opnå en stigning i BNP på 4 % i 2020;

C.  der henviser til, at alene app-økonomien forventes at tredoble sin indtægt fra 2013 til 2018 og skabe 3 millioner arbejdspladser i den samme periode;

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet har bestilt et studie, der skal analysere omkostninger ved den manglende gennemførelse af det digitale indre marked i Europa, og som bekræfter, at digitale løsninger skal ses som en mulighed for forbrugerne, borgerne og virksomhederne og ikke som en trussel;

E.  der henviser til, at Unionen er nødt til at fremme en udbredt anvendelse af cloud computing, da det er en stærk drivkraft for væksten i den europæiske økonomi; der henviser til, at studiet viser, at der kan forventes betydelige gevinster i forbindelse med den hurtige udvikling af cloud computing;

F.  der henviser til, at hindringer for forbrugernes deltagelse i det indre marked hviler på diskriminerende praksis, som f.eks. begrænsning af tjenesteydelser til visse lande eller områder, simpel afslag på at sælge, automatisk omdirigering, og uberettigede forskelle i salgsbetingelser;

G.  der henviser til, at sikre, effektive, konkurrencedygtige og innovative mobilbetalinger og e-betalinger er afgørende, hvis forbrugerne skal få det fulde udbytte af det indre marked;

H.  der henviser til, at beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred, samt cybersikkerhed og sikker elektronisk kommunikation og netværk er en prioritet i det digitale indre marked, da disse er grundlæggende forudsætninger for det digitale indre markeds funktion og oprettelse af borgernes og forbrugernes tillid til det;

I.  der henviser til, at det er afgørende for den sociale og økonomiske vækst, konkurrenceevnen, den sociale inklusion og det indre marked, at der overalt i Europa er udbredt, hurtig og sikker højhastighedsinternetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed;

J.  der henviser til, at forskning, udvikling og innovation i den digitale økonomi vil bidrage til at sikre, at Europa forbliver konkurrencedygtig på mellemlang og lang sigt;

K.  der henviser til, at en hurtig udbredelse af højhastighedsbredbåndsnet er afgørende for udviklingen i Europas produktivitet og for oprettelsen af nye, små virksomheder, der kan være førende i forskellige sektorer, f.eks. sundhedssektoren, fremstillingsindustrien og serviceindustrien;

L.  der henviser til, at den private sektor bør have hovedrollen i udbredelsen og moderniseringen af bredbåndsnet med støtte i en konkurrence- og investeringsfremmende lovgivning;

M.  der henviser til, at det digitale indre marked er en af de mest innovative sektorer i økonomien og derfor indtager en vigtig rolle for den europæiske økonomis konkurrenceevne og bidrager til økonomisk vækst gennem udvikling af e-handel, samtidig med at det også letter den administrative og finansielle byrde for virksomheder og giver forbrugerne et større udvalg af varer og tjenesteydelser;

N.  der henviser til, at det digitale indre marked ikke blot giver økonomiske gevinster, men også har en betydelig indvirkning på det daglige politiske, sociale og kulturelle liv for EU's forbrugere og borgere;

O.  der henviser til, at et konkurrencedygtigt digitalt indre marked ikke kan eksistere uden hurtige bredbåndsforbindelser med høj kapacitet samt telekommunikationsnet i alle regioner i EU, herunder i afsidesliggende områder;

P.  der henviser til, at den nuværende og støt voksende digitale kløft har en direkte negativ indvirkning på udviklingen af det digitale indre marked, for så vidt angår både adgang til internettet og digitale færdigheder;

Q.  der henviser til, at beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred og sikkerheden ved elektronisk kommunikation og netværk prioriteres på det digitale indre marked, eftersom de er grundlæggende forudsætninger for et velfungerende digitalt indre marked og for sikringen af, at forbrugerne og borgerne har tillid til det;

R.  der henviser til, at onlinemarkeder skal være både fleksible og forbrugervenlige, hvis de skal vokse og udvide sig;

S.  der henviser til, at e-handel er et vigtigt supplement til offlinehandel og en vigtig drivkraft bag forbrugernes valg, konkurrence og teknologisk innovation og således bidrager til Den Europæiske Unions udvikling til at blive en videnbaseret økonomi;

T.  der henviser til, at fri konkurrence og lige konkurrencevilkår for virksomheder, som vil fremme investeringer, er afgørende for denne økonomiske sektor, idet de vil sikre en langsigtet bæredygtig udvikling i sektoren til gavn for slutbrugerne; der henviser til, at effektiv konkurrence er en god drivkraft bag effektive investeringer og kan give forbrugerne fordele, for så vidt angår valg, pris og kvalitet;

U.  der henviser til, at der på visse områder af det digitale indre marked forekommer svagheder, som forårsages af en for stor markedskoncentration og fremtrædende markedsaktører;

V.  der henviser til, at udfordringen ved markedsfragmentering og manglende interoperabilitet i Den Europæiske Union er en hindring for en hastig udvikling af det digitale indre marked;

W.  der henviser til, at de arbejdspladser, som opstår gennem det digitale indre marked, i gennemsnit besættes af højtkvalificerede og vellønnede arbejdstagere og som sådan udgør et vigtigt bidrag til at skabe kvalitet og varig beskæftigelse;

X.  der henviser til, at Kommissionen bør være på vagt over for konkurrencestridig adfærd, som har indvirkning på mediepluraliteten, både hvad angår indholdsformidling og ejerskab, da adgangen til information er afgørende for et velfungerende demokrati;

1.  anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om – gennem en vedholdende indsats med henblik på at gennemføre og håndhæve de gældende regler – som led i en overordnet strategi at tage hånd om samtlige barrierer, som udgør en hindring for udviklingen af det digitale indre marked, og samtidig sikre at foranstaltningerne er konsekvensvurderede, fremtidssikrede og egnede til den digitale tidsalder; er af den opfattelse, at denne indsats skal indtage en central position i EU's bestræbelser på at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse og styrke sin konkurrenceevne og modstandsdygtighed i den globale økonomi;

2.  påpeger, at ethvert lovgivningsforslag, der vedrører det digitale indre marked, skal opfylde EU’s charter om grundlæggende rettigheder, således at de heri forankrede rettigheder nyder fuld beskyttelse på det digitale område;

3.  fremhæver navnlig potentialet i e-handel, som anslås at ville kunne spare forbrugerne for mere end 11,7 mia. EUR om året, hvis de kunne vælge frit blandt hele udbuddet af EU-varer og ‑tjenesteydelser, når de handler online;

4.  ser med tilfredshed på væksten i e-handel, men konstaterer samtidig, at i visse lande har et fåtal af aktører en dominerende stilling, hvad angår direkte salg af fysiske varer eller som en markedsbaseret platform for andre, der sælger fysiske varer; understreger behovet for, at man på europæisk plan overvåger og forhindrer misbrug af sådanne dominerende stillinger med hensyn til tilgængeligheden af varer til forbrugerne, og de gebyrer der kræves af små og mellemstore virksomheder for at anvende sådanne markedsbaserede platforme;

5.  understreger behovet for at imødegå og bekæmpe den digitale kløft for fuldt ud at udnytte potentialet for det digitale indre marked og muliggøre inddragelse af samtlige borgere i den digitale tidsalder, uanset deres indkomst, sociale situation, geografiske placering, helbred eller alder;

6.  bemærker navnlig, at det er nødvendigt at tackle de barrierer, der fortsat er for forbrugere og virksomheder i forbindelse med e-handel, herunder onlinetjenester, adgang til digitalt indhold, forebyggelse af svig, registrering af websteder, salgsfremstød og mærkning;

7.  anmoder Kommissionen om at sikre en hurtig gennemførelse af det indre marked for tjenesteydelser og sikre gennemførelse og håndhævelse af regler, såsom direktivet om forbrugerrettigheder, alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse, samtidig med at der sikres en reduktion af de administrative byrder;

8.  opfordrer til en hurtig gennemførelse af den nye moderniserede databeskyttelsespakke for at sikre en passende balance mellem et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger, brugersikkerhed og kontrol over personoplysninger samt et stabilt, forudsigeligt lovgivningsmiljø, hvor virksomheder kan udfolde sig på et styrket indre marked til gavn for slutbrugerne, lige konkurrencevilkår, der fremmer investeringer, og et miljø, der bidrager til at gøre EU attraktiv som bestemmelsessted for virksomheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at allokere de nødvendige ressourcer til bekæmpelse af internetkriminalitet ved hjælp af lovgivningsmæssige foranstaltninger og samarbejde inden for retshåndhævelse på såvel nationalt som europæisk niveau;

9.  påpeger vigtigheden af at sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder, der er aktive på det digitale indre marked, for at gøre dem konkurrencedygtige; anmoder derfor Kommissionen om en behørig gennemførelse af EU's konkurrenceregler for at forebygge en for stor markedskoncentration og misbrug af en fremtrædende markedsposition og om at føre tilsyn med konkurrencen på området for indholds- og tjenestepakker;

10.  bemærker, at der skal sikres lige konkurrencevilkår for virksomheder for at sikre en dynamisk digital økonomi i EU; understreger, at en streng håndhævelse af EU's konkurrenceregler på det digitale indre marked vil være udslagsgivende for vækst på markedet, forbrugeradgang og -valg og konkurrenceevne på langt sigt; fremhæver betydningen af at yde forbrugerne samme beskyttelse online, som de nyder på deres traditionelle markeder;

11.  opfordrer indtrængende Rådet til at gøre hastige fremskridt og indlede forhandlinger med Parlamentet om forslaget til forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, eftersom dette konkret ville sætte en stopper for roaminggebyrer inden for EU, sikre mere juridisk sikkerhed for så vidt angår netneutralitet og forbedre forbrugerbeskyttelsen på det digitale indre marked; er af den holdning, at denne forordning kunne udgøre et afgørende skridt i retning af at virkeliggøre et fælles europæisk mobilmarked;

12.  mener, at Kommissionen bør tage skridt til at skabe og sikre et lovgivningsmæssigt og retligt sikkert miljø, som bidrager til at fremme kreativitet og innovation for nystartede virksomheder, mikrovirksomheder og SMV'er;

13.  anmoder Kommissionen om at fremsætte et initiativ om digital iværksætteri, eftersom dette er afgørende for skabe nye arbejdspladser og innovative ideer, herunder foranstaltninger til at forbedre adgangen til finansiering for nye digitale iværksættere (f.eks. gennem crowdsourcing) og tilskynde, at konkursramte iværksættere får endnu en chance;

14.  påpeger, at al internettrafik bør behandles lige uden forskelsbehandling, begrænsning eller indgriben, uafhængigt af afsender, modtager, type, indhold, anordning, tjeneste eller applikation;

15.  bemærker, at markedet for onlinesøgning er af særlig betydning for at sikre konkurrencevilkår på det digitale indre marked på grund af søgemaskinernes potentielle udvikling til "gatekeepere" og den mulighed, de har for erhvervsmæssigt at udnytte sekundær anvendelse af de opnåede oplysninger; anmoder derfor Kommissionen om en beslutsom håndhævelse af EU's konkurrenceregler på grundlag af input fra alle relevante aktører og under hensyntagen til hele strukturen for det digitale indre marked med henblik på at sikre retsmidler, der reelt set gavner forbrugerne, internetbrugerne og onlinevirksomhederne; opfordrer endvidere Kommissionen til at overveje forslag, der tager sigte på at adskille søgemaskiner fra andre kommercielle tjenester som en potentiel, langsigtet metode til at indfri de førnævnte mål;

16.  opfordrer endvidere Kommissionen til at handle hurtigt og overveje mulige løsninger, der går i retning af en afbalanceret, fair og åben søgestruktur på internettet;

17.  påpeger, at søgeprocessen og -resultaterne ved drift af søgemaskiner for brugere bør være objektive for at sikre ikke-diskriminerende internetsøgninger, sikre større konkurrence og flere valgmuligheder for brugerne og forbrugerne og opretholde diversiteten af informationskilder; bemærker derfor, at søgemaskinernes indeksering, vurdering, visning og rangering skal være objektiv og gennemsigtig; opfordrer Kommissionen til at forebygge ethvert misbrug af markedsføring af sammenkoblede tjenester fra søgemaskineoperatørernes side;

18.  bifalder Kommissionens meddelelse om at foretage yderligere undersøgelser af praksisser vedrørende søgemaskiner og det digitale marked generelt set;

19.  påpeger betydningen af at sikre en effektiv og afbalanceret ramme til beskyttelse af ophavsret og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er afpasset efter de faktiske forhold i den digitale økonomi;

20.  tilskynder til en hurtig gennemførelse og vedtagelse af internationale bestemmelser, der kan lette adgangen for handicappede brugere til digitalt indhold og trykte værker i forbindelse med digitaliseringen af disse;

21.  glæder sig over indgåelsen af Marrakeshtraktaten med henblik på at lette synshæmmedes adgang til bøger, og tilskynder alle signatarstater til at ratificere traktaten; mener, at Marrakeshtraktaten udgør et godt skridt fremad, men at der fortsat er meget, der skal gøres for at give adgang til indhold for andre personer med handicap, end dem der er synshæmmede; fremhæver betydningen af yderligere at forbedre adgangen over et bredt spektrum af områder, fra ophavsret og søgemaskiner til telekommunikationsoperatører;

22.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at videreudvikle og yderligere at gennemføre EU's og de nationale lovgivningsrammer for at muliggøre et integreret og sikkert marked for onlinebetalinger og mobile betalinger og samtidig sikre beskyttelse af oplysninger om forbrugerne og kunderne; understreger i denne sammenhæng behovet for entydige og forudsigelige regler i lovgivningen;

23.  minder om, at cloud computing kan blive et virkningsfuldt instrument til udviklingen af det digitale indre marked og kan give økonomiske fordele, navnlig for SMV'er, ved at reducere it-infrastrukturen og andre omkostninger; fremhæver i denne forbindelse, at såfremt cloud-tjenester kun udbydes af et begrænset antal store udbydere, vil et stigende antal oplysninger blive samlet hos disse udbydere; minder i denne forbindelse desuden om, at cloud computing også medfører risici for brugerne, navnlig hvad angår følsomme oplysninger; opfordrer til en korrekt gennemførelse af den europæiske strategi for at sikre en konkurrencedygtig og sikker cloud computing;

24.  anmoder Kommissionen om at påtage sig en ledende rolle med hensyn til at fremme internationale standarder og specifikationer vedrørende cloud computing, som muliggør privatsfærevenlige, pålidelige, tilgængelige, fuldt ud interoperable, sikre og energieffektive cloud-tjenester som en integreret del af en fremtidig industripolitik i Unionen; understreger, at pålidelighed, sikkerhed og beskyttelse af oplysninger er påkrævet af hensyn til forbrugertilliden og konkurrenceevnen;

25.  understreger, at det er nødvendigt at sørge for internetsikkerhed online, navnlig for børn og for at forhindre udnyttelse af børn, ved at sikre, at der er etableret mekanismer til at opspore og fjerne ulovlige billeder af børnemisbrug fra internettet, og ved hjælp af understøttende midler, som forhindrer børn og unge i at få adgang til indhold med aldersbegrænsninger;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0239.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0063.
(3) Vedtagne tekster P7_TA(2013)0535.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0327.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0468.
(6) EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 11.
(7) EUT C 258 E af 7.9.2013, s. 64.
(8) EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 25.
(9) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 206.
(10) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik