Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0286/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0286/2014

Συζήτηση :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 95k
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Ενιαία ψηφιακή αγορά
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, 114 παράγραφος 3, και 169 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8, 11, 21, 38 και 52,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία συναπόφασης 2013/0309 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «Ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013» (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς αριθ. 26, της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα του ψηφιακού θεματολογίου για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(8),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης μιας ψηφιακής κοινωνίας με ευρεία κάλυψη στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013 με τίτλο «Ψυχαγωγία x.0 για την προώθηση της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων»,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 26ης Μαρτίου 2009, προς το Συμβούλιο σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, τα όργανα παρακολούθησης σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, και με τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό του Τμήμα Α το 2013, σχετικά με διακρίσεις σε βάρος καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου, της 8ης Απριλίου 2014, στις κοινές υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, στην οποία κηρύσσεται άκυρη η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους τομείς του μέλλοντος, ο οποίος, παρά τις προκλήσεις που συνεπάγεται, μπορεί, μέσω της υψηλής απόδοσης, να αποφέρει οφέλη έως και 260 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αυξήσει το ΑΕγχΠ της κατά 4% έως το 2020·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το διάστημα 2013-2018 αναμένεται η οικονομία των εφαρμογών, μόνο, να τριπλασιάσει τα έσοδά της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπονήθηκε για λογαριασμό του Κοινοβουλίου μελέτη για την ανάλυση του κόστους της μη Ευρώπης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία καταδεικνύει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται οι ψηφιακές λύσεις ως ευκαιρία για τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και όχι ως απειλή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τη μαζική υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, καθότι αυτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, η ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στη συμμετοχή των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά σχετίζονται με πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, όπως ο περιορισμός των παρόχων υπηρεσιών σε συγκεκριμένες χώρες ή επικράτειες, η απλή άρνηση πώλησης, η αυτόματη αναδρομολόγηση και η αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των όρων πώλησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς, αποτελεσματικές, ανταγωνιστικές και καινοτόμες πληρωμές μέσω κινητού και ηλεκτρονικές πληρωμές είναι ιδιαίτερα σημαντικές προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής καθώς και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων συνιστούν προτεραιότητα όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενιαία αγορά να διατίθενται ευρέως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασφαλής πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε υψηλή ταχύτητα και αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στην ψηφιακή οικονομία θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μεσομακροπρόθεσμα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που να μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η μεταποίηση και οι υπηρεσίες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην εγκατάσταση και στον εκσυγχρονισμό των ευρυζωνικών δικτύων, υποστηριζόμενος από ένα ανταγωνιστικό και φιλικό προς τις επενδύσεις κανονιστικό πλαίσιο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ένας από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας και διαδραματίζει συνεπώς καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική μεγέθυνση μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ διευκολύνει επίσης τη διοικητική και οικονομική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά, πέρα από οικονομικά οφέλη που προσφέρει, έχει επίσης βαθύ αντίκτυπο στην καθημερινή πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των καταναλωτών και των πολιτών της ΕΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά δεν είναι δυνατή χωρίς ευρυζωνικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και αυξημένης δυναμικότητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απόκεντρων περιοχών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό, διαρκώς διευρυνόμενο, ψηφιακό χάσμα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο όσο και σε σχέση με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, όπως επίσης η ασφάλεια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων αποτελούν προτεραιότητα στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι συνιστούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε αυτήν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου οι διαδικτυακές αγορές να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, χρειάζεται να είναι ευέλικτες και φιλικές προς τον καταναλωτή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του συμβατικού και συνιστά σημαντικό παράγοντα ώθησης των δυνατοτήτων επιλογής για τους καταναλωτές, του ανταγωνισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απρόσκοπτος ανταγωνισμός και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες, που θα ευνοήσουν τις επενδύσεις, έχουν ζωτική σημασία για τον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, διότι θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξή του προς όφελος των τελικών χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουσιαστικός ανταγωνισμός συνιστά ισχυρή κινητήρια δύναμη για αποδοτικές επενδύσεις και μπορεί να προσφέρει οφέλη στους καταναλωτές όσον αφορά τις επιλογές, την τιμή και την ποιότητα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς της ψηφιακής ενιαίας αγοράς υπάρχουν τρωτά σημεία λόγω της υπέρμετρης συγκέντρωσης της αγοράς και της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων παρόχων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα του κατακερματισμού της αγοράς και της έλλειψης διαλειτουργικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εμπόδιο για τη γρήγορη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς κατά κανόνα απαιτούν υψηλά προσόντα και προσφέρουν υψηλές αποδοχές, και συμβάλλουν επομένως στη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μην επιτρέπει αντιμονοπωλιακές συμπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τον πλουραλισμό των μέσων, όσον αφορά την παροχή περιεχομένου ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεδομένου ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι καθοριστικός παράγοντας ισχυρής δημοκρατίας·

1.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για την εφαρμογή και την επιβολή των ισχυόντων κανόνων, στο πλαίσιο μιας γενικότερης στρατηγικής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν σήμερα την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα έχουν αξιολογηθεί βάσει του αντικτύπου τους, ότι είναι ανθεκτικά στον χρόνο και ότι είναι προσαρμοσμένα στην ψηφιακή εποχή· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ να επιτύχει οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την αντοχή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας·

2.  τονίζει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή ενιαία αγορά πρέπει να είναι σύμφωνες προς τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, προκειμένου να προστατεύονται πλήρως στον ψηφιακό τομέα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σ’ αυτόν·

3.  τονίζει, ιδίως, το δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν περισσότερα από 11,7 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, καθώς θα καθιστούσε δυνατή την επιλογή προϊόντων από το πλήρες φάσμα των προϊόντων της ΕΕ κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών·

4.  παρότι εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, ένας μικρός αριθμός φορέων έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την άμεση πώληση υλικών αγαθών ή την παροχή αγορακεντρικής πλατφόρμας σε τρίτους για την πώληση υλικών αγαθών· τονίζει ότι πρέπει να παρακολουθείται και να αποτρέπεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά τη διάθεση αγαθών στους καταναλωτές και τον καθορισμό των χρεώσεων για τη χρήση μιας αγορακεντρικής πλατφόρμας από ΜΜΕ·

5.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί και να καταπολεμηθεί το ψηφιακό χάσμα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να καταστεί δυνατή η ένταξη όλων των πολιτών στην κοινωνία της ψηφιακής εποχής, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κοινωνική κατάσταση, τη γεωγραφική θέση, την υγεία ή την ηλικία τους·

6.  επισημαίνει, ιδίως, την ανάγκη υπέρβασης των εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, την πρόληψη της απάτης, την εγγραφή σε ιστοτόπους, την εμπορική προώθηση και την επισήμανση·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία υλοποίηση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και να μεριμνήσει για την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων, για παράδειγμα της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και της ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, μειώνοντας παράλληλα τα διοικητικά εμπόδια·

8.  ζητεί την ταχεία έγκριση της νέας, εκσυγχρονισμένης δέσμης για την προστασία των δεδομένων, προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στο υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των χρηστών και τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, αφενός, και σε ένα σταθερό, προβλέψιμο νομοθετικό περιβάλλον, το οποίο να προσφέρει γόνιμο έδαφος για τις επιχειρήσεις σε μια βελτιωμένη ενιαία αγορά προς όφελος των τελικών χρηστών, ένα πλαίσιο ισότιμου ανταγωνισμού ευνοϊκό για τις επενδύσεις, και ένα κλίμα που να συμβάλλει στην αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕ ως τόπου προορισμού για επιχειρήσεις, αφετέρου· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, με τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων και τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο·

9.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις εταιρείες που λειτουργούν στην ψηφιακή ενιαία αγορά, προκειμένου να είναι ικανές για ανταγωνισμό· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εφαρμόζει σωστά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται η υπέρμετρη συγκέντρωση της αγοράς και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, και να παρακολουθεί τον ανταγωνισμό όσον αφορά τις δέσμες περιεχομένου και υπηρεσιών·

10.  επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά, ως βάση για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας στην ΕΕ· τονίζει ότι η πλήρης επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς, την πρόσβαση και τις επιλογές των καταναλωτών, και τη μακρόπνοη ανταγωνιστικότητα· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές το ίδιο επίπεδο προστασίας που τους παρέχεται όταν πραγματοποιούν τις παραδοσιακές αγορές τους·

11.  καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει την πρόοδο και να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου, δεδομένου ότι ο κανονισμός αυτός θα θέσει τέρμα στις χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της ΕΕ, θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ουδετερότητα του δικτύου, και θα βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά· πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς κινητών επικοινωνιών·

12.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη δημιουργία και τη διασφάλιση ενός νομοθετικού περιβάλλοντος που να προσφέρει ασφάλεια δικαίου και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία από νεοσύστατες, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια πρωτοβουλία για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καινοτόμων ιδεών, η οποία θα περιλαμβάνει μέτρα που θα βελτιώνουν την πρόσβαση των νέων ψηφιακών επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση –για παράδειγμα μέσω πληθοπορισμού (crowdsourcing)– και θα ενθαρρύνουν την παροχή δεύτερων ευκαιριών σε αποτυχόντες επιχειρηματίες·

14.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται ίση μεταχείριση στη διακίνηση δεδομένων στο Διαδίκτυο, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβολές, ανεξάρτητα από αποστολέα, παραλήπτη, μορφή, περιεχόμενο, συσκευή, υπηρεσία ή εφαρμογή·

15.  επισημαίνει ότι η αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην ψηφιακή ενιαία αγορά, δεδομένου ότι οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να εξελιχθούν σε ρυθμιστές της πρόσβασης αλλά και λόγω της δυνατότητάς τους να αξιοποιούν εμπορικά τη δευτερογενή εκμετάλλευση των πληροφοριών που λαμβάνουν· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να επιβάλει αποφασιστικά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, με βάση τις τοποθετήσεις όλων των ενδιαφερόμενων και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρθρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ώστε να εξασφαλίζονται λύσεις που ωφελούν πραγματικά τους καταναλωτές, τους χρήστες του Διαδικτύου και τις διαδικτυακές επιχειρήσεις· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις για την αποδέσμευση των μηχανών αναζήτησης από άλλες εμπορικές υπηρεσίες, ως μακροπρόθεσμο μέσο που θα συνέβαλλε στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων·

16.  καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να εξετάσει γρήγορα πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ισορροπημένη, δίκαιη και ανοικτή δομή αναζήτησης στο Διαδίκτυο·

17.  τονίζει ότι στις υπηρεσίες αναζήτησης που απευθύνονται σε χρήστες, θα πρέπει η διαδικασία αναζήτησης και τα αποτελέσματα να είναι αμερόληπτα, προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις στις αναζητήσεις στο Διαδίκτυο, να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να αυξάνεται η δυνατότητα επιλογής για τους χρήστες και τους καταναλωτές, και να διατηρείται η ποικιλότητα των πηγών πληροφοριών· επισημαίνει, συνεπώς, ότι απαιτείται αμεροληψία και διαφάνεια στον ευρετηριασμό, την αξιολόγηση, την παρουσίαση και την ταξινόμηση του περιεχομένου από τις μηχανές αναζήτησης· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει κάθε αθέμιτη πρακτική στην εμπορία διασυνδεδεμένων υπηρεσιών από φορείς εκμετάλλευσης μηχανών αναζήτησης·

18.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαγγελία της Επιτροπής, ότι θα συνεχίσει τις έρευνές της όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις μηχανές αναζήτησης και την ψηφιακή αγορά γενικότερα·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό και ισόρροπο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας·

20.  ζητεί να εγκριθούν σύντομα και τεθούν σε εφαρμογή διεθνείς ρυθμίσεις που να διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών με αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και στα έντυπα έργα μέσω ψηφιοποίησης·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα όρασης στα βιβλία, και προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να την επικυρώσουν· πιστεύει ότι παρά το γεγονός ότι η Συνθήκη του Μαρακές αποτελεί ένα θετικό βήμα, χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όχι μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και τα άτομα με αναπηρία· υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της προσβασιμότητας σε ευρύ φάσμα τομέων που εκτείνεται από τα πνευματικά δικαιώματα και τις μηχανές αναζήτησης έως τους φορείς εκμετάλλευσης των τηλεπικοινωνιών·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω και να εφαρμόσουν ενωσιακά και εθνικά κανονιστικά πλαίσια με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και ασφαλούς αγοράς για πληρωμές μέσω Διαδικτύου ή κινητής συσκευής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για σαφείς και προβλέψιμους κανόνες, παγιωμένους στη νομοθεσία·

23.  υπενθυμίζει ότι το υπολογιστικό νέφος μπορεί να καταστεί ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να προσφέρει οικονομικά οφέλη, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, με τη μείωση του κόστους υποδομής πληροφορικής και άλλων συναφών στοιχείων κόστους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχονται μόνο από περιορισμένο αριθμό μεγάλων παρόχων, θα περνάει διαρκώς μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών στον έλεγχο των παρόχων αυτών· υπενθυμίζει, ακόμα, ότι το υπολογιστικό νέφος εγκυμονεί κινδύνους και για τους χρήστες, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ευαίσθητα δεδομένα· ζητεί την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διασφάλιση ανταγωνιστικών και ασφαλών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών για το υπολογιστικό νέφος, που να επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους χαρακτηριζόμενων από σεβασμό της ιδιωτικότητας, αξιοπιστία, προσβασιμότητα, υψηλή διαλειτουργικότητα, ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, ως αναπόσπαστο τμήμα μιας μελλοντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα χρειάζονται αξιοπιστία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι εγγυημένη η ασφάλεια του Διαδικτύου κατά την πλοήγηση, ιδίως για τα παιδιά, και να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των παιδιών, μέσω της εξασφάλισης μέσων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των παράνομων εικόνων κακοποίησης παιδιών από το Διαδίκτυο και μέσων για την αποτροπή της πρόσβασης παιδιών και εφήβων σε περιεχόμενο ακατάλληλο για την ηλικία τους·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0063.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(6) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 11.
(7) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 64.
(8) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 25.
(9) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 206.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0230.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου