Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2973(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0286/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0286/2014

Keskustelut :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0071

Hyväksytyt tekstit
PDF 152kWORD 68k
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Digitaaliset sisämarkkinat
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. marraskuuta 2014 kuluttajien oikeuksien edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla (2014/2973(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 12, 14, 16, 26 ja 36 artiklan sekä 114 artiklan 3 kohdan ja 169 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 7, 8, 11, 21, 38 ja 52 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteispäätösmenettelyn 2013/0309 ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä (COM(2013)0627),

–  ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2013 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”E-commerce Action plan 2012–2015 – State of play 2013” (SWD(2013)0153),

–  ottaa huomioon komission 18. helmikuuta 2013 julkaiseman sisämarkkinoiden tulostaulun numero 26,

–  ottaa huomioon digitaalistrategian tulostaulua 2014 koskevat komission kertomukset,

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Johdonmukainen kehys luottamuksen lisäämiseksi sähköisen kaupankäynnin ja verkkopalvelujen digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin” (COM(2011)0942),

–  ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista(1),

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta(2),

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”(3),

–  ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman digitaalisten yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta(4),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta(5),

–  ottaa huomioon 22. toukokuuta 2012 antamansa päätöslauselman strategiasta haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi(6),

–  ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman ”Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut”(7),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman uudesta kuluttajapoliittisesta strategiasta(8),

–  ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”How to build a ubiquitous EU digital society”,

–  ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen ”Entertainment x.0 to boost broadband deployment”,

–  ottaa huomioon neuvostolle 26. maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen turvallisuuden ja perusvapauksien lujittamisesta internetissä(9),

–  ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa(10),

–  ottaa huomioon politiikkayksikkö A:n vuonna 2013 tekemän tutkimuksen kuluttajien syrjinnästä digitaalisilla sisämarkkinoilla,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C‑594/12 8. huhtikuuta 2014 antaman tuomion, jossa tuomioistuin totesi tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin pätemättömäksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vaikka digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyy haasteita, niiden alalla edistyminen saattaisi toiminnan tehostumisen myötä tuottaa jopa 260 miljardia euroa vuodessa, mikä osaltaan auttaisi Eurooppaa toipumaan kriisistä;

B.  toteaa, että EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen loisi miljoonia työpaikkoja ja saattaisi kasvattaa EU:n BKT:tä neljä prosenttia vuoteen 2020 mennessä;

C.  ottaa huomioon, että yksin sovellustalouden odotetaan kolminkertaistavan tuottonsa vuodesta 2013 vuoteen 2018 ja synnyttävän samana aikana 3 miljoonaa työpaikkaa;

D.  toteaa teettäneensä tutkimuksen, jossa analysoidaan Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla ja jossa korostetaan sitä, että digitaalisia ratkaisuja ei pidä nähdä uhkana vaan mahdollisuutena kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille;

E.  ottaa huomioon, että unionin on edistettävä pilvipalvelujen laajamittaista käyttöönottoa Euroopassa, sillä tämä edistää tehokkaasti unionin talouskasvua; ottaa huomioon, että tutkimuksessa on osoitettu, että pilvipalvelujen nopeaan kehitykseen odotetaan liittyvän huomattavia etuja;

F.  ottaa huomioon, että esteet kuluttajien osallistumiselle digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvät syrjiviin käytäntöihin, joita ovat palveluntarjoajien rajoittaminen tiettyihin maihin tai tietyille alueille, yksinkertainen myymisestä kieltäytyminen, automaattinen uudelleenreititys ja myyntiehtojen perusteeton diversifiointi;

G.  toteaa, että turvalliset, tehokkaat, kilpailukykyiset ja innovatiiviset mobiilimaksut ja sähköiset maksut ovat oleellisen tärkeitä sen kannalta, että kuluttajat saavat täyden hyödyn sisämarkkinoista;

H.  ottaa huomioon, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on ensisijaisen tärkeää turvata henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä sähköisen viestinnän ja verkkojen kyberturvallisuus ja tietoturva, koska ne ovat perusedellytyksiä sisämarkkinoiden toimivuudelle ja sen varmistamiselle, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat niihin;

I.  ottaa huomioon, että laajan, suurnopeuksisen ja turvallisen internetyhteyden ja digitaalisen julkisen palvelun velvoitteen mukaisten palvelujen saatavuus kaikkialla Euroopassa on olennaista sosiaalisen kasvun ja talouskasvun, kilpailukyvyn, sosiaalisen osallisuuden sekä sisämarkkinoiden kannalta;

J.  toteaa, että digitaalisen talouden tutkimus, kehittäminen ja innovointi auttavat varmistamaan, että EU pysyy kilpailukykyisenä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

K.  ottaa huomioon, että nopean laajakaistaverkon nopea yleistyminen on ratkaisevaa Euroopan tuottavuuden kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoidon, tuotannon ja palvelujen aloilla;

L.  katsoo, että yksityisen sektorin olisi oltava johtavassa roolissa laajakaistaverkkojen rakentamisessa ja nykyaikaistamisessa ja että tämän tueksi olisi luotava kilpailuun perustuva ja investointiystävällinen sääntelykehys;

M.  ottaa huomioon, että digitaaliset sisämarkkinat kuuluvat talouden innovatiivisimpiin aloihin, joten niillä on tärkeä asema Euroopan talouden kilpailukyvyn kannalta ja ne vauhdittavat talouskasvua sähköisen kaupankäynnin kehittyessä sekä myös auttavat yrityksiä selviytymään hallinnollisista ja rahoitukseen liittyvistä vaatimuksista ja laajentavat kuluttajille tarjolla olevaa tavara- ja palveluvalikoimaa;

N.  ottaa huomioon, että digitaalisista sisämarkkinoista ei ainoastaan koidu taloudellista hyötyä vaan ne myös vaikuttavat voimakkaasti kuluttajien ja kansalaisten päivittäiseen poliittiseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään EU:ssa;

O.  katsoo, että digitaaliset sisämarkkinat eivät voi olla kilpailukykyiset ilman, että kaikilla EU:n alueilla syrjäisiä alueita unohtamatta on nopeat, kapasiteetiltaan suuremmat laajakaista- ja televiestintäverkot;

P.  ottaa huomioon, että nykyisellä jatkuvasti pahenevalla digitaalisella kahtiajaolla on välitön kielteinen vaikutus digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiseen, kun ajatellaan sekä mahdollisuutta käyttää internetiä että digitaalisia taitoja;

Q.  ottaa huomioon, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on ensisijaisen tärkeää turvata henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä sähköisen viestinnän ja verkkojen tietoturva, koska ne ovat perusedellytyksiä digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuudelle ja sen varmistamiselle, että kansalaiset ja kuluttajat luottavat niihin;

R.  katsoo, että verkkomarkkinoiden on kasvaakseen ja laajentuakseen oltava sekä joustavat että kuluttajaystävälliset;

S.  ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti täydentää tärkeällä tavalla muuta kauppaa ja että se on tärkeä kuluttajien valintoihin, kilpailuun ja teknologiseen innovointiin vaikuttava tekijä ja siten edistää EU:n siirtymistä osaamistalouteen;

T.  toteaa, että yritysten esteetön kilpailu ja tasapuoliset toimintaedellytykset, jotka edistävät investointeja, ovat elintärkeitä tälle talouden alalle, koska ne varmistavat, että se pitkällä aikavälillä kehittyy kestävästi loppukäyttäjiä hyödyttävällä tavalla; toteaa, että toimiva kilpailu kannustaa hyvin tehokkaisiin investointeihin ja voi tuottaa kuluttajille valikoimaan, hintaan ja laatuun liittyviä etuja;

U.  ottaa huomioon, että markkinoiden liiallinen keskittyminen ja määräävässä asemassa olevat toimijat lisäävät digitaalisten sisämarkkinoiden joidenkin alueiden haavoittuvuutta;

V.  ottaa huomioon, että markkinoiden pirstoutuminen ja yhteentoimivuuden puute Euroopan unionissa ovat esteenä digitaalisten sisämarkkinoiden nopealle kehittymiselle;

W.  ottaa huomioon, että digitaalisten sisämarkkinoiden synnyttämät työpaikat ovat keskimäärin korkeaa ammattitaitoa edellyttäviä ja hyvin palkattuja, mikä osaltaan edistää merkittävällä tavalla laadukasta ja kestävää työllisyyttä;

X.  toteaa, että komission olisi suojauduttava kilpailunvastaiselta käyttäytymiseltä, joka vaikuttaa haitallisesti tiedotusvälineiden moniarvoisuuteen sekä sisällön tuottamisen että omistajuuden osalta, sillä tiedonsaanti on keskeistä kukoistavan demokratian kannalta;

1.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan osana kokonaisvaltaista strategiaa pitkäjänteisiä toimia nykyisten sääntöjen täytäntöönpanemiseksi ja niiden täytäntöönpanon valvomiseksi, jotta voidaan puuttua kaikkiin digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä tällä hetkellä haittaaviin esteisiin samalla, kun varmistetaan, että toimenpiteiden vaikutukset on arvioitu ja niiden soveltuvuus tulevaisuutta ja digitaalista aikakautta varten on varmistettu; katsoo, että näiden toimien on oltava keskeisellä sijalla EU:n pyrkiessä luomaan talouskasvua ja parantamaan työllisyyttä sekä vahvistamaan kilpailukykyään ja häiriöiden sietokykyään globaalissa taloudessa;

2.  korostaa, että kaikkien digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvien lainsäädäntöehdotusten on oltava EU:n perusoikeuskirjan mukaisia, jotta siihen kirjatut oikeudet turvataan kaikilta osin digitaalisessa ympäristössä;

3.  korostaa erityisesti verkkokaupan potentiaalia, joka arvioiden mukaan säästäisi kuluttajilta yli 11,7 miljardia euroa vuodessa, jos he voisivat valita verkko-ostoksensa koko EU:n alueen tavaroista ja palveluista;

4.  pitää ilahduttavana sähköisen kaupankäynnin kasvua mutta panee merkille, että eräissä jäsenvaltioissa vain muutamilla fyysisten tavaroiden suoraa myyntiä harjoittavilla toimijoilla tai fyysisten tavaroiden myynnille markkinaperusteisen foorumin tarjoavilla toimijoilla on määräävä asema; painottaa, että unionin tasolla on seurattava tällaisen määräävän aseman väärinkäyttöä tavaroiden asettamisessa kuluttajien saataville ja maksuissa, joita pk-yrityksiltä peritään tällaisten markkinaperusteisten foorumien käytöstä, ja estettävä väärinkäyttö;

5.  korostaa tarvetta puuttua digitaaliseen kahtiajakoon ja torjua sitä, jotta digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja jotta kaikki kansalaiset heidän tulotasoonsa, sosiaaliseen tilanteeseensa, maantieteelliseen sijaintiinsa, terveyteensä tai ikäänsä katsomatta voivat osallistua yhteiskuntaan digitaalisella aikakaudella;

6.  panee erityisesti merkille, että on kiinnitettävä huomiota kuluttajien ja yrittäjien edessä oleviin verkkokaupan esteisiin, joita ovat muun muassa verkkopalvelut, digitaalisten sisältöjen saatavuus, petosten estäminen, verkkosivustojen rekisteröinti, mainonta ja merkinnät;

7.  kehottaa komissiota varmistamaan palvelujen sisämarkkinoiden ripeän täytäntöönpanon sekä kuluttajien oikeuksista annetun direktiivin säännösten ja vaihtoehtoista riidanratkaisua ja verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevien säännösten täytäntöönpanon ja täytäntöönpanon valvonnan ja keventämään samalla hallinnollista rasitusta;

8.  kehottaa hyväksymään nopeasti uudistetun tietosuojapaketin, jotta yhtäältä korkeatasoinen tietosuoja, käyttäjien turvallisuus ja henkilöiden mahdollisuus hallita henkilötietojaan sekä toisaalta vakaa, ennustettavissa oleva lainsäädäntöympäristö, jossa yritykset voivat toimia menestyksekkäästi tehokkailla sisämarkkinoilla loppukäyttäjiä hyödyttävällä tavalla, investointeja edistävät tasapuoliset toimintaedellytykset ja EU:n houkuttelevuutta yritysten kohdealueena edistävä ympäristö ovat asianmukaisessa tasapainossa keskenään; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavat resurssit verkkorikollisuuden torjumiseen lainsäädäntötoimenpitein ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön avulla sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla;

9.  korostaa, että on tarpeen varmistaa digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivien yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset, jotta niiden on mahdollista kilpailla keskenään; kehottaa siksi komissiota varmistamaan asianmukaisesti EU:n kilpailusääntöjen täytäntöönpanon, jotta estetään markkinoiden liiallinen keskittyminen ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja voidaan valvoa kilpailua sisältö- ja palvelupakettien osalta;

10.  toteaa, että digitaalisilla sisämarkkinoilla on huolehdittava yritysten tasapuolisista toimintaedellytyksistä, jotta taataan kukoistava digitaalitalous EU:ssa; korostaa, että EU:n kilpailusääntöjen perinpohjaisen täytäntöönpanon varmistaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla on ratkaisevan tärkeää markkinoiden kasvun, kuluttajien ulottuvilla olevien palvelujen ja valikoiman sekä kilpailukyvyn kannalta pitkällä aikavälillä; korostaa, että on tärkeää myöntää kuluttajille sama suoja verkossa kuin perinteisilläkin markkinoilla;

11.  kehottaa neuvostoa etenemään ripeästi ja aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut asiassa, joka koskee ehdotusta asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä, koska tämä käytännössä lopettaisi verkkovierailumaksujen perimisen EU:n sisällä sekä parantaisi tietoverkon neutraaliuteen liittyvää oikeusvarmuutta ja kuluttajansuojaa digitaalisilla sisämarkkinoilla; katsoo, että kyseinen asetus voisi merkittävästi edistää Euroopan mobiilipalvelujen sisämarkkinoiden toteutumista;

12.  katsoo, että komission olisi toteutettava toimia sellaisen lainsäädännöllisen ja oikeudellisesti varman ympäristön luomiseksi, joka auttaa edistämään uusyritysten, mikroyritysten ja pk-yritysten luovuutta ja innovointia;

13.  pyytää komissiota esittämään aloitteen digitaalisesta yritystoiminnasta, koska tämä on keskeistä uusien työpaikkojen ja innovatiivisten ideoiden syntymisen kannalta, sekä toimenpiteitä, joilla parannetaan uusien digitaalisten yrittäjien mahdollisuuksia saada rahoitusta (esimerkiksi joukkorahoituksen avulla) ja joilla edistetään epäonnistuneiden yrittäjien palaamista yrittäjiksi;

14.  korostaa, että kaikkea internetliikennettä olisi kohdeltava yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta tai häiriöittä riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta;

15.  toteaa, että sähköisen haun markkinoilla on erityinen merkitys pyrittäessä varmistamaan kilpailuedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla, sillä hakukoneet saattavat kehittyä portinvartijoiksi ja niillä on mahdollisuus kaupallistaa hankitun tiedon toisiokäyttö; kehottaa sen vuoksi komissiota panemaan EU:n kilpailusäännöt määrätietoisesti täytäntöön kaikilta tärkeiltä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella ja ottaen huomioon digitaalisten sisämarkkinoiden koko rakenteen, jotta varmistetaan sellaiset oikeussuojakeinot, jotka todella hyödyttävät kuluttajia, internetin käyttäjiä ja verkkoyrityksiä; kehottaa komissiota lisäksi harkitsemaan ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erottaa hakukoneet muista kaupallisista palveluista, mikä on yksi mahdollinen pitkän aikavälin keino edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

16.  kehottaa komissiota lisäksi nopeasti tarkastelemaan mahdollisia ratkaisuja, joilla voidaan luoda tasapainoinen, oikeudenmukainen ja avoin internetin hakurakenne;

17.  korostaa, että hakukoneita käyttäjille ohjelmoitaessa hakuprosessin ja -tulosten olisi oltava puolueettomia, jotta internethaut toteutuvat syrjimättömästi, jotta kilpailua on enemmän ja käyttäjillä ja kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa ja jotta tietolähteiden monipuolisuus säilyy; toteaa siksi, että hakukoneiden suorittaman indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja järjestykseen asettamisen on oltava puolueetonta ja avointa; kehottaa komissiota estämään hakukoneoperaattoreiden mahdollisuus väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen markkinoinnissa;

18.  on tyytyväinen, että komissio on ilmoittanut tutkivansa tarkemmin hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä ja digitaalisia markkinoita yleensä;

19.  korostaa, että on tärkeää varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi tehokkaat ja tasapuoliset puitteet, joissa otetaan huomioon digitaalitalouden todellisuus;

20.  kannustaa hyväksymään pikaisesti ja ottamaan käyttöön kansainväliset määräykset, joilla helpotetaan vammaisten henkilöiden tutustumista digitaalisiin sisältöihin ja painettuihin teoksiin, jotka on digitalisoitu;

21.  pitää myönteisenä Marrakeshin sopimusta, jolla helpotetaan näkövammaisten mahdollisuuksia tutustua kirjoihin, ja kehottaa kaikkia sopimuspuolia ratifioimaan sopimuksen; katsoo, että Marraskeshin sopimus on askel eteenpäin, mutta jäljellä on vielä paljon tekemistä, jotta näkövammaisten henkilöiden lisäksi muutkin vammaiset henkilöt voivat tutustua sisältöihin paremmin; pitää tärkeänä käyttömahdollisuuksien parantamista edelleen laajalla alalla tekijänoikeuksista ja hakukoneista teleoperaattoreihin;

22.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen EU:n ja kansallisia sääntelykehyksiä ja panemaan ne täytäntöön yhdennettyjen ja turvallisten verkko- ja mobiilimaksumarkkinoiden aikaansaamiseksi samalla, kun huolehditaan kuluttajansuojasta ja asiakastietojen suojaamisesta; tähdentää tässä yhteydessä, että alalle tarvitaan selkeät ja ennakoitavat säännöt, jotka on määritelty lainsäädännössä;

23.  toteaa, että pilvipalveluista voi tulla merkittävä väline digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen kannalta ja ne voivat tarjota taloudellisia etuja etenkin pk-yrityksille vähentämällä tietotekniikkainfrastruktuurin tarvetta ja muita kustannuksia; korostaa kuitenkin, että jos pilvipalveluja tarjoavat vain muutamat suuret palveluntarjoajat, yhä suurempi osa tiedoista kerääntyy näille palveluntarjoajille; muistuttaa lisäksi, että pilvipalveluihin sisältyy myös riskejä käyttäjille, erityisesti kun on kyse arkaluonteisista tiedoista; kehottaa panemaan asianmukaisesti täytäntöön eurooppalaisen strategian kilpailukykyisistä ja turvallisista pilvipalveluista;

24.  kehottaa komissiota omaksumaan johtoaseman pilvipalvelujen kansainvälisten normien ja eritelmien edistämisessä, mikä mahdollistaisi yksityisyyttä kunnioittavien, luotettavien, helposti saatavilla olevien, hyvin yhteentoimivien, turvallisten ja energiatehokkaiden pilvipalvelujen käyttöönoton olennaisena osana unionin tulevaa teollisuuspolitiikkaa; korostaa, että kuluttajien luottamus ja kilpailukyky varmistetaan luotettavuudella, turvallisuudella ja tietosuojalla;

25.  korostaa, että internetin turvallisuudesta on huolehdittava erityisesti lasten vuoksi ja että lasten hyväksikäyttö on estettävä sellaisilla keinoilla, joilla laittomat lasten hyväksikäyttökuvat internetissä havaitaan ja hävitetään, ja että lasten ja nuorten pääsy ikärajalla suojattuihin sisältöihin on estettävä;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0239.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0063.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0535.
(4)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0327.
(5)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0468.
(6)EUVL C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(7)EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 64.
(8)EUVL C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(9)EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(10)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö