Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0286/2014

Predkladané texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0071

Prijaté texty
PDF 251kWORD 90k
Štvrtok, 27. novembra 2014 - Štrasburg
Jednotný digitálny trh
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. novembra 2014 o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 Zmluvy o Európskej únii,

–  so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 36, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 7, 8, 11, 21, 38 a 52,

–  so zreteľom na spolurozhodovací postup 2013/0309 k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu (COM(2013)0627),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. apríla 2013 s názvom Akčný plán elektronického obchodovania na roky 2012-2015 – Stav v roku 2013 (SWD(2013)0153),

–  so zreteľom na hodnotiacu tabuľku vnútorného trhu č. 26, ktorú Komisia prijala 18. februára 2013,

–  so zreteľom na správy Komisie o hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy z roku 2014,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. januára 2012 s názvom Koherentný rámec na posilnenie dôvery v jednotný digitálny trh elektronického obchodu a online služieb (COM(2011)0942),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o dokončení jednotného digitálneho trhu(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o dokončení jednotného digitálneho trhu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. apríla 2012 s názvom Konkurencieschopný jednotný digitálny trh – elektronická verejná správa ako vedúca sila(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku(8),

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o tom, ako vybudovať všadeprítomnú digitálnu spoločnosť v EÚ,

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 s názvom Zábava x.0 na podporu širokopásmového pripojenia,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí(10),

–  so zreteľom na štúdiu svojej tematickej sekcie A z roku 2013 o diskriminácii spotrebiteľov na jednotnom digitálnom trhu,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora z 8. apríla 2014 v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, v ktorom bola smernica o uchovávaní údajov vyhlásená za neplatnú,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný digitálny trh je jednou z oblastí pokroku, ktorý, hoci prináša výzvy, ponúka potenciál ziskov vyplývajúcich z vysokej efektívnosti, ktoré by mohli dosiahnuť až 260 miliárd EUR ročne, čím by prispeli k prekonaniu krízy v Európe;

B.  keďže dokončenie európskeho jednotného digitálneho trhu by vytvorilo milióny pracovných miest a potenciálne by Európe umožnilo získať 4 % HDP do roku 2020;

C.  keďže sa očakáva, že samotné odvetvie aplikácií od roku 2013 do roku 2018 strojnásobí svoje príjmy a v tom istom období vytvorí 3 milióny pracovných miest;

D.  keďže Parlament zadal vypracovanie štúdie, ktorej cieľom je analyzovať náklady nejestvujúcich európskych opatrení v oblasti jednotného digitálneho trhu, čo posilňuje význam toho, aby sme digitálne riešenia videli ako príležitosť pre spotrebiteľov, občanov a podniky, a nie ako hrozbu;

E.  keďže Únia musí podporovať široké prijatie cloud computingu v Európe, keďže je silným hnacím motorom rastu európskeho hospodárstva; keďže štúdia poskytuje dôkazy o výrazných očakávaných prínosoch spojených s jeho rýchlym rozvojom;

F.  keďže prekážky brzdiace účasť spotrebiteľov na jednotnom digitálnom trhu súvisia s diskriminačnými postupmi, ako je obmedzenie poskytovateľov služieb na určité krajiny alebo územia, jednoduché odmietnutie predaja, automatické presmerovanie a neodôvodnená diverzifikácia podmienok predaja;

G.  keďže bezpečné, efektívne, konkurencieschopné a inovatívne platby mobilným telefónom a elektronické platby sú nevyhnutné, aby spotrebitelia mohli v plnej miere využívať výhody jednotného trhu;

H.  keďže ochrana osobných údajov a súkromia, ako aj kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú prioritou v rámci jednotného digitálneho trhu, pretože sú základnými predpokladmi pre jeho fungovanie a pre vytvorenie dôvery občanov a spotrebiteľov v tento trh;

I.  keďže celoeurópska dostupnosť všeobecne rozšíreného, vysokorýchlostného a zabezpečeného rýchleho prístupu na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme je nevyhnutná pre sociálny a hospodársky rast, konkurencieschopnosť, sociálne začlenenie a jednotný trh;

J.  keďže výskum, vývoj a inovácie v digitálnom hospodárstve pomôžu zabezpečiť, aby Európa zostala v stredno- až dlhodobom horizonte konkurencieschopná;

K.  keďže rýchle zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí je kľúčové pre rozvoj európskej produktivity a pre vznik nových a malých podnikov, ktoré môžu byť lídrami v rozličných odvetviach, napríklad v odvetviach zdravotnej starostlivosti, výroby a služieb;

L.  keďže pri zavádzaní a modernizácii širokopásmových sietí by mal zohrávať vedúcu úlohu súkromný sektor podporovaný konkurencieschopným regulačným rámcom stimulujúcim investície;

M.  keďže jednotný digitálny trh je jeden z najinovačnejších sektorov hospodárstva, a preto zohráva významnú úlohu v rámci konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a prispieva k hospodárskemu rastu prostredníctvom rozvoja elektronického obchodu, pričom zároveň uľahčuje administratívny a finančný súlad podnikov a poskytuje spotrebiteľom väčší výber tovaru a služieb;

N.  keďže jednotný digitálny trh prináša prínos nielen z hospodárskeho hľadiska, ale má tiež hlboký dosah na každodenný politický, sociálny a kultúrny život spotrebiteľov a občanov EÚ;

O.  keďže konkurencieschopný jednotný digitálny trh nemôže existovať bez rýchlych, vysokokapacitných širokopásmových a telekomunikačných sietí vo všetkých regiónoch EÚ vrátane odľahlých oblastí;

P.  keďže existujúca a stále sa rozširujúca digitálna priepasť priamo negatívne ovplyvňuje rozvoj jednotného digitálneho trhu, pokiaľ ide o prístup k internetu aj elektronické zručnosti;

Q.  keďže ochrana osobných údajov a súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií a sietí sú v rámci jednotného digitálneho trhu prioritami, pretože sú základnými predpokladmi pre jeho fungovanie a pre zabezpečenie dôvery občanov a spotrebiteľov v tento trh;

R.  keďže online trhy, ak majú rásť a rozširovať sa, musia byť zároveň flexibilné a vhodné pre spotrebiteľov;

S.  keďže elektronický obchod je dôležitým doplnkom obchodu mimo internet a je významným faktorom výberu spotrebiteľov, hospodárskej súťaže a technologických inovácií, čím prispieva k premene EÚ na znalostnú ekonomiku;

T.  keďže neobmedzená hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre podniky, ktoré podporia investície, sú pre toto odvetvie hospodárstva rozhodujúce, keďže zabezpečia jeho dlhodobý udržateľný rozvoj v prospech koncových užívateľov; keďže účinná hospodárska súťaž je dobrým stimulom na efektívne investície a môže poskytovať výhody pre spotrebiteľov z hľadiska možnosti voľby, ceny a kvality;

U.  keďže v niektorých oblastiach jednotného digitálneho trhu existuje zraniteľnosť spôsobená prílišnou koncentráciou trhu a dominantnými prevádzkovateľmi;

V.  keďže problém fragmentácie trhu a nedostatku interoperability v EÚ je prekážkou pre rýchly rozvoj jednotného digitálneho trhu;

W.  keďže pracovné miesta vytvorené prostredníctvom jednotného digitálneho trhu sú zvyčajne vysoko kvalifikované a dobre platené, a sú preto dôležitým príspevkom k vytváraniu kvalitných a udržateľných pracovných miest;

X.  keďže Komisia by mala zabrániť monopolnému správaniu ovplyvňujúcemu pluralitu médií, a to tak v súvislosti s poskytovaním obsahu, ako aj vlastníctvom, keďže prístup k informáciám má zásadný význam pre fungovanie demokracie;

1.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa prostredníctvom trvalej snahy o implementáciu a presadzovanie existujúcich pravidiel ako súčasti všeobecnej stratégie zamerali na všetky existujúce prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného digitálneho trhu, a zároveň zabezpečili, aby boli opatrenia posudzované z hľadiska ich vplyvu, boli optimálne aj z hľadiska budúceho vývoja a použiteľné v digitálnom veku; domnieva sa, že tieto snahy musia byť jadrom úsilia EÚ o zabezpečenie hospodárskeho rastu a zamestnanosti a o posilnenie jej konkurencieschopnosti a odolnosti v rámci globálnej ekonomiky;

2.  zdôrazňuje, že všetky legislatívne návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, aby práva, ktoré sú v nej zakotvené, boli v digitálnej oblasti v plnej miere chránené;

3.  zdôrazňuje predovšetkým potenciál elektronického obchodu, ktorý by podľa odhadov mohol spotrebiteľom ušetriť 11,7 miliárd EUR ročne, keby si mohli pri on-line nákupoch vybrať z plného sortimentu tovaru a služieb EÚ;

4.  hoci víta rast elektronického obchodu, poukazuje na dominantné postavenie len niekoľkých subjektov v niektorých členských štátoch v oblasti priameho predaja fyzického tovaru alebo ako trhovej platformy pre ostatných na predaj fyzického tovaru; zdôrazňuje, že na európskej úrovni je potrebné monitorovať zneužívanie takýchto dominantných pozícií a predchádzať ich zneužívaniu, pokiaľ ide o dostupnosť výrobkov spotrebiteľom a poplatky požadované od MSP za využívanie takýchto trhových platforiem;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby bolo možné plne využiť potenciál jednotného digitálneho trhu a umožniť začlenenie všetkých občanov bez ohľadu na ich príjmy, sociálnu situáciu, geografickú oblasť, zdravotný stav alebo vek do spoločnosti v digitálnej ére;

6.  berie na vedomie predovšetkým potrebu riešiť prekážky, s ktorými sa naďalej stretávajú spotrebitelia a podniky v súvislosti s elektronickým obchodom vrátane on-line služieb, prístupom k digitálnemu obsahu, predchádzaním podvodom, registráciou na internetové stránky, propagáciou predaja a označovaním;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlenú implementáciu jednotného trhu so službami a zaistila vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov, ako sú smernica o právach spotrebiteľov a predpisy o alternatívnom riešení sporov a riešení sporov online, a aby zároveň zabezpečila zníženie administratívnej záťaže;

8.  požaduje rýchle prijatie nového modernizovaného balíka o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany osobných údajov, bezpečnosťou používateľov a kontrolou nad vlastnými osobnými údajmi a stabilným, predvídateľným právnym prostredím, v ktorom podniky môžu prosperovať na zlepšenom jednotnom trhu v prospech koncových užívateľov, rovnakými podmienkami na podporu investícií a prostredím, ktoré prispieva k atraktívnosti EÚ ako miesta pôsobenia pre podniky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili potrebné zdroje na boj proti počítačovej kriminalite prostredníctvom legislatívnych opatrení a spolupráce pri presadzovaní práva na vnútroštátnej úrovni aj úrovni EÚ;

9.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu, aby mohli obstáť v konkurencii; vyzýva preto Komisiu, aby riadne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, aby sa zabránilo nadmernej koncentrácii trhu a zneužívaniu dominantného postavenia, a monitorovala hospodársku súťaž, pokiaľ ide o balíky obsahu a služieb;

10.  pripomína, že je potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na jednotnom digitálnom trhu, aby bolo možné dosiahnuť v EÚ živú digitálnu ekonomiku; zdôrazňuje, že dôkladné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ na jednotnom digitálnom trhu bude určujúce pre rast tohto trhu, prístup spotrebiteľov a ich výber a pre dlhodobú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli spotrebitelia rovnako chránení online, ako sú na vo svojich tradičných trhoch;

11.  naliehavo vyzýva Radu, aby rýchlo pokročila a začala rokovania s Parlamentom o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu, keďže by to konkrétne viedlo k zrušeniu poplatkov za roaming v rámci EÚ, zabezpečilo väčšiu právnu istotu, pokiaľ ide o neutralitu siete, a zlepšilo ochranu spotrebiteľa vo vnútri jednotného digitálneho trhu; domnieva sa, že toto nariadenie by mohlo predstavovať rozhodujúci krok na ceste k realizácii jednotného európskeho mobilného trhu;

12.  domnieva sa, že Komisia by mala prijať opatrenia, aby vytvorila a zabezpečila legislatívu a prostredie s právnou istotou, ktoré by podporili kreativitu a inovácie v začínajúcich podnikoch, mikropodnikoch a MSP;

13.  žiada Komisiu, aby predložila iniciatívu pre digitálne podnikanie, pretože to má zásadný význam pre vytváranie nových pracovných miest a inovatívne myšlienky, a to vrátane opatrení na zlepšenie prístupu k financovaniu pre začínajúcich podnikateľov v digitálnej oblasti (napríklad prostredníctvom kolektívneho financovania – crowdsourcingu) a podporu druhej šance pre podnikateľov, ktorí neuspeli;

14.  zdôrazňuje, že s celou internetovou prevádzkou by sa malo zaobchádzať na základe rovnosti bez diskriminácie, obmedzovania alebo zásahov, a to bez ohľadu na odosielateľa, príjemcu, typ, obsah, zariadenie, službu alebo aplikáciu;

15.  poznamenáva, že trh s internetovým vyhľadávaním má osobitný význam pri zabezpečovaní podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom digitálnom trhu, a to vzhľadom na potenciálnu premenu vyhľadávačov v strážcov informácií a na ich možnosť komercializovať sekundárne využívanie získaných informácií; vyzýva preto Komisiu, aby rozhodne presadzovala pravidlá hospodárskej súťaže EÚ na základe pripomienok všetkých zúčastnených strán a zohľadňovala pritom celú štruktúru jednotného digitálneho trhu s cieľom zabezpečiť nápravné opatrenia, ktoré budú skutočne na prospech spotrebiteľov, užívateľov internetu a internetových podnikov; okrem toho vyzýva Komisiu, aby zvážila návrhy zamerané na oddelenie vyhľadávačov od iných obchodných služieb ako potenciálne dlhodobé riešenie na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov;

16.  okrem toho vyzýva Komisiu, aby rýchlo konala s cieľom zvážiť možné riešenia smerujúce k vyváženej, spravodlivej a otvorenej štruktúre vyhľadávania na internete;

17.  zdôrazňuje, že pri prevádzkovaní vyhľadávačov pre používateľov by proces vyhľadávania aj jeho výsledky mali byť neskreslené, aby internetové vyhľadávanie zostalo nediskriminačné, čo zaistí väčšiu hospodársku súťaž a lepší výber pre užívateľov a spotrebiteľov a umožní zachovať rozmanitosť zdrojov informácií; preto konštatuje, že indexácia, hodnotenie, zobrazenie a klasifikácia, ktoré uskutočňujú vyhľadávače, musia byť neskreslené a transparentné; vyzýva Komisiu, aby zabránila akémukoľvek zneužívaniu zo strany prevádzkovateľov vyhľadávačov pri uvádzaní prepojených služieb na trh;

18.  víta vyhlásenie Komisie, podľa ktorého podrobnejšie preskúma spôsoby fungovania vyhľadávačov a digitálny trh vo všeobecnosti;

19.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinný a vyvážený rámec na ochranu autorských práv a práv duševného vlastníctva prispôsobený realite digitálneho hospodárstva;

20.  podporuje rýchle prijatie a uplatňovanie medzinárodných ustanovení na uľahčenie prístupu zdravotne postihnutých užívateľov k digitálnemu obsahu a tlačeným dielam prostredníctvom ich digitalizácie;

21.  víta uzavretie Marakéšskej zmluvy o uľahčení prístupu ku knihám pre osoby so zrakovým postihnutím a nabáda všetkých signatárov, aby zmluvu ratifikovali; domnieva sa, že Marakéšska zmluva predstavuje pozitívny krok vpred, ale že je potrebné urobiť ešte veľa práce s cieľom otvoriť prístup k obsahu aj pre ľudí so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti, nielen osobám so zrakovým postihnutím; zdôrazňuje, že je dôležité ďalej posilňovať dostupnosť v širokom spektre oblastí, od autorských práv a vyhľadávačov až po telekomunikačných operátorov;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali a uplatňovali regulačné rámce EÚ a vnútroštátne regulačné rámce s cieľom umožniť existenciu integrovaného a bezpečného trhu online a trhu mobilných platieb a súčasne zaručiť ochranu spotrebiteľa a zákazníckych údajov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sú potrebné jasné a predvídateľné pravidlá stanovené v právnych predpisoch;

23.  pripomína, že cloud computing sa môže stať účinným nástrojom pri rozvoji jednotného digitálneho trhu a môže zabezpečiť ekonomický prospech najmä malým a stredným podnikom tým, že zníži náklady na infraštruktúru IT aj ostatné náklady; v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že ak bude služby cloud computingu poskytovať iba obmedzený počet veľkých poskytovateľov, bude sa v rukách týchto poskytovateľov sústreďovať rastúce množstvo informácií; ďalej pripomína, že cloud computing tiež prináša riziká pre používateľov, najmä v súvislosti s citlivými údajmi; požaduje riadne vykonávanie európskej stratégie na zabezpečenie konkurencieschopného a bezpečného cloud computingu;

24.  vyzýva Komisiu, aby sa postavila do čela úsilia o podporu medzinárodných noriem a špecifikácií pre cloud computing, ktoré umožnia spoľahlivé, dostupné, vysoko interoperabilné, bezpečné a energeticky efektívne cloudové služby, ktoré rešpektujú súkromie, ako integrálnu súčasť budúcej priemyselnej politiky Únie; zdôrazňuje, že v záujme dôvery spotrebiteľov a konkurencieschopnosti je potrebná spoľahlivosť, bezpečnosť a ochrana údajov;

25.  zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť bezpečnosť internetového prostredia, najmä pre deti, a zabrániť zneužívaniu detí tým, že sa zavedú opatrenia na odhaľovanie a odstraňovanie nezákonných obrazových materiálov na internete zobrazujúcich zneužívanie detí, ako aj prostriedky, ktoré zabránia deťom a dospievajúcim v prístupe k obsahu, pre ktoré bolo stanovené vekové obmedzenie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0239.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0063.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0327.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0468.
(6) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(7) Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 64.
(8) Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 25.
(9) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia