Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 47k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Valg af ombudsmanden
P8_TA(2014)0073
Afgørelse
 Bilag

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. december 2014 om valg af Den Europæiske Ombudsmand (2014/2092(INS))

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24 og artikel 228,

—  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

—  der henviser til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 219,

—  der henviser til indkaldelsen af ansøgninger(2),

—  der henviser til afstemningen under mødet den 16. december 2014,

1.  vælger Emily O'REILLY til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand indtil udløbet af valgperioden;

2.  anmoder Emily O'REILLY om at aflægge ed ved Domstolen;

3.  pålægger sin formand at sørge for, at den vedlagte afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende,

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og Domstolen.

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 293 af 2.9.2014, s. 13.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 16. december 2014

om valg af Den Europæiske Ombudsmand

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2014/949/EU, Euratom).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik