Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 36kWORD 48k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Verkiezing van de ombudsman
P8_TA(2014)0073
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 16 december 2014 houdende verkiezing van de Europese Ombudsman (2014/2092(INS))

Het Europees Parlement,

—  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 24, derde alinea, en artikel 228,

—  gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

—  gezien zijn Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt(1),

—  gezien artikel 219 van zijn Reglement,

—  gezien de oproep tot kandidaatstelling(2),

—  gezien zijn stemming van 16 december 2014,

1.  verkiest Emily O'REILLY om de functie van Europese Ombudsman uit te oefenen tot het eind van de zittingsperiode;

2.  verzoekt Emily O'REILLY voor het Hof van Justitie de eed af te leggen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit als bijlage bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie.

(1)PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.
(2)PB C 293 van 2.9.2014, blz. 13.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 16 december 2014

houdende verkiezing van de Europese Ombudsman

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2014/949/EU, Euratom.)

Juridische mededeling - Privacybeleid