Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 286kWORD 49k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Voľba ombudsmana
P8_TA(2014)0073
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o voľbe Európskeho ombudsmana (2014/2092(INS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na článok 219 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok(2),

–  so zreteľom na svoje hlasovanie zo 16. decembra 2014,

1.  zvolil Emily O'Reillyovú do funkcie Európskeho ombudsmana do konca volebného obdobia;

2.  vyzýva Emily O'Reillyovú, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe, uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii a Súdnemu dvoru.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 293, 2.9.2014, s. 13.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 16. decembra 2014

o voľbe Európskeho ombudsmana

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2014/949/EÚ, Euratom.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia