Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0132(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0059/2014

Indgivne tekster :

A8-0059/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0074

Vedtagne tekster
PDF 215kWORD 47k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Videnskabelig gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler ***I
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (COM(2014)0246 – C8–0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0246),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0005/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 9. juli 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. november 2014 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 50, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8‑0059/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om ophævelse af Rådets direktiv 93/5/EØF om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler
P8_TC1-COD(2014)0132

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/254).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik