Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0132(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0059/2014

Ingediende teksten :

A8-0059/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0074

Aangenomen teksten
PDF 212kWORD 50k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen ***I
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad van 25 februari 1993 betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0246),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0005/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 9 juli 2014(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 26 november 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59, en artikel 50, lid 1,van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8‑0059/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 december 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Richtlijn 93/5/EEG van de Raad betreffende de bijstand aan de Commissie en de samenwerking van de lidstaten bij het wetenschappelijk onderzoek van vraagstukken in verband met levensmiddelen
P8_TC1-COD(2014)0132

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn (EU) 2015/254.)

Juridische mededeling - Privacybeleid