Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0414(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0076

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 421kWORD 49k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Συμφωνία συνεργασίας με το Μαρόκο για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GNSS) ***
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για Μη Στρατιωτικούς Σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10437/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) για Μη Στρατιωτικούς Σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου (10717/2006),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 172 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0108/2014 ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, το άρθρο 108 παράγραφος 7 και το άρθρο 50 παράγραφος 1του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0045/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου