Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0047(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0026/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0026/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0078

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 419kWORD 48k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Συμμετοχή της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ***
P8_TA(2014)0078A8-0026/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και τριών συναφών συμφωνιών (06698/2014 – C8-0002/2014 – 2014/0047(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06698/2014),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τρεις συναφείς συμφωνίες (06696/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217, το άρθρο 218 παράγραφος 6 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0002/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0026/2014),

1.  παρέχει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας και τριών συναφών συμφωνιών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου