Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2170(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0064/2014

Předložené texty :

A8-0064/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0080

Přijaté texty
PDF 389kWORD 71k
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool – Itálie
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool předložená, Itálie) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EGF),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), (IID ze dne 2. prosince 2013) a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0064/2014),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posouzení a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že dne 18. června 2014 podaly italské orgány žádost EGF/2014/010 IT/Whirlpool v návaznosti na propuštění 608 pracovníků podniku Whirlpool Europe S.r.l., který působí v hospodářském odvětví podle klasifikace NACE Revize 2 oddíl 27 (Výroba elektrických zařízení), a jejími pěti dodavateli a odběrateli;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  bere na vědomí, že italské orgány předložily žádost na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů nebo odběratelů daného podniku, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, u těchto dodavatelů nebo odběratelů; souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v uvedeném nařízení jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že dne 18. června 2014 italské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG a že dne 28. října 2014 Komise zveřejnila posouzení této žádosti; vítá, že Komise dodržela krátkou lhůtu 12 týdnů, kterou stanoví nařízení o EFG;

3.  bere na vědomí, že podle italských orgánů má světová hospodářská a finanční krize vážný dopad na rozhodování italských domácností při nákupu spotřebního zboží, neboť koupi produktů, zejména zboží dlouhodobé spotřeby, například domácích spotřebičů, důkladně zvažují;

4.  zdůrazňuje, že v důsledku hospodářské a finanční krize, jež vedla k významnému snížení spotřeby domácností, zaznamenal italský trh velkých domácích spotřebičů pokles z 3 174 miliard EUR v roce 2010 na 2 649 miliard EUR v roce 2013, tj. o 16,5 %;

5.  souhlasí s tím, že prudký pokles výroby domácích spotřebičů v letech 2008 až 2012 souvisí s finanční a hospodářskou krizí, na kterou bylo zaměřeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(4), a že tedy Itálie má nárok na finanční pomoc z EFG;

6.  bere na vědomí, že do dnešního dne bylo odvětví výroby elektrických zařízení předmětem dvou dalších žádostí o uvolnění prostředků z EFG(5), jež se rovněž zakládaly na světové finanční a hospodářské krizi;

7.  konstatuje, že toto propouštění dále zhorší nezaměstnanost v provincii Trento, kde se počet nezaměstnaných od vypuknutí krize zdvojnásobil – z 2,9 % v roce 2007 vzrostl na 6,1 % v roce 2013; poukazuje na to, že pokles míry zaměstnanosti se projevil ve stavebnictví (- 10,3 %) i v průmyslu (- 2,4 %) a že počet nezaměstnaných v Trentinu v prvním čtvrtletí roku 2014 byl podle institutu ISTAT přibližně 18 700 osob, přičemž počet osob zaregistrovaných na úřadech práce v této provincii je přibližně 41 800;

8.  bere na vědomí, že kromě 502 zaměstnanců propuštěných během referenčního období z podniku Whirpool, jenž je považován za primární podnik, bylo mezi způsobilé příjemce pomoci zahrnuto také 106 pracovníků propuštěných z pěti dodavatelských a odběratelských podniků Whirpoolu, takže se celkový počet cílových příjemců, na něž jsou zaměřena opatření EFG, vyšplhal na 608 osob;

9.  bere na vědomí, že odhadované celkové náklady činí 3 150 000 EUR, z nichž 126 000 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek z EFG činí 1 890 000 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů;

10.  vítá rozhodnutí italských orgánů, že v zájmu urychlené pomoci postiženým pracovníkům zahájí poskytování individualizovaných služeb dne 4. února 2014, tedy před konečným rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z EFG pro navržený koordinovaný balíček, a dokonce před předložením žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z EFG;

11.  vítá skutečnost, že do jednání o opatřeních, která mají být podpořena, byli zahrnuti sociální partneři; dále oceňuje to, že odbory jsou zapojeny do monitorování provádění opatření a jejich případného přepracování, ale i do hodnocení výsledků; vítá rovněž skutečnost, že plánovaná opatření, jejich obsah a příslušné aspekty jejich provádění (včetně harmonogramu) byly předloženy a projednány s bývalými pracovníky společnosti Whirlpool ve výrobním závodě Spini di Gardolo v průběhu několika setkání (celkem 15), která se konala v období od února do března 2014, a že ze všech zaměstnanců, kteří se zúčastnili těchto setkání, se 393 osob zaregistrovalo k účasti na těchto opatřeních;

12.  bere na vědomí, že individualizované služby, které mají být poskytnuty, spočívají v: informačních schůzkách, přijetí a registraci, poradenství a odborném vedení, posouzení dovedností, obecném vzdělávání a rekvalifikaci, odborné přípravě, odborném vedení, pomoci při opětovném zapojení do pracovní činnosti a zahájení podnikání, příspěvcích při hledání zaměstnání, účastnických příspěvcích a příspěvcích na dojíždění a při zaměstnání pracovníka;

13.  konstatuje, že v případě 16,78 % cílových příjemců podpory se nejedná o občany EU; domnívá se, že určité prvky odborného vedení by mohly těmto příjemcům pomoci opětovně se začlenit na trh práce;

14.  je pro to, aby se vyhodnotily konkrétní výsledky školení, rekvalifikace a odborné přípravy, které budou účastníkům poskytnuty, aby bylo možné lépe posoudit účinnost přijatých opatření;

15.  vítá opatření spočívající v poskytování pomoci po opětovném zapojení do pracovní činnosti a pomoci při zahájení podnikání;

16.  domnívá se, že příspěvek při zaměstnání pracovníka slouží jako pobídka pro nové zaměstnavatele, aby tyto účastníky zaměstnali na dobu neurčitou nebo na alespoň 12 měsíců; bere na vědomí, že podle odhadů bude toto opatření využito u méně než poloviny (250) všech příjemců pomoci;

17.  vítá, že v rámci přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

18.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by v souladu s přesunem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s jeho přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/010 IT/Whirpool, Itálie)

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/42.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí