Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2170(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0064/2014

Indgivne tekster :

A8-0064/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/12/2014 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0080

Vedtagne tekster
PDF 231kWORD 61k
Tirsdag den 16. december 2014 - Strasbourg
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010 IT/Whirlpool, Italien) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0064/2014),

A.  der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med henblik på at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at de italienske myndigheder den 18. juni 2014 indgav ansøgningen EGF/2014/010 IT/Whirlpool efter afskedigelsen af 608 arbejdstagere hos Whirlpool Europe S.r.l., en virksomhed, som er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 27 ("Fremstilling af elektrisk udstyr") og hos fem leverandører og producenter i det efterfølgende produktionsled;

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen med henvisning til interventionskriteriet i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled; er enig med Kommissionen i, at betingelserne i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte fra Globaliseringsfonden den 18. juni 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 28. oktober 2014; glæder sig over, at Kommissionen har overholdt den stramme tidsfrist på 12 uger, som er fastsat i EGF-forordningen;

3.  bemærker, at de italienske myndigheder anfører, at den globale finansielle og økonomiske krise har haft en mærkbar virkning på forbrugsvalget hos italienske husholdninger, som har taget deres beslutninger om anskaffelser op til fornyet overvejelse, navnlig i forbindelse med anskaffelser af varige goder, herunder husholdningsapparater;

4.  fremhæver, at det italienske marked for store husholdningsapparater er faldet fra 3 174 mia. EUR i 2010 til 2 649 mia. EUR i 2013, svarende til en nedgang på 16,5 %, på grund af den økonomiske og finansielle krise, der medførte en betydelig nedgang i det private forbrug;

5.  er enig i, at den kraftige nedgang i fremstillingen af elektrisk udstyr i perioden 2008-2012 er forbundet med den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009(4), og at Italien derfor er berettiget til støtte fra EGF;

6.  bemærker, at sektoren "Fremstilling af elektrisk udstyr" har været genstand for yderligere to EGF-ansøgninger(5), der også var baseret på den globale finansielle og økonomiske krise;

7.  bemærker, at disse afskedigelser vil medføre en yderligere forværring af beskæftigelsessituationen i Provincia di Trento, hvor arbejdsløsheden er fordoblet siden begyndelsen af krisen, idet den steg fra 2,9 % i 2007 til 6,1 % i 2013; bemærker, at faldet i beskæftigelsen har ramt både byggesektoren (- 10,3 %) og industrien (- 2,4 %), og at antallet af arbejdsløse i Trentino ifølge ISTAT lå på 18 700 i det første kvartal af 2014, mens antallet af personer indskrevet på arbejdsformidlingskontorerne i provinsen er omkring 41 800;

8.  bemærker, at ud over de 502 afskedigelser hos Whirlpool, der betragtes som hovedvirksomheden, inden for referenceperioden, omfatter de støtteberettigede modtagere 106 arbejdstagere afskediget hos fem leverandører til hovedvirksomheden, hvilket samlet udgør 608 personer, der alle tæller med som personer, der er tiltænkt støtte, under EGF-foranstaltningerne;

9.  bemærker, at de skønnede samlede omkostninger er på 3 150 000 EUR, hvoraf 126 000 EUR er afsat til gennemførelse, og at den økonomiske støtte fra EGF udgør 1 890 000 EUR, som svarer til 60 % af de samlede udgifter;

10.  glæder sig over, at de italienske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 4. februar 2014, før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke og endda før ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF;

11.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter har været inddraget i forhandlingerne om de foranstaltninger, der skal støttes; glæder sig endvidere over, at fagforeningerne er inddraget i overvågningen af gennemførelsen og den mulige nyudformning af foranstaltninger, og at de inddrages i evalueringen af resultaterne; glæder sig over, at de planlagte foranstaltninger, deres indhold, de relevante aspekter af gennemførelsen (herunder tidsplanlægningen) blev fremlagt og drøftet med Whirlpools tidligere arbejdstagere i Spini di Gardolo-anlægget under møderne (15 i alt), som fandt sted i perioden februar-marts 2014, og at ud af det samlede antal arbejdstagere, der deltog i disse møder, er 393 blevet registreret som deltagere i disse foranstaltninger;

12.  bemærker, at de individualiserede tilbud, som skal ydes, omfatter følgende foranstaltninger: informationsmøder, tilmelding og registrering, rådgivning og vejledning, vurdering af færdigheder, almen uddannelse og omskoling, erhvervsuddannelse, coaching, ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og støtte til iværksætteri, tilskud til jobsøgning, deltagelsesgodtgørelse og bidrag til udgifter ved pendling samt ansættelsestilskud;

13.  bemærker, at 16,78 % af de personer, der er tiltænkt støtte, er ikke EU-borgere; mener, at visse dele af vejledningsaktiviteterne kunne være af særlig nytte med hensyn til at hjælpe disse modtagere med at komme ind på arbejdsmarkedet igen;

14.  går ind for en evaluering af de konkrete resultater af uddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse for deltagerne for at få et bedre overblik over effektiviteten af de foreslåede foranstaltninger;

15.  glæder sig over foranstaltningerne, der består i ledsagelse efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og til iværksætteri;

16.  mener, at ansættelsestilskuddene udgør et citament for nye arbejdsgivere til at genansætte deltagerne på fast kontrakt eller i det mindste på 12-måneders kontrakter; bemærker, at mindre end halvdelen (250) af alle støttemodtagere skønnes at tage del i denne foranstaltning;

17.  glæder sig over, at principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling vil blive overholdt i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse;

18.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26.
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/010, IT/Whirlpool, Italien)

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/42).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik