Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2170(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0064/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0064/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/12/2014 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0080

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 471kWORD 75k
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Ιταλία
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool στις 18 Ιουνίου 2014, μετά την απόλυση 608 εργαζομένων στη Whirlpool Europe S.r.l., επιχείρηση η οποία λειτουργούσε στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 27 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού»), και σε πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  επισημαίνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση δυνάμει του κριτηρίου παρέμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η απόλυση τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή η διακοπή δραστηριότητας τουλάχιστον 500 αυτοαπασχολούμενων, κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, περιλαμβανομένης της απόλυσης εργαζομένων ή της διακοπής δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων στους προμηθευτές και στους κατάντη παραγωγούς· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στον ως άνω κανονισμό και ότι, ως εκ τούτου, η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 18 Ιουνίου 2014 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 28 Οκτωβρίου 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμμόρφωση της Επιτροπής με τη σύντομη προθεσμία των 12 εβδομάδων που ορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ·

3.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις στις επιλογές κατανάλωσης των ιταλικών νοικοκυριών, που αναθεώρησαν τις αγοραστικές τους αποφάσεις, ιδίως εκείνες που συνδέονται με την αγορά διαρκών αγαθών, μεταξύ των οποίων και οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές·

4.  τονίζει ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών, η ιταλική αγορά των μεγάλων οικιακών συσκευών μειώθηκε από 3 174 δισ. EUR το 2010 σε 2 649 δισ. EUR το 2013, δηλαδή κατά 16,5%·

5.  συμφωνεί με την άποψη ότι η έντονη πτώση της παραγωγής ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά την περίοδο 2008-2012 συνδέεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) και ότι, συνεπώς, η Ιταλία δικαιούται τη χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠ·

6.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, ο τομέας της «βιομηχανίας ηλεκτρικού εξοπλισμού» αποτέλεσε αντικείμενο άλλων δύο αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ(5) λόγω, επίσης, της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

7.  σημειώνει ότι αυτές οι απολύσεις θα επιδεινώσουν την κατάσταση της ανεργίας στην επαρχία του Τρέντο, όπου το ποσοστό ανεργίας έχει διπλασιαστεί από την έναρξη της κρίσης, περνώντας από 2,9% το 2007 σε 6,1% το 2013· υπογραμμίζει ότι η πτώση της απασχόλησης έχει επηρεάσει τόσο την οικοδομή (-10,3%) όσο και τη βιομηχανία (-2,4%) και ότι στο Τρεντίνο ο αριθμός των ανέργων, σύμφωνα με την ιταλική στατιστική υπηρεσία (ISTAT) ήταν, κατά το πρώτο τέταρτο του 2014, περίπου 18 700, ενώ οι επίσημα εγγεγραμμένοι στο σύνολο της επαρχίας ανέρχονταν σε 41 800·

8.  σημειώνει ότι, επιπλέον των 502 απολύσεων στη Whirlpool, που θεωρείται η κύρια επιχείρηση, οι 106 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από τους πέντε προμηθευτές και κατάντη παραγωγούς περιλαμβάνονται επίσης στους επιλέξιμους δικαιούχους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 608, το σύνολο των οποίων περιλαμβάνεται στους στοχευόμενους δικαιούχους των μέτρων του ΕΤΠ·

9.  σημειώνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος αυτής της αίτησης ανέρχεται σε 3 150 000 EUR, από τα οποία 126 000 EUR προορίζονται για την εφαρμογή, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 890 000 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 60 % του συνολικού κόστους.

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, προκειμένου να δοθεί στους εργαζόμενους γρήγορη βοήθεια, οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 4 Φεβρουαρίου 2014, πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση της στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων και μάλιστα πριν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

11.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για τα μέτρα που θα λάβουν στήριξη· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα εργατικά σωματεία θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής και στον ενδεχόμενο επανασχεδιασμό των μέτρων, καθώς και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους· επικροτεί επίσης το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα μέτρα, το περιεχόμενό τους και οι σχετικές πτυχές της εφαρμογής τους (συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος) παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν με τους πρώην εργαζόμενους του εργοστασίου της Whirlpool στην τοποθεσία Spini di Gardolo κατά τη διάρκεια μιας σειράς συναντήσεων (15 συνολικά) που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014 και ότι από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που συμμετείχαν στις συναντήσεις, οι 393 εγγράφηκαν για να συμμετάσχουν στα μέτρα αυτά·

12.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν περιλαμβάνουν: ενημερωτικές συναντήσεις, καταχώρηση και εγγραφή, συντονισμό και καθοδήγηση, αξιολόγηση των δεξιοτήτων, γενική κατάρτιση και επανακατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, καθοδήγηση, συνοδευτικό μέτρο μετά την επανένταξη στην εργασία και συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα, επίδομα αναζήτησης εργασίας, επίδομα συμμετοχής και συνδρομή στις δαπάνες μετακίνησης και επίδομα πρόσληψης·

13.  σημειώνει ότι το 16,78% των στοχευόμενων δικαιούχων δεν είναι πολίτες της ΕΕ· πιστεύει ότι ορισμένα στοιχεία της δραστηριότητας καθοδήγησης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα ώστε να βοηθηθούν οι δικαιούχοι αυτοί να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

14.  υποστηρίζει την αξιολόγηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων γενικής κατάρτισης, επανακατάρτισης και επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων αυτών·

15.  επικροτεί τα συνοδευτικά μέτρα μετά την επανένταξη στην εργασία και το συνοδευτικό μέτρο προς την επιχειρηματικότητα·

16.  πιστεύει ότι το επίδομα πρόσληψης θα χρησιμεύσει ως κίνητρο προς νέους εργοδότες για να προσλάβουν τους συμμετέχοντες με μόνιμα ή τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας συμβόλαια· σημειώνει ότι εκτιμάται πως λιγότεροι από τους μισούς (250) από το σύνολο των δικαιούχων θα συμμετάσχουν στο μέτρο αυτό·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και η εφαρμογή τους θα γίνεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διακρίσεων·

18.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς την κατεύθυνση μιας αποδοτικής ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμης οικονομίας·

19.  εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/010 IT/Whirlpool, από την Ιταλία)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2015/42.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου