Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2170(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0064/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0064/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0080

Usvojeni tekstovi
PDF 309kWORD 70k
Utorak, 16. prosinca 2014. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirpool iz Italije) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014 ),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0064/2014),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da su talijanske vlasti 18. lipnja 2014. podnijele zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool nakon otpuštanja 608 radnika poduzeća Whirlpool Europe S.r.l., koje je poslovalo u gospodarskom sektoru iz klasifikacije NACE Rev. 2 odjeljak 27. (Proizvodnja električne opreme) te iz pet dobavljača i daljnjih proizvođača;

E.  budući da su u zahtjevu ispunjeni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni Uredbom o EGF-u;

1.  napominje da su talijanske vlasti podnijele zahtjev na temelju intervencijskog kriterija iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u prema kojem je potrebno najmanje 500 radnika proglašenih viškom ili samozaposlenih osoba koje prestaju sa svojom djelatnošću u referentnom razdoblju od četiri mjeseca u poduzeću u državi članici, uključujući radnike proglašene viškom i samozaposlene osobe koje prestaju sa svojom djelatnošću kod dobavljača ili daljnjih proizvođača; slaže se s Komisijom da su uvjeti iz te Uredbe ispunjeni i da Italija stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su talijanske vlasti 18. lipnja 2014. predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a i da je Komisija procjenu tog zahtjeva učinila dostupnom 28. listopada 2014.; pozdravlja činjenicu da je Komisija poštovala kratak rok od 12 tjedana zadan u Uredbi o EGF-u;

3.  napominje da talijanske vlasti tvrde da je svjetska financijska i gospodarska kriza snažno utjecala na potrošačke navike talijanskih kućanstava, koja su promijenila pristup u donošenju odluka o kupnji, posebno kada je riječ o kupnji trajne robe u koju se ubrajaju i kućanski aparati;

4.  naglašava da je zbog financijske i gospodarske krize koja je dovela do znatnog pada potrošnje kućanstava talijansko tržište velikih kućanskih aparata palo s 3 174 milijarde EUR u 2010. na 2 649 milijardi EUR u 2013., odnosno 16,5 %;

5.  slaže se s time da je nagli pad proizvodnje električne opreme tijekom razdoblja 2008. ‒ 2012. povezan sa svjetskom financijskom i gospodarskom krizom o kojoj je riječ u Uredbi (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(4) te da Italija stoga ima pravo na financijski doprinos iz EGF-a;

6.  primjećuje da je sektor proizvodnje električne opreme dosad bio predmetom još dvaju zahtjeva za pomoć iz EGF-a(5), također zbog svjetske financijske i gospodarske krize;

7.  napominje da će se tim otpuštanjima dodatno pogoršati nezaposlenost u pokrajini Trenta, u kojoj se od početka krize stopa nezaposlenosti udvostručila, tj. narasla s 2,9 % 2007. na 6,1 % 2013.; ističe da su padom zaposlenosti pogođeni i građevinski sektor (-10,3 %) i industrijski sektor (-2,4 %) te da u Trentinu, prema ispitivanju koje je u prvom tromjesečju 2014. proveo talijanski zavod za statistiku (ISTAT), broj nezaposlenih iznosi otprilike 18 700, dok broj osoba prijavljenih u uredima za zapošljavanje diljem pokrajine iznosi otprilike 41 800;

8.  napominje da se u broj prihvatljivih korisnika, povrh 502 otpuštena radnika iz poduzeća Whirlpool, koje se smatra primarnim poduzećem tijekom referentnog razdoblja, ubraja i 106 otpuštenih radnika iz pet dobavljača i daljnjih proizvođača, čime ukupni broj ciljanih korisnika mjera iz Uredbe o EGF-u iznosi 608;

9.  napominje da procijenjeni ukupni troškovi iznose 3 150 000 EUR, od čega je 126 000 EUR predviđeno za provedbu te da financijski doprinos iz EGF-a iznosi 1 890 000 EUR, tj. 60 % ukupnih troškova;

10.  pozdravlja činjenicu da su talijanske vlasti 4. veljače 2014. radi brzog pružanja pomoći radnicima odlučile započeti s provedbom usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika prije donošenja konačne odluke o odobravanju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket pa čak i prije podnošenja zahtjeva za financijski doprinos iz EGF-a;

11.  pozdravlja činjenicu da su socijalni partneri sudjelovali u pregovorima o mjerama koje će se podupirati; cijeni i to što su sindikati uključeni u praćenje provedbe mjera i njihovu možebitnu prilagodbu te u ocjenjivanje njihovih rezultata; pozdravlja i činjenicu da su sadržaj i važni aspekti provedbe planiranih mjera (uključujući i vremenski raspored) izneseni bivšim radnicima postrojenja Whirpool u mjestu Spini di Gargarolo s kojima se o tim aspektima raspravljalo tijekom više sastanaka (ukupno 15) održanih tijekom veljače i ožujka 2014. te da se od ukupnog broja radnika koji su prisustvovali tim sastancima njih 393 prijavilo za sudjelovanje u tim mjerama;

12.  napominje da usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti podrazumijevaju: informativne sastanke, upis i registraciju, savjetovanje i profesionalno usmjeravanje, ocjenu vještina, opće osposobljavanje i prekvalifikaciju, strukovno osposobljavanje, mentorstvo, praćenje nakon reintegracije na radno mjesto i tijekom poduzetničkog pothvata, naknadu za traženje posla, naknadu za sudjelovanje i doprinose za troškove prijevoza te naknadu za zapošljavanje;

13.  primjećuje da 16,78 % ciljanih korisnika nisu građani EU-a; smatra da bi određeni elementi podučavanja mogli biti osobito korisni kako bi se pomoglo tim korisnicima da se ponovno uključe na tržište rada;

14.  zalaže se za procjenu konkretnih rezultata osposobljavanja, prekvalifikacije i strukovnog osposobljavanja koji se sudionicima stavljaju na raspolaganje radi boljeg praćenja učinkovitosti pruženih mjera;

15.  pozdravlja mjere praćenja nakon ponovnog uključivanja na rad i tijekom poduzetničkog pothvata;

16.  smatra da naknada za zapošljavanje služi kao poticaj novim poslodavcima da ponovno zaposle sudionike sklapanjem ugovora na neodređeno ili na barem 12 mjeseci; prima na znanje da se procjenjuje da je manje od polovice (njih 250) svih korisnika obuhvaćeno tom mjerom;

17.  pozdravlja činjenicu da će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije poštovati u pogledu pristupa predloženim mjerama i njihove provedbe;

18.  podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

19.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednicom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Uredba (EZ) br. 546/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 167, 29.6.2009., str. 26.).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/010 IT/Whirlpool iz Italije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2015/42.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti