Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2170(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0064/2014

Iesniegtie teksti :

A8-0064/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 16/12/2014 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0080

Pieņemtie teksti
PDF 466kWORD 72k
Otrdiena, 2014. gada 16. decembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirlpool
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0064/2014),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Itālijas iestādes 2014. gada 18. jūnijā iesniedza pieteikumu EGF/2014/010 IT/Whirlpool saistībā ar 608 darbinieku atlaišanu uzņēmumā Whirlpool Europe S.r.l., kas darbojas NACE 2. red. 27. nodaļas („Elektrisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē, un piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu iesniedza saskaņā ar EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas ir ievērots, ja četru mēnešu pārskata periodā kādā dalībvalsts uzņēmumā vismaz 500 darba ņēmēju ir atlaisti no darba vai attiecīgi beigusies pašnodarbināto personu darbība, ieskaitot darba ņēmējus un pašnodarbinātās personas šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos; piekrīt Komisijai, ka minētajā regulā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 18. jūnijā un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 28. oktobrī; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir ievērojusi ļoti ierobežoto 12 nedēļu termiņu, kas noteikts EGF regulā;

3.  norāda, ka Itālijas iestādes uzskata, ka vispārējai finanšu un ekonomikas krīzei ir bijusi ļoti liela ietekme uz Itālijas mājsaimniecību patēriņa ieradumiem, kas lika tām pārskatīt lēmumus par preču iegādi, un tas jo īpaši attiecas uz ilglietojamo preču, tostarp sadzīves tehnikas, pirkumiem;

4.  uzsver, ka, ekonomikas un finanšu krīzes dēļ būtiski samazinoties mājsaimniecību patēriņam, lielās sadzīves tehnikas tirgus daļa Itālijā ir sarukusi no EUR 3174 miljardiem 2010. gadā līdz EUR 2649 miljardiem 2013. gadā, proti, par 16,5 %;

5.  piekrīt tam, ka elektrisko iekārtu ražošanas straujais samazinājums 2008.–2012. gadā ir saistīts ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi, kas aplūkota Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 546/2009(4), un tādēļ Itālija ir tiesīga saņemt EGF finansiālo atbalstu;

6.  norāda, ka saistībā ar elektrisko iekārtu ražošanas nozari līdz šim ir iesniegti vēl divi EGF pieteikumi(5), kas arī pamatoti ar vispārējo finanšu un ekonomikas krīzi;

7.  norāda, ka minētie atlaišanas gadījumi vēl vairāk saasinās bezdarba problēmu Trento provincē, kur bezdarba līmenis, iestājoties krīzei, ir divkāršojies — no 2,9 % 2007. gadā līdz 6,1 % 2013. gadā; uzsver, ka nodarbinātība ir samazinājusies gan būvniecībā (-10,3 %), gan ražošanas nozarēs (-2,4 %) un ka bezdarbnieku skaits Trento provincē 2014. gada pirmajā ceturknī, pēc ISTAT datiem, bija 18 7000, tikmēr provinces nodarbinātības dienestā reģistrējušos cilvēku skaits ir 41 800;

8.  norāda, ka papildus 502 darbiniekiem, kuri pārskata periodā ir atlaisti no darba Whirlpool, kas ir galvenais uzņēmums, atbalsttiesīgo saņēmēju skaitā ir iekļauti vēl 106 darbinieki, kuri atlaisti no darba piecos piegādes un pakārtotās ražošanas uzņēmumos, tātad kopumā uz EGF atbalsta pasākumiem var pretendēt 608 cilvēki;

9.  norāda, ka aprēķinātās kopējās izmaksas veido EUR 3 150 000, no kuriem EUR 126 000 ir paredzēti īstenošanai, un ka finansiālais atbalsts no EGF ir EUR 1 890 000 jeb 60 % no kopējām izmaksām;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes, vēloties steidzami palīdzēt darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 4. februāra — pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam un pat vēl pirms pieteikuma iesniegšanas finansiālā atbalsta saņemšanai no EGF;

11.  atzinīgi vērtē to, ka sarunās par atbalstāmiem pasākumiem tika iesaistīti sociālie partneri; turklāt atzinīgi vērtē arodbiedrību iesaistīšanu pasākumu īstenošanas un iespējamas pārstrādāšanas uzraudzībā, kā arī rezultātu novērtēšanā; atzinīgi vērtē arī to, ka plānotie pasākumi, to saturs un attiecīgie īstenošanas aspekti (ieskaitot izpildes grafiku) tika apspriesti ar bijušajiem Whirpool rūpnīcas darbiniekiem no Spini di Gargarolo, rīkojot vairākas sanāksmes (kopumā 15) 2014. gada februārī un martā, un ka no visiem darbiniekiem, kas piedalījās šajās sanāksmēs, 393 ir reģistrējušies kā minēto pasākumu dalībnieki;

12.  norāda, ka sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: informatīvas sesijas, uzņemšanu un reģistrāciju, konsultācijas un norādījumus, prasmju novērtējumu, vispārējas mācības un pārkvalifikāciju, profesionālo apmācību, darbaudzināšanu, konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalstu virzībā uz uzņēmējdarbību, darba meklēšanas pabalstus, dalības pabalstus, transporta izmaksu kompensāciju un darbā pieņemšanas pabalstus;

13.  norāda, ka 16,78 % iespējamo atbalsta saņēmēju nav ES pilsoņi; uzskata, ka daži darbaudzināšanas elementi varētu būt īpaši noderīgi, lai palīdzētu šiem darbiniekiem no jauna iekļauties darba tirgū;

14.  ierosina izvērtēt dalībniekiem sniegtās apmācības, pārkvalifikācijas un arodapmācības konkrētos rezultātus, lai gūtu labāku izpratni par veikto pasākumu efektivitāti;

15.  atzinīgi vērtē konsultācijas pēc reintegrācijas darbā un atbalsta pasākumus virzībā uz uzņēmējdarbību;

16.  uzskata, ka darbā pieņemšanas pabalsts ir labs pamudinājums jauniem darba devējiem pieņemt darbā dalībniekus, noslēdzot ar viņiem pastāvīgus vai vismaz 12 mēnešus ilgus līgumus; norāda, ka pēc veiktajiem aprēķiniem šajā pasākumā piedalās mazāk nekā puse (250) no visiem atbalsta saņēmējiem;

17.  atzinīgi vērtē to, ka, nodrošinot ierosināto pasākumu pieejamību un īstenošanu, tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

18.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi, OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2014/010 IT/Whirpool)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/42.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika