Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2170(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0064/2014

Teksty złożone :

A8-0064/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/12/2014 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0080

Teksty przyjęte
PDF 388kWORD 73k
Wtorek, 16 grudnia 2014 r. - Strasburg
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Włochy
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0672 – C8‑0231/2014),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0064/2014),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG),

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

D.  mając na uwadze, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool w związku ze zwolnieniem 608 pracowników w przedsiębiorstwie Whirlpool Europe S.r.l., które prowadziło działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 27 NACE Rev. 2 („Produkcja urządzeń elektrycznych”), oraz u pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca uwagę, że władze Włoch złożyły wniosek na podstawie kryterium interwencji przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników lub zaprzestanie prowadzenia działalności przez co najmniej tyle osób pracujących na własny rachunek w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, przy czym liczba ta obejmuje pracowników zwolnionych u dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw lub osoby, które zaprzestały prowadzenia własnej działalności gospodarczej we współpracy z takimi dostawcami i producentami; zgadza się z Komisją, że warunki przewidziane w tym rozporządzeniu zostały spełnione i że w związku z tym Włochy mają prawo do pomocy finansowej na podstawie tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 18 czerwca 2014 r. władze Włoch złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 28 października 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dotrzymała krótkiego terminu wynoszącego 12 tygodni, przewidzianego w rozporządzeniu w sprawie EFG;

3.  zwraca uwagę, że zdaniem władz Włoch światowy kryzys finansowy i gospodarczy wywarł poważny wpływ na konsumpcję włoskich gospodarstw, które zmieniły zdanie co do decyzji o kupnie, zwłaszcza w przypadku dóbr trwałych, w tym sprzętu gospodarstwa domowego;

4.  podkreśla, że na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego konsumpcja gospodarstw domowych znacznie spadła, a wartość włoskiego rynku dużych urządzeń używanych w gospodarstwach domowych spadła z 3 174 mld EUR w 2010 r. do 2 649 mld EUR w 2013 r., a więc o 16,5 %;

5.  zgadza się, że gwałtowny spadek produkcji urządzeń elektrycznych w latach 2008–2012 jest związany ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009(4), oraz że wobec tego Włochy mają prawo do pomocy finansowej z EFG;

6.  zauważa, że do chwili obecnej złożono jeszcze dwa inne wnioski o wsparcie z EFG, które dotyczyły sektora produkcji urządzeń elektrycznych(5) i również były uzasadniane światowym kryzysem gospodarczym i finansowym;

7.  zwraca uwagę, że zwolnienia te dodatkowo przyczynią się do wzrostu bezrobocia w prowincji Trydent, gdzie jego stopa podwoiła się od początku kryzysu, wzrastając z 2,9 % w 2007 r. do 6,1 % w 2013 r.; podkreśla, że spadek zatrudnienia objął zarówno sektor budowlany (–10,3%), jak i przemysł (–2,4 %) oraz że w Trydencie wg danych włoskiego urzędu statystycznego ISTAT za pierwszy kwartał 2014 r. liczba bezrobotnych wynosi ok. 18 700, a liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy w całej prowincji – ok. 41 800;

8.  zwraca uwagę, że oprócz 502 pracowników zwolnionych w okresie referencyjnym w głównym przedsiębiorstwie, jakim jest Whirlpool, liczba pracowników kwalifikujących się jako osoby objęte pomocą z EFG obejmuje również 106 osób zwolnionych przez pięciu dostawców i producentów znajdujących się na niższym szczeblu łańcucha dostaw, co daje w sumie 608 osób;

9.  odnotowuje, że całkowite szacunkowe koszty wynoszą 3 150 000 EUR, z czego 126 000 EUR przeznaczono na wdrożenie, a wkład finansowy z EFG wynosi 1 890 000 EUR, co stanowi 60 % łącznych kosztów;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze Włoch postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 4 lutego 2014 r., przed zapadnięciem ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia z EFG na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem wniosku o wkład finansowy z EFG;

11.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że partnerzy społeczni brali udział w negocjacjach w sprawie środków, na które zostanie przeznaczone wsparcie; docenia ponadto, że związki zawodowe są zaangażowane w monitorowanie procesu wdrażania i ewentualną modyfikację środków, a także w ocenę wyników; z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że planowane środki, ich treść oraz istotne aspekty związane z ich wdrożeniem (w tym harmonogram) przedstawiono byłym pracownikom zakładu Whirlpool w Spini di Gardolo i omówiono je podczas 15 spotkań, które odbyły się w lutym i marcu 2014 r., oraz że 393 spośród wszystkich pracowników biorących udział w tych spotkaniach zarejestrowało się z zamiarem skorzystania z tych środków;

12.  zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują: spotkania informacyjne, zapisy i rejestrację, poradnictwo i doradztwo, ocenę umiejętności, szkolenia ogólne i przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe, coaching, wsparcie po reintegracji zawodowej i wsparcie przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, dodatki z tytułu poszukiwania pracy, dodatki z tytułu uczestnictwa, wsparcie z tytułu kosztów dojazdów oraz dopłatę z tytułu zatrudnienia;

13.  zwraca uwagę, że 16,78% beneficjentów objętych pomocą to obywatele państw spoza UE; uważa, że pewne elementy coachingu mogą być szczególnie przydatne dla tych beneficjentów i pomóc im w powrocie na rynek pracy;

14.  opowiada się za oceną konkretnych wyników działań w zakresie szkolenia, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego oferowanego uczestnikom, aby mieć lepszy ogląd sytuacji w odniesieniu do skuteczności proponowanych środków;

15.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie po reintegracji zawodowej oraz wsparcie przy zakładaniu przedsiębiorstw;

16.  uważa, że dopłata z tytułu zatrudnienia pełni rolę zachęty dla nowych pracodawców do ponownego zatrudnienia uczestników w ramach umów na czas nieokreślony lub co najmniej na okres 12 miesięcy; zwraca uwagę, że szacuje się, iż mniej niż połowa (250) wszystkich beneficjentów skorzysta z tego środka;

17.  wyraża zadowolenie, że w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

18.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a także pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

19.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 546/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26).
(5)EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 oraz EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2015/42.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności