Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2170(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2014

Texte depuse :

A8-0064/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0080

Texte adoptate
PDF 246kWORD 73k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool  Italia
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0672 – C8 – 0231/2014),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0064/2014),

A.  întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât, la 18 iunie 2014, autoritățile italiene au înaintat cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool în urma disponibilizării a 608 de lucrători de la Whirlpool Europe S.r.l., o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic definit în diviziunea 27 a NACE Revizuirea 2 („Fabricarea echipamentelor electrice”), precum și de la cinci furnizori și producători din aval;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că autoritățile italiene au depus cererea în temeiul criteriului de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia este necesară disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulamentul respectiv și că, prin urmare, Italia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  ia act de faptul că autoritățile italiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 18 iunie 2014 și că evaluarea Comisiei a fost pusă la dispoziție la 28 octombrie 2014; salută respectarea de către Comisie a termenului scurt, de 12 săptămâni, prevăzut în Regulamentul privind FEG;

3.  observă că, potrivit autorităților italiene, criza economică și financiară mondială a avut un efect profund asupra alegerilor în materie de consum ale gospodăriilor din Italia, care și-au reconsiderat deciziile de cumpărare, în special cele legate de cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, incluzând aparatele casnice;

4.  subliniază că din cauza crizei economice și financiare, care a condus la o scădere semnificativă a consumului gospodăriilor, piața italiană pentru aparate de uz casnic mari a scăzut de la 3 174 miliarde EUR în 2010 la 2 649 miliarde EUR în 2013, adică o scădere de 16,5 %;

5.  este de acord cu aprecierea potrivit căreia scăderea producției de echipamente electrice în perioada 2008-2012 are legătură cu criza economică și financiară mondială care face obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009 ale Parlamentului European și al Consiliului(4), Italia având, așadar, dreptul la o contribuție financiară din partea FEG;

6.  constată că, până în prezent, sectorul „Fabricarea echipamentelor electrice” a făcut obiectul altor două cereri de asistență din partea FEG(5), depuse tot în contextul crizei economice și financiare mondiale;

7.  observă că aceste disponibilizări vor agrava și mai mult situația șomajului din provincia Trento, unde rata șomajului s-a dublat de la începutul crizei, crescând de la 2,9% în 2007 la 6,1% în 2013; subliniază că scăderea locurilor de muncă a afectat atât sectorul construcțiilor (-10,3%), cât și sectorul industrial (-2,4%), numărul șomerilor în Trentino situându-se la 18 700 în primul trimestru 2014, conform ISTAT, iar numărul șomerilor înregistrați la oficiile forțelor de muncă din întreaga provincie se ridica la 41 800;

8.  observă că, pe lângă cele 502 disponibilizări operate în perioada de referință în cadrul Whirlpool, considerată întreprinderea principală, în rândul beneficiarilor eligibili sunt incluși și 106 lucrători disponibilizați de la cinci furnizori și producători din aval, ceea ce reprezintă un total de 608 persoane, toate fiind considerate beneficiari vizați de măsurile FEG;

9.  constată că costul total estimat este de 3 150 000 EUR, din care 126 000 EUR sunt rezervate pentru punerea în aplicare, iar contribuția financiară din partea FEG se ridică la 1 890 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale;

10.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile italiene au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 4 februarie 2014, cu mult înainte de decizia finală de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus, și chiar înainte de depunerea cererii pentru o contribuție financiară din partea FEG;

11.  salută faptul că partenerii sociali au fost implicați în negocierea măsurilor care vor fi sprijinite; apreciază totodată că sindicatele sunt implicate în monitorizarea punerii în aplicare și în eventuala revizuire a măsurilor și vor participa la evaluarea rezultatelor; salută de asemenea faptul că măsurile planificate, conținutul acestora, aspectele relevante legate de punerea lor în aplicare (inclusiv calendarul) au fost prezentate și discutate cu foștii angajați ai uzinei Whirlpool din Spini di Gardolo în timpul reuniunilor (15 în total) care au avut loc în perioada februarie-martie 2014 și că, din totalul lucrătorilor care au participat la aceste reuniuni, 393 s-au înscris deja ca participanți la aceste măsuri;

12.  constată că serviciile personalizate prevăzute constau în sesiuni de informare, admitere și înregistrare, consiliere și orientare, evaluarea competențelor, formare generală și reconversie profesională, formare profesională, îndrumare, asistență după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial, alocație pentru căutarea unui loc de muncă, indemnizație de participare și contribuție la cheltuielile de deplasare și subvenție pentru angajare.

13.  constată că 16,78% din beneficiarii avuți în vedere sunt cetățeni din afara UE; consideră că anumite elemente ale activității de formare ar putea fi deosebit de utile pentru a-i ajuta pe beneficiari să se reintegreze pe piața muncii;

14.  solicită evaluarea rezultatelor concrete ale formării, reconversiei și ale activităților vocaționale oferite participanților pentru a se câștiga o mai bună imagine asupra eficienței măsurilor propuse;

15.  salută măsurile de îndrumare după reintegrarea profesională și asistență în ceea ce privește spiritul antreprenorial;

16.  consideră că subvenția pentru angajare constituie un stimulent pentru noii angajatori de a reangaja participanții cu contracte permanente sau de cel puțin 12 luni; constată că se estimează că mai puțin de jumătate (250) din toți beneficiarii vor participa la această măsură;

17.  salută faptul că principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

18.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/010 IT/Whirlpool, prezentată de Italia)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2015/42.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate