Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2170(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0064/2014

Predložena besedila :

A8-0064/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2014 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0080

Sprejeta besedila
PDF 306kWORD 71k
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italija
P8_TA(2014)0080A8-0064/2014
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool iz Italije) (COM(2014)0672 – C8-0231/2014 – 2014/2170(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0672 – C8-0231/2014),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0064/2014),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja,

D.  ker so italijanski organi vlogo EGF/2014/010 IT/Whirlpool predložili 18. junija 2014, po odpustitvi 608 delavcev v podjetju Whirlpool Europe S.r.l., ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 27 NACE po reviziji 2, („proizvodnja električne opreme“) ter pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG,

1.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo predložili v skladu z merilom za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 presežnih delavcev ali samozaposlenih oseb, ki so prenehale opravljati dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno s presežnimi delavci ali samozaposlenimi osebami, ki so prenehale opravljati dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi; se strinja s Komisijo, da so pogoji iz uredbe o ESPG izpolnjeni, in da je zato Italija upravičena do finančnega prispevka na podlagi navedene uredbe;

2.  ugotavlja, da so italijanski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 18. junija 2014 in da je Komisija svojo oceno predložila 28. oktobra 2014; pozdravlja dejstvo, da se je Komisija držala kratkega roka 12 tednov, ki ga določa uredba o ESPG;

3.  ugotavlja, da je po navedbah italijanskih organov svetovna finančna in gospodarska kriza močno vplivala na potrošniško izbiro italijanskih gospodinjstev, ki so ponovno pretehtala svoje nakupovalne odločitve, zlasti tiste, ki se nanašajo na nakup trajnega blaga, med drugim tudi gospodinjskih aparatov;

4.  poudarja, da se je zaradi gospodarske in finančne krize, ki je povzročila znaten upad porabe v gospodinjstvih, italijanski trg velikih gospodinjskih naprav zmanjšal s 3 174 milijard EUR v letu 2010 na 2 649 milijard EUR v letu 2013, kar pomeni zmanjšanje za 16,5 %;

5.  se strinja, da je ta znatni upad v proizvodnji električnih naprav v obdobju med letoma 2008 in 2012 povezan s svetovno finančno in gospodarsko krizo, ki jo obravnava Uredba (ES) št. 546/2009(4), in da je Italija zato upravičena do finančnega prispevka iz ESPG;

6.  ugotavlja, da sta bili za sektor "Proizvodnja električnih naprav" vloženi še dve vlogi ESPG(5), prav tako zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

7.  ugotavlja, da bo odpuščanje še dodatno poslabšalo zaposlitvene razmere v pokrajini Trento, v kateri se je stopnja brezposelnosti od začetka krize podvojila, in sicer z 2,9 % leta 2007 na 6,1 % leta 2013; poudarja, da je upad stopnje zaposlenosti prizadel tako gradbeništvo (–10.3 %) kot industrijo (–2.4 %) in da je bilo po podatkih italijanskega nacionalnega statističnega urada ISTAT v prvem četrtletju v Trentinu približno 18 700 brezposelnih, medtem ko je število prijavljenih na zavodu za zaposlovanje v tej pokrajini približno 41 800:

8.  ugotavlja tudi, da je bilo poleg 502 odpustov v podjetju Whirlpool, ki velja za glavno podjetje, v referenčnem obdobju v število upravičenih prejemnikov vključenih tudi 106 presežnih delavcev pri petih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, kar skupaj znaša 608 oseb, ki vsi štejejo kot ciljni prejemniki ukrepov iz ESPG;

9.  ugotavlja, da celotni ocenjeni stroški znašajo 3 150 000 EUR, pri čemer je 126 000 EUR namenjenih izvajanju, in da finančni prispevek iz ESPG znaša 1 890 000 EUR, kar predstavlja 60 % vseh stroškov;

10.  pozdravlja dejstvo, da so se italijanski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe za prizadete delavce izvajati 4. februarja 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, in celo pred vlogo za finančni prispevek iz ESPG, da bi delavcem zagotovili hitro pomoč;

11.  pozdravlja dejstvo, da so socialni partnerji sodelovali pri pogajanjih o ukrepih, ki bodo podprti; poleg tega pozdravlja, da sindikati sodelujejo pri spremljanju izvajanja in morebitni prenovi ukrepov in da so udeleženi v ocenjevanje rezultatov; pozdravlja tudi, da so bili načrtovani ukrepi, njihova vsebina in relevantni vidiki njihovega izvajanja (vključno s časovnim razporedom) predstavljeni in obravnavani z nekdanjimi delavci Whirlpoolovega obrata Spini di Gardolo na (skupaj 15) sestankih, ki so potekali med februarjem in marcem 2014, in da se je od vseh delavcev, ki so sodelovali na teh sestankih, 393 že prijavilo za sodelovanje v teh ukrepih;

12.  ugotavlja, da prilagojene storitve, ki se bodo zagotavljale, vključujejo naslednje ukrepe: informativne sestanke, sprejem in registracijo, svetovanje in vodenje, oceno spretnosti, splošno usposabljanje in prekvalificiranje, poklicno usposabljanje, usposabljanje, mentorstvo po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu, nadomestilo za iskanje zaposlitve, nadomestilo za udeležbo in prispevek za potne stroške in spodbudo za zaposlovanje;

13.  ugotavlja, da je med ciljnimi prejemniki 16,78 % takih, ki niso državljani EU; meni, da bi lahko bili nekateri elementi strokovne pomoči še posebej koristni za pomoč tem prejemnikom pri ponovni vključitvi na trg dela;

14.  se zavzema za oceno konkretnih rezultatov usposabljanja, prekvalifikacije in poklicnih dejavnosti, ponujenih udeležencem, da bi imeli boljši pregled nad učinkovitostjo zagotovljenih ukrepov;

15.  pozdravlja ukrep mentorstva po ponovni vključitvi na trg dela in pomoč pri podjetništvu;

16.  meni, da spodbuda za zaposlovanje nove delodajalce opogumlja k ponovnemu zaposlovanju upravičencev za nedoločen čas ali vsaj na podlagi 12-mesečnih pogodb; je seznanjen, da po ocenah pri tem ukrepu sodeluje manj kot pol (250) vseh prejemnikov;

17.  pozdravlja, da se bosta pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

18.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

19.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Uredba (ES) št. 546/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).
(5) EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008 in EGF/2011/023 IT Antonio Merloni COM(2013)0090.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/010 IT Whirlpool iz Italije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2015/42.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov