Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2181(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0062/2014

Внесени текстове :

A8-0062/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2014 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0081

Приети текстове
PDF 477kWORD 76k
Вторник, 16 декември 2014 г. - Страсбург
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. — Полша
P8_TA(2014)0081A8-0062/2014
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., от Полша) (COM(2014)0699 — C8-0243/2014 — 2014/2181(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0699 — C8‑0243/2014),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(1) (Регламент за ЕФПГ),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0062/2014),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламент (EС) № 1309/2013(4) отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на срока за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Полша е подала заявление EGF/2013/006 PL/Fiat за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 1079 съкращения – 829 във Fiat Auto Poland и 250 в 21 доставчици и производители надолу по веригата (като се очаква в мерките по ЕФПГ да участват 777 лица) в резултат от намаляването на производството в завода на Fiat Auto Poland S.A. в Тихи, който се намира в Силезкото воеводство, през референтния период от 21 януари 2013 г. до 21 май 2013 г.;

Д.  като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отбелязва, че условията, посочени в член 2, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени, и следователно изразява съгласие с Комисията, че Полша има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  Отбелязва, че полските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2013 г. и са го допълвали с информация до 16 юни 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 10 ноември 2014 г.;

3.  Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, полските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 21 януари 2013 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  Отбелязва, че европейската автомобилна промишленост е загубила пазарен дял от 2007 г. насам, когато производството на пътнически автомобили в Европа е представлявало 32,2 % от цялото производство — дял, който спада до 23,2% през 2012 г.; освен това подчертава, че производството в ЕС-27 е спаднало със 7% от 2011 до 2012 г., докато световното производство е нараснало с 5,3% за същия период; подчертава, че положението е още по-лошо на национално равнище, където обемът на производството е спаднал с близо една трета през 2012 г. в сравнение с 2011 г.;

5.  Следователно изразява съгласие с Комисията, че съкращенията в завода на Fiat в Тихи и неговите доставчици и производители надолу по веригата са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията; подчертава, че въздействието на глобализацията се е утежнило от финансовата криза, в резултат на която продажбите на нови пътнически автомобили в Съюза са отбелязали безпрецедентен спад;

6.  Подчертава, че се очаква съкращенията в завода на Fiat в Тихи да имат отрицателно въздействие върху региона, тъй като бившите работници на Fiat Auto Poland, неговите доставчици и производители надолу по веригата представляват 10% от всички безработни, живеещи в областта;

7.  Посочва, че равнището на безработицата в Силезкото воеводство е нараснало от 2011 г. насам; отбелязва също така увеличението на колективните съкращения в региона, които почти са се удвоили между 2011 и 2012 г.;

8.  Отбелязва, че досега в автомобилния отрасъл са подадени 21 заявления по ЕФПГ, 12 от които въз основа на промени в световната търговия вследствие на глобализацията, а 9 въз основа на критерии, свързани с икономическата криза;

9.  Отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 777 съкратени работници на пазара на труда: обучение и разходи, свързани с обучението, обучение за предприемачество, професионално обучение, стипендии за стаж, разходи за стажанти, интервенционни дейности, помощи за самостоятелна дейност, стимули за наемане на работа;

10.  Отбелязва, че предоставянето на помощи за самостоятелна дейност (до 4 995 EUR на работник) е обвързано с условия и зависи от успеха на самостоятелната дейност; посочва, че тази обвързаност с условия не би трябвало да възпира участниците да кандидатстват за тази мярка за подпомагане;

11.  Отбелязва, че прилагането на персонализираните услуги е приключило в края на 2013 г. и че според предварителните данни 269 души са участвали в 313 различни дейности в рамките на пакета, като 219 от тях са си намерили работа вследствие на предоставената помощ;

12.  Отбелязва, че според предварителните данни общите разходи за прилагането на персонализираните услуги са били значително по-ниски от прогнозните заради по-малкия брой работници, които са участвали в мерките;

13.  Подчертава, че въпреки че броят на участващите в мерките работници е по-малък от първоначалните прогнози, според предварителните данни броят на обхванатите от пакета безработни работници, които все още са регистрирани в бюрото по труда, е 85, което доказва, че повечето от работниците, засегнати от съкращенията във Fiat Auto Poland, са си намерили работа;

14.  Приветства факта, че Регионалният съвет по заетостта е участвал в подготовката на заявлението по ЕФПГ, и неговата роля при вземането на решение за пакета от дейности по този проект;

15.  Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда; припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

16.  Подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ се гарантира, че ЕФПГ подкрепя реинтеграцията на отделни съкратени работници на пазара на труда и осигуряването на стабилна заетост; подчертава освен това, че с помощта от ЕФПГ може да се съфинансират единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.  Приветства факта, че, наред с други мерки, интервенционните дейности са насочени конкретно към групата на работниците на възраст над 50 години, която представлява значителен дял от бенефициерите; отбелязва, че тази възрастова група е изложена на по-голям риск от дългосрочна безработица и изключване от пазара на труда;

18.  Подчертава големия дял възрастни хора и работници с ниска квалификация, които са засегнати от съкращенията и които представляват съответно 18,7% и 62,6% от всички засегнати работници; призовава да се обръща специално внимание на тези две групи и да се предвидят специални мерки по ЕФПГ за тях;

19.  Счита, че шестимата работници с трайни здравословни проблеми или увреждания биха могли да имат специфични потребности по отношение на персонализираните услуги, които да им бъдат предоставени;

20.  Приветства факта, че на различните етапи на изпълнението и при достъпа до мерките по ЕФПГ се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация;

21.  Отбелязва, че на 20 декември 2012 г. Fiat Auto Poland е постигнало споразумение със синдикатите, в което са определени критериите за подбор на работниците, подлежащи на съкращаване, и са договорени стимулите, които ще бъдат предоставени на работниците, които се съгласят да напуснат предприятието доброволно.

22.  Отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани от ЕФПГ, съдържа данни относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че полските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

23.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

24.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

25.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A., подадено от Полша)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/41.)

Правна информация - Политика за поверителност